fbpx

ÎCCJ trebuie să lămurească două chestiuni privind actele juridice atestate de avocat

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă de la ÎCCJ a fost sesizat de către Tribunalul București pentru a răspunde la următoarele întrebări:

a) Dacă anterior datei de 29.05.2018, când, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 325/17 februarie 2018, a fost pus în functiune Registrul national al actelor atestate de avocat, prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51/1995 (r3) privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat era conform legii un registru public;

b) Dacă dispoziţiile art.3 alin.(1) lit.c din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ce prevăd atestarea datei unui înscris de către avocat, se interpretează în sensul că avocatul poate da dată certă unui înscris sub semnătură privată

Extras din Încheierea Tribunalului București:

”În ceea ce priveşte punctul de vedere al completului de judecată asupra celor două chestiuni de drept pentru a căror rezolvare de principiu va fi sesizată instanţa suprernă, el va fz expus în cele ce urmează:

Aşa cum s-a reţinut anterior, în conformitate cu dispoziţiile art.638 alin.1 pct.4 teza finală din Codul de procedură civilă. din 2010 republicat, sunt titluri executorii şi pot fi puse în executare silită alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie.

Potrivit normelor speciale conţinute in dispoziţiile art. 2.157 şi 2.165 din Codul civil din 2009, în ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de Imprurnut de consumaţie încheiat in formă autentică sau printr-unInscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, prin expirarea termenului.

Aceasta inseamnă că trebuie determinat dacă un contract de împrumut de consumaţie încheiat printr-un înscris sub semnătură privată la data de 13.12.2012, atestat de avocat la aceeaşi dată conform art.3 alin.1 lit.c din Legea nr.51/1995 (r2), are dată certă în sensul dispoziţiilor art.278 alin.1 pct.1 şi pct.3 din Codul de procedură civxlă din 2010 republicat, pentru a fo titlu executoriu. in conformitate cu art.278 alin.1 pct.1 şi per.3 din Codul de procedură civilă din 2010 republicat, data inscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziva în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv:

  1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcţionar competent în această privinţă;
  2. din ziua când au fostinregistrateIntr-un registru sau alt document public.

Potrivit dispoziţiilor art.3 alin.1 lit.c din Legea nr.51/1995 (r2), activitatea avocatului se realizează prin redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare.

Interpretarea dispoziţiilor art.3 alin.1 lit.c din Legea nr.51/1995 (r2), în sensul dacă sintagma „activitatea avocatului se realizează prin atestarea datei actelor prezentate spre autentificare”, este echivalentă cu conferirea de dată certă unui înscris sub semnătură privată, la care se referă dispoziţiile art.29 alin.I din aceeaşi lege, potrivit cărora contractul de  asistenţă juridică încheiat în formă scrisă dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul de evidenţă, trebuie să pornească de la prevederile art.37 alin.1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu care in limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni.

Or, în cuprinsul aceluiaşi act normativ, Legea nr.51/1995 republicată, în redactarea art.3 alin.1 lit.c Şi art.29 alin.1 sunt folosiţi termeni respectiv „atestarea datei actelor prezentate spre autentificare” şi „dată certă”, ceea ce conduce la concluzia că cele două expresii nu sunt echivalente din punct de vedere semantic şi normativ.

Este adevărat că în baza art. 3 alin. 1 lit. c din Legea nr. 51/1995 (r2) avocaţii puteau atesta data înscrisurilor, dar intre atestarea datei unui Inscris şi conferirea de dată certă unui înscris nu există identitate. Atestarea actului de către avocat sub aspectul conţinutului său, al identităţii părţilor şx al datei actului se face doar pentru a putea fl prezentat actul notarului public pentru autentificare, aspect care reiese cu evidenţă din prevederile art. 3 alin. 1 lit. c din Legea nr. 5111995. in schimb, data certă marchează momentul de la care existenţa înscrisului nu mai poate fi contestată de către terţi, iar data certă a înscrisului este faţă de terţi cea considerată adevărată.

Totodată, sintagma „atestarea datei actelor prezentate spre autentificare”, conţinută în art.3 alin.1 lit.c din Legea nr. 51/1995 (r2), nu poate fi interpretată ca având semnificaţia conferirii datei certe de către avocat unui Inscris sub semnătură privată, în sensul dispoziliilor art.278 alin.1 pct.1 din Codul de procedură civilă din 2010 republicat, deoarece la data de 13.12.2012, când apare că s-a incheiat contractul de împrumut sub semnătură privată între părţile litigante, avocatul nu avea conform legii calitatea de funcţionar.

Astfel, la acea dată, avocaţii care redactau acte juridice nu erau asimilaţi funcţionarilor, potrivit art. 39 alin.1 din Legea nr. 51/1995, care prevedeau în mod expres că avocaţii nu pot ffz asirnilaţi funcţionarului public sau altui salariat.

Dispoziţiile art.147 din Codul penal din 1968, în vigoare la acea dată, defineau funcţionarul ca fiind funcţionarul public sau un salariat.

in consecinţă, dispoziţiile art. 39 alin.1 din Legea nr. 5111995 (r2) stabileau la data de 13.12.2012 că avocaţii nu pot fi funcţionarilor publici sau altor salariaţi, ceea ce iinseamnă că ei nu puteau conferi dată certă inscrisurilor.

Prin urmare, pentru a avea caracterul de titlu executoriu la data începerii executării silite contestate, 12.12.2017, contractul de împrumut sub semnătură privată fără dată certă, atestat de avocat la data de 13.12.2012, trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută de art.641 şi art.278 alin.1 pct.3 din Codul de procedură civilă din 2010 republicat, adică să fie înscris intr­un registru public.

La data de 13.12.2012, din conţinutul Legii nr.5111995 (r2), rezultă că numai registrul de asistenţă judiciară, organizat de barou în conformitate cu art.80 din lege, este registru public.

Potrivit art.92 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, astfel cum erau în vigoare Ia data de 13.12.2012, avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor intocmite conform art. 3 alin. 1 lit. c din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea intocmirii lor.

Or, actele din arhiva profesională a avocatului nu sunt publice, neexistând nicio prevedere legală. în acest sens, în condiţiile în care normele de organizare şi exercitare a profesiei de avocat consacră obligaţia avocatului de păstrare a secretului profesional .

Prin urmare, la data de 13.12.2012, Registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părţilor, conţinutul şi data actelor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, al cărui model era prevăzut xn Anexa XVIII la Statutul profesiei de avocat, nu era public, în lipsa unei prevederi legale în acest sens.

Această concluzie rezultă şi din împrejurarea că ulterior au intervenit modificări legislative care să asigure publicitatea acestui registru, astfel că potrivit prevederilor art.3 alin.3 din Legea nr.51/1995 (r3), în vigoare de la data de 24.05.2018, avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform alin. (1) lit. c) şi d), cu excluderea actelor intocmite pentru asistare şi reprezentare, şi să le păstreze in arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. in termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevăzute la alin. (1), avocatul este obligat să inregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi potrivit alin. (1) lit. c) şi d), conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi.

Totodată, potrivit art.92 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, în vigoare de la 16 ianuarie 2014, avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor Intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. in termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor intocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzutăln Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R.”

Registrul electronic al actelor intocrnite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr.51/1995 republicată, a fost înfiinţat prin Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr.212/30.03.2017, intrată în vigoare la data de 31.03.2017.

Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. tu..271/26.08.2017 s-au aprobat Registrele Naţionale ale Avocaţilor R.omâni, prin anexa la această hotărare fiind aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrelor Naţionale prevăzute de art.3 alin.3 şi art.5 alin.10 din Legea nr.51/1995 (r3).

Potrivit art.26 din acest regulament, la data la care, prin Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R., se constată că. Registrele Naţionale au devenit funcţionale, îşi va înceta aplicabilitatea Decizia nr.212/30.03.2017 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. .

Prin Hotărârea Consiliuluz U.N.B.R. nr.325/17.02.2018 au fost aprobate regulile de procedură şi anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrelor Naţionale ale Avocaţilor Români prevăzute de art.3 alin.3 şi art.5 alin.10 din Legea nr.51/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit că Registrele Naţionale ale Avocaţilor Români se pun în funcţiune după. 90 de zile de la data publicării hotărârii şi vor funcţiona în paralel cu cele ţinute, in format de hârtie, de fiecare formă de exercitare a profesiei de avocat.

Potrivit anunţului publicat pe pagina de internet a U.N.B.R., îneepând cu data de 29.05.2018, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr.325/17.02.2018, a fost pus în funcţiune Registrul naţional al actelor atestate de avocat, prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51/1995 (r3) privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Având în vedere succesiunea modificărilor legislative şi a hotărârilor adoptate de organele de conducere ale profesiei de avocat, evocate anterior, în opinia completului de judecată, anterior datei de 29.05.2018, Registrul de Inregistrare a actelor juridice atestate de avocat nu era conform legii un registru.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns