fbpx

ICCJ a constatat întreruperea cursului justiției în situația lipsei resurselor umane la nivelul unei instanțe

ICCJ: ,,Legiuitorul român nu a clarificat expresia “întreruperea cursului justiţiei”, aspect relevat şi de doctrina de specialitate, lăsând în sarcina literaturii juridice, dar mai ales a jurisprudenţei să identifice cazurile care constituie cazuri de întrerupere a cursului justiţiei.”

Confruntată cu lipsa de personal ca urmare a pensionării unor judecători și a imposibilității desemnării unor judecători din secţia civilă, contrar voinţei acestora, la secția penală, o instanță a sesizat ICCJ pentru a se constata că este întrerupt cursul justiției.

Redăm hotărârea prin care ICCJ a constat întrerupt cursul justiției:

Încheierea nr. 270/2021 ă din data de 11 mai 2021

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi nr. 1749/P/2020 din data de 22.09.2020, înregistrat pe rolul Judecătoriei Călăraşi, la data de 25.09.2020 sub nr. x/2020,s-a dispus trimiterea în judecată, sub măsura arestului preventiv a inculpaţilor:

1. A., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de “furt calificat” faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) lit. b) din C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d C. pen. şi influenţarea declaraţiilor, fapta prev. de art. 272 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

2. B., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de “furt calificat” faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) lit. b) din C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d C. pen. şi influenţarea declaraţiilor, fapta prev. de art. 272 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

După trimiterea în judecată a inculpaţilor, prin încheierea de şedinţă din 28.09.2020, pronunţată de Judecătoria Călăraşi în Dosarul nr. x/2020, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive faţă de toţi inculpaţii, iar prin Încheierea de şedinţă nr. 127/CO/CP/6.10.2020 a Tribunalului Călăraşi s-au respins contestaţiile formulate de inculpaţi.

Măsura preventivă sub care se aflau inculpaţii a fost verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei în termenele prevăzute de lege pe parcursul camerei preliminare şi al judecăţii.

Cu privire la inculpaţii A. şi B., măsura arestării preventive a fost menţinută pe durata camerei preliminare şi judecăţii până la acest moment.

La verificarea anterioară a arestării preventive a acestor inculpaţi, realizată în Dosarul nr. x/2020, contestaţia formulată împotriva încheierii pronunţate de instanţa de fond la 03.03.2021 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Călăraşi la 09.03.2021.

La termenul de judecată fixat la 11.03.2021, Tribunalul Călăraşi, ca urmare a constatării că în cadrul secţiei penale nu se poate constitui legal un complet de judecată din cauza incompatibilităţii judecătorilor, a dispus, în baza art. 68 alin. (91) C. proc. pen., scoaterea cauzei de pe rol şi sesizarea Curţii de Apel Bucureşti, în vederea desemnării unei instanţe egale în grad cu Tribunalul Călăraşi, care să soluţioneze contestaţia formulată de către inculpaţii B. şi A. împotriva încheierii pronunţată de către Judecătoria Călăraşi la data de 03.03.2021 în Dosarul nr. x/2020.

Pronunţându-se asupra acestei sesizări prin Decizia penală nr. 96/C, pronunţată la 18.03.2021, Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul art. 68 alin. (91) C. proc. pen. şi art. 34 din Legea nr. 304/2004 republicată, a desemnat Tribunalul Ialomiţa ca instanţă competentă să soluţioneze contestaţiile formulate de inculpaţii A. şi B. împotriva încheierii din data de 03.03.2021, pronunţată de Judecătoria Călăraşi, în Dosarul nr. x/2020.

În baza acestei decizii, Tribunalul Ialomiţa a soluţionat şi respins contestaţia formulată de cei doi inculpaţi prin Decizia nr. 40, pronunţată la 24.03.2021.

Ulterior, Judecătoria Călăraşi a fixat termen de judecată la 08.04.2021 în Dosarul nr. x/2020 pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive a aceloraşi inculpaţi, iar prin încheierea pronunţată la acest termen, în baza art. 362 C. proc. pen. raportat la art. 208 alin. (2) şi (4) C. proc. pen., a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor A. şi B., dispusă prin Încheierea nr. 42/03.09.2020 a Judecătoriei Călăraşi, dată în cadrul Dosarului nr. x/2020, şi a menţinut măsura arestării preventive a acestora.

Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţie inculpaţii A. şi B., care a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Călăraşi la 12.04.2021.

La termenul din 13.04.2021 fixat pentru judecarea contestaţiei, Tribunalul Călăraşi a constatat că, din cauza incompatibilităţii judecătorilor, nici în acest dosar nu se poate constitui complet de judecată la nivelul secţiei penale a instanţei, motiv pentru care, prin Încheierea nr. 40/CO/13.04.2021, pronunţată în Dosarul nr. x/2020, în baza art. 68 alin. (91) C. proc. pen., a dispus scoaterea prezentei cauze de pe rol şi sesizarea Curţii de Apel Bucureşti, în vederea desemnării unei instanţe egale în grad cu Tribunalul Călăraşi, care să soluţioneze contestaţiile formulate de către inculpaţii B. şi A. împotriva încheierii pronunţată de Judecătoria Călăraşi, la data de 08.04.2021, în Dosarul nr. x/2020.

Soluţionând sesizarea Tribunalului Călăraşi prin Decizia penală nr. 139/C din data de 19.04.2021, Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul art. 68 alin. (5) şi (91) C. proc. pen. a respins, ca nefondată, solicitarea vizând desemnarea unei instanţe egale în grad pentru soluţionarea cauzei ce face obiectul Dosarului nr. x/2020.

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Bucureşti, a reţinut următoarele:

Regulile art. 68 alin. (91) C. proc. pen. sunt de strictă interpretare şi aplicare, ţinând seama de consecinţele pe care le produc asupra părţilor din procesul penal, însă şi asupra bunei administrări a actului de justiţie. Astfel, desemnarea altei instanţe să judece cauza este de natură să îngreuneze desfăşurarea procedurilor (spre exemplu, administrarea probei cu martori poate fi afectată serios), exercitarea dreptului la apărare şi a celorlalte drepturi procesuale, atât pentru inculpat cât şi pentru alte părţi, presupunând dificultăţi suplimentare de deplasare şi acces la instanţă.

În cauza de faţă, Curtea constată că nu există în realitate situaţia premisă reglementată de art. 68 alin. (91) C. proc. pen.

Astfel, din înscrisurile depuse la Dosarul nr. x/2020 al Tribunalul Călăraşi, rezultă că la secţia penală a acestei instanţe funcţionează doar 2 judecători, care se află, în mod evident, în situaţia de incompatibilitate, reglementată de art. 64 alin. (4) C. proc. pen., conform cu care judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la judecata în fond sau în căile de atac.

Totodată, din Hotărârea nr. 26 din data de 26 martie 2021 a Colegiului de Conducere a Tribunalului Călăraşi, aflată în copie la Dosarul nr. x/2020, rezultă cu certitudine că 2 judecători din cadrul secţiei civile au fost desemnaţi să judece la secţia penală în complete de contestaţii şi recursuri, neexistând nicio explicaţie rezonabilă pentru care cei doi judecători nu au fost desemnaţi să judece şi cauza ce face obiectul dosarului (în situaţii excepţionale colegiul de conducere putând dispune ca un judecător să funcţioneze la o anumită secţie, indiferent de împrejurarea că acesta nu-şi exprimă acordul sub acest aspect).

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 68 alin. (91) teza I C. proc. pen., întrucât se pot desemna cei doi judecători de la secţia civilă a Tribunalului Călăraşi să judece prezenta cauză, în condiţiile în care au fost desemnaţi să judece cauze penale, în afara celor 2 judecători incompatibili de la secţia penală.

De altfel, situaţia învederată în actuala sesizare tinde să devină o regulă, Tribunalul Călăraşi înaintând, în mod repetat, Curţii de Apel Bucureşti, sesizări având acelaşi obiect, fără ca, la nivelul instanţei respective, Colegiul de conducere să facă aplicarea dispoziţiilor din legea de organizare judiciară edictate tocmai pentru astfel de cazuri, acceptând ca o prevedere derogatorie de la normele legale, ce reglementează competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti, să-şi piardă caracterul excepţional ce trebuie să o caracterizeze, în detrimentul bunei administrări a actului de justiţie şi chiar cu vătămarea dreptului inculpaţilor la soluţionarea cauzei lor în termenul legal.

Ca atare, pentru considerentele arătate, Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul art. 68 alin. (5) şi (91) C. proc. pen., a respins, ca nefondată, solicitarea formulată de Tribunalul Călăraşi, vizând desemnarea unei instanţe egale în grad pentru soluţionarea cauzei ce face obiectul Dosarului nr. x/2020

Dosarul a fost restituit Tribunalului Călăraşi şi reînregistrat la această instanţă la 27.04.2021 sub nr. x/2020/a5* primind termen de soluţionare la 27.04.2021, când s-a acordat termen la 29.04.2021 pentru stabilirea componenţei completului de judecată care să judece prezenta cauză.

După primirea dosarului, secţia penală a Tribunalului Călăraşi a sesizat Colegiul de conducere al instanţei care, în şedinţa din 28.04.2021 (art. 3 din Hotărârea nr. 16 din 28.04.2021), în urma analizei situaţiei excepţionale de personal a celor două secţii ale instanţei, a constrângerilor impuse printr-o Hotărâre judecătorească intermediară definitivă a Tribunalului Galaţi, pronunţată în contencios administrative, şi a posibilităţilor de rezolvare a situaţiei create prin respingerea a două propuneri de desemnare a unei alte instanţe, a constatat că nu pot fi luate măsuri suplimentare pentru buna funcţionare a secţiei penale, altele decât cele deja luate prin hotărâri anterioare, care să conducă la constituirea completurilor de soluţionare a contestaţiilor în materie penală din 2 judecători desemnaţi din secţia civilă.

La termenul din 29.04.2021, instanţa a constatat că la nivelul Tribunalului Călăraşi nu se poate constitui un complet de judecată pentru judecarea contestaţiilor formulate de inculpaţii A. şi B., astfel că s-a întrerupt cursul justiţiei, motiv pentru care a pus în discuţia părţilor sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru ca, în temeiul competenţei conferite acesteia de disp. art. 40 alin. (4) C. proc. pen., să stabilească modul de rezolvare a situaţiei excepţionale de întrerupere a cursului justiţiei, intervenit în cauză ca urmare a pronunţării încheierii Tribunalul Călăraşi din data de 13.04.2021, în Dosarul nr. x/2020, şi Deciziei penale nr. 139/C a Curţii de Apel Bucureşti din 19.04.2021, în Dosarul nr. x/2020.

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva soluţiilor dispuse de Tribunalul Călăraşi şi Curtea de Apel Bucureşti prin hotărârile menţionate, s-au reţinut ca relevante următoarele aspect, care atestă că, la acest moment, nu se poate constitui legal un complet care să judece pe fond prezenta cauză:

Colegiul de conducere al instanţei, constituit în conformitate cu disp. art. 49 din Legea nr. 304/2004 este un organ colegial deliberativ în cadrul căruia hotărârile se iau prin vot. Mandatul membrilor colegiului de conducere nu este unul imperativ, iar hotărârile acestui organ se iau cu votul majorităţii membrilor săi, în conformitate cu competenţele stabilite de lege şi reglementările subsecvente, fără ca prin aceste hotărâri să se poată adăuga la dispoziţiile legale.

În concret, cu referire la cauza de faţă, relativ la modul în care s-a ajuns la imposibilitatea constituirii unui complet de judecată în cadrul Tribunalului Călăraşi, secţia penală, s-a reţinut că, urmare a faptului că prin Hotărârea secţiei pentru Judecători a CSM nr. 250 din 25.02.2021 s-a admis cererea dnei. judecător C. şi s-a dispus înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie prin pensionare a dnei. judecător, Colegiul de Conducere al Tribunalului Călăraşi, prin Hotărârea nr. 12 din 09.03.2021, a decis excluderea de la repartizare a completurilor din care făcea parte dna. judecător C. Din cauza deteriorării grave a situaţiei personalului la nivelul secţiei civile intervenită după data de 01.01.2021 (eliberarea din funcţie iminentă prin pensionare a mai multor judecători, suspendarea în procedura disciplinară a unui judecător, eliberarea din funcţie prin demisie a unui alt judecător, toţi din secţia civilă), prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 11 din 08.03.2021 s-a hotărât, cu acordul său, trecerea doamnei judecător D. înapoi la secţia civilă, începând cu data de 15.03.2021.

De menţionat în acest context că doamna judecător D., preşedintele Tribunalului Călăraşi, a făcut parte din secţia penală cu acordul său pe o perioadă limitată, începând cu 01.01.2021, având în vedere situaţia dificilă de personal la nivelul secţiei penale apărută în urma pensionării unui alt judecător din secţia penală. În perioada în care s-a aflat în secţia penală, doamna judecător D., cu acordul său, a continuat să judece şi dosare de fond în cadrul secţiei civile, fiind desemnată în acest sens de Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi prin Hotărârea nr. 2 din 11.01.2021.

Corelativ cu trecerea doamnei judecător D. înapoi în secţia civilă (măsură la care s-a avut în vedere şi faptul că un număr de 3 judecători în cadrul secţiei penale este oricum insuficient pentru constituirea a minim două completuri formate din judecători compatibili să soluţioneze contestaţiile în materia măsurilor preventive în faza de urmărire penală, şi, ulterior, în faza de cameră preliminară şi fond), prin Hotărârea nr. 12 din 09.03.2021 s-a luat decizia ca cei doi judecători rămaşi în secţia penală să constituie completuri colegiale de soluţionare a contestaţiilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară şi instanţei de fond împreună cu 2 judecători desemnaţi cu acordul lor din secţia civilă. În urma exprimării acordului expres şi limitat al judecătorilor cu privire la acest aspect, Colegiul a dispus desemnarea doamnelor judecător E. şi D. să între în compunerea completurilor de soluţionare a contestaţiilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară şi instanţei de fond pe o perioadă limitată, începând cu data de 15.03.2021 până la 31.03.2021. Această hotărâre a vizat exclusiv posibilitatea constituirii unui complet de judecare a contestaţiei dintr-un judecător din secţia penală şi unul din secţia civilă, fiind exclusă constituirea unui astfel de complet de judecată din doi judecători desemnaţi din secţia civilă.

La 22.03.2021, doamna judecător C. a fost eliberată din funcţia de judecător prin decret al Preşedintelui României.

Dispoziţiile privind modalitatea de constituire a completurilor colegiale adoptate prin Hotărârea nr. 12 din 09.03.2021 au fost menţinute şi după eliberarea din funcţie a doamnei judecător C., cu acordul doamnelor judecător E. şi D., prin hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Călăraşi nr. 13 din 26.03.2021 (pct. 8, 9 şi 10), acordul acestora urmând să expire la data de 30.04.2021.

Această soluţie excepţională a fost adoptată de Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi după ce a solicitat un punct de vedere Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, care, prin Hotărârea nr. 45 din 18.02.2021, dată în interpretarea disp. art. 101 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a recomandat Tribunalului Călăraşi ca “în ipoteza în care vor rămâne doi judecători pe secţia penală, în situaţia în care aceştia devin incompatibili, urmare a admiterii unor incidente precum abţinerea sau recuzarea, au aplicabilitate dispoziţiile art. 68 alin. (91) din C. proc. pen., însă, în alte situaţii excepţionale (concedii de odihnă, concedii medicale, etc) au aplicabilitate disp. art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, sens în care, prin Hotărâre a Colegiului de conducere urmează să se suplinească completul de judecată respectiv cu judecători din secţia civilă”.

Soluţia de completare a compunerii completurilor de judecată colegiale cu judecători din secţia civilă, astfel încât completurile colegiale să fie compuse dintr-unul din cei doi judecători din secţia penală şi un judecător din secţia civilă desemnat special în acest sens, cu acordul lor, a fost impusă de situaţia excepţională în care se află şi în prezent Tribunalul Călăraşi, situaţie care nu prezintă nicio perspectivă reală de îmbunătăţire, de necesitatea respectării principiului specializării judecătorului, dar şi de limitările în decizia colegiului de conducere al Tribunalului Călăraşi pe care le impune Hotărârea intermediară nr. 14/2020, pronunţată la 19.05.2020 de Tribunalul Galaţi, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. x/2020, definitivă prin Decizia civilă nr. 480/2020, pronunţată la 07.07.2020, prin care s-a dispus suspendarea Hotărârii nr. 3/10.02.2020 a Tribunalului Călăraşi – Colegiul de Conducere până la pronunţarea instanţei de fond. Cum Dosarul de fond nr. x/2020 în care a fost pronunţată această hotărâre, aflat în prezent pe rolul Tribunalului Vrancea, nu a fost încă soluţionat, iar Colegiul de conducere este parte în acest dosar, soluţia provizorie din hotărârea de suspendare a actului administrativ reprezentat de Hotărârea nr. 3/10.02.2020 a Tribunalului Călăraşi – Colegiul de Conducere se impune ca obligatorie şi în prezent pentru orice măsură cu conţinut identic sau similar pe care ar urma să o ia Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi.

În urma analizei în limitele arătate, Colegiul de conducere, examinând posibilităţile existente a constatat că, urmare a hotărârii intermediare nr. 14/2020, pronunţată la 19.05.2020 de Tribunalul Galaţi, secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. x/2020, nu se poate dispune prin hotărâre desemnarea, fără acordul expres, a unuia sau mai multor judecători ai secţiei civile care să intre în compunerea unui complet care să judece cauze penale în fond sau contestaţie, o eventuală hotărâre identică sau similară ca efecte cu Hotărârea nr. 3/10.02.2020 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Călăraşi urmând a fi suspendată de drept, conform regulilor instituite prin art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004.

De asemenea, Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi a analizat posibilitatea aplicării dispoziţiilor legale şi din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti de a trece unul sau mai mulţi judecători din secţia civilă în secţia penală, chiar şi fără acordul acestora, ocazie cu care s-a constatat că volumul de activitate al secţiei civile la acel moment raportat la numărul de judecători care funcţionează în această secţie nu permitea o astfel de acţiune.

S-a mai constatat în acest context că, la momentul analizei, în secţia civilă funcţionau 9 judecători, dintre care 2 au formulat cereri de pensionare (una fiind deja admisă de secţia pentru judecători a CSM), unul este detaşat în cadrul CSM, iar un alt judecător este suspendat în procedura disciplinară începând cu 22.02.2021, astfel că printr-o eventuală mutare a unui judecător din secţia civilă în secţia penală ar rămâne în cadrul acestei secţii doar 4 judecători, număr evident insuficient pentru volumul de activitate existent în toate materiile de competenţa secţiei civile (civil, contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă, comercial, etc), dar şi pentru constituirea a cel puţin două completuri de judecată în căile de atac (apel soluţionat în completuri de 3 judecători şi recurs).

La data de 07.04.2021, având în vedere necesitatea prevenirii unor situaţii de acelaşi tip cu cea din cauza de faţă, dar şi formularea a două noi cereri de pensionare de către judecători din cadrul instanţei, Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi a decis să solicite un punct de vedere CSM şi Colegiului de conducere al CAB cu privire la restructurarea secţiilor Tribunalului începând cu 01.05.2021.

Ulterior acestor hotărâri, situaţia de personal a secţiei civile a continuat să se deterioreze, astfel că, suplimentar aspectelor avute în vedere la luarea Hotărârilor nr. 12 din 09.03.2021 şi nr. 13 din 26.03.2021, la momentul restituirii prezentei cauze de la Curtea de Apel unul dintre judecătorii din secţia civilă a fost deja eliberat din funcţie prin pensionare, iar alţi doi judecători se află în situaţia în care cererile lor de pensionare au fost admise de secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii începând cu data de 01.05.2021, fiind înaintate către Preşedintele României pentru a se emite decretele de eliberare din funcţie (de menţionat că ulterior şedinţei Colegiului din 28.04.2021, la care s-a efectuat această analiză, cele două decrete de eliberare din funcţie au fost semnate de preşedintele României la 29.04.2021 cu efect din 01.05.2021).

În consecinţă, începând cu 01.05.2021, la nivelul Tribunalului Călăraşi, există o situaţie de personal absolut excepţională, întrucât secţia penală funcţionează efectiv cu un număr de doi judecători (din 5 posturi), iar secţia civilă funcţionează efectiv cu un număr de cinci judecători (din 12 posturi).

Cu toate acestea, în spiritul bunei colaborări care există între cele două secţii ale Tribunalului Călăraşi şi pentru a se asigura în continuare condiţiile pentru judecarea cauzelor penale urgente, în cadrul şedinţei Colegiului de conducere al instanţei, prin Hotărârea nr. 19 din 28.04.2021, s-a decis menţinerea soluţiei de constituire a completurilor colegiale de judecată constituite pentru judecarea contestaţiilor în materie penală dintr-unul dintre cei doi judecători ai secţiei penale rămas în activitate şi unul dintre cei doi judecători desemnaţi cu acordul lor din secţia civilă, această soluţie fiind singura care poate asigura în actualele circumstanţe, în principiu, constituirea a două completuri de judecată cu compunere diferită (cu evitarea, pe cât posibil, a cazurilor de incompatibilitate) şi soluţionarea la nivelul secţiei penale a tuturor tipurilor de cauze date prin lege în competenţa Tribunalului Călăraşi.

Prin aceeaşi hotărâre s-a luat act de acordul doamnelor judecător şi au fost desemnate dna. jud. F. şi dna. jud. E. din cadrul secţiei civile să facă parte din compunerea completurilor de judecată pentru judecarea contestaţiilor în materie penală, în limitele acordului dat, exclusiv în completarea compunerii completului, ca al doilea judecător pe o perioadă limitată, de la 01.05.2021 până la 31.05.2021.

După restituirea de la Curtea de Apel Bucureşti, dosarul, având ca obiect contestaţia declarată de inculpaţii B. şi A., a primit termen de judecată la 29.04.2021, dată la care în secţia penală a Tribunalului Călăraşi funcţionau doar 2 judecători, dna. jud. G. şi dnul. jud. H. La această dată, pentru motivele şi în circumstanţele arătate anterior, având în vedere că ambii judecători ai secţiei penale au soluţionat contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi în prezenta cauză, fiind incompatibili să judece prezenta contestaţie, iar, potrivit regulilor stabilite de Colegiul de conducere al instanţei, completul de judecare a contestaţiei nu se poate constitui din doi judecători desemnaţi din cadrul secţiei civile, s-a constatat că nu se poate constitui legal un complet de judecată care să judece contestaţia, urmând a fi sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în temeiul competenţei conferite acesteia de disp. art. 40 alin. (4) C. proc. pen.

Faţă de situaţia de fapt expusă pe larg anterior, în condiţiile în care Colegiul de conducere este împiedicat de o decizie a Tribunalului Galaţi, dată într-un proces în care este parte, să emită o hotărâre similară celei a cărei executare a fost suspendată prin care să desemneze doi judecători din secţia civilă, contrar voinţei acestora, să constituie împreună un complet competent să judece prezenta contestaţie, şi nu i se poate impune Colegiului de conducere printr-o hotărâre a unei instanţe penale dată în conformitate cu disp. art. 68 alin. (91) C. proc. pen. să ia sau să nu ia anumite hotărâri şi să emită sau să nu emită anumite acte administrative, iar potrivit dispoziţiilor legale existente şi a regulilor instituite de Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi, în cauza de faţă nu poate fi constituit un complet de judecată format din doi judecători desemnaţi din secţia civilă a Tribunalului Călăraşi care să judece prezenta cauză, instanţa a constatat că prin efectul coroborat al încheierii pronunţate de Tribunalul Călăraşi la data de 13.04.2021, în Dosarul nr. x/2020, şi al Deciziei penale nr. 139/C, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti la 19.04.2021 în Dosarul nr. x/2020, cursul justiţiei este întrerupt în cauză, neexistând o regulă prin aplicarea căreia să se poată constitui legal un complet de judecată la nivelul Tribunalului Călăraşi.

În consecinţă, în baza art. 40 alin. (4) C. proc. pen., instanţa a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a soluţiona cazul de întrerupere a cursului justiţiei incident cu privire la judecarea contestaţiei formulate de inculpaţii A. şi B.

Fiind sesizată, în temeiul art. 40 alin. (4) C. proc. pen., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va constata întrerupt cursul justiţiei şi va trimite cauza la Tribunalul Ialomiţa, secţia penală, pentru soluţionarea contestaţiilor declarate de inculpaţii B. şi A. împotriva încheierii din 08.04.2021, pronunţată de Judecătoria Călăraşi, în Dosarul nr. x/2020, pentru următoarele considerente:

Legiuitorul român nu a clarificat expresia “întreruperea cursului justiţiei”, aspect relevat şi de doctrina de specialitate, lăsând în sarcina literaturii juridice, dar mai ales a jurisprudenţei să identifice cazurile care constituie cazuri de întrerupere a cursului justiţiei.

Din jurisprudenţa extrem de restrânsă a instanţei supreme – consecinţă a ideii acceptate unanim că situaţiile care echivalează cu “întreruperea cursului justiţiei” au caracter excepţional, fiind extrem de rar întâlnite în practica judiciară de-a lungul anilor – se poate concluziona că această expresie presupune situaţia în care se poate afla o cauză penală, aflată pe rolul unei instanţe judecătoreşti, de imposibilitate a realizării scopului final al procesului penal, ca urmare a inaplicabilităţii niciuneia dintre prevederile procedurale referitoare la competenţă, astfel încât nu se poate determina instanţa competentă a dispune o soluţie legală (de exemplu, dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând că în cauză nu există un conflict negativ de competenţă, a restituit dosarul spre soluţionare instanţei civile de apel, iar aceasta a trimis cauza unei instanţe militare fără a respecta prevederile legale privind modul de sesizare al unei instanţe judecătoreşti, există un caz de întrerupere a cursului justiţiei, care se soluţionează, potrivit art. 29 pct. 5 lit. b) C. proc. pen. anterior de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, Decizia nr. 5330 din 21 septembrie 2005).

Înalta Curte reţine că, Curtea de Apel Bucureşti a constatat că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 68 alin. (91) teza I C. proc. pen., întrucât se pot desemna cei doi judecători de la secţia civilă a Tribunalului Călăraşi să judece cauza, în condiţiile în care au fost desemnaţi să judece cauze penale, în afara celor 2 judecători incompatibili de la secţia penală.

După restituirea de la Curtea de Apel Bucureşti, dosarul, având ca obiect contestaţia declarată de inculpaţii B. şi A., a primit termen de judecată la 29.04.2021, dată la care în secţia penală a Tribunalului Călăraşi funcţionau doar 2 judecători care au soluţionat contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi în această cauză, fiind incompatibili să judece contestaţia declarată de cei doi inculpaţi.

Înalta Curte reţine, totodată, că, aşa cum s-a arătat în încheierea din 29.04.2021 a Tribunalului Călăraşi, Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi este împiedicat de o decizie a Tribunalului Galaţi, dată într-un proces în care este parte, să emită o hotărâre similară celei a cărei executare a fost suspendată, prin care să desemneze doi judecători din secţia civilă, contrar voinţei acestora, să constituie împreună un complet competent să judece prezenta contestaţie.

Aşadar, potrivit dispoziţiilor legale existente şi a regulilor instituite de Colegiul de conducere al Tribunalului Călăraşi, în cauză nu poate fi constituit un complet de judecată format din doi judecători desemnaţi din secţia civilă a Tribunalului Călăraşi care să judece cauza, iar ceilalţi doi judecători ai secţiei penale sunt incompatibili.

Faţă de toate aceste aspecte expuse anterior, Înalta Curte constată că există o imposibilitate a realizării scopului final al procesului penal şi o întrerupere a cursului justiţiei, ca urmare a inaplicabilităţii niciuneia dintre prevederile procedurale referitoare la competenţă, a situaţiei de incompatibilitate în care se află judecătorii secţiei penale ai Tribunalului Călăraşi, a lipsei resurselor umane cu care se confruntă această instanţă şi a împiedicării Colegiului de Conducere al acestei instanţe de a emite o hotărâre prin care să desemneze doi judecători din secţia civilă, contrar voinţei acestora, care să constituie împreună un complet competent să judece contestaţia.

Aşadar, Înalta Curte va constata întrerupt cursul justiţiei şi va trimite cauza având ca obiect contestaţiile declarate de inculpaţii B. şi A. împotriva încheierii din 08.04.2021, pronunţată de Judecătoria Călăraşi, în Dosarul nr. x/2020, la Tribunalul Ialomiţa, secţia penală.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru contestatorii-inculpaţi B. şi A., în sumă de câte 313 RON, vor rămâne în sarcina statului şi se vor plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Constată întrerupt cursul justiţiei.

Trimite cauza având ca obiect contestaţiile declarate de inculpaţii B. şi A. împotriva încheierii din 08.04.2021, pronunţată de Judecătoria Călăraşi, în Dosarul nr. x/2020, la Tribunalul Ialomiţa, secţia penală.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru contestatorii-inculpaţi B. şi A., în sumă de câte 313 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 mai 2021.

Comments

comentarii

România a ajuns la peste 15.000 de cazuri de COVID-19 pe zi și peste 500 de decese.... Citește mai mult
Județul Cluj se află, miercuri dimineața, sub atenționare cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m. Avertizarea, valabilă până la ora 11.00.... Citește mai mult
Spectacolul de dans pe care celebrul dansator Sergei Polunin l-a susținut ca invitat special al Festivalului Internațional de Film Transilvania este difuzat online, în premieră, pe platforma de streaming TIFF Unlimited, de Ziua Mondială a Baletului.... Citește mai mult
HOROSCOP 20 octombrie 2021. Unii nativi întâmpină probleme de sănătate miercuri. O zodie trebuie să aibă grijă cui îi împărtășește un secret.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!