fbpx

Greșita aplicare a dispozițiilor legale în materia prescripției extinctive a dreptului de a cere executarea silită

Într-o decizie recentă a Tribunalului Specializat Cluj, pronunțată în apel, se arată cum prima instanță a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor legale în materia prescripției extinctive a dreptului de a cere executarea silită.

Este vorba de o contestație la executare în cazul unui contract de credit cesionat de bancă la celebra firmă offshore Secapital, membră a grupului Kruk. Instanța de apel a anulat întreaga executare silită demarată în dosarul execuțional.

Extras din Decizia Civilă nr. 831/A/2019 – Tribunalul Specializat Cluj:

”Prima instanță a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor legale în materia prescripției extinctive a dreptului de a cere executarea silită.

Astfel, deși titlul executoriu care justifică demararea executării silite îl reprezintă creanța izvorând din contractul de credit bancar nr. 2465/2007, judecătorul fondului a ignorat a analiza data la care începe a se calcula termenul de prescripție extinctivă de 3 ani de zile.

Potrivit art. 706 alin. 2 C .p.c. actual – care este legea de procedură sub imperiul căreia a fost demarată executarea silită – termenul de prescripție de 3 ani începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.

De asemenea, potrivit art. 711 C .p.c. prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile Codului civil privitoare la prescripția extinctivă.

Codul civil care reglementează nașterea dreptului la prescripție este vechiul cod civil care trimite,  în materie de prescripție extinctivă, la Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă.

Potrivit art. 12 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă ˝ în cazul când un debitor este obligat la prestațiuni succesive, dreptul la acțiune cu privire la fiecare din aceste prestațiuni se stinge printr-o prescripție deosebită .˝

În acest fel, este corectă aserțiunea potrivit căreia fiecare rată de credit neachitată dă naștere unui termen de 3 ani pentru a demara executarea silită de către creditor. Faptul că banca nu procedează la formularea unei cereri de executare silită pentru fiecare rată neplătită este opțiunea ei, cel mai probabil financiară.

Creanța în cuantum de 16.152 de lei, împreună cu dobânda și celelalte comisioane urma a fi restituită, într-o situație ideală, pe parcursul a 120 de luni, prima rată fiind scadentă la data de 06.09.2007, iar ultima rată la data de 06.08.2017.

Deși nu este o situație ideală, ceea ce prima instanță cu siguranță a remarcat, fiind învestită a soluționa, totuși, o contestație la executare, aceasta a făcut abstracție de încetarea acestui contract cel mai târziu în cursul anului 2011, dată la care banca a înstrăinat un portofoliu de creanțe neperformante, respectiv acele creanțe rezultând din contracte de credit neplătite și declarate scadente anticipat.

Pentru acuratețea calculului termenului de prescripție extinctivă a dreptului de a cere executarea silită de 3 ani, s-ar fi impus intervenția unui expert contabil care să identifice, raportat la plățile ne-efectuate de debitorii-împrumutați, data la care a expirat termenul de 3 ani pentru fiecare din cele 50 de rate ce se impuneau a fi achitate până la data de 26 octombrie 2011, însă concluziile expertului contabil ar fi fost identice cu cele ale judecătorului, printr-o simplă verificare a scadențarului anexat contractului de credit, împlinirea înainte de 28.06.2017- data cererii de executare silită – a termenului de prescripție de 3 ani.

La data de 26 octombrie 2011, Banca Comercială Română S.A. a cesionat un portofoliu de creanțe neperformante creditoarei Secapital S.a.R.L., printre care și creanța în cuantum de 27.312,12 lei, din care 15.457,27 de lei debit principal, 9.138 de lei dobândă și 2.716 lei penalități de întârziere. Debitul principal de 15.457,27 de lei din cei 16.000 de lei efectiv împrumutați de bancă reprezintă cu certitudine o datorie devenită exigibilă înainte de cele 120 de termene acordate inițial de bancă, respectiv o datorie declarată scadentă anticipat, nefiind nevoie de nici un fel de declarație după 4 ani de relații contractuale.

Așadar, cel târziu la data de 26 octombrie 2011 a început să curgă termenul de prescripție extinctivă de 3 ani pentru executarea silită a creanței în cuantum de 27.312,12 lei, cesionată de Banca Comercială Română S.A., și căreia cesionara i-a calculat accesorii pentru intervalul 26.10.2011-28.06.2017, motiv pentru care a solicitat suma de 33.118,55 de lei.

Ca urmare, termenul de prescripție extinctivă s-a împlinit cu mult înainte, dar cel mai târziu la data de 26.10.2014, considerente pentru care dreptul creditoarei Secapital S.a.r.l de a demara executarea silită împotriva debitorilor M.D.A. și M.E. s-a prescris la data de 26.10.2014, impunându-se anularea întregii executări silite demarate cu încălcarea unor norme de ordine publică.

Raportat la prescripția extinctivă născută sub imperiul Decretului nr. 167/1958 ( la data de 26.10.2011), instanța judecătorească și executorul judecătoresc au fost, sunt și vor fi obligați, potrivit art. 19 din acest Decret nr. 167/1958,  să verifice dacă dreptul de a cerere executarea silită a fost prescris prin raportare la data ererii de executare silită.

Având în vedere toate aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 2 C .p.c. Tribunalul va admite apelul declarat de apelanții M.D.A. și M.E în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L și în contradictoriu cu intimata Banca Comercială Română S.A    împotriva sentinței civile nr. 3178/2018 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napcoa pe care o va schimb a în parte, astfel:

Va admite contestația la executare formulată de contestatorii M.D.A și M.E în contradictoriu cu intimatele Secapital S.a.R.L. și Banca Comercială Română S.A. și, în consecință:

Va anula întreaga executare silită demarată în dosarul execuțional nr. 386/2017 al BEJ R.C., ca urmare a intervenirii prescripției extinctive a dreptului de a cere executarea silită.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013 urmează a d ispune restituirea către contestatori a taxei judiciare de timbru în cuantum total de 500 de lei achitat ă de aceștia în fața primei instanțe.

În temeiul art. 44 alin. 4 din OUG 80/2013 diferența de 500 de lei taxă judiciară de timbru, acordată cu titlu de ajutor public judiciar în fața primei instanțe, va rămâne în sarcina statului.

Având în vedere că, potrivit art. 1064 C .p.c. cererea de restituire a cauțiunii se adresează instanței la care a fost depusă aceasta, Tribunalul va r espinge, ca nefiind de competența tribunalului, cererea de  restituire a cauțiunii achitate de contestatori în fața Judecătoriei Cluj-Napoca.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013 Tribunalul va dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum total de 250 de lei achitat de contestatori pentru judecarea cererii de apel, iar diferența de 250 de lei taxă judiciară de timbru, acordată cu titlu de ajutor public judiciar în fața primei instanțe, rămâne în sarcina statului.

Va menține soluția primei instanțe cu privire la lipsa calității procesuale pasive al BEJ R.C..

Va stabili onorariul avocațial pentru avocatul din oficiu în fața instanței de apel în cuantum de 500 de lei pentru fiecare apelant.

În temeiul art. 44 din OUG 80/2013 Tribunalul va obliga intimatele Secapital S.a.R.L. și Banca Comercială Română S.A., în solidar, la plata sumei de 500 de lei în favoarea statului, reprezentând cuantumul sumei pentru care a fost încuviințat ajutorul public judiciar în etapa apelului prin asistența prin avocat apelanților.”

Cum a apreciat instanța de fond:

”În ceea ce privește cererea contestatorului privind constatarea prescripției dreptului creditoarei de a obține executarea silită, instanța reține că i această pretenție dedusă judecății este întemeiată.

Astfel, termenul de prescripție este cel general de 3 ani, conform art. 706 alin.1 C.p.civ, câtă vreme dreptul care se urmărește a fi valorificat pe calea executării silite este un drept de creanță.

În cauza de față, in raport de inscrisurile depuse  instanța reține că dreptul creditoarei de a obține executarea silită a luat naștere la data efecutării ultimei tranzacții

Așa fiind, în lumina dispozițiilor art. 706 alin.2 C.p.civ, termenul de prescripție de 3 ani, care și-a început cursul la momentul nașterii dreptului de a cere executarea silită, deci la 28.06.2008 data de la care contestatorii nu au mai achitat debitul datorat si s-a implinit la data de 28.06.2011

În cauză intimatul creditor a formulat cerere de executare silita la data de 28.06.2017 deci în afara termenului de prescripție mai sus determinat., ramanand insa valabila executarea silita pentru sumele datorate de contestatori  incepand cu data de 28.06.2014 pana la achitarea integrala a debitului

Totodată, în speță nu poate fi reținută nicio altă cauză de suspendare ori de întrerupere a termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită astfel încât instanța va anula in parte executarea silita inceputa in dosarul executional nr. 386/2017 al BEJ R.C. pentru ratele scadente in perioada 28.06.2011-28.06.2014 urmand a mentine executarea  pentru restul sumelor datorate.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina