fbpx
Coadă la Registratura Judecătoriei Cluj-Napoca

Ghid practic revizuit – Modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului civil

Institutul Național al Magistraturii a publicat varianta revizuită a Ghidului practic cu modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului civil

Ghidul cuprinde zeci de modele de cereri de chemare în judecată în domeniul dreptului civil, din care exemplificăm mai jos acțiunea pentru înființarea unei asociații, acțiunea în răspundere civilă delictuală și cererea de ordonanță de plată.

Acțiune înființare asociație

Sediul materiei:
 Art. 4 şi urm. din OG nr. 26/2000
 Art. 194 C. civ.
 Art. 200 C. civ.
 Art. 148-151 C. pr. civ.
 Art. 527-537 C. pr. civ.

Către,
….. (instanţa căreia i se adresează cererea)
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), personal/reprezentat prin mandatar ….. (nume, prenume)/prin reprezentant legal ….. (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ….. (nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional în ….. (adresă), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), în calitate de membru asociat, formulăm

CERERE

prin care solicităm instanţei:

1. acordarea personalităţii juridice prin înscrierea Asociaţiei ….. (denumirea asociaţiei) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În fapt, împreună cu ….., am constituit Asociaţia ….. .
Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 4 şi urm. din OG nr. 26/2000.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri, în copii certificate pentru conformitate cu originalul: actul constitutiv, statutul asociaţiei, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei.

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală C. pr. civ.

Depunem prezenta cerere în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                                  Semnătura,

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea)

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie

Sediul materiei:
 Art. 1349 C. civ.
 Art. 1357-1371 C. civ.
 Art. 219 C. civ.
 Art. 148-151 C. pr. civ.
 Art. 192 C. pr. civ.
 Art. 194-195 C. pr. civ.

Către,
….. (instanţa căreia i se adresează cererea)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), personal/reprezentat prin mandatar ….. (nume, prenume)/prin reprezentant legal ….. (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ….. (nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional în ….. (adresă), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea),

sau

Subscrisa, ….. (denumirea), cu sediul în ….. (adresa), având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ….. (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ….. (nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional în ….. (adresă), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea),

în contradictoriu cu pârâtul ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal …..,

sau

în contradictoriu cu pârâta ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în ….. (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..335, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei:

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând daune;

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, arătăm că pârâtul a săvârşit, cu vinovăţie, o faptă ilicită, constând în ….. .

sau

În fapt, arătăm că numitul ….., administrator al pârâtei, a săvârşit, cu vinovăţie şi în legătură cu atribuţiile/scopul funcţiei încredinţate, o faptă ilicită, constând în ….. .

Această faptă ne-a produs un prejudiciu, constând în ….. .

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1349 C. civ. şi pe cele ale art. 1357 şi urm. C. civ. (dacă pârâta este o persoană juridică, şi pe cele ale art. 219 C. civ.).

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză judiciară în specialitatea ….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri340: ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….. exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de martor, pe numitul ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….., şi solicităm citarea acestuia.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a pârâtului342, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …../ataşăm interogatoriul pentru ca pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ….. .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca expertul să răspundă următoarelor obiective: ….., pentru a dovedi ….. .

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală C. pr. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                    Semnătura,

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea)

Cerere de ordonanţă de plată

Sediul materiei:
 art. 1014- 1025 C. pr. civ.

Către,
….. (instanţa căreia i se adresează cererea)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), personal/reprezentat prin mandatar ….. (nume, prenume)/prin reprezentant legal ….. (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ….. (nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional în ….. (adresă), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea),

sau

Subscrisa, ….. (denumirea), cu sediul în ….. (adresa), având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ….. (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ….. (nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional în ….. (adresă), având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea),

în contradictoriu cu pârâtul ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal …..,
sau

în contradictoriu cu pârâta ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în ….. (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. şi contul bancar ….., prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei:

1. emiterea unei ordonanțe prin care să fie obligat/ă pârâtul/pârâta la plata sumei de ….. lei;

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, deținem împotriva pârâtului/pârâtei o creanță certă, lichidă și exigibilă, născută din ….. (se arată temeiul existenței creanței).

Deși am notificat pârâtul/pârâta în condițiile art. 1015 C. pr. civ., acesta/aceasta nu și-a executat obligația nici până la acest moment.

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1014-1025 C. pr. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….. exemplare.

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală C. pr. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                                              Semnătura,

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea)

DESCARCĂ AICI Ghidul revizuit cu modele de cereri pentru justițiabili in materia dreptului civil

Comments

comentarii

Lasă un răspuns