fbpx

Ghid practic: Cum se redactează o cerere de chemare în judecată, cererea de apel sau contestația la executare silită

Institutul Național al Magistraturii a publicat varianta revizuită la Ghidul practic cu modele de cereri pentru justiațibili în materia dreptului procesual civil.

Redăm mai jos modelele la cererea de chemare în judecată, cerera de apel și contestația la executare silită.

Cerere de chemare în judecată

Sediul materiei:
 Art. 148-151 C. proc. civ.
 Art. 192 C. proc. civ.
 Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având următoarele date de contact…, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscrisa (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având următoarele date de contact…/prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având codul numeric personal…..,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună …..,

În fapt, arătăm că …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile ……

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea …..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în….exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul/reședința  în ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în …..exemplare.

Anexăm dovada îndeplinirii procedurii prealabile, achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                         Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…..

*Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

Cererea de apel

Sediul materiei:
 Art. 470-471 C. proc. civ.
 Art. 148-151 C. proc. civ.
 Art. 194-196 alin. (2) C. proc. civ.

Instanţa …..
Dosar nr. …../…../…..
Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având următoarele date de contact…, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscrisa (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având următoarele date de contact…/prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact

în contradictoriu cu intimatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședințaîn…..,
sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm

CERERE DE APEL

împotriva sentinţei civile nr. ….., pronunţate în dosarul nr. …../…../….., de către Judecătoria/Tribunalul ….., în termenul legal de 30 de zile, de la comunicarea hotărârii apelate, prin care solicităm admiterea apelului şi anularea/schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate.

În fapt, arătăm că …..  (Se vor indica criticile aduse hotărârii atacate sau modului în care s-a desfăşurat judecata la prima instanţă, respectiv dispoziţiile legale care nu au fost respectate de către instanţă. Potrivit art. 476 alin. (2) din C. proc. civ., în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă.)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. …..din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri noi/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul/reședința în….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt….. şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective : …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe intimatul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de apel, în…..exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de…. şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant.

Data,                                                        Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului…../Curţii de Appel …

Contestaţie la executare silită

Sediul materiei:
 Art. 712-720 C. proc. civ.
 Art. 148-151 C. proc. civ.
 Art. 192 C. proc. civ.
 Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având următoarele date de contact…, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscrisa (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având următoarele date de contact…/prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact

în contradictoriu cu intimatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având codul numeric personal…..,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului de executare nr…., înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc…., efectuate la solicitarea intimatului creditor …., în baza titlului executoriu reprezentat de …. .

Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare.

În fapt, arătăm că…. .(Se vor arăta toate motivele care fundamentează contestaţia, accentuându-se incidentele care, în opinia contestatorului, determină nulitatea sau încetarea executării (spre exemplu: prescripţia dreptului de a cere executarea silită, bunurile urmărite sunt exceptate de la executare silită, perimarea executării silite etc.)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.712-720 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea …..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în …. exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul/ reședința în ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană fizic, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând….. .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: ….. .

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe intimat la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                      Semnătura ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

*Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013.

DESCARCĂ AICI Ghidul revizuit pentru justițiabili cu modele de cereri in materia dreptului procesual civil

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina