fbpx

După ce a amendat persoana greșită, CNAIR prin CESTRIN se scuză că nu are date din cauza GDPR

Asta e tare! CNAIR prin CESTRIN a invocat, în procesul câștigat de o persoană amendată pe nedrept pentru lipsa rovinietei, că nu are date din cauza ”reglementarilor prohibitive privind protecția datelor cu caracter personal, mai cu seama de la intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR – n.red)”

Scuza Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) apare în decizia civilă nr. 318 din 19 iunie 2019 a Tribunalului Satu Mare.

Instanța a avut de soluționat apelul CNAIR prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică-CESTRIN  împotriva sentinței civile nr.209/18.02.2019 pronunțată de Judecătoria Satu Mare, având ca obiect plângere contravențională

Prin sentința Judecătoriei  Satu Mare, instanța de fond a admis plângerea contravențională formulată de o femeie din Carei și a anulat procesul-verbal de contravenție încheiat în 18 septembrie 2018, ”ca netemeinic și nelegal”. Instanța a constatat că petenta nu are calitatea de subiect activ al contravenției.

Prin procesul verbal de contravenție  emis de CESTRIN,  petenta a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 250 lei pe motiv că în data de 3 iunie 2018 ar fi condus autoturismul, pe DN19 km 125+510m, fără a deține rovienietă valabilă.

Femeia a invocat faptul că a vândut mașina încă din 2015 și că actualul proprietar trebuie să achite rovinieta. Întrucât cumpărătorul nu a procedat la transcrierea dreptului de proprietate asupra autoturismului, femeia a intentat o acțiune civilă la Judecătoria Carer, prin care a obținut, după amenda de la CNAIR, suspendarea de drept a înmatriculării autoturismului în speță, cu efectuarea mențiunilor cuvenite în baza de date a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV )

”Obligația de a deține rovinietă valabilă revine persoanei înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care poate folosi în baza unui drept legal  vehiculul respectiv.

Pentru a avea calitatea de subiect activ al contravenție prev. de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002 nu este suficient ca o persoană să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare al vehiculului, ci trebuie să fie proprietarul acestuia sau titularul unui drept de folosință al vehiculului .-

În speță petenta a înstrăinat vehiculul la data de 28.01.2015 iar prin sentința anterior menționată s-a și dispus suspendarea de drept a înmatriculării acestui autoturism.”, a precizat instanța investită cu plângerea contravențională.

Astfel, instanța a constatat că s-a întocmit procesul verbal de contravenție în mod neîntemeiat, deoarece la data săvârșirii presupusei fapte contravenționale petenta nu mai avea calitatea de proprietar și astfel nu se poate reține în sarcina sa săvârșirea faptei contravenționale menționată în procesul verbal de contravenție întocmit de intimată.

Deși speța era clară și greșeala evidentă, CNAIR prin CESTRIN a atacat cu apel sentința Judecătoriei Satu Mare, susținând în continuare că procesul-verbal este corect.

”Din interpretarea OG 2/2001, Procesul Verbal mai sus mentionat a fost intocmit respectand conditiile de forma impuse la data contraventiei, pentru autovehiculul cu nr. … neexistand rovinieta valabila. (…)

Procesul verbal contestat a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 9 din O.G. nr. 15/2002, în lipsa contravenientului și a martorilor, constatarea contravenției fiind efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control a Rovinietei – S.I.E.G.M.C.R., contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Solicită instanței sa constate că O.G. nr. 15/2002 prevede obliga ț ia legală a Subscrisei de a încheia procesul verbal de constatare a contravenției pe baza datelor furnizate de MAI – D.R.P.C.I.V., iar Subscrisa nu a făcut decât să respecte rigorile legii, identificând contravenientul “în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor”, conform obliga ț iei impuse de art. 9 alin 4 din O.G. nr.15/2002.

Conform art. 9 alin. 4 din O.G. nr. 15/2002, “În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constata savarsirea contravenției, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției si aplică sancțiunea contravenționala”.

De aceea, solicită instanței să ia in considerare faptul ca Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica-CESTRIN, intocmeste, prin angajatii acestuia, Procesele Verbale de Constatare a Contraventiilor in functie de datele furnizate de catre D.R.P.C.I.V, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv art. 9 alin. 4 din O.G. nr. 15/2002, astfel ca, din punctul de vedere al intocmirii si comunicarii actului administrativ de sanctionare, s-a procedat respectand legislatia in vigoare la data intocmirii. (…)

Intimata se apara invocand faptul ca la data de 28.01.2015, autovehiculul cu numarul de inmatriculare…. a făcut obiectul vanzarii, insa, simpla invocare a unui transfer de proprietate nu este suficienta pentru a infirma contraventia aplicata prin procesul verbal contestat, aceasta trebuie sa fie sustinuta de probe concludente, potrivit dreptului comun.

Solicită instanței să constate ca intimata-petenta nu a depus la dosar nici contractul de vanzare-cumparare prin care pretinde ca a instrainat autovehiculul si nici dovada ca acesta ar fi dobandit data certa, anterior savarsirii contaventiei. Mai mult decat atat, la dosarul cauzei nu a fost depus nici certificatul de radiere din evidentele fiscale a autovehiculului.

Faptul că intimata-petentă se prevalează de sentinta nr. 1178/2018, pronuntata în dosarul …… ulterior datei savarsirii contraventiei, nu duce la exonerarea sa de răspundere, aceasta  nefiind opozabila si altor părți .

De altfel, ar fi practic imposibil ca autoritatea competenta a controla respectarea dispozitiilor legale cu privire la achitarea tarifului de utilizare a drumurilor sa consulte evidentele tuturor celorlalte autoritati si institutii publice pentru a verifica eventualitatea instrainarii unui autovehicul, instrainare care nu a fost inscrisa in registrul special constituit in acest scop.

CESTRIN nu poate utiliza alte informatii, chiar daca acestea i-au fost aduse la cunostinta prin petitii sau in alte litigii, intrucat nu are drept legal si nici competenta de a solicita sau de a efectua modificari in Registrul national gestionat de D.R.P.C.I.V., si nu are nici dreptul de a solicita date de la alte autoritati, in principal din pricina lipsei unei prevederi legale in acest sens, dar si a reglementarilor prohibitive privind protectia datelor cu caracter personal, mai cu seama de la intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr. 679/2016 (respectiv 25.05.2018).”, se arată în apelul CNAIR.

Petenta a arătat în întâmpinare: ”Faptul că actualul proprietar cumpărător nu și-a îndeplinit formalitățile de transcriere în 30 de zile conform mențiunilor de pe certificatul de înmatriculare și a dispozițiilor legale nu poate fi reținută ca reaua credință a mea, a petentei întrucât am depus toate diligentele necesare, scoțând autoturismul din patrimoniul său fiscal și predându-i întreaga documentație pe lângă bunul în sine, în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate și transcriere.

Contrar susținerii înserată în întâmpinare, potrivit căreia faptul că noul proprietar nu face demersuri în vederea transcrieri nu este imputabilă CESTRIN, arată faptul că, această pasivitate a cumpărătorului și rea credință nu îmi este nici mie petentei imputabilă, vânzătoare de bună credință care, am făcut maxim de diligente, și nu se bucură nici de proprietate, nici de posesie, nici de folosința acestui bun.”

Tribunalul Satu Mare a respins apelul CNAIR- CESTRIN, arătând în motivarea deciziei următoarele:

”Conform prevederilor art. 8 alin. 1 din OG 15/2002  fapta de a circula fără a deține rovinieta valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă ,iar potrivit art.7 din OG nr.15/2002, responsabilitatea achitării tarifului de utilizare și a deținerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români.

De asemenea, așa cum rezultă din art. 1 alin. 1 lit. b din același act normativ, utilizatori sunt persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Din aceste dispoziții legale rezultă că obligația de a deține rovinietă valabilă revine persoanei înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare care are în proprietate sau care poate folosi în baza unui drept legal vehiculul respectiv. Prin urmare, pentru a avea calitatea de subiect activ al contravenției prevăzute de art. 8 nu este suficient ca o persoană să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare al vehiculului, ci trebuie să fie și proprietarul acestuia sau titularul unui drept de folosință a vehiculului.

Din dispozitivul și considerentele sentinței civile nr.1178/2018,pronunțată de Judecătoria Carei în dosar nr.1591 /218/2018 rezultă că intimata–petentă a vândut autoturismul marca Fiat Punto cu nr. de înmatriculare .. numitului G. N. ,la data de 28.01.2015,iar la data de 18.02.2015 ,autoturismul în speță  a fo st scos din evidențele fiscale. Întrucât cumpărătorul nu a procedat la transcrierea dreptului de proprietate asupra autoturismului,intimata- petentă a intentat o acțiune civilă,soluționată prin hotărârea judecătorească menționată ,prin care a obținut suspendarea de drept a înmatriculării autoturismului în speță,cu efectuarea mențiunilor cuvenite în baza de date a SPCRPCÎV asupra autoturismului ca urmare a vânzării acestuia.

Așadar, intimatul petent a vândut autovehiculul menționat în procesul verbal de contravenție contestat la data de 28.01.2015 , iar fapta contravențională constatată a fost săvârșită la data 03.06.2018 .

Întrucât în momentul cons tatării contravenției, intimata – petent ă nu mai era proprietarul autovehiculului și nu deținea niciun alt titlu care să-i confere folosința autovehiculului, tribunalul apreciază că în mod corect prima instanță a reținut că aceasta nu are calitatea de subiect activ al contravenției reținute în sarcina sa, soluția primei instanțe de admitere a plângerii contravenționale fiind astfel întemeiată.

Prin urmare, având în vedere sentința civilă nr.1178/2018, pronunțată de Judecătoria Carei , precum și faptul că procesul verbal nu a fost întocmit în baza constatărilor personale ale agentului constatator, iar identificarea contravenientului s-a realizat doar prin cercetarea bazei de date în format electronic, prima instanță în mod just a prezumat că la data întocmirii procesului verbal intimata petentă nu mai avea calitatea de proprietar al autovehiculului menționat în procesul verbal și, în consecință, nu avea nici calitatea de subiect activ al contravenției reținute în sarcina sa.

În același sens, a statuat și Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr.4/05.03.2018, pronunțată în recurs în interesul legii,conform căreia s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, s-a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare:- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator și de subiect activ al contravenției constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;- dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.

Pentru considerentele reținute, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod de procedură civilă, instanța va respinge apelul declarat, conform dispozitivului prezentei hotărâri .

Fără cheltuielilor de judecată, nefiind solicitate.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns