Cum a scăpat o PFA de o amendă de 3.500 de lei aplicată de ANAF pentru un mizilic

O Persoană Fizică Autorizată (PFA), amendată cu 3.500 de lei de ANAF – Direcția Antifraudă pentru că nu a putut justifica provenienţa sumei de 20 lei şi nici nu a emis documente justificative pentru aceasta, a obținut în instanță anularea procesului verbal de contravenție. Vezi mai jos motivul!

Sentința civilă nr. 5774/2016 Judecătoria Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin respingerea apelului ANAF la Tribunal

Prin cererea înregistrată la data de 11 martie 2016 sub nr. 4035/211/2016 petenta I.A.V Persoană Fizică Autorizată a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA, DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 6 ORADEA, anularea în parte a procesului verbal de contravenţie seria ….. nr. …. din 27.02.2016 în sensul înlăturării sancţiunii amenzii şi a măsurii confiscării.

Relatând pe larg starea de fapt, petenta arată că a fost sancţionată pentru că nu a putut justifica provenienţa sumei de 20 lei şi nici nu a emis documente justificative pentru aceasta. Drept urmare, s-a aplicat amendă de 3.500 lei şi s-a dispus confiscarea sumei de 20 lei.

Petenta arată că procesul verbal este nelegal pentru că a fost sancţionată de două ori pentru aceeaşi faptă. Apoi, arată că nu s-a luat în considerarea declaraţia dată, în care se menţionează că suma a fost păstrată de ziua precedentă. Inspectorii fiscali au ridicat banii dintr-un caiet care este separat de sertarul casei de marcat şi i-au solicitat să deschidă poşeta personală şi portmoneul.

Depune în probaţiune depune copia procesului verbal şi a notelor de constatare, jurisprudenţă.

În drept a invocat dispoziţiile OUG nr. 28/1999, OG nr. 2/2001.

Cererea este timbrată legal, cu 20 lei taxă de timbru achitată cu chitanţa nr. …./23.03.2016 (f. …).

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii. Apreciază că procesul verbal de contravenţie este legal întocmit şi depune în probaţiune documentele întocmite de inspectori cu ocazia controlului. (…)

Pe fondul cauzei, intimata arată că se impune respingerea plângerii ca neîntemeiată, deoarece procesul verbal de contravenţie este legal întocmit.

Depune în probaţiune copia procesului verbal şi documentele anexe (f. ….).

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile de la dosar.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria ….. nr. …. încheiat la data de 27 februarie 2016 petenta I.A.V Persoană Fizică Autorizată a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 3.500 lei şi confiscarea sumei de 20 lei, în temeiul art. 10 lit. d şi art. 10 lit gg din OUG nr. 28/1999 republicată.

S-a reţinut în fapt că la data de 27.02.2016 ora 12,15 la punctul de lucru al petentei, din …., jud. Cluj, cu activitatea de coafură, nu respectă prevederile art. 4 alin. 12 lit. h OUG nr. 28/1999 privind întocmirea documentelor justificative pentru sumele de bani introduse în unitatea pentru prestarea serviciilor şi, de asemenea, s-a constatat că deţine suma de 20 lei, într-un caiet, pentru care nu a putut prezenta documente justificative.

Verificând legalitatea procesului verbal, instanţa reţine că nu se impune anularea acestuia, deoarece este întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din OG nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază întemeiată apărarea petentei.

Astfel, potrivit art. 10 lit. d din OUG constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h), care determină existenţa unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înţelege suma pentru care nu s-au întocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h);

Sancţiunea este prevăzută de art. 11 alin. 1 lit. e, respectiv cu avertisment în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

Art. 4 alin. 12 lit. h  reţinut în sarcina petentei ca temei al faptei reţinută la punctul .., constând în neemiterea de documente justificative pentru suma de 20 lei, prevede obligaţia ca utilizatorii aparatelor de marcat electronice să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înţelege suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/ depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii;

Apoi, potrivit art. 10 lit. gg din OUG nr. 28/1999 republicată constituie contravenţie deţinerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special şi/sau în chitanţe;

În raport de starea de fapt reţinută de agentul constatator şi prevederile legale evocate anterior, constată că agentul constatator a reţinut în mod eronat un concurs de contravenţii, în realitate fiind vorba despre o singură faptă pentru care s-a aplicat o dublă sancţiune, pe de o parte avertismentul prevăzut ca sancţiune de legiuitor pentru sumele modice nefiscalizate, iar pe de altă parte amenda de 3.500 lei şi confiscarea acestei sume, ceea ce atrage anularea procesului verbal sub aspectul reţinerii celei de-a doua contravenţii.

Faţă de aceste considerente instanţa va admite plângerea şi va anula procesului verbal de contravenţie seria ….. nr. …. din 27.02.2016 în sensul arătat mai sus, urmând a exonera petenta de la plata amenzii aplicate şi măsura complementară a confiscării sumei de 20 lei.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. va obligă intimata să achite petentei cheltuieli de judecată în cuantum de 20 lei, taxă timbru.

Comments

comentarii

Mulți dintre copiii din mediul rural nu au ieșit niciodată din satul lor, potrivit unui studiu realizat de World Vision România.... Citește mai mult
Un centru de îngrijiri animale a preluat recent o pisică pe nume Max, abandonată de stăpânii săi după șapte ani. Motivul abandonului este surprinzător și a stârnit indignarea iubitorilor de animale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns