fbpx

Cum s-a ajuns la cererea administratorului judiciar de ieșire din insolvență a CFR-ului

Ziua de 31 martie este una extrem de importantă în istoria clubului de fotbal CFR Cluj, căci judecătorul sindic de la Tribunalul Specializat va lua în discuție cererea de închidere a procedurii reorganizării judiciare a debitoarei F.C. CFR 1907 Cluj SA, adică ieșirea din insolvență, formulată de administratorul judiciar. Clujust.ro vă prezintă ce s-a întâmplat în ultimele trei luni de s-a ajuns la această solicitare a administratorului judiciar care era în război cu conducerea și acționarii clubului.

Răzvan Zăvăleanu

Informațiile pe care le vom prezenta mai jos sunt extrase din Raportul privind închiderea procedurii de reorganizare a debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA încheiat de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, reprezentantă de Răzvan Traian Zăvăleanu.

Din prima parte a raportului, aflăm că administratorul judiciar a încasat deja onorariul de succes pentru acest dosar, deși nu s-a pronunțat încă închiderea procedurii de către judecătorul sindic: ”Raportat la prevederile art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, arătăm că în perioada 11.02.2017 – 03.03.2017, administratorul judiciar a încasat un onorariu fix în valoare de 32.272,80 lei şi un onorariu de succes de 149.899,89 lei, cuvenite acestuia, potrivit Hotărârii Creditorilor din data de 17.04.2015 care au aprobat retribuţia pentru RTZ (confirmată de către instanţa de judecată). Menţionăm că restul cheltuielilor de procedură curente, inclusiv retribuţia administratorului judiciar, au fost achitate, odată cu plata tuturor creanţelor curente ale CFR. Dovezile privind achitarea tuturor creanţelor curente au fost depuse la dosarul cauzei prin notă de înaintare.”

Potrivit raportului, clubul de fotbal a plătit către Compania Națională de Căi Ferate datoriile istorice pentru contractele de concesiune a stadionului din Gruia și a Parcului Feroviarilor: ”având în vedere documentele anexate cererii de plată, subscrisa constatăm că este întemeiată cererea de plată formulată de CNCFR în ceea ce priveşte creanţa curentă în cuantum de 397.857,52 lei aferentă contractelor nr. 1326/2006 şi 1195/20.02.2007. Administratorul judiciar a comunicat debitoarei CFR cuantumul creanţei curente deţinută de CNCFR aşa cum a fost constatată în cadrul prezentei analize. CFR a achitat această creanţă odată cu achitarea tuturor creanţelor curente, dovezile privind achitarea tuturor creanţelor curente fiind depuse la dosarul cauzei prin notă de înaintare.”

Raportul arată cum a intrat în scenă contabilul Marian Băgăcean, salvatorul clubului, despre care încă nu se știe oficial pe cine reprezintă. Sursele noastre spun că este interpusul unui grup de afaceriști cu care Paszkany a ajuns la o înțelegere. Cert este că trei creditori importanți, între care Banca Transilvania, i-au cesionat creanțele.

”Administratorului judiciar i-au fost comunicate următoarele documente privind cesiunea unor creanţe înscrise în tabelul definitiv al creditorilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA:
– Contractul de cesiune de creanţă nr. 708/02.03.2017 prin care a fost cesionată în integralitate creanţa garantată deţinută de Banca Transilvania SA faţă de CFR în cuantum de 8.402.896,14 lei în favoarea dlui. Băgăcean Marian Vasile;
– Contractul de cesiune de creanţă din data de 26.01.2017 prin care a fost cesionată în integralitate creanţa deţinută de Taxmaster SRL faţă de CFR în cuantum de 128.308,45 lei în favoarea dlui. Băgăcean Marian Vasile;
– Contractul de cesiune de creanţă din data de 26.01.2017 prin care a fost cesionată creanţa în cuantum de 856.557,11 lei deţinută de PP Protect SRL faţă de CFR în favoarea dlui. Băgăcean Vasile Marian.

Ca urmare a acestor operaţiuni însoţite de documente justificative, am constatat că a intervenit subrogaţia totală în drepturile creditorilor Banca Transilvania SA şi Taxmaster SRL în favoarea dlui. Băgăcean Vasile Marian.

De asemenea am constatat că a intervenit subrogaţia parţială în ceea ce priveşte creanţa în cuantum de 856.557,11 lei deţinută de PP Protect SRL în favoarea dlui. Băgăcean Vasile Marian. Ca urmare a cesiunii de creanţă intervenite, creditorul PP Protect SRL rămâne înscris în tabelul creditorilor cu suma de 10.000 lei.”, se arată în raport.

Deloc surprinzător, cele două offshore-uri din tabelul creditorilor , apropiate de Paszkany, au renunțat la creanțe.

”Pe adresa administratorului judiciar au fost comunicate de asemenea adrese din partea creditorilor Evesham Holdings LTD şi Skyline Soft SRL prin care aceştia arată că renunţă în mod irevocabil la creanţa înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor CFR. Precizăm că, creditorul Evesham Holdings LTD a fost înscris la masa credală a CFR cu suma de 741.744,27 lei iar creditorul Skyline Soft SRL cu suma de 781.990,80 lei.
Ca urmare a analizei documentelor prezentate mai sus, administratorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului definitiv al creditorilor la data de 03.03.2017 în concordanţă cu cesiunile intervenite, respectiv renunţările la creanţe de către societăţile Evesham Holdings LTD şi Skyline Soft SRL.”, scrie administratorul judiciar.

O parte importantă din raport este analiza vânzării pachetului de acțiuni. Aici vedem că încă din 11 ianuarie a fost încheiat un contract de cesiune de acțiuni între Arpad Paszkany și șase firme din grupului lui, pe de o parte, și Marian Băgăcean, de cealaltă parte. Transferul efectiv al dreptului de proprietate asupra acțiunilor este condiționat de ieșirea din insolvență.

Analiza achiziţionării pachetului majoritar de acţiuni

”După cum am arătat în raportul precedent, subscrisei i-au fost comunicate o serie de documente de către dl. Băgăcean Marian Vasile privind achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al CFR însumând 61,0199% din totalul acţiunilor. Conform documentelor înregistrate de acesta la sediul subscrisei, a fost formulată o ofertă de vânzare acţiuni de către următorii acţionari:
– Previa SRL deţinând 17,5948% din capitalul social;
– Fortune Soft SRL deţinând 0,2619% din capitalul social;
– Euromentor Development SRL deţinând 1,2675% din capitalul social;
– Paz Management Group SRL deţinând 0,4224% din capitalul social;
– Assix Architecture SRL deţinând 18,122% din capitalul social;
– Desboria SRL deţinând 2,1121% din capitalul social;
– Dl. Paszkany Arpad deţinând 21,2392% din capitalul social;

Oferta astfel formulată a fost adresată acţionarilor CFR având valabilitate până la data de 06.01.2017, ora 12:00. Ulterior, la data de 11.01.2017 a fost încheiat un contract de cesiune de acţiuni între acţionarii Previa SRL, Fortune Soft SRL, Euromentor Development SRL, Paz Management Group SRL, Assix Architecture SRL, Desboria SRL, Dl. Paszkany Arpad SRL în calitate de cedenţi şi Dl. Băgăcean Vasile Marian în calitate de cesionar, prin care au fost cedate în favoarea Dlui. Băgăcean Vasile Marian acţiunile deţinute de acţionarii menţionaţi anterior însumând 61,0199% din totalul capitalului social.

Conform prevederilor art. 3 din contract, transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni se va efectua astfel:

– Transferul dreptului de proprietate asupra Pachetului de acţiuni de la cedenţi la cesionar are loc de drept, la data la care Cesionarul pune la dispoziţia CFR lichidităţile necesare achitării datoriilor pe care societatea s-a angajat să le onoreze prin Planul de reorganizare, în condiţiile stabilite cu creditorii în vederea încetării procedurii de reorganizare a societăţii prin continuare activităţii
– Drepturile aferente transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni (dreptul de vot şi dreptul de înstrăinare în tot sau în parte a acţiunilor) se transferă în favoarea cesionarului la data pronunţării hotărârii de încetare a procedurii de reorganizare prin continuarea activităţii CFR, după efectuarea tuturor plăţilor necesare.

Concluzionând, în conformitate cu prevederile art. 3 din contractul de cesiune de acţiuni, transferul integral al dreptului de proprietate al pachetului de acţiuni ale CFR în favoarea dlui. Băgăcean Marian va opera doar din data pronunţării hotărârii de încetare a procedurii de reorganizare prin continuarea activităţii CFR, după efectuarea tuturor plăţilor necesare.”

Potrivit administratorului judiciar, s-a efectuat plata tuturor creanţelor curente: Conform evidenţelor debitoarei, creanţele curente acceptate la data prezentului raport erau în cuantum de 7.127.520,18 lei.

Debitoarea a achitat creanţele curente în integralitate la data de 03.03.2017, astfel cum au rezultat din documentele justificative ale acestora.Dovezile achitării creanţelor curente în integralitate se regăsesc anexate notei de înaintare depusă la dosarul cauzei.

Concluzionând, la data de 03.03.2017 au fost efectuate de către debitoare plăţi în cuantum de 14.051.273,9 lei în contul creanţelor anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă înscrise în tabelul definitiv al creanţelor şi prevăzute în planul de reorganizare şi plăţi în cuantum de 7.127.520,18 lei reprezentând creanţe curente, ulterioare deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală.”

De asemenea, creanța pretinsă de creditorul Municipiul Cluj-Napoca a fost achitată în integralitate, lucru confirmat de judecătorul sindic în 10 martie. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a depus cerere de renunţare la judecata cererii de trecere a debitoarei în faliment, susţinâd că i s-au achitat toate creanţele cuprinse în planul de reorganizare judiciară, inclusiv creanţa provizorie şi creanţele curente la zi.

Solicitări adresate judecătorului sindic:

”Având în vedere îndeplinirea condiţiilor exprese expuse în cadrul Art. nr. 175 al. 1 din Legea nr. 85/2014 respectiv achitarea în integralitate a creanţelor prevăzute în planul de reorganizare precum şi a creanţelor curente, solicităm respectuos judecătorului sindic:
• să dispuneţi închiderea procedurii de reorganizare derulată faţă de subscrisa CFR potrivit art. 175 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;
• să descărcaţi CFR de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi valoarea prevazută în plan, conform prevederilor art. 181 din Legea nr. 85/2014;
• să descărcaţi administratorul judiciar şi celelalte persoane participante la procedură de orice îndatoriri şi responsabilităţi, cu privire la procedură, debitorul CFR şi averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă şi acţionari, conform prevederilor art. 180 din Legea nr. 85/2014.
Raportat la respectarea posibilităţii de contestare a prezentului raport, solicităm respectuos onoratei instanţe amânarea pronunţării privind solicitările subscrisei de mai sus.

De asemenea, vă solicităm respectuos ca amânarea pronunţării să nu depăşească data de 31.03.2017 raportat la faptul că în conformitate cu prevederile regulamentului de licenţiere depunerea documentelor conţinând dovada închiderii procedurii de reorganizare este necesar a fi efectuată până la această dată, în vederea obţinerii dreptului de participare a clubului în Cupele Europene. Precizăm că neparticiparea în Cupele Europene a CFR ar produce prejudicii considerabile clubului, afectând posibilitatea reinserţiei cu succes în circuitul comercial.”

Interesant de urmărit, în acest context, ce se va întâmpla cu cererile de chemare în judecată ale CFR-ului împotriva celor două offshore-uri Sorell Enterprises și Vianova Holdings pentru recuperarea a 4 milioane de euro. Procurorii DIICOT îi urmăresc penal pe Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave tocmai legat de banii scurși spre aceste două firme offshore din Cipru.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!