fbpx

CJUE s-a pronunțat asupra dreptului pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate de a solicita compensații în moneda națională

Dreptul pasagerilor aerieni se interpretează în sens larg pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a acestora.

Hotărârea în cauza C-356/19 Delfly/Smartwings Poland sp. z o.o. din data de 3 septembrie 2020, în rezumat:

Un pasager al cărui zbor a fost anulat sau a avut o întârziere prelungită poate solicita plata compensației prevăzute de dreptul Uniunii în moneda națională de la locul său de reședință. Refuzul unei astfel de plăți ar fi incompatibil cu cerința unei interpretări largi a drepturilor pasagerilor aerieni, precum și cu principiul egalității de tratament al pasagerilor prejudiciați.

Doamna X avea o rezervare confirmată la compania de transport aerian Smartwings Poland, fostă Travel Service, cu sediul în Varșovia (Polonia), pentru un zbor cu care să ajungă din orașul A, situat într-o țară terță, în orașul B, situat în Polonia.

La 23 iulie 2017, ea s-a prezentat în timp util la înregistrarea acestui zbor. Zborul a avut o întârziere de peste trei ore. Nu s-a dovedit că doamna X a beneficiat de prestații, de compensație sau de asistență în țara terță de plecare. Doamna X, care putea pretinde o compensație în cuantum de 400 de euro, în temeiul regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni1 , și-a cedat creanța în favoarea Delfly, societate cu sediul în Varșovia. Delfly a sesizat Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (Tribunalul Districtual al Orașului Varșovia, Secția a XV-a comercială, Polonia) pentru ca acesta să dispună ca Smartwings Poland, fostă Travel Service, să îi plătească suma de 1 698,64 zloți polonezi (PLN), care, potrivit ratei de schimb stabilite de Banca Națională a Poloniei la data introducerii cererii de compensație, echivala cu 400 de euro.

Smartwings Poland, fostă Travel Service, a concluzionat în sensul respingerii cererii de compensație în special pentru motivul că aceasta a fost exprimată, contrar prevederilor dreptului național, într-o monedă eronată, și anume în PLN, iar nu în euro.

Instanța poloneză a decis să sesizeze Curtea de Justiție pe cale preliminară. Ea solicită să se stabilească dacă, în conformitate cu regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni, un pasager al cărui zbor a fost anulat sau a avut o întârziere prelungită sau succesorul său în drepturi poate solicita plata cuantumului compensației prevăzute de acest regulament în moneda națională oficială de la locul său de reședință, așa încât regulamentul se opune unei reglementări sau unei practici jurisprudențiale a unui stat membru care prevede că cererea introdusă în acest scop de un asemenea pasager sau de succesorul său în drepturi va fi respinsă numai pentru motivul că el a exprimat-o în această monedă.

Prin hotărârea de astăzi, Curtea amintește mai întâi că obiectivul principal urmărit de regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni constă în asigurarea unui înalt nivel de protecție a pasagerilor. Rezultă că dispozițiile prin care se acordă drepturi pasagerilor aerieni trebuie interpretate în sens larg.

În opinia Curții, a subordona dreptul la compensație pentru prejudiciile determinate de neplăcerile serioase din transportul aerian de pasageri condiției ca compensația să fie plătită în euro pasagerului lezat, cu excluderea oricărei alte monede naționale, ar echivala cu restrângerea exercițiului acestui drept și ar încălca, prin urmare, cerința interpretării largi. 1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218, rectificare în JO 2016, L 94, p. 17).

În continuare, Curtea arată că regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni se aplică pasagerilor fără a face distincție între ei pe motiv de cetățenie sau de loc de reședință, criteriul relevant fiind locul unde este situat aeroportul de plecare al acestor pasageri.

Prin urmare, pasagerii care beneficiază de un drept de compensare trebuie să fie considerați ca fiind toți în situații comparabile, în măsura în care tuturor le este reparat, în mod standardizat și imediat, prejudiciul care poate fi compensat în temeiul regulamentului.

Astfel, a impune o condiție în temeiul căreia cuantumul compensației prevăzute de regulament, reclamată de pasagerul prejudiciat sau de succesorul său în drepturi, nu ar putea fi achitat decât în euro, cu excluderea monedei oficiale dintr-un stat membru care nu aparține zonei euro, poate conduce la o diferență de tratament între pasagerii prejudiciați sau succesorii lor în drepturi, fără a putea fi avansată nicio justificare obiectivă pentru această diferență de tratament.

Curtea consideră că ar fi incompatibil cu cerința constând în interpretarea largă a drepturilor pasagerilor aerieni vizate de regulament, precum și cu principiul egalității de tratament al pasagerilor prejudiciați și al succesorilor în drepturi ai acestora să i se refuze unui pasager care beneficiază de dreptul la compensație în temeiul regulamentului posibilitatea de a solicita plata cuantumului acestei compensații în moneda națională oficială la locul său de reședință.

În sfârșit, Curtea precizează că plata cuantumului compensației datorate în moneda națională oficială de la locul de reședință al pasagerilor vizați presupune neapărat o operațiune de conversie din euro în această monedă. În această privință, întrucât regulamentul nu conține nicio indicație, modalitățile operațiunii de conversie, inclusiv fixarea ratei de schimb aplicabile pentru aceasta, rămân de resortul dreptului intern al statelor membre, cu respectarea principiilor echivalenței și efectivității.

Curtea concluzionează că un pasager al cărui zbor a fost anulat sau a avut o întârziere prelungită sau succesorul său în drepturi poate solicita plata cuantumului compensației prevăzute în regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni în moneda națională oficială la locul său de reședință, așa încât acest regulament se opune unei reglementări sau unei practici jurisprudențiale a unui stat membru care prevede că cererea introdusă în acest scop de un asemenea pasager sau de succesorul său în drepturi va fi respinsă numai pentru motivul că el a exprimat-o în această monedă națională.

Hotărârea completă

Comments

comentarii

Lasă un răspuns