Cine trebuie să completeze declarație de avere

Potrivit legii de funcționare a Agenției Naționale de Integritate, sunt 40 de categorii de persoane care au obligația să-și declare averile anual, până la data de 15 iunie.

LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor  acte normative

PARTEA I

TITLUL I
Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

CAPITOLUL I
Declararea averii şi a intereselor

ART. 1
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

1. Preşedintele României;
2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din
partea României;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii
acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii
judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
9. judecătorii Curţii Constituţionale;
10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul
acesteia;
11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurenţei;
15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic şi Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române
de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;

23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii
Consiliului Naţional de Integritate;
24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES;
25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
27. personalul diplomatic şi consular;
28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
30. aleşii locali;
31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv
cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice
centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de
învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum
şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de
supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor
autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz,
societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este
acţionar majoritar sau semnificativ;
35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de
administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi
personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de
muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi
autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care
administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din
fonduri bugetare;
37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor
sindicale;
38. prefecţii şi subprefecţii;

39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier
judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
(2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi
celorlalte categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de
Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu excepţia celor care ocupă funcţii aparţinând
cultelor religioase.

(…)

ART. 4
(1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la
data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.
Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la
31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole
din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al
demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile
în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării
activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de
avere şi declaraţii de interese.
(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu
aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi pentru care
prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii.

DESCARCĂ AICI LEGEA ANI COMPLETĂ

Comments

comentarii

Rafael Nadal a câştigat patru meciuri la rând, lucru de care nu a mai fost capabil în ultimii doi ani.... Citește mai mult
Hidrologii au emis avertizări de cod Galben de viituri şi inundaţii pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns