Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Ce scrie în Raportul Inspecției Judiciare privind controlul de remediere la Judecătoria Cluj-Napoca
Arhiva Judecătoriei Cluj-Napoca

Ce scrie în Raportul Inspecției Judiciare privind controlul de remediere la Judecătoria Cluj-Napoca

Clujust.ro vă prezintă ce conține Raportul Inspecției Judiciare privind un control de remediere efectuat în primăvară la Judecătoria Cluj-Napoca, aprobat recent de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Controlul a privit remedierea unor deficiențe constatate anul trecut de o echipă de control. ”Remediere deficiențelor constatate anterior la nivelul compartimentelor executări civile și penale, cu impact și asupra spațiului destinat compartimentului arhivă, s-a realizat inclusiv prin regândirea modului de utilizare a spațiilor avute la dispoziție, constatânsu-se efectuarea unor demersuri continue în acest sens, de către conducerea instanței și a secțiilor.

Din datele statistice furnizate de conducerea instanței pentru primele 4 luni ale anului 2017 se poate aprecia că se menține tendința de scădere a volumului de activitate înregistrat la nivelul întregii instanțe.

Cu toate acestea, având în vedere modificările aduse prevederilor Hoărârii nr.1305/2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficiența activității instanțelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al Magstraturii, prin Hotărârea nr.625/2015, Secția își însușește propunerile Inspecției Judiciare, în sensul ca, pe viitor, în cadrul activității de monitorizare instituită de conducerea instanței, să fie luate în considerare și documentele de tipul ”încheiere percheziție, încheiere anulare cerere, încheiere cameră preliminară, încheiere măsuri preventive (faza de urmărire penală) și încheiere reexaminare (după anulare cerere)” întocmai ca documentele de tip ”hotărâre” și ”hotărâre de consiliu”, termenul de redactare fiind de 5 zile. ”, se arată în raportul IJ.

Mai jos vă prezentă părți importante din Raport. Intertitlurile aparțin Clujust.ro

Au fost desemnați noi judecători însărcinați cu repartizarea aleatorie

”În ceea ce priveşte funcţionarea Arhivei, date fiind constatările anterioare, se reţine că, în prezent, evidenţa cauzelor suspendate se păstrează în registrul de evidenţă a cauzelor suspendate, generat electronic, care cuprinde rubricatura prevăzută de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1151/2015: număr curent, număr dosar, nume părţi, obiectul cauzei, data suspendării, cauza suspendării şi temeiul de drept, data verificării (cea mai recentă verificare), constatări la data verificării, măsuri luate, iniţialele completului şi semnătura grefierului arhivar, graţie funcţiei Registre a aplicaţiei ECRIS concepută de compartimentul IT de la Tribunalul Cluj, în vederea extinderii funcționalităților aplicației ECRIS, prin folosirea acestei baze fără a modifica structura existentă și folosind funcțiile implementate pentru ECRIS.

În prezent, se observă remedierea acestei situaţii, mai ales din perspectiva clarificărilor aduse prin Hotărârea nr. 28 din 04.10.2016 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Cluj-Napoca, precum şi a desemnării a noi judecători delegaţi cu activitatea de repartizare aleatorie, în privinţa cărora s-au reţinut eforturile depuse pentru o uniformizare a practicii în materie, dublată de o asumare adecvată a tuturor măsurilor dispuse.

Nu au mai fost constatate situaţii în care dosare ale judecătoriei nu au fost găsite, fără a se derula, până la data controlului, procedura de reconstituire.

Verificările efectuate de echipa de control, prin sondaj, cu privire la cauzele civile aflate în procedura prealabilă pe baza evidenței întocmite și prezentate în format electronic, ce permite o actualizare permanentă, au relevat că, din totalul de 2.398 de cauze aflate la data de 18.05.2017 pe rolul Secţiei Civile, în care nu a fost încă fixat prim termen de judecată, există şi cauze cu data recomandată stabilită încă în anul 2016, în care nu a fost finalizată procedura, ori aceasta a fost finalizată cu întârziere semnificativă.”

Au fost remediate deficiențele Secției penale

”În perioada verificată anterior, deficienţele reţinute în activitatea de coordonare şi control a Compartimentului de executări civile (şi a biroului de executări contravenţionale) au constat în fluctuaţia semnificativă a personalului auxiliar, fiind desemnate succesiv, pentru perioade relativ scurte de timp, cel puţin 7 persoane, pentru a exercita atribuţiile prevăzute în art. 57 şi art.158-159 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, precum şi practica administrativă defectuoasă a grefierilor delegaţi la acest compartiment, în ceea ce priveşte modalitatea de completare a rubricilor Registrului de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale, a Registrului special pentru ţinerea evidenţei şi punerea în executare a amenzilor judiciare, a Registrului privind ajutorul public judiciar în materie civilă, generată şi întreţinută de un concurs de factori preponderent subiectivi.

Actualele verificări au relevat o evoluţie semnificativă a activității acestui compartiment, determinată de conjugarea eforturilor, atât a conducerii instanței, a conducerii Secţiei Civile, a judecătorilor delegați, precum și a grefierilor delegați, inclusiv a grefierilor arhivari, în scopul finalizării remedierii disfuncționalităților constatate.

Astfel, sub aspectul gestionării adecvate a resurselor umane, se constată că, la nivelul compartimentului, s-a reușit stabilizarea a doi grefieri delegați și repartizarea sarcinilor de serviciu într-o manieră care a permis valorificarea aptitudinilor acestora, a pregătirii profesionale, nu în ultimul rând, s-a ţinut seama şi de anumite probleme de sănătate ale acestora.

Sub aspectul modalității concrete de lucru, s-a observat cu ocazia prezentelor verificări, că atât grefierii delegați, cât și grefierii de ședință își desfășoară atribuțiile specifice cu respectarea prevederilor regulamentare şi a avut ca rezultat reducerea semnificativă a poziţiilor neexecutate din registrele acestui compartiment.

Din perspectiva resurselor materiale existente la dispoziția acestui compartiment, se constată că, eficientizarea modului de lucru a condus și  la posibilitatea valorificării într-o măsură mai mare a spațiilor aflate la dispoziție.

În ceea ce privește evidenţele Secţiei Penale şi punerea în executare a hotărârilor penale, controlul efectuat de Inspecţia Judiciară în luna septembrie 2016 a relevat existenţa unor disfuncţionalităţi în organizarea şi activitatea acestui birou, care au condus la apariţia unor deficienţe în efectuarea lucrărilor specifice.

Astfel, fluctuaţia şi insuficienţa personalului auxiliar delegat, insuficienţa spaţiului destinat acestui compartiment, în condiţiile unui volum de activitate ridicat şi lipsa unui control şi a unei supravegheri efective exercitate de persoanele cu atribuţii în acest sens, a creat premisele apariţiei unor deficienţe sub aspectul modului de efectuare a lucrărilor de executare, a modului de completare şi păstrare a evidenţelor necesare închiderii poziţiilor deschise în registrele de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale, a asigurării înfiinţării evidenţelor potrivit dispoziţiilor Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1151/2015 şi a permis perpetuarea completării unor evidenţe care nu mai sunt prevăzute de Regulament.

S-a reţinut, încă din timpul controlului anterior, că preşedintele instanţei şi preşedintele Secţiei Penale au luat măsuri concrete, imediate, care au permis remedierea cvasitotalităţii deficienţelor constatate, cu continuarea acestor demersuri, în vederea eliminării acestora.

În prezent, deficienţele referitoare la completarea tuturor rubricilor din registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale, inclusiv cea privind data comunicării hotărârii, care anterior nu se completa şi înfiinţarea registrelor de evidenţă cu rubricatura conformă dispoziţiilor Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1151/2015, au fost remediate.

Cu toate acestea, verificarea modului de înscriere a tuturor menţiunilor în registrul de executare a hotărârilor penale a condus la identificarea unor poziţii în care, deşi erau menţionate restituirea dovezii de comunicare a dispozitivului hotărârii, nu era completată rubrica referitoare la comunicarea acestuia, deficienţă care este rezultatul, potrivit celor învederate de grefierii delegaţi, efectuării comunicărilor de către grefierii de şedinţă, ulterior înaintării dosarului compartimentului executări penale, însă până la finalizarea controlului au fost luate măsuri imediate pentru remediere.

De asemenea, în perioada de referinţă, pentru a asigura îndeplinirea tuturor atribuţiilor de către grefierii delegaţi cu executarea hotărârilor penale şi având în vedere şi spaţiul alocat acestui birou, s-a luat măsura creării în arhiva instanţei a unui spaţiu distinct pentru dosarele restituite din calea de atac, urmând ca aceste dosare să fie înaintate de biroul arhivă, la solicitarea biroului executări penale, la momentul închiderii poziţiei de executare, atunci urmând să fie îndeplinite şi atribuţiile prevăzute de art. 155 alin. 2 şi 156 din Regulament.

Situaţiile particulare, unele remediate chiar în cursul verificărilor, altele imediat ulterior, nu au fost de natură a influenţa esenţial calitatea actului de justiţie, încadrându-se în marja de apreciere rezonabilă, raportat la volumul de activitate înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca, cu excepţia aspectelor constatate cu ocazia verificărilor prin sondaj a dosarelor civile aflate în procedură prealabilă, în privinţa cărora Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, sub aspectul săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h teza I și t din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Prin urmare, Secţia reţine că, în perioada de referinţă (2 noiembrie 2016 – la zi) au fost remediate disfuncţionalităţile şi vulnerabilităţile identificate în privinţa modalităţii de exercitare a atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere vizând coordonarea şi controlul, precum şi a organizării anumitor compartimente auxiliare şi întocmirea evidenţelor specifice.”

Conducerea instanței este lăudată în raport

”Asumarea responsabilităţilor în exercitarea atribuţiilor manageriale, raportată atât la activitatea judecătorilor care au îndeplinit, în perioada de referinţă, funcţii de conducere la nivelul instanţei verificate (preşedinte, vicepreşedinte, preşedinţi de secţii), cât şi la activitatea personalului auxiliar care a fost investit în astfel de funcţii (grefier-şef, grefieri-şefi de secţie) s-a reflectat atât în promptitudinea cu care au fost luate măsurile de remediere a deficienţelor reţinute anterior, cât şi în modalitatea în care au fost îndeplinite atribuţiile de planificare, organizare, coordonare şi control, raportat la atribuţiile specifice funcţiei deţinute, prevăzute în dispoziţiile legale şi în Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Actul managerial al preşedintelui Judecătoriei Cluj-Napoca este caracterizat prin preocupare pentru exercitarea unui management participativ, prin valorificarea abilităţilor vicepreşedintelui, preşedinţilor de secţie şi grefierilor şefi şi implicarea acestora în identificarea strategiilor optime în vederea organizării activităţii instanţei, în strictă conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentare.

Stabilirea atribuţiilor judecătorilor şi grefierilor delegaţi la fiecare compartiment al instanţei, controlul şi evaluarea periodică a modului de realizare a atribuţiilor de serviciu de către judecători şi personalul auxiliar, dar şi crearea unui climat organizaţional care să asigure realizarea obiectivelor secţiilor conduse a urmărit şi s-a bazat pe valorificarea resurselor şi potenţialului fiecărei persoane.

Deschiderea spre comunicare şi dialog, implicarea activă în activitatea instanţei şi în rezolvarea diferitelor probleme aduse la cunoştinţă, unitatea echipei de conducere, chiar în condiţiile în care aceasta este închegată de dată mai recentă, precum şi buna comunicare între membrii acesteia, considerăm că asigură premisele exercitării eficiente a tuturor atribuţiilor funcţiilor de conducere.”

Sectia CSM: ”nu se impune măsura monitorizării activităţii Judecătoriei Cluj-Napoca”

”Pentru o bună organizare şi funcţionare a instanţei şi asigurarea unui serviciu public de calitate se impune continuarea demersurilor deja întreprinse, implicarea tuturor persoanelor cu atribuții de conducere în exercitarea efectivă a actului managerial, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute de legi şi regulamente de către toţi judecătorii şi personalul auxiliar al instanţei.

În contextul în care, în perioada de referinţă, echipa managerială a Judecătoriei Cluj a fost receptivă la măsurile dispuse în raport de rezultatele activităţilor de control exercitate de Curtea de Apel Cluj şi Tribunalul Cluj şi având în vedere eforturile susţinute pentru remedierea disfuncţionalităţilor şi deficienţelor identificate anterior în privinţa modalităţii de exercitare a atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, Secţia, în acord cu propunerea Inspecţiei judiciare, apreciază că nu se impune măsura monitorizării activităţii Judecătoriei Cluj-Napoca de către Inspecţia Judiciară sau instanţele superioare.”, se arata in hotararea sectiei pentru judecatori din CSM.

Hotărârea CSM de aprobare a Raportului

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina