fbpx

Ce modificări au votat parlamentarii la legea privind darea în plată

Camera Deputaților a adoptat, astăzi, în cameră decizională, Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată, inițiat de senatorul Daniel Zamfir de la ALDE, a primit 171 voturi pentru, 94 împotrivă, iar 11 deputați s-au abținut. Legea urmează să fie trimisă Președintelui pentru promulgare.

Mai jos puteți citi modificările aduse Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite:

Articol unic. Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.330 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit.e), cu următorul cuprins:

1. ”e) este îndeplinită condiția privind impreviziunea; ”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1/1), cu următorul cuprins:

(1/1) Se consideră întotdeauna că există impreviziune:

a) în cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depăşit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractării creditului;

b) în cazul în care gradul de îndatorare al debitorului a depăşit cu cel puţin 20% nivelul maxim al gradului de îndatorare stabilit de BNR;

c) în cazul în care debitorul a fost executat silit prin vânzarea imobilului cu destinația de locuință;

d) în alte cazuri care relevă un dezechilibru contractual, în sensul art.4 alin.(3).”

3. La articolul 4, după  alineatul (1/1) se introduc două noi alineate, alin.(1/2)  și alin.(1/3), cu următorul cuprins:

“(1/2) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1/1) revine părţilor obligaţia de a renegocia contractul, iar, în al doilea rând renegocierea trebuie să  fie una efectivă  prin raportare la noua realitate. Adaptarea contractului, pe parcursul executării sale, la noua realitate intervenită, echivalează  cu menţinerea utilităţii sociale a contractului, mai precis permite executarea în continuare a contractului prin reechilibrarea prestaţiilor.

“(1/1) Revine creditorului obligația de a dovedi  în  fața instanțelor  de judecată  faptul  că  debitorul  care  a  făcut  o  notificare  de  dare  în  plată  nu  îndeplineşte  condițiile  de  admisibilitate,  inclusiv  condiția privind impreviziunea.”

3. La articolul 4, după  alineatul (2) se introduc două  noi alineate, alin.(3)  şi (4), cu următorul cuprins:

”(3)  Impreviziunea  este  prezumată  în  favoarea  consumatorului,  care  formulează  o notificare în condițiile art.5 sau art.8  alin.(5) din lege.

(4) În verificarea condiției privind  impreviziunea, se va da prevalenţă stării  de  criză  a  contractului  şi  prezumției  de  dezechilibru  prevăzute  la  alin.(3).  Soluția  revizuirii  judiciare  a  contractului  în  vederea  echilibrării  şi  continuării  sale  este  prioritară  față  de  soluția  încetării  contractului,  care  va  fi  dispusă  doar  în  cazul  unei  imposibilități  vădite  a  continuării  sale.”

4. La articolul 5, alineatul (3) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:

”(3) Prima zi de convocare la notarul public nu  poate  fi stabilită la un  termen mai scurt de 30 de zile libere şi nici mai lung de 90 zile, perioadă în  care  se  suspendă  orice  plată  către  creditor,  precum  şi  orice  procedură  judiciară  sau  extrajudiciară  demarată  de  creditor  sau  de  persoane  care  se  subrogă  în  drepturile  acestuia  îndreptată  împotriva  consumatorului  sau  a  bunurilor  acestuia.  Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la notificarea de dare în plată şi părţile vor fi repuse de drept în situaţia anterioară.”

5. La articolul 5, după  alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul cuprins:

”(31)  Pe  perioada  notificării,  precum  şi  pe  perioada  soluționării  cererilor  prevăzute la  art.7  şi  8 din prezenta lege,  este  interzisă  înscrierea în Biroul  de  credit  sau în  alte baze de date negative cu privire  la debitorii  riscanți sau  rău‐platnici,  a  debitorului  care  a  efectuat  notificarea  prevăzută  la  art.5  alin.(1), indiferent dacă înscrierea ar  fi  efectuată  din  inițiativa  creditorului  sau  a  unei  autorități  centrale  sau  locale.  Dispozițiile  prezentului  alineat  sunt  aplicabile,  în  mod  corespunzător,  şi  persoanelor  şi  procedurilor  la  care  se  referă  art.6  şi,  respectiv,  art.8  alin.(5) din prezenta lege.”

6. La articolul 7, după  alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

”(11)  Contestația  creditorului  trebuie  precedată,  în  mod  obligatoriu,  de  o  propunere  adresată  de  acesta  debitorului,  prin  care  să  încerce restabilirea utilității sociale a contractului  de credit.”

7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(4)  Până  la  soluționarea  definitivă  a  contestației  formulate  de  creditor  se  menține  suspendarea oricărei plăți către acesta, precum şi  a  oricărei  proceduri  judiciare  sau  extrajudiciare  demarate  de  creditor  sau  de  persoanele  care  se  subrogă  în  drepturile  acestuia  împotriva  debitorului.  De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.”

La articolul 7, după  alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(5/1), care va avea următorul cuprins:

(5/1)Pe perioada cât notificarea de dare în plată  a fost efectivă, atât ratele cât  și dobânzile  și penalităţile, vor putea fi pretinse de la debitor doar dacă creditorul probează  că  acesta a fost de rea credinţă.

8. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(5) Dreptul de a cere instanței să  constate  stingerea  datoriilor  izvorâte  din  contractele  de  credit  aparține  şi  consumatorului  care  a  fost  supus  unei  executări  silite  a  imobilului  ipotecat,  indiferent  de  titularul  creanței,  de  stadiul  în  care  se  află  ori  de  forma  executării  silite  care  se  continuă  contra  debitorului.  În cazul debitorului împotriva căruia  s‐a  derulat  şi  finalizat  o  procedură  de  executare  silită,  prin  vânzarea  imobilului  cu  destinație  de  locuință şi  împotriva  căruia  se  continuă  executarea,  se  instituie  o  prezumție  absolută  și  irefragabil ă  de  impreviziune.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina