Bătaie de joc pe bani publici în administrația locală și județeană. RAPORTUL Camerei de Conturi Cluj

Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2013 la nivelul judeţului Cluj, întocmit de auditorii externi ai Camerei de Conturi, arată numeroase nereguli în gestionarea și cheltuirea banilor publici. Auditorii au găsit și mai multe cauze pentru greșelile de milioane de lei, între care ”slabă pregătire profesională” și ”insuficientă preocupare” în unitățile administrativ teritoriale (primării și Consiliul Județean) și regiile sau societățile din subordine. Campioana neregulilor este Primăria Cluj-Napoca, dar nici Filarmonica de Stat Transilvania nu a scăpat ieftin din control.

Programul de activitate al Camerei de Conturi Cluj pe anul 2014, aprobat de plenul Curții de Conturi, a vizat, prin misiunile de audit financiar efectuate, auditarea conturilor de execuție bugetară ale unităților administrativ – teritoriale din județul Cluj, inclusiv ale instituțiile publice subordonate, aferente exercițiului financiar – bugetar al anului 2013, precum și verificarea situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat de către regii autonome și societăți comerciale de interes local, prin acțiunile de control.

Auditorii publici externi au consemnat în rapoartele întocmite, disfuncționalități la nivelul unităților administrativ-teritoriale, identificând și cauzele pe fondul cărora se produc abaterile, din care prezentăm în continuare cele mai semnificative:

primaria cluj napocaUnitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj-Napoca – UATM (Primăria) nu a fost stabilit și încasat impozitul pe clădiri, datorat de către SC Grand Hotel SRL Cluj-Napoca, în sumă de 3.197 mii lei, în condițiile în care unitatea administrativ teritorială a eliberat acordul de funcţionare pentru activităţi: ”Hoteluri şi facilităţi de cazare, orar non-stop şi activităţi de restaurant, bar, terasă”. Începând din luna iulie 2011 până în prezent SC Grand Hotel SRL Cluj-Napoca a depus la Direcţia de impozite şi taxe locale Cluj-Napoca: ”Declaraţie – Decont privind sumele încasate reprezentând taxă hotelieră, datorată în temeiul Legii nr. 571/22.11.20013, privind Codul fiscal” din care reiese fără echivoc că entitatea respectivă a desfăşurat activitate hotelieră în toată această perioadă; De asemenea, societatea a obținut în anul 2011 atât autorizaţia de mediu emisă de Agenţia Regională pentru protecţia mediului, Cluj-Napoca cât și Certificat de clasificare a hotelului „GRAND HOTEL ITALIA” ca și hotel de 5 stele, emis de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Cu toate informațiile de care dispunea Direcția de impozite și taxe din cadrul UATM Cluj-Napoca privind stadiul executării lucrărilor la clădirea hotelului, precum și activitățile desfășurate în această clădire, nu a întreprins măsuri pentru determinarea contribuabilului la declararea și impunerea clădirii în vederea stabilirii impozitului aferent sau impunerea acesteia din oficiu.

Au fost constatate nereguli privind calitatea gestiunii economico- financiară, materializate în producerea de prejudicii, astfel:

Nu au fost deduse din prețul contractului încheiat de Municipiul Cluj-Napoca cu SC Vaal Arhitectura SRL București, penalitățile datorate în sumă de 148 mii lei, pentru nerealizarea în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract a proiectării ansamblului „Sala de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania și Anexe”
Au fost acceptate la plată și decontate articole de lucrări către SC Impera 2000SRL Cluj-Napoca, reprezentând procurări de materiale, care au fost puse în operă ulterior, deși la începutul lucrărilor a fost acordat un avans în acest sens de 30% din valoarea contractului.
Societatea a încheiat contracte formale de custodie a bunurilor neincluse în lucrări, în condiţiile în care la momentul respectiv nu a făcut dovada achiziţionării acestor bunuri cu documente legale, situaţie în care datorează penalități în sumă de 17 mii lei;
Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către diferiți beneficiari de fonduri publice nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, sume cheltuite cu masa participanților, în procent mai mare de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate, fiind decontată necuvenit suma de 24 mii lei.

consiliul-judetean-cluj-pe latUATJ Cluj (Consiliul Județean) – s-au constatat nereguli privind:
Plata nelegală în sumă estimată de 286 mii lei, reprezentând:
– 143 mii lei, sume acordate în baza contractelor de cofinanţare încheiate în anul 2013 pentru finanţarea nerambursabilă a unor programe şi proiecte pentru acţiuni culturale şi de tineret, pentru care documentele justificative sunt aferente unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de cofinanţare;
– 143 mii lei, reprezentând sume acordate necuvenit în baza unui contract de cofinanţare Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, pentru cheltuieli de capital în scopul realizării de către beneficiar a proiectului ”Construire campus Teologic Nicolae Ivan”, aferente unor lucrări neexecutate;

Acordarea de către UATJ Cluj a transferurilor pentru lucrări de întreținere și reparații şi investiţii către RAADPP Cluj, fără respectarea în totalitate a prevederilor legale, fapt ce a condus la efectuarea unei plăți necuvenite de 394 mii lei;
Nerespectarea principiilor economicității și eficienței în administrarea fondurilor publice județene prin imobilizarea sumei de 642 mii lei, reprezentând participarea județului Cluj la proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord” derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”.

autobuz ratuc clujSC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA – nu a virat la bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, suma de 1.752 mii lei provenită din vânzarea materialelor recuperate ca urmare a demontării liniei de tramvai, aflată în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale. De asemenea, societatea a diminuat cu suma de 67 mii lei impozitul pe profit datorat bugetului pe anul 2011, datorită deducerii eronate din profitul impozabil aferent anului 2011, a pierderilor fiscale din anii precedenţi;

SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca:  prin contractul de asociere în participațiune, UATJ Cluj, ca asociat participant a pus la dispoziția asociatului administrator SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca, folosința imobilului CLUJ ARENA, pentru ca asociatul administrator să desfășoare activitatea de administrare și exploatare a imobilului, pe bază de contract sau comision. În aceste condiții, în perioada 2011 – 2014 nu a fost calculată, declarată, înregistrată și virată taxa pe clădirile primite în administrare, aparținând domeniului privat al județului Cluj în sumă de 5.659 mii lei;  nu au fost constituite, înregistrate și virate dividendele cuvenite acționarilor în cuantumul legal de 1.611 mii lei; Nu au fost calculate, facturate, înregistrate la venituri și încasate, în toate cazurile, penalitățile cuvenite în sumă de 215 mii lei, pentru neplata la termenele stabilite prin contracte, a prestațiilor efectuate de SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca, potrivit prevederilor contractuale;

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa nu a înregistrat în contabilitate medicamente primite din donații și active fixe primite în folosință de la Parohia reformată în valoare de 1.922 mii lei;

SC Cluj Arena SA Cluj-Napoca și SC Băi Cojocna SRL Comuna Cojocna nu au înregistrat în evidența contabilă valoarea bunurilor/terenurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale primite în administrare în valoare de 168.856 mii lei, respectiv 17.557 mii lei;

filarmonica transilvaniaFilarmonica de Stat Transilvania Cluj nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile proprii şi cheltuielile efectuate din aceste venituri, în sumă de 343 mii lei, realizate în urma turneelor efectuate, nerespectându-se astfel principiul contabilităţii privind necompensarea între elementele de venituri şi cheltuieli.

S-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 170 mii lei, reprezentând diurnă acordată angajaţilor peste limita prevăzută de lege, cu ocazia turneelor efectuate în străinătate în anul 2013, în Bahrain, Malaezia şi Elveţia. Din sumele încasate în urma contractelor încheiate cu partenerii externi, s-a considerat de către conducerea entităţii că o mică parte reprezintă venitul instituţiei, (turneul din Bahrain din 21.200 euro, venitul instituţiei 500 euro, la turneul din Malaezia din 60.000 USD-1.990 USD şi la turneul din Elveţia, din 18.000 euro-1.000 euro), diferenţa fiind acordată personalului care a efectuat aceste deplasări în străinătate. În perioada deplasărilor, corul şi orchestra simfonică a filarmonicii nu a susţinut nici un concert în ţară, iar din pontajele întocmite reiese că angajaţii şi-au desfăşurat activitatea conform contractelor de muncă, adică 8 ore/zi, beneficiind de salariul cuvenit conform prevederilor legale. Entitatea nu a întocmit, nu a înregistrat în contabilitate şi nu a prezentat în timpul misiunii de audit, în toate cazurile, documentele justificative întocmite pentru încasarea sumelor de la partenerii externi. De asemenea nu a întocmit şi înregistrat în contabilitate documentele justificative prevăzute de lege în cazul în care angajaţii entităţii efectuează deplasări în străinătate (ordine de deplasare);

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Dej – cu ocazia misiunii de audit financiar desfășurată s-au constatat următoarele: S-a plătit suma de 950 mii lei, în baza unei promisiuni de vânzare-cumpărare a unui imobil în suprafaţă de 520 mp, care a fost retrocedat către o persoană fizică și în care își desfășoară o parte din activități Şcoala Generală nr.2 ”Mihai Eminescu” Dej, fără a se încheia contractul de vânzare- cumpărare, cu toate că UATM Dej a achitat integral valoarea imobilului.

UATM Turda – s-a constatat cu ocazia misiunii de control a situației privind gradul de îndatorare a bugetului local, a destinației și modului de utilizare a împrumuturilor, faptul că pentru execuția lucrărilor de ”Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Turda” au fost efectuate plăți nelegale, ca urmare a actualizării eronate a preţurilor unitare stabilite prin oferta financiară și contractul de execuție de lucrări, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local al municipiului Turda cu suma de 319 mii lei, pentru care s-au calculat foloasele nerealizate în sumă de 6 mii lei;

UATC Bonţida – pentru realizarea obiectivului de investiții ”Clădire Școală Generală clasele I-VIII Răscruci”, au fost efectuate plăți necuvenite către SC Sinai Comimpex SRL Iclod, pentru articole de lucrări neefectuate, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de 497 mii lei, pentru care au fost calculate penalități de 13 mii lei;

Raportul integral

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Cauze: slabă pregătire, insuficientă preocupare…

Camere de Conturi Cluj a identificat mai multe cauze care au dus la neregulile descoperite: ”Numărul mare de nereguli consemnate în actele de audit și control, respectiv 461 abateri de la legalitate și regularitate, denotă serioase disfuncționalități în sistemul finanțelor publice locale, generate de multiple cauze, atât interne, cât și externe: personal insuficient și cu slabă pregătire profesională; salarizarea neatractivă din administrația locală pentru personalul calificat, neorganizarea și neimplementarea sistemului de control intern managerial în unitățile administrativ-teritoriale

Entităţile publice manifestă o insuficientă preocupare pentru asigurarea acurateţei datelor prezentate în situaţiile financiare şi în majoritatea cazurilor, managementul financiar nu este guvernat de buna gestiune economico-financiară, concluzie susţinută de faptul că, conturile de execuţie bugetară auditate la un număr de 31 ordonatori de credite din cei 32 auditaţi, nu au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea certificatului de conformitate; Bugetele de venituri şi cheltuieli, întocmite în anul 2013, ca prim element al asigurării unei administrări eficiente, economice şi eficace a patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, nu au fost proiectate şi elaborate prin analize temeinice, bazate pe date certe, atât din punct de vedere al resurselor financiare locale, cât şi din punct de vedere al necesităţilor reale ale colectivităţii locale, afirmaţia fiind susţinută de modificările frecvente ale prevederilor iniţiale semnalate la toate entităţile auditate”, au concluzionat auditorii Camerei de Conturi Cluj.

Comments

comentarii

Vreme capricioasă, cu temperaturi maxime de 34-36 de grade în sudul țării, dar și cu înnorări persistente, averse cu caracter torențial și vijelii în restul teritoriului.... Citește mai mult
O explozie hidrotermală impresionantă a avut loc în celebrul Parc Național Yellowstone din Statele Unite. Incidentul s-a produs în zona Biscuit Basin.... Citește mai mult

Lasă un răspuns