Azi încep înscrierile pentru admiterea la Facultatea de Drept UBB Cluj. Mai multe locuri la buget ca anul trecut

Înscrierile pentru admiterea la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai încep în 10 iulie și se încheie în 14 iulie, ora 10. Candidații vor susține un test-grilă de verificare a raţionamentului logic cu o durată de 60 de minute. Față de anul trecut, sunt cu 2 locuri mai multe la buget și cu 2 mai puține la taxă.

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2023:

10 – 14 iulie 2023 – ÎNSCRIEREA candidaţilor on-line (platforma https://admitere.ubbcluj.ro/ se va închide în data de 14 iulie la ora 10:00

Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email) și iși vor verifica constant emailul ( unde vor primi toate informațiile legate de înscriere). De asemenea , candidații vor verifica în aplicația de înscriere : statusul dosarului, opțiunile comisiei, mediile.

17 iulie 2023 – PROBA SCRISĂ – fizic, ora 10 – în incita Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60 (Candidații se vor prezenta la locație și vor fi introduși în săli la ora 08:45.)
18 iulie 2023 – contestații la barem
19 iulie 2023 – soluționarea contestațiilor la barem

19 iulie 2023 – afişarea rezultatelor
20 iulie 2023 – contestații la notă
21 iulie 2023 – soluţionarea contestațiilor la notă

21 -26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie) între orele 9-14 (în 26 iulie până la ora 10,00) – confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate  cu prezența fizică a candidatului – la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11 . Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmare  (va contine toate actele încărcate online la înscriere). Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa – vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)

27 iulie 2023 – afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

1. Criterii de selecţie:

– o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere; ( Vă rugăm consultați Comunicatul de admitere 2023 atașat)

– media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

2. Criterii de departajare:
– nota la proba scrisă de verificare a raționamentului logic;
– nota la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

TAXA DE ȘCOLARIZARE – 5000 lei/an universitar (începând cu anul universitar 2023-2024)

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2023-2024:

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET – români – 152 locuri

– maghiari -21 locuri

– rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ – români – 353 locuri *

– maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) – taxă -150 locuri

* IMPORTANT- Din locurile cu taxă se vor reține locurile pentru candidații din următoarele categorii, care vor fi distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai: – candidaţii de etnie rromă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
– candidații proveniți din sistemul de protecție socială https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
– candidaţii cu dizabilități https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati

ACTELE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/ scanări ale următoarelor acte:
1. Cerere de înscriere -completată online – cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare.
Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile, deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
– marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toți anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
– candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
– candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială, dizabilități și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
– candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și act de identitate românesc pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță

2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia – în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
Absolvenţii de liceu din promoţia 2023 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).

3. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB

4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB

7. TAXA de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de procesare -30 lei) – plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.
TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.

Informații suplimentare taxa admitere:
1. Beneficiază de reducerea taxei de admitere ( se va achita doar taxa de procesare de 30 lei) următoarele categorii : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar ( vor atașa o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxa de înscriere)
2. Beneficiază de scutirea de taxă de admitere următoarele categorii : candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament ( vor atașa acte doveditoare pentru scutirea de taxă de admitere)

8. ALTE ACTE ,după caz :
– pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate – adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă)
– adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)
– pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă (se va găsi pe platforma de admitere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

– pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și 2) cerere înscriere tip ( se va găsi pe platforma de admitere)  Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala

– pentru candidaţii cu dizabilități care optează pentru locurile rezervate acestora se vor prezenta: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES)și 2) cerere înscriere tip( (se va găsi pe platforma de admitere)) Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati

– Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută – scanată
– Pentru candidații care doresc să susțină testul în limba maghiară – cerere-formular tipizat (ATAȘATĂ MAI JOS și la DOCUMENTE)
– Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ – vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova

Pentru cei cu studii în altă țară
1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro sau contactați Centrul de Cooperări Internaționale al UBB – https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/
2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adreșati secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, elisabeta.kozma@ubbcluj.ro cu următoarele acte:
– cerere tip –https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/
– Atestat/Adeverință de recunoaștere a studiilor din străinătate emis de CNRED (ME)/număr de înregistrare de la CCI;
-Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, dacă actul de studii este emis în limba română, maghiară, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă;
– Traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine : Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
– Carte de identitate/pașaport după caz.

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor pași:

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/(utilizând adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENȚIE a datelor personale la IDENTITATEA TA (oferiți un nr. de telefon valid, al candidatului)
5. Alege Facultatea- FACULTATEA DE DREPT
6. Selectează opțiunile dorite ( recomandăm a se alege toate opțiunile disponibile- Buget, Taxă, ID)
7. Încarcă documentele solicitate
8. Semnează electronic fișa de înscriere ( nu uita să selectezi opțiunea Folosesc această semnatură pt. cerere)
9. Descarcă, verifică și încarcă și fișa de înscriere în Documente pentru specializarea ta
10. Achitare taxe online cu cardul
11. Trimite dosarul.
Dosarul va fi verificat de comisie și veți primi prin email datele legate de statusul dosarului precum și la final, legitimația de concurs
LEGITIMAȚIA DE CONCURS VA FI LISTATĂ și VĂ VEȚI PREZENTA CU ACESTA LA EXAMEN!

Candidații care doresc să susțină testul de raționament logic in LIMBA MAGHIARĂ vor completa o cerere în acest sens ( formular tipizat atașat mai jos și la secțiunea Documente)și îl vor încărca pe platforma la Alte Acte 

Vă recomandăm ca înainte de înscriere să consultați Ghidul de înscriere pentru aplicația de admitere 2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [22.52 MB]

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

– Înscrierile vor avea loc online, iar actele enumerate mai jos vor fi scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri.
– Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
– La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de școlarizare (1250 lei) .
– Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații aflați pe lista de așteptare) este necesară achitarea primei tranșe de școlarizare (1250lei).

Locuri de cazare în cămine pe perioada admiterii la UBB

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pune la dispoziţia candidaţilor la statutul de student peste 400 de locuri de cazare pe perioada admiterii în căminele proprii din Campusul Studențesc Hașdeu.

Locurile de cazare vor fi disponibile pentru întreaga perioadă a admiterii şi sunt destinate candidaţilor care locuiesc la o distanţă de peste 20 de kilometri de Cluj-Napoca.

Situate în camere cu 5 paturi, locurile vor putea fi ocupate la un tarif de cazare de 25 lei/pat/noapte, în baza unei cereri transmise Serviciului Social al Universităţii.

În vederea obținerii unui loc de cazare, candidaţii trebuie să trimită o cerere și o copie a cărţii de identitate la adresa social@ubbcluj.ro cu cel puțin 2 zile înainte de data solicitată pentru cazare, iar plata va putea fi efectuată la casieria Căminului 5 (str. B. P. Hașdeu nr. 45).

Perioada de admitere pentru anul universitar 2023-2024 este cuprinsă între 10 și 27 iulie 2023. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponible pentru fiecare dintre cele 22 de facultăți ale UBB.

Informațiile complete cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/ .

Comments

comentarii

Mesaj RO-alert pentru oamenii din Tulcea. Soldații ruși au atacat cu drone granița României.... Citește mai mult
Miercuri, 7 august, de la 10:00 - 20:00, te așteptăm într-o călătorie la The Cheesecake House unde fiecare felie de cheesecake va ajuta educația a 100 de copii cu boli grave de la Asociația Păsări.... Citește mai mult

Lasă un răspuns