fbpx

Anularea unui concurs pentru un post de șef de lucrări în cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca

O fostă candidată la un concurs pentru un post de șef de lucrări în cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) a câștigat un proces prin care s-a anulat rezultatul concursului. Acesta fusese câștigat de o altă persoană favorizată clar, potrivit deciziei Curții de Apel Cluj.

Laura Ancuța Bretan s-a judecat cu universitatea și a câștigat anularea unui concurs pentru un post de șef de lucrări, câștigat de un cetățean străin, Dippong Thomas Peter, pe pile. Inițial, prima instanță i-a respins acțiunea, însă Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate: ”Admite recursul declarat de recurenta reclamantă B (C) L.A împotriva sentinţei civile nr. 4186 pronunţată la data 15.10.2014 din dosarul nr. 8098/100/2012 al Tribunalului Maramureş pe care o modifică în tot în sensul că admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta UT Cluj-Napoca-Centrul Universitar Nord Baia Mare şi Dippong Thomas Peter şi ca o consecinţă anulează toate actele în baza cărora s-a organizat şi validat rezultatul concursului privind obţinerea postului de şef de lucrări, poziţia 19, în domeniul ” Ingineria Produselor Alimentare” din cadrul Centrul Universitar Nord Baia-Mare- Facultatea de Ştiinţe Departamentul Chimie şi Biologie precum şi a Hotărârii nr. 237/16.07.2012 publicată în M. Of. partea a III-a precum şi a Deciziei rectorului UTC nr. 271/28.09.2012 de numire şi acordare a titlului universitar în favoarea pârâtului D.T.P. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei de ordinul 1 la organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului de şef lucrări poziţia 19. Obligă pârâţii să plătească reclamantei fiecare câte 750 lei cu titlui cheltuieli de judecată în recurs. Decizia este irevocabilă.”, se arată în soluția pe scurt.

Mai jos aveți motivarea Curții de Apel Cluj.

DECIZIE CIVILĂ Nr. 2173/2015  Curtea de Apel Cluj

Prin sentinţa civilă nr. 4186 din (…) pronunţată în dosarul nr. (…) al Tribunalului Maramureş, a fost respinsă acţiunea completată formulată de reclamanta B. (C. ) L. A. , în contradictoriu cu pârâţii Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare şi Dippong Thomas Peter

A fost respinsă cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că în perioada 16.07.2012 – 25.09.2012 U. T. C. -N. a organizat un concurs de ocuparea posturilor didactice şi de cercetare disponibile prin care s-a regăsit şi cel de şef de lucrări la Departamentul de Biologie-Chimie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Tehnice Cluj -Napoca pentru disciplinele Coloizi în industria alimentară, Aditivi alimentari şi ingrediente, Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală.

Au formulat în termen cereri de candidatură şi şi-au depus dosar de candidat reclamanta B. L. A. şi pârâtul Dippong Thomas Peter.

Urmare concursului desfăşurat la data de (…) a fost declarat câştigător candidatul D. T. P. , pentru acesta fiind emisă decizie de angajare.
Reclamanta a contestat în procedura prealabilă concursul organizat, plângerea fiind respinsă de conducerea Universităţii Tehnice C. -N. .
Analizând punctual susţinerile reclamantei instanţa de fond a reţinut următoarele:

Metodologia de concurs a fost publicată pe site-ul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca din data de (…) , aspect ce se poate verifica din adresa http://old.utcluj.ro/educatie/concurs_posturi_didactice2012.php, de altfel reclamanta recunoaşte că a primit pe e-mail de la preşedintele comisiei metodologia de concurs.

Întârzierea publicării metodologiei pentru C. U. N. B. M. nu atrage de plano, în absenţa dovedirii unei vătămări nulitatea actului în sine şi a concursului.

De reţinut că întârzierea stabilirii metodologiei şi publicării ei nu se înscrie în prevederile art.295 alin.5 cu raportare la alin.3 din Legea nr.1/2011.

Metodologia de concurs a fost respectată după aprecierea instanţei, astfel, punctual raportat la cele susţine de reclamantă:
Preşedintele comisiei de concurs doamna Berinde M. Zoiţa nu se află în stare de incompatibilitate raportat la faptul publicării în coautorat împreună cu pârâtul D. T. P. a unor lucrări de specialitate. Situaţia reclamată nu se regăseşte printre motivele de incompatibilitate reglementate de Legea nr.1/2011.

Organizarea de către candidatul Dippong Thomas Peter. a unei mese de protocol cu membri comisiei, înainte de concurs nu a fost probată la dosarul cauzei şi oricum excede judecăţii civile cu care a fost învestită instanţa.

Obligaţia de a declara lucrările în coautorat cu membrii comisiei nu se regăseşte în metodologia de concurs.
Dosarele de candidat au fost verificate şi au primit avizul serviciului juridic.

Văzând studiile pârâtului D. T. P. instanţa de fond a reţinut că potrivit Hotărârii de Guvern nr.1418/2006 pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (partea a IV-a art. 4.2 pct.2 lit.j), titularii de disciplină trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor sau să fie doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat.

Potrivit anunţului de concurs departamentul Chimie – Biologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Tehnice C. N. a scos la concurs funcţia de şef de lucrări pentru disciplina Coloizi în industria alimentară, Aditivi alimentari şi ingrediente, Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală pentru domeniul ştiinţific, Ingineria produselor alimentare.

Potrivit metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. C. -N. (art.26) pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări) candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii printre care şi aceea a deţinerii unei diplome de doctor în domeniul postului scos la concurs sau într-un domeniu apropiat.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, pârâtul Dippong Thomas Peter este doctor în chimie, deţine o diplomă de master în Chimie alimentară şi o diplomă de licenţă în chimie, specializarea Tehnologia substanţelor organice. Prin urmare, după aprecierea instanţei, îndeplineşte condiţia subsecventă a deţinerii diplomei de doctor în domeniul apropiat celui scos la concurs, aspect lesne de observat prin confruntarea documentelor de studii ale pârâtului depuse la dosar (incluzând foi matricole şi tematica studiată) cu nomenclatorul anexa 1 la H.G. nr.707/2012.

Şi reclamanta la rândul ei îndeplineşte doar aceiaşi condiţie subsecventă a deţinerii titlului de doctor în domeniul apropiat celui scos la concurs de vreme ce deţine o diplomă de doctor în Medicină Veterinară.

Prin urmare, reclamanta „reproşează” pârâtului contracandidat neîndeplinirea unei condiţii de concurs pe care ea însăşi nu o îndeplineşte.
Instanţa aminteşte reclamantei faptul că în contencios administrativ interesul principal în promovarea unei cereri este unul privat, fapt ce determină o analiză a prejudiciului produs reclamantei de situaţia sus amintită, ori după cum spuneam reclamanta nu poate reclama neîndeplinirea de către contracandidat a unei condiţii pe care ea însăşi nu o îndeplineşte.

Văzând condiţia lucrărilor publicate pârâtul a îndeplinit condiţia de a avea 15 lucrări ştiinţifice (filele 97-98) şi o lucrare didactică publicată într-o editură recunoscută (fila 100).

Văzând publicitatea concursului (susţinerea concursului). Metodologia de concurs reclamă publicitatea exclusiv sau cel puţin pentru prelegerea (publică) nu şi pentru susţinerea orei de curs.

Aspectele vizând subiectele de concurs pot determina din partea instanţei exclusiv un control de oportunitate, control care nu poate fi realizată în procedura Legii nr.554/2004 – potrivit practicii constante a instanţelor superioare, argumentaţia pârâtei U. T. din C. -N. în sensul că disciplinei „Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală” îi este alocată în planul de învăţământ doar o oră de laborator, la nivel teoretic este una pertinentă.

Văzând punctajul concret acordat pârâtului instanţa se mărgineşte doar la a constata că formal au fost respectate metodologia şi regulamentul de concurs.

Pe cale de consecinţă instanţa nu a identificat motive care să justifice prin raportare la prevederile art.1 din Legea nr.554/2004 anularea actelor în baza cărora s-a organizat şi s-a validat rezultatul concursului contestat.

Nici cererea subsidiară nu este întemeiată, dată fiind soluţia ce se prefigurează în cererea principală. De altfel petitul amintit (fila 296) excede cadrului procesual circumscris de Legea nr.554/2004, instanţa neputându-se substitui subiectului emitent al actului administrativ contestat pentru a stabili după cum se solicită obţinerea postului de concurs (de către reclamantă).

În condiţiile art.453 Cod procedură civilă cheltuielile de judecată avansate în dosar de reclamantă au rămas a fi suportate de aceasta.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta B. L. A. prin care a solicitat admiterea recursului în sensul admiterii cererii de chemare în judecată privind anularea tuturor actelor în baza cărora s-a organizat şi s-a validat rezultatul concursului privind obţinerea postului de şef de lucrări poziţia 19 domeniul Ingineria produselor alimentare din cadrul C. ui universitar N. B. M. – Facultatea de Ştiinţe – Departamentul Chimie şi Biologie, a Hotărârii nr. 237/(…) publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, a actelor întocmite de comisia de validare a concursului, precum şi a actelor prin care s-a respins Contestaţia şi Plângerea prealabilă formulate de către reclamanta şi anularea în parte a Deciziei Rectorului Universităţii Tehnice din C. -N. nr. 271/(…) de numire şi acordare a titlului universitar în favoarea intimatului Dippong Thomas Peter. , cu consecinţa organizării unui nou concurs pentru ocuparea postului de şef de lucrări, poziţia 19, disciplinele din planul de învăţământ din cadrul FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE – DEPARTAMENTUL CHIMIE SI BIOLOGIE: Coloizi în industria alimentară; Aditivi alimentari şi ingrediente; Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetal, şi 2. acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate atât în fond, cât şi în prezenta cale de atac.

În motivare se arată că sentinţa pronunţară de instanţa de fond este nelegală şi netemeinică, fiind pronunţată cu nerespectarea normelor juridice procedurale incidente, după o apreciere netemeinică a probelor din dosar şi o analiză superficială a solicitărilor reclamantei. Aceste aspecte se pot uşor constata din analiza istoricului evoluţiei şi probaţiunii în cauză.

În primul rând, elementul central care transpare din lecturarea Sentinţei pronunţate de către instanţă de judecată a fondului din perspectiva fundamentării în drept material şi cel puţin în ceea ce ne priveşte, este că aceasta, astfel cum reiese din considerente, constată că nu au putut fi identificate motive care să fi justificat, prin raportare la prevederile art. 1 din Legea nr. 554/2004, anularea tuturor actelor în baza cărora s-a organizat şi s-a validat rezultatul concursului contestat. în această manieră, instanţa de judecată nu a făcut altceva decât să aprecieze eronat, expeditiv şi mărginindu-se la a realiza o analiză lipsită de argumente pertinente şi solide de drept motivele expuse din perspectivă pur subiectivă descrise de către intimată prin întâmpinarea formulată şi la momentul procedural în care s-a depus aceasta, fără a ţine în vreun fel seamă de evoluţia ulterioară a acestei cauze ori fără a ţine cont, în mod obiectiv, de probaţiunea care s-a administrat în prezentul dosar. Totodată, o asemenea abordare din partea T. ui Maramureş – Secţia a ll-a civilă de contencios administrativ si fiscal ne relevă, întărindu-ne astfel convingerea, faptul că Sentinţa civilă nr. 4186/2014 nu întruneşte exigenţele procedurale legate de justa soluţionare a prezentului litigiu, idee perfect sustenabilă la o analiză minuţioasă a acesteia raportată la starea de fapt reală (expusă în cadrul Cererii introductive de instanţă) şi la probaţiunea existentă.

În al doilea rând, se arată în Sentinţa civilă nr. 4186/2014 faptul că: “urmare concursului desfăşurat la data de (…) a fost declarat câştigător candidatul D. T. P. , pentru acesta fiind emisă decizie de angajare”. Esenţa cauzei prezente este că reclamanta este lezată în drepturile mele subiective prin procedura legală şi actele juridice subsecvente emise ca urmare a organizării concursului privind obţinerea postului de şef de lucrări.

În al treilea rând, a fixat cadrul iniţial al Cererii prin trimiteri la problemele de fond ale cauzei pentru a familiariza instanţa de judecată cu privire la importanţa acestor chestiuni. Cu toate acestea, raportat la soluţia pronunţată de către prima instanţă şi pe care o atacă, reiterrează faptul că prin Cererea introductivă de instanţă înregistrată de către reclamanta , la data de (…) , sub Dosar civil nr. (…) , a solicitat anularea tuturor actelor în baza cărora s-a organizat şi s-a validat rezultatul concursului contestat, privind obţinerea postului de şef de lucrări, poziţia 19, disciplinele: Coloizi în industria alimentară; Aditivi alimentari şi ingrediente; Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală, astfel cum apare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, Nr. 237/16.VII.2012. Cererea noastră a fost finalmente respinsă, însă interpretarea dată fiecărui motiv de nelegalitate invocat de către reclamanta sfidează logica elementară şi bunul simţ juridic. Astfel, ceea ce se impune a fi subliniat, cu titlu rezumativ al întregii stări de fapt din prezenta cauză, este că organizarea şi desfăşurarea concursului a avut loc cu vădita încălcare a prevederilor imperative cuprinse în cadrul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi a actelor normative inferioare care completează acest domeniu.

În acest context, raportat la metodologia de concurs, în cadrul art. 1 alin. (1) al Secţiunii I – Aspecte generale din cuprinsul Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. se află statuat că: “în U. T. din C. -N. (UTCN), posturile didactice sau de cercetare vacante se ocupă, pe durată nedeterminată, numai prin concurs public, după obţinerea titlului de doctor, conform Legii nr. 1/2011, HG 457/4 mai 2011: Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei metodologii. Pornind chiar şi de la această dispoziţie legală se pot sesiza aspecte ce suscită discuţii, aspecte însă ce, din punct de vedere al importanţei pe care o reprezintă, au un rol determinant asupra soluţiei ce urmează a fi pronunţată de onorata instanţă de recurs, sub rezerva, sigur, a unei aprecieri obiective, concordante cu realitatea faptică şi realizată în scopul exclusiv al aflării şi consfinţirii adevărului în cauza dedusă judecăţii.

Trebuie, astfel, sesizat faptul că deşi, într-adevăr, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. completată cu Grila de punctaje pentru domeniile Inginerie alimentară, Chimie şi Biologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a C. ui U. N. B. M. , aprobată în şedinţa de Senat din data de (…) , a fost publicată pe site-ul Universităţii Tehnice din C. -N. , metodologia specifică C. ui U. N. B. M. nu a fost în niciun fel făcută publică. Aceasta din urmă a fost doar comunicată reclamantei cu numai 3 (trei) zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea concursului, respectiv data de (…) . Mai exact, la stăruinţele depuse în acest sens, preşedinta comisiei – doamna conf. univ. dr. M. Zoiţa Berinde, a trimis ataşat reclamantei , la data de (…) , ora 16:11, prin intermediul poştei electronice, documentul ce conţinea metodologia pe care U. T. D. C. -N. – C. U. N. B. M. avea, în fapt, obligaţia legală de a o face cunoscută la momentul publicării anunţului de organizare a concursului la care se face referire. Nicio clipă nu a fost tăgăduit faptul că s-a primit, în cele din urmă, înscrisul solicitat, ci aspectul determinant, din acest punct de vedere, pe care s-a şi pus accent, în tot acest timp, a fost reprezentat de momentul în care a fost posibil accesul efectiv la studiul acestuia! Aceasta cu atât mai mult cu cât, numai Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. se găsea, şi se găseşte chiar şi în prezent, afişată pe adresa electronică a acesteia din urmă, accesibilă în continuare la: http://old.utclui.ro/educatie/concurs posturi didactice2012.php.

Ceea ce e cu atât mai bizar e faptul că Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. de N. din B. M. a fost aprobată în şedinţa de Senat din dată de (…) , aşadar ulterior aprobării Metodologiei UTCN, de unde se poate concluziona că inclusiv aceasta din urmă era în vigoare. Cu toate acestea, chiar dacă vizează organizarea, în sine, a aceluiaşi concurs, nu se poate, automat, susţine că prevederile cuprinse în cele două metodologii sunt identice. La o analiză sumară, comparativă, se poate limpede observa faptul că: în cuprinsul art. 2 alin. (1) al Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. se prevede faptul că: “Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată, pe orice funcţie didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior, după obţinerea titlului de doctor”, pe când – în cuprinsul art. 8 al Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. de N. din B. M. se găseşte statuat că: “Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011”. Raportat la cele expuse în rândurile de mai sus, se impune a fi observat faptul că, aşa cum rezultă în mod neechivoc, practic, în vederea organizării concursului, instituţia de învăţământ superior organizatoare, respectiv U. T. D. C. -N. , trebuia să aibă în vedere ambele metodologii. Aceasta cu atât mai mult cu cât, U. DE N. D. B. M. a fost preluată, pe finele anului 2011, de către U. T. D. C. -N. , devenind, astfel, C. U. N. B. M. . Un argument în plus care întăreşte cele expuse deja este faptul că anul 2012 – anul organizării concursului – a fost un an de tranziţie, an pe parcursul căruia, după cum se şi poate deduce, nu au fost cristalizate şi unificate toate chestiunile, chiar procedurale, pentru funcţionarea în parametrii clasici, standard şi în mod exclusiv, specifice UNIVERSITĂŢII TEHNICE D. C. -N. .

Este interesant ce a reţinut instanţa de judecată cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 295 alin. (5) al Legii nr. 1/2011 actualizată, prin raportare la alin. (3) al aceluiaşi articol de text. în mod cu totul nelegal, prin depăşirea prevederilor legale în vigoare, instanţa reţine că: “întârzierea stabilirii metodologiei şi publicării ei nu se înscrie în prevederile art. 295 alin. (5) cu raportare la alin. (3) din Legea nr. 1/2011”. Astfel, prin alin. (3) al art. 295 se spune că “Universităţile au obligaţia să respecte această metodologie şi să publice toate posturile scoase la concurs, însoţite de programa aferentă concursului, cu cel puţin două luni înainte de concurs. P. area posturilor scoase la concurs se face cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat de M. Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, iar prin alin. (5) se precizează că: “încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) duce la invalidarea concursului şi la penalizarea celor vinovaţi pe baza metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1)”. încălcarea, însă, a acestor reglementări e prevăzută de norme imperative, ceea ce atrage, de plano, nulitatea absolută a concursului în sine. Această chestiune trebuia constatată de către Tribunalul Maramureş – Secţia a ll-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, impunându-se, în consecinţă, anularea concursului organizat.

În acelaşi sens, art. 295 al Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în alin. (2), vine şi indică, în mod clar, că: “Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcţie didactică, cerinţele minime pentru prezentarea la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, în vederea asigurării calităţii, a respectării eticii universitare şi a legislaţiei în vigoare”. Analizând fiecare aspect în parte al enumerării limitative din cadrul textului legal redat, se impune a fi făcută o serie de precizări:

Astfel, raportat la funcţia de lector universitar/şef de lucrări sau cercetător ştiinţific gradul III, în discuţie, atât Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. , cât şi Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. de N. din B. M. , prevăd ca o condiţie minimală studii de specialitate în domeniul de specialitate al disciplinelor din postul scos la concurs. în mod expres, însă, se stabileşte în cadrul art. 26 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. că este imperios necesară “deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs sau într-un domeniu apropiat’. în contextul în care domeniul ştiinţific al concursului organizat a fost Ingineria produselor alimentare, în conformitate cu anunţul publicat la acea dată de către M. Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la adresa: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18 şi în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, Nr. 237/16.VII.2012, evaluarea dosarului candidatului intimat în prezenta cauză Dippong Thomas Peter. s-a realizat într-o manieră pur subiectivă, ce nu concorda cu cerinţele formale ce se impuneau a fi avute în vedere la momentul respectiv. Astfel, intimatul de rândul II este absolvent al Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara, atât la nivel licenţă – specializarea Tehnologia substanţelor organice, la nivel maşter – specializarea Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale, cât şi la nivel doctoral – domeniul Chimie, specializarea Nanomateriale pe bază de cobalt nedispersate şi dispersate în matrice de silice.

Fără a putea fi tăgăduită pregătirea în sine a contracandidatului reclamantei , se impune a fi subliniat însă faptul că acesta nu se încadrează în ipotezele arătate în cadrul prevederilor art. 26 sus-indicat, respectiv nu deţine diploma de doctor nici în domeniul postului şi nici măcar într-un domeniu apropiat. De la a oferi o interpretare conform căreia D. T. P. îndeplineşte condiţia formală de a avea studii la nivelul solicitat şi până la a susţine că specializarea acestuia în metalurgie s-ar grefa pe cerinţele postului pentru care s-a organizat concursul este o diferenţă care nu poate fi trecută cu vederea! Aceasta chiar şi în situaţia necontestată în care domeniul în care s-a oferit titlul ştiinţific de doctor este unul generic si vast: Chimie. Nici măcar aspectul referitor la domeniul apropiat nu poate fi luat în calcul, metalurgia şi disciplinele: Coloizi în industria alimentară; Aditivi alimentari şi ingrediente; Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală care ar urma a fi predate neavând nici măcar o vagă tangenţă. Mai mult, în vederea unei departajări echitabile a candidaţilor înscrişi la concurs, din punct de vedere al unor condiţii minimale de eligibilitate, s-ar impune a nu fi omisă nici H.G. nr. 707/(…) pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare (…), care poate lămuri într-un mod obiectiv situaţia dedusă judecăţii.

Raportat atât la “deţinerea unei lucrări didactice publicate într-o editură recunoscută, ca autor unic sau colectiv”, cât şi la “numărul minim de 15 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu sau volume ale manifestărilor naţionale sau internaţionale indexate în baza de date”, prevăzute în cadrul aceluiaşi art. 26, ca şi condiţii esenţiale de admisibilitate a dosarului candidatului, Dippong Thomas Peter. nu îndeplineşte cerinţele expuse. Aceasta pentru că indiferent de maniera în care s-ar evalua lucrările publicate ale acestuia din urmă, din perspectiva exigenţelor impuse nu cumulează un număr de 15 lucrări ştiinţifice publicate, pe de o parte pentru că există lucrări, dintre acestea, care nu au fost efectiv publicate, pe de altă parte pentru că există lucrări care se aflau sub recenzie, lucrări a căror pagină nu a fost indicată în vederea posibilităţii efecturăii unei verificări în acest sens ori, mai mult, nici măcar nu erau în domeniu. Chestiunea prezentată poate fi, în mod indubitabil, constatată prin lecturarea înscrisului depus de către U. T. D. C. -N. – C. U. N. B. M. la fila 220 si urm. din dosarul cauzei, unde doar un număr de 11 lucrări ale intimatului de rândul II au fost punctate. în plus, lucrarea didactică publicată într-o editură recunoscută a fost menţionată ca fiind Teza de doctorat a intimatului, lucrare care a şi fost punctată cu eludarea dispoziţiilor legale, ceea ce nu poate fi acceptat! Cu toate acestea, fişa de îndeplinire a standardelor minimale a fost semnată atât de către şeful de departament, cât şi de către decan. Situaţia nu a fost însă similară şi în cazul reclamantei , care a fost, în mod nelegal, depunctată, deşi a făcut dovada cu înscrisuri a faptului că a avut activitate ştiinţifică în domeniul solicitat.

Deşi nu a fost învestită cu o astfel de Cerere, instanţa de judecată face o analiză a situaţiei reclamantei şi a specializării acesteia, cu depăşirea principiilor generale care guvernează procesul civil, în speţă mai ales cu încălcarea principiului disponibilităţii. O astfel de fundamentare a hotărârii judecătoreşti este inadmisibilă.

În raport de prevederile cuprinse în art. 39 al Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. , alin. (2) prevede “persoanele care nu pot fi implicate în procedura de concurs “. Astfel, în conformitate cu lit. e) din articolul menţionat, conform căruia: “nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care (…) beneficiază sau au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat, se impune a nu fi pierdut din vedere că preşedinta comisiei – doamna conf. univ. dr. M. Zoiţa Berinde – este coautor al unui articol trimis spre publicare, la data organizării concursului, cu D. T. P. , fapt ce contravine în mod vădit dispoziţiei redate. Pentru a fi mai precişi, indicăm că la data de (…) a fost trimis spre publicare în revista Journal of Magnetism and Magnetic Materials, din cadrul ELSEVIER, articolul de specialitate având titlul Formation and evolution of crystalline magnetic phases of CoFe204 temperature depending on the nature of the diol used, în împrejurarea în care, data organizării concursului a fost stabilită, aşa cum s-a mai menţionat, ca fiind (…) . Totodată, în componenţa dosarului candidatului D. T. P. , în ceea ce priveşte lucrările ştiinţifice de specialitate, acesta a publicat în coautorat cu aceeaşi doamnă conf. univ. dr. M. Zoiţa Berinde articolul indexat ISI Synthesis of low temperature and characterization of non-stoichiometric nanocristalites of CoFe204 dispersed in silica matrix by sol-gel modified method, aflat la acea dată sub recenzie. în acest context, intimatului de rândul II avea obligaţia, în vederea asigurării transparenţei derulării concursului, de a declara pe propria răspundere, în momentul depunerii dosarului, dacă a publicat sau nu lucrări în coautorat cu membrii comisiei, în general, şi preşedintele comisiei, în special.

Cu privire la comisia de concurs, în temeiul art. 20 alin. (1) din aceeaşi Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. din C. -N. , aceasta “este formată din 5 membri, incluzând preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate”. Numai că, pe lângă faptul că membrii comisiei nu au fost numiţi cu respectarea implicită a art. 19 din aceeaşi Metodologie, respectivilor nici nu le-au fost transmise dosarele de concurs cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului, astfel cum prevede art. 17 din acelaşi act.

Ca un aspect de facto, hilar şi chiar vexatoriu, arată că, înainte de debutul concursului, intimatul de rândul II a organizat o masă de protocol la care invitaţi exlusivi au fost membrii comisiei de evaluare.

În cuprinsul art. 27 din Metodologia Universităţii Tehnice din C. -N. în al cărei alin. (3) se prevede că “prelegerea publică este de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carieiei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi publicului.” Probabil acest din urmă aspect constituie şi motivul real pentru care la această probă de concurs reclamantei nu i-a fost permis accesul în sala în care tema de concurs a contracandidatului intimat era prezentată, mai precis pentru a putea fi, cel mai probabil, eludată atitudinea subiectivă a comisiei.

Se impune în mod imperios a fi expus faptul că alegerea temei de concurs pentru susţinerea publică a fost aleasă în mod subiectiv, avantajându-l în mod direct pe intimatul de rândul II. în plus, tematica concursului nu a cuprins şi disciplina Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală, tocmai pentru că aceasta nu constituia un atuu, din punct de vedere al pregătirii, pentru D. T. P. .

Un element fundamental al probaţiunii, înlăturat în mod total nejustificat de către instanţa de judecată de fond, îl constituie opinia de specialitate a domnului prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. Această opinie vine în contextul procesual în care expertiza de specialitate nu a putut fi realizată şi observându-se soluţia legală furnizată de alin. (2) şi (3) ale art. 201 din cadrul vechiului C.pr.civ., conform cărora: “când este necesar, instanţa va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate” ori “în domeniile strict specializate, în care nu există experti autorizaţi, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat în camera de consiliu sau în şedinţă publică, părţile fiind îndreptăţite să pună şi ele întrebări’.

Calităţile în care şi-a exprimat opinia domnul prof. univ. dr. ing. Petru Alexe sunt multiple, dar, e relevanta calitatea sa de Preşedinte al Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România din învăţământ, cercetare şi producţie.

Instanţa de judecată nu poate face abstracţie de probaţiunea administrată în cauză în mod tendenţios.

Ca un aspect ce nu trebuie pierdut din vedere, aşadar, opinia avizată a domnului prof. univ. dr. ing. Petru Alexe, Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Expert permanent al Comisiei de experţi în domeniul Ştiinţei inginereşti II, Preşedinte al Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România din învăţământ, cercetare şi producţie, potrivit căreia, referitor la D. T. P. , se arată că acesta din urmă nu deţine titlul de doctor în Ingineria produselor alimentare, toate disciplinele prevăzute pentru postul de concurs fiind exclusiv din acest domeniu. Se indică, suplimentar, în condiţiile analizei efectuate listei de lucrări a intimatului de rândul II, lipsa lucrărilor în domeniul Ingineriei produselor alimentare. în fine, se specifică faptul că nu se pot face echivalenţe între activităţile de cercetare în domenii diferite.
Toate aceste motive au convers, practic, înspre stabilirea faptului că concursul desfăşurat nu a fost legal prin acceptarea în concurs a numitului D. T. P. , care, în fapt, nu a îndeplinit condiţiile legale de înscriere.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine că acesta este întemeiat, din următoarele considerente:

În fapt, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, în perioada (…) -(…) , U. T. C. -N. a organizat un concurs de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare disponibile, prin care s-a regăsit şi cel de şef de lucrări la Departamentul de Biologie-Chimie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Tehnice C. -N. pentru disciplinele Coloizi în industria alimentară, Aditivi alimentari şi ingrediente, Controlul şi expertiza produselor alimentare de origine vegetală.

Au formulat în termen cereri de candidatură recurenta B. L. A. şi pârâtul D. T. P. , acesta din urmă fiind declarat câştigător şi fiindu-i emisă decizia de angajare.

Raportat la maniera de desfăşurare a concursului şi de selectare a pârâtului-intimat, recurenta a arătat, printre altele, că intimatul Dippong Thomas Peter nu îndeplinea condiţiile de dosar în ceea ce priveşte aprobarea participării la concurs, având în vedere faptul că acesta nu are pregătire de specialitate în privinţa specializării scoase la concurs, respectiv „Controlul şi expertiza produselor de origine vegetală”.

Astfel, necontestat de părţile litigiului, conform art. 26 ultimul alineat din metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din U. T. C. -N. şi potrivit dispoziţiilor pct. 2 alin. 3a din metodologia Centrului U. N. din B. M. , pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări) candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, printre care şi cea a deţinerii unei diplome de doctor în domeniul postului scos la concurs.

Pentru a verifica îndeplinirea acestei condiţii de către intimatul-pârât, instanţa de fond a solicitat Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), precum şi Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România, din cadrul Universităţii „Dunărea De Jos”, în acord cu dispoziţiile art. 201 Cod procedură civilă, să îşi exprime un punct de vedere cu privire la existenţa activităţii ştiinţifice în domeniul ingineriei produselor alimentare şi specializarea în acest domeniu a intimatului-pârât Dippong Thomas Peter şi să arate dacă acesta are competenţele necesare pentru a candida în domeniul postului scos la concurs.

ARACIS a comunicat instanţei că obiectul de activitate şi competenţele agenţiei exced puterii de soluţionare a problemelor referitoare la existenţa activităţii ştiinţifice în domeniul ingineriei produselor alimentare şi specializarea în acest domeniu a domnului D. T. P. , precum şi competenţa acestuia de a candida în domeniul postului scos la concurs. De asemenea, a comunicat instanţei că, în vederea primirii unui răspuns pertinent, ar trebui să se adreseze M. ui Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală de Învăţământ Superior, care are atribuţii legale în rezolvarea problemelor semnalate (fila 286 dosar).

De asemenea, a răspuns solicitărilor instanţei şi Preşedintele Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România.

Potrivit poziţiei exprimate de acesta (fila 288 dosar fond), intimatul-pârât D. T. deţine titlul de doctor în domeniul „chimie” şi nicidecum în domeniul Ingineria produselor alimentare, toate disciplinele prevăzute pentru postul scos la concurs fiind exclusiv în domeniul „Ingineria produselor alimentare”. De asemenea, acesta nu avea nici activitate de cercetare în domeniul postului scos la concurs, din analiza listei de lucrări a domnului D. T. lipsind lucrările şi contractele în domeniul ingineriei produselor alimentare.

Concluziile domnului Petru Alexe, Preşedintele Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România au fost în sensul că domnul D. T. nu îndeplinea condiţiile legale de înscriere.

Aceste concluzii nu au fost avute în vedere de instanţa de fond, fără a se motiva în vreun fel de ce au fost înlăturate, în condiţiile în care s-a apreciat necesar a se solicita opinia unui specialist, în acord cu dispoziţiile art. 201 Cod procedură civilă.

Astfel, instanţa de fond a apreciat că domnul Dippong Thomas Peter îndeplineşte condiţia subsecventă a deţinerii diplomei de doctor în domeniul apropiat celui scos la concurs, înlăturând, fără vreun temei, concluziile contrare ale unui specialist în domeniu.

De asemenea, instanţa de fond a reţinut că nici reclamanta nu îndeplinea această condiţie, deşi nu a fost investită cu o astfel de analiză şi, în condiţiile în care, potrivit aceleiaşi opinii exprimate în acord cu dispoziţiile art. 201 Cod procedură civilă, recurenta îndeplinea această condiţie pentru a participa la concurs.

Prin urmare, Curtea constată că, din ansamblul probatoriu administrat în faţa primei instanţe, rezultă că persoana declarată câştigătoare, respectiv d-nul Dippong Thomas Peter nu îndeplineşte condiţiile legale de a ocupa postul scos la concurs, respectiv nu deţine titlu de doctor în domeniul postului scos la concurs şi nici nu are activitate de cercetare în acest domeniu, din această perspectivă acţiunea formulată fiind întemeiată.

Găsindu-se întemeiat acest motiv de nelegalitate, Curtea nu va mai analiza celelalte critici din recurs, care privesc modalitatea de organizare şi validare a concursului contestat.

În privinţa cererii recurentei-reclamante de obligare a intimatei-pârâte U. T. C. -N. la organizarea unui nou concurs, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, în condiţiile în care o astfel de decizie aparţine exclusiv autorităţii administrative, instanţa neputându-se substitui atribuţiilor acesteia.

În consecinţă, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea constată că recursul formulat este întemeiat, motiv pentru care, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă, îl va admite şi va dispune în consecinţă.

 

Comments

comentarii

31.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în cei doi ani de la declanşarea invaziei ruse, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.... Citește mai mult
Universitatea Cluj nu a reușit să marcheze niciun gol în meciul contra Sepsi OSK, în etapa cu numărul 27 din Superligă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!