fbpx

Anularea amenzilor judiciare aplicate avocatului titular substituit și avocatului substituient care a refuzat să pună concluzii pe fond

Doi avocați din Baroul Cluj, amendați de instanță, unul pentru că a trimis în substituire un avocat doar pentru a susține o cerere în probațiune și celălalt pentru că a refuzat să pună concluzii pe fond în substituirea colegului său, au reușit să scape de amendă.

Instanța care a examinat cererea de anulare a amenzii judiciare a reținut pe de o parte că legea nu interzice emiterea unei delegații de substituire care să acopere doar anumite acte procesuale, iar pe de altă parte că ,,dacă avocatul B.B (substituient-n.r) ar fi pus concluzii pe fondul cauzei, ar fi fost pasibil de răspundere civilă, deoarece ar fi încălcat limitele mandatului încredințat, ceea ce nu este permis.”

Redăm încheierea Curții de Apel Cluj prin care s-a dispus anularea celor două amenzi judiciare:

Pe rol fiind soluționarea cererilor de anulare/reducere a amenzilor judiciare în cuantum de 5.000 lei, respectiv 1.000 lei , aplicate prin încheierea penală din data de 05 iunie 2020 , în dosar nr. (…), formulate de petenții – avocați A.A. și B.B.

La apelul nominal, se prezintă avocatul ales al petentului A.A. , dna. avocat C.C, din cadrul Baroului Cluj, cu împuternicire avocațială existentă la dosar, f. 23 , lipsind petenții – avocați A.A. și B.B.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că, potrivit art. 369 alin. 1 C .proc.pen., desfășurarea ședinței de judecată s-a înregistrat cu mijloacele tehnice audio puse la dispoziție de instanță.

Nemaifiind cereri de formulat, excepții de invocat, Curtea acordă cuvântul participanților asupra cererilor de anulare/reducere a amenzilor judiciare.

A vocatul ales al petentului A.A. dna. avocat CC.. solicită anularea amenzii judiciare în cuantum de 5.000 lei aplicate petentului prin încheierea penală din data de 05 iunie 2020.

Temeiurile avute în vedere de către instanță pentru aplicarea sancțiunii au fost neasigurarea substituirii, respectiv exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale. Se opinează de către avocatul petentului că temeiurile nu sunt valide întrucât, petentul a depus toate diligențele necesare pentru îndeplinirea etică și profesională a îndatoririlor ce decurg din rolul de avocat.

Exercitarea drepturilor nu a fost nicidecum abuzivă, delegația de substituire a vizat doar susținerea unei cereri în probațiune, delegare ce nu este interzisă de legea sau de statutul profesiei de avocat, având în vedere caracterul intuitu pers onae al contractului de asistență juridică. Astfel, indiferent de cât de pregătit era avocatul substituent, este cât se poate de justificat ca un client să solicite ca apărătorul său ales sau unul dintre colaboratorii acestuia să susțină fondul cauzei. Or, nici avocatul titular și nici colaboratoarea acestuia nu au avut posibilitatea obiectivă de a se prezenta la cauză, aspect ce rezultă și din cuprinsul memoriului scris depus la dosar. În acest sens, dată fiind ora târzie la care avocatul titular a luat la cunoștință despre imposibilitatea obiectivă de a se prezenta, a efectuat toate demersurile și diligențele pentru a lua legătura cu grefierul de ședință, analizând cu aceasta din urmă posibilitatea de strigare a cauzei mai devreme, însă i s-a comunicat că nu este posibil, dată fiind remiterea citațiilor. De asemenea, s-a solicitat apelarea cauzei la o oră mai târzie, însă instanța a refuzat acest aspect, având în vedere că se afla în afara orelor de program. Prin urmare, singura soluție pentru a nu fi amânată cauză, era asigurarea substituirii de către avocatul B.B.

Avocatul titular nu a urmărit tergiversarea soluționării cauzei deoarece, în speță, nu se pune problema intervenirii prescripției, iar soluția primei instanțe a fost de condamnare cu suspendarea sub supraveghere.

De asemenea, se opinează că refuzul avocatului substituent B.B. de a pune concluzii pe fondul cauzei, raportat la mandatul primit, a fost justificat. Acesta nu a avut posibilitatea ca în decursul unei seri să studieze un dosar stufos, astfel că, în eventualitatea în care ar fi dat curs solicitării instanței ar fi cauzat o vătămare a drepturilor procesuale a justițiabilului.

Totodată, se apreciază că și cuantumul amenzii, maximul special, este totalmente nejustificat, având în vedere argumentele expuse.

În concluzie, se solicită anularea amenzii, având în vedere caracterul neîntemeiat al dispozițiilor de amendare.

Reprezentanta Ministerului Public solicită admiterea, în parte, a c ererilor formulate de petenți, în sensul de a se reduce cuantumul amenzii aplicate petentului A.A., înlăturarea sancțiunii prev. de art. 283 alin. 4 lit. n C.proc.pen. și menținerea doar a celei prev. de art. 283 alin. 3 C .proc.pen. , respectiv neasigurarea substituirii , iar în ceea ce îl privește pe petentul B.B. reducerea cuantumului sancțiunii până la limita minimă, apreciind că prin conduita manifestată cei doi petenți au împiedicat dezbaterile în cauză, golind de conținut insti tuția substituirii.

C U R T E A,

Asupra cauzei penale de față ,

Prin cererile înregistrate la 22 iunie, respectiv 23 iunie 2020, petenții A.A. și B.B. au solicitat exonerarea de la plata amenzilor de 5000 lei (avocat A.A.) și 1000 lei (avocat B.B.), dispuse prin încheierea ședinței publice din 05 iunie 2020 a Curții de Apel Cluj aplicat e în baza art. 283 alin. 3 și art. 283 alin. 4 lit. n C.pr.pen., deoarece avocatul titular al cauzei A.A. și-a asigurat substituirea la termenul de judecată din 05 iunie 2020, în persoana colegului său, avocat B.B., însă acesta a avut un mandat limitat, doar la susținerea cererii în probațiune pentru inculpatul X.X., iar pe de altă parte, niciunul dintre cei doi avocați nu și-au exercitat abuziv drepturile procesuale.

Curtea, examinând cerer ile formulate , reține următoarele :

Prin încheierea de ședință din data de 05.06.2020, instanța de judecată a dispus amendarea petentului A.A. cu suma de 5000 lei, în temeiul dispozițiilor art. 283 alin. (3) C.pr.pen., avansând următoarea motivare:

„ Amendarea avocatului titular în cauză, A.A. cu suma de 5000 de lei pentru faptul că nu a asigurat substituirea în prezenta cauză, în condițiile legii, tot în baza art. 283 alin. 3 Cod procedură penala și pentru faptul că își exercită abuziv drepturile procesuale, în baza dispozițiilor art. 283 alin. 4 lit. n Cod procedură penală ” .

Verificând modul în care s-au derulat dezbaterile la toate termenele de judecată și inclusiv la cel din 05 iunie 2020, Curtea constată că exercitarea drepturilor avocatului A.A. nu a fost una abuzivă , prin prisma faptului că delegația de substituire privea doar susținerea cererii în probațiune.

Prima chestiune care se impune a fi punctată sub acest aspect este faptul că nici Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, și nici Statutul profesiei de avocat nu interzic emiterea unei delegații de substituire care să acopere doar anumite acte procesuale. Aceasta , cu atât mai mult cu cât în majoritatea cazurilor, justițiabilii nu agreează sau chiar se opun să fie asistați de către un alt avocat decât cel pe care l-au angajat la momentul concluziilor pe fondul cauzei. Independent de pregătirea profesională ireproșabilă a avocatului substituent, explicația este simplă: clientul dorește ca la acel moment procesual de maximă importanță să fie asistat de apărătorul pe care l -a ales și care se bucură de încrederea sa, contractul de asistență juridică fiind unul intuitu personae .

Mai mult, din actele dosarului rezultă că avocatul A.A. a formulat o singură cerere de amânare în favoarea clientului său, în apel, așa cum prevede legislația națională și cea europeană.

Pe de altă parte, avocatul A.A., cât și colaboratoarea acestuia, care îi asigura substituirea în mod obișnuit, se aflau î n imposibilitate obiectivă de a s e prezenta l a te rmenul de judecată în discuție.

Din actele dosarului, nu a rezultat intenția avocatului A.A. de a tergiversa soluționarea cauzei, justițiabilul pe care îl apăra, fusese condamnat la o pedeapsă cu suspendare, procesul nu se apropria de împlinirea termenului de prescripție, iar buna credință a avocatului rezultă din faptul că, în momentul în care a fost apelat telefonic de avocatul B.B, care îl substituia, a solicitat completului de judecată fixarea unui termen pentru data de 06 iunie 2020, în vederea prezentării sale și a clientului său și a judecării dosarului, aspecte care rezultă din cuprinsul încheierii de ședință din 05 iunie 2020.

Solicitarea de substituire formulată de avocatul A.A., la termenul din 05 iunie 2020, a fost generată de volumul ridicat de muncă , ulterior reluării activității instanțelor de judecată.

Specificul profesiei de avocat care de multe ori reclamă prezența acestuia în locuri diferite, la același termen, face cu atât mai dificilă organizarea activității în condiții optime.

Curtea reține că lipsa avocatului A.A. de la termenul de judecata nu a fost nejustificată, rezultând că înainte de pandemie, acesta lucra împreună cu avocat Y.Y, care a născut în urmă cu cinci săptămâni și se află în concediu de maternitate. În lipsa acesteia, avocatul A.A. a început să colaborez e cu d-șoara av. Z.Z, pentru ca în eventualitatea în care nu s -a r putea prezenta la anumite termene de judecată , să p oată fi substituit de o colegă care cun oaște dosarul și care poate să- i asigure înlocuirea în mod efectiv.

Aspectul problematic a intervenit în a doua parte a zilei de 04.06.2020 când atât avocatul A.A., cât și colega sa, au fost citați telefonic pentru ziua următoare, raportat la cauze urgente. Astfel, avocatul A.A. trebuia să asigur e apărarea clientului său, TT , în dosarul penal nr. (…) aflat pe rolul Tribunalului B., dosar în care sunt 6 persoane arestate preventiv și 16 avocați. La acel termen, avocatul A.A. trebuia să susțină memoriul de camera preliminară și urmau a fi verificate legalitatea si temeinicia măsurilor preventive, așa cum rezultă din actele depuse la dosar.

Pe de altă parte, colega acestuia, av. ZZ a fost anunțată tot în cursul zilei de joi 04.06.2020 , cu privire la stabilirea termenului de judecare a unei contestații, referitoare la legalitatea și temeinicia propunerii de prelungire a arestării preventive în dosarul penal nr. (…) aflat pe rolul Tribunalului Cluj, dosar în care ace a sta îl reprezintă în calitate de avocat titular pe clientul P.C.S.

Problematic a fost aspectul conform căruia ora fixată pentru judecarea dosarului (…) (ora 12:30) se suprapunea cu cea stabilită în vederea judecării contestației în dosarul (…) (ora 13:00), motiv pentru care aceasta a fost în imposibilitate de a- i asigura substi tuirea în dosarul (…).

Avocatul A.A., dorind să nu tergiverseze cauza, a apelat la dl. avocat B.B., coleg pe care l-a delegat , în sensul susținerii solicitării în probațiune, cerere pe c are a apreciat-o că va fi admisă, având în vedere jurisprudența constantă a Curții de Apel Cluj în materie, pentru ca mai apoi să nu fie nevoie de un nou termen. Faptul că mandatul de substituire nu acoperea fondul cauzei a fost o necesitate ce decurgea din faptul că avocatul substituent nu a avut posibilitatea unei legături cu inculpatul reprezentat de către avocatul A.A., chiar dacă acesta și-ar fi dat acordul de a fi reprezentat de către alt avocat, decât cel titular ori colaboratorii săi uzuali, și nici timpul fizic să studieze temeinic dosarul. A da curs solicitării instanței , în sensul formulării concluziilor în apel în aceste condiții , ar fi adus o vătămare drepturilor procesuale ale justițiabilului.

Așadar, avocatul A.A., fiind în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la termen și de a- ș i asigura o substituire efectivă, a încercat să găsească o soluție tocmai pentru a menține în echilibru bunul mers al procesului, pe de o parte, și asigurarea unei apărări loiale clientului său , pe de altă parte.

Curtea apreciază că, în această speță, nu era posibilă o substituire a avocatului titular cu avocatul B.B., cu privire la soluționarea cauzei pe fond, deoarece art. 134 alin. 6 din Statutul profesiei de avocat interzice existența unei substituiri legale și competente decât cu acordul prealabil al clientului, acord care nu fusese dat de către inculpatul XX, avocatului substituent.

Curtea reține că orice contract de asistență juridică are și natura unui contract de mandat. În acest context, substituirea avocatului nu este altceva decât o substituire făcută de mandatar, avocatul fiind , la rândul lui , o asemenea persoană.

Curtea apreciază că reglementarea specială, respectiv Legea nr. 51/1995, se completează cu dreptul comun, respectiv cu art. 2023 alin. 1 NCC, care prevede că „mandatarul este ținut să îndeplinească personal mandatul, cu excepția cazului în care mandantul l-a autorizat în mod expres să își substituie o altă persoană în executarea în tot sau în parte a mandatului”.

Acest text din Codul civil este pe deplin aplicabil și în legislația specifică profesiei de avocat, dispozițiile din Statut impunând acest accept expres al clientului pentru o substituire în integralitate a avocatului titular. În această speță, avocatul BB a avut acordul expres al clientului avocatului titular, doar pentru susținerea cererii în probațiune în dosarul nr. (…) al Curții de Apel Cluj și nu pentru soluționarea cauzei pe fond.

Pe de altă parte, Curtea nu poate face abstracție nici de prevederile art. 87 C .pr.civ., care arată că „mandatul poate fi restrâns, în mod expres, la anumite acte”.

Prin urmare, împuternicirea dată de avocatul A.A. , avocatului B.B. , doar pentru susținerea cererii în probațiune a fost perfect legală și corespunde prevederilor art. 87 C .pr.civ., nerezultând, astfel, că avocatul A.A. nu și-a asigurat substituirea la soluționarea cauzei și nici că vreunul din cei doi avocați și-ar fi exercitat abuziv drepturile procesuale, cu atât mai mult cu cât, avocatul titular a învederat că la 06 iunie 2020 se poate prezenta la sediul instanței împreună cu clientul său , în vederea soluționării cauzei pe fond .

Din contră, dacă avocatul B.B ar fi pus concluzii pe fondul cauzei, ar fi fost pasibil de răspundere civilă, deoarece ar fi încălcat limitele mandatului încredințat, ceea ce nu este permis.

Nu în ultimul rând, textul art. 6 din C.E.D.O. este cât se poate de clar, în privința dreptului părții de a-și alege avocatul care să o reprezinte în fața autorităților judiciare. Astfel, art. 6 prevede că orice acuzat „are dreptul să fie asistat de un apărător ales de el”. Tot C.E.D.O. arată că „ părții trebuie să i se permită să recurgă la avocatul pe care îl alege ”.

În viziunea Curții Europene, prezentarea concluziilor finale este unul dintre cele mai importante aspecte ale soluționării procesului penal, deoarece este singura ocazie pentru inculpat, cât și pentru acuzare, de a prezenta oral punctul de vedere asupra întregului caz și a materialului probator administrat, astfel că absența avocatului ales a constituit un motiv temeinic pentru ca termenul să fie amânat.

Pe de altă parte, un principiu esențial în jurisprudența C.E.D.O. privind dreptul la apărare este cel al independenței avocaților, care este crucial pentru o funcționare efectivă a administrării echitabile a justiției  și care prevede că, avocatul nu poate să își asigure substituirea independent de voința clientului său.

Mai mult, conducerea apărării revine clientului și avocatului său tocmai datorită încrederii și confidențialității care guvernează relația dintre aceștia.

Pe cale de consecință, relația specială avocat-client, și pentru ca apărarea să nu își piardă caracterul real și efectiv, nu poate fi prejudiciată de către instanță, care să impună avocatului să treacă peste voința clientului său și să numească un alt avocat care să îl substituie în integralitate atunci când lipsește, – cu toate că avocatul titular dorește ca cel substituent să exercite doar anumite acte specifice conform mandatului încredințat și potrivit acordului justițiabilului, o asemenea atitudine contravenind prevederilor art. 2023 alin. 1 NCC și art. 87 C .pr.civ.

În consecință, Curtea reține că substituirea dată de avocatul titular celui substituent este perfect legală, prin prisma art. 2023 alin. 1 NCC și art. 87 C .pr.civ.

Mai mult, nu există intenția de tergiversare a soluționării dosarului și nici rea credință, câtă vreme avocatul titular a învederat că la 06 iunie 2020 se prezintă la sediul Curții, în vederea judecării procesului pe fond.

În privința avocatului substituent, acesta a respectat limitele mandatului încredințat, nerefuzând să asigure apărarea inculpatului, precizând doar că activitatea sa se circumscrie art. 87 C .pr.civ., contractul său fiind limitat doar la susținerea cererii în probațiune pentru acel termen, neavând acordul avocatului titular și al justițiabilului pentru a pune concluzii pe fondul cauzei.

Așa fiind, î n baza art. 284 alin. 5 C .proc.pen., va admite cererile de anulare a amenzilor aplicate domnilor avocați din Baroul Cluj, A.A. și B.B., prin încheierea penală din data de 05 iunie 2020, în dosar nr. (…) al Curții de Apel Cluj și, pe cale de consecință, va anula în întregime amenzile judiciare în cuantum de 5.000 lei, aplicată avocatului A.A. și cea de 1.000 lei, aplicată avocatului B.B. prin încheierea penală din data de 05 iunie 2020.

Cheltuielile judic iare vor rămâne în sarcina statului, în baza art. 275 alin. 3 C .pr.pen.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

 

 

În baza art. 284 alin. 5 C .proc.pen., admite cererile de anulare a amenzilor aplicate domnilor avocați din Baroul Cluj, R______ A________ și P_______ P___ , prin încheierea penală din data de 05 iunie 2020, în dosar nr. XXXXXXXXXXX16 al Curții de Apel Cluj și, pe cale de consecință:

Anulează în întregime amenzile judiciare în cuantum de 5.000 lei, aplicată avocatului R______ A________ și cea de 1.000 lei, aplicată avocatului P_______ P___ prin încheierea penală din data de 05 iunie 2020.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din data de 13 iulie 2020.

Comments

comentarii

Cinci persoane au murit într-un accident produs de un microbuz românesc pe autostrada M1 din Ungaria.... Citește mai mult
Pompierii din cadrului Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj sunt adevărați eroi, după ce în ultima săptămână au evitat un adevărat dezastru.... Citește mai mult
CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și încearcă să amâne plata salariilor pentru ultimele două luni.... Citește mai mult
Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a declarat că pentru cei care lucrează în instituțiile publice, certificatul verde ar trebui să fie obligatoriu pentru a avea acces în clădire.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!