fbpx
Primăria Cluj-Napoca

Amnistie fiscală la nivelul municipiului Cluj-Napoca

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a votat, în ședința de astăzi, o hotărâre prin care se anulează accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local de către contribuabili și restante la data de 31 decembrie 2018.

Hotărârea de Consiliu Local prevede următoarele:

Art.1. Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială. a Municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art.1 se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2019.

Anexa

Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca.

 1. Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local sub un milion lei.

(2) Pot beneficia de prevederile prezentei şi debitorii – persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţiile publice care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

(3) Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, se aplică de către unităţile administrativ­teritoriale , opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

(4) Prin hotărârea prevăzută la alin. (3) consiliul local aprobă şi procedura de anulare a accesoriilor.

(5) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:

 1. obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;obligaţiile bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată;
 2. diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
 3. alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
 4. obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018.

(6) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

 1. obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 2. obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(7) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (6), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată işi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele. suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. in acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

(8) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ — teritorială a municipiului Cluj-Napoca şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.

 1. Obiectivul şi scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenţei, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi de respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activităţi comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora.

 1. Durata şi conditiile aplicării procedurii

(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin H.C.L. până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sau au fost stinse până la 31.12.2018;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a Această condiţie se consideră Indeplinită. şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s­au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

(2) Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

(3) Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale 1n derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei nr. 6/31.07.2019, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

(4) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare Ordonanţei nr. 6/2019, în scopul acordării anulării, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

 1. Beneficiarii și bugetuI estimat
 • Numărul estimat de posibili beneficiari este de cca.16.000.
 • Valoare totală estimată a facilităţilor (accesorii susceptibile de anulare) care poate fi acordată în cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de cca. 13.300.000 lei .
 1. Condiţii de eligibintate şi iimplementarea procedurii

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri, pot depune o  notificare( formular tipizat pus la dispoziţie de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale) adresată organului fiscal local (Direcţia de impozite şi taxe loca1e) cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale . in cazul în care se constată că debitorul nu şi­a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl indrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal mmpetent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate.

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii .

(7) Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor isi pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol şi care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, la cererea contribuabilului,  depusă la organul fiscal local până la data de 15.12.2019.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal şi au inflinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de infiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(10 )Prevederile alin. (9) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

11) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

12) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea

13) Debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanţei beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi 15 decembrie 2019, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

14) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe şi 15 decembrie 2019, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie in acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a ordonanţei achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

(15) Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură îşi menţin valabilitatea şi în următoarele cazuri:

a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală, organul fiscal constată existenţa unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

(16) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

 1. Dispoziţii

Organele de specialitate ale Direcţiei de impozite şi taxe locale cu atribuţii în administrarea creanţelor bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale aflate în executare silită la organul fiscal local.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina