fbpx
Primar Gheorghe Boca (sursa foto infohuedin.ro)

Un primar controversat din Cluj, amendat cu aproape 40.000 de lei pentru necomunicarea de informații publice

Primarul comunei Poieni din județul Cluj a primit o amendă definitivă de aproape 40 000 lei pentru că nu a pus în executare o hotărârea judecătorească ce avea ca obiect comunicarea de informații de interes public.

Primarul Gheorghe Constantin Boca, despre care presa locală a scris ba că s-a îmbogățit din nimic, ba că a fost prins la braconaj, are de plătit o amendă fixată de instanță de aproape 40.000 de lei. Amenda o plătește instituția primarului, deci tot din banii contribuabililor se achită greșelile șefului comunei. Asta doar dacă nu, printr-o minune, se îndreaptă primăria împotriva primarului persoană fizică să-l pună la plată. Aici are cuvântul Curtea de Conturi.

De curând, a rămas definitivă la Curte de Apel Cluj o sentință a Tribunalului Cluj, care sună astfel: ”Fixează suma definitivă datorată de pârâtul Primarul Com. Poieni, la solicitarea creditorului Todoran Lucian, cu titlu de amendă în favoarea statului, pentru neexecutarea în termenul legal a obligaţiei stabilită în titlul executoriu – sentinţa civilă nr. 1691/2016 pronunţată în dos. nr. 661/117/2016 al Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia nr. 1906/2016 a Curţii de Apel Cluj -, la suma de 37.856 lei.”

Prin sentința civilă nr. 1691/2016, primăria comunei Poieni a fost obligată să comunice reclamantului Lucian Todoran informațiile publice privind bugetul local aferent anilor 2015 și 2016, bilanțul contabil aferent anului 2015, contul de execuție bugetară aferent anului 2015, rapoartele anuale de activitate aferente anului 2015, lista strategiilor și programelor privind dezvoltarea UAT aferentă anilor 2015 și 2016

În alt dosar introdus de Todoran în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Poieni, prin sentința civilă nr. 99/CC/2019 a Tribunalului Cluj, definitivă prin nerecurare, s-a admis cererea formulată de reclamantul-creditor și s-a aplicat  pârâtului-debitor ”o amendă  in cuantum reprezentând  20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere,  până la executarea obligațiilor stabilite prin sentința civilă nr.1691/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj, definitivă prin Decizia civilă nr. 1906 din 17 octombrie 2016 a Curții de Apel Cluj, amenda care se va face venit la bugetul de stat.”

Apoi, în prezentul ligitiu, creditorul a solicitat instanței fixarea sumei ce se datorează Statului cu titlu de amendă, în baza sentinței de mai sus.

Mai jos puteți vedea cum a stabilit Tribunalul Cluj suma de 37.856 lei:

”În drept, potrivit art. 24 din Legea nr. 554/2004 „1) Dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operațiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. (2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită , parcurgându-se procedura prevăzută de prezenta lege.”

Ținând seama de aceste prevederi legale și raportat la dispozițiile art. 25 C.proc.civ., aplicabil în completare conform art. 28 din Legea nr. 554/2004, instanța reține că prezentei proceduri îi sunt aplicabile dispozițiile legii sub care a început procesul, respectiv prevederile Legii nr. 554/2004, înainte de modificările aduse acesteia prin Legea nr. 212/2018.

În aceste condiții, se reține că potrivit art. 24 din Legea nr. 554/204:

„ (3) La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și care nu au fost respectate, instanța de executare, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, aplică conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalități, în condițiile   art. 905   din Codul de procedură civilă.  

(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii și de acordare a penalităților debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu , instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului și suma ce i se va datora lui cu titlu de penalități, prin hotărâre dată cu citarea părților. Totodată, prin aceeași hotărâre, instanța va stabili, în condițiile   ar t. 891   din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligației..”

Printre condițiile cerute de art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 se regăsește cea privind respectarea termenului de trei luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii, termen în cadrul căruia debitorul obligației este ținut a-și executa obligația. Verificând respectarea acestei condiții, instanța constată că dispoziția de aplicare a amenzii a fost dispusă prin sentința civilă nr. 99/CC/2019 și conform dovezii de la fila 35 din dosarul  Tribunalului Cluj, aceasta a fost comunicată debitorului sub semnătură la data de 29.01.2019. Fiind calculat de la această dată termenul de trei luni pentru îndeplinirea obligației, rezultă că acesta s-a împlinit la data 29.04.2019 , fără ca până la această dată pârâtul Primarul Comunei Poieni să invoce în favoarea sa și să dovedească eventuala îndeplinire a obligației stabilite în titlul executoriu .

În aceste condiții, nefiind respectate prevederile art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, instanța constată că obligația nu a fost executată în sensul alin. 5 al aceluiași articol, fiind cert că executarea integrală a obligației presupune și respectare a termenului de executare a a cesteia. Termenul devine cu atât mai important cu cât obligația de executare – de comunicare a informațiilor de interes public – este definitivă încă din data de 17.10.2016 (f. 18 verso), când s-a pronunțat decizia civilă nr. 1906/2016 în dos. nr. … – și nu a fost adusă la îndeplinire de bunăvoie, fiind necesară demararea de către creditorul Todoran Lucian a procedurii de aplicare amendă și penalități, pentru a se obține constrângerea debitorului la executare. Or fiind parcursă și această procedură, și deși s-au aplicat penalități și amendă, se constată că debitorul tot nu a înțeles a-și îndeplini obligația.

În acest context, instanța reține și faptul că, prin Decizia nr. 12/2018 dată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept -, la pct. 70, referindu-se la cererea creditorului de calculare a penalităților în condițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 – situație identică și din perspectiva amenzii ce se face venit la bugetul de stat -, se prevede că „Legiuitorul condiționează formularea cererii creditorului de constatarea faptului că în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii și de acordare a penalităților debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu. Așadar, termenul de 3 luni se referă la perioada în care debitorul, sub presiunea sancțiunilor aplicate prin încheierea pronunțată în condițiile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, ar trebui să execute hotărârea , nu la perioada în care creditorul trebuie să acționeze prin formularea unei cereri în condițiile art. 24 alin. (4) din același act normativ. Termenul de trei luni este, așadar, un termen prohibitiv pentru creditor, nu un termen de decădere.

În continuare, instanța supremă arată că „   81. Legiuitorul a avut în vedere faptul că, în ceea ce privește această amendă, pe de o parte, inițiativa a aparținut creditorului obligației principale [care a formulat o cerere în condițiile alin. (3) al art. 24] dar, pe de altă parte, amenda este stabilită în beneficiul statului. Era firesc, în aceste condiții, ca creditorul obligației principale să poată continua demersul său inclusiv cu privire la amendă, dar, pe de altă parte, trebuia să se recunoască și statului posibilitatea de a urmări executarea propriei creanțe în cazul în care creditorul obligației principale nu dă dovadă de diligență maximă și nu formulează cererea de stabilire a sumelor finale, de îndată ce acest drept îi este recunoscut .   82. Evident, în măsura în care amenzile finale sunt stabilite ca urmare a demersurilor instanței de executare, creditorul mai poate solicita, înăuntrul termenului de prescripție, în condițiile art. 24 alin. (4), doar stabilirea penalităților și a despăgubirilor pentru neexecutare, problema amenzilor fiind deja tranșată.   83. Așadar, termenul de trei luni, reglementat de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, este un termen prohibitiv, nu un termen de decădere”, respectiv nu un termen limită în care creditorul ar fi ținut să acționeze.

Prin această hotărâre se tranșează și chestiunea privind termenul în care poate fi formulată cererea prevăzută de art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, care spune Înalta Curtea de Casație și Justiție,  „ nu poate fi decât termenul general de prescripție ” care începe să „curgă decât de la data la care creditorul este îndreptățit să formuleze cererea de calculare a penalităților .” „ 87. În concret, termenul curge de la data executării obligației sau, în caz de neexecutare, de la data împlinirii termenului de trei luni înăuntrul căruia debitorul putea executa în natură obligația , acesta fiind momentul de la care creditorul are posibilitatea de a formula cererea în condițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004.     88. În concluzie, în interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei ce i se datorează de către debitor cu titlu de penalități este termenul de prescripție a executării silite, de 3 ani, reglementat de art. 706 din Codul de procedură civilă, termen care curge de la data executării obligației sau, în caz de neexecutare, de la data expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură obligația.

Cât privește perioada pentru care se calculează penalitățile, decizia statuează următoarele: „ 94. Această sintagmă trebuie interpretată în contextul întregului articol 24 din Legea nr. 554/2004, analiza coroborată conducând la concluzia că aceste penalități nu pot curge după împlinirea termenului de trei luni, în care debitorul ar fi trebuit să își execute obligația.”     95. Din analiza alin. (4) al art. 24 rezultă că după expirarea termenului de trei luni se consideră că mijloacele coercitive utilizate nu au avut eficiență și executarea silită nu este posibilă. Acesta este motivul pentru care, după împlinirea termenului în discuție, se procedează la stabilirea unor sume definitive atât în ceea ce privește amenzile aplicate în favoarea statului, cât și în ceea ce privește penalitățile acordate creditorului. În plus, prin aceeași încheiere se acordă și despăgubiri pentru neexecutarea obligației, în condițiile art. 892 din Codul de procedură civilă. Acordarea acestor despăgubiri pentru neexecutare confirmă, odată în plus, faptul că în concepția legiuitorului o executare a sentinței, după expirarea termenului de 3 luni de la momentul aplicării amenzilor și penalităților, nu mai este previzibilă.     96. În raport cu această interpretare rezultă că sintagma “până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu” trebuie înțeleasă în sensul că cel târziu până la împlinirea termenului de trei luni, reglementat de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, întrucât, după împlinirea acestui termen, nu mai este posibilă o executare în natură a obligației. 98. În consecință, instanța învestită cu o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 calculează penalități de la momentul indicat în încheierea pronunțată în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, până la momentul executării obligației prevăzute în titlul executoriu, dar nu mai târziu de data la care se împlinește termenul de trei luni înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură obligația.”

Dând deplină eficiență acestor dezlegări, și statuându-se anterior că în cauza dedusă judecății termenul de 3 luni prevăzut de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a început să curgă la data de 29.01.2019 și s-a împlinit la data de 29.04.2019, obligația din titlul executoriu nefiind îndeplinită la această dată limită, instanța va calcula amenda de „ 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere”. Astfel, se reține că intervalul de trei luni anterior indicat cuprinde un număr de 91 de zile, iar procentul de 20% din salariul minim brut pe economie este reprezentat de suma de 416 lei, câtă vreme prin HG nr. 937/2018 s-a stabilit că valoarea salariul minim brut pe economie pentru anul 2019 este de 2080 lei.

În aceste condiții, pentru motivele de fapt și de drept reținute, instanța va fixa suma definitivă datorată de pârâtul Primarul Comunei Poieni, cu titlu de amendă în favoarea statului, pentru neexecutarea în termenul legal a obligației stabilită în titlul executoriu – sentința civilă nr. 1691/2016 pronunțată în dos. nr. …. al Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia nr. 1906/2016 a Curții de Apel Cluj -, la suma de 37.856 lei (91 x 416 lei) .”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina