fbpx

Un avocat din Cluj a scăpat de amenda pentru viteză excesivă, la revizuire, printr-o chichiță procedurală

Un avocat clujean, care s-a ales cu amendă și i s-a reținut permisul de conducere pentru viteză excesivă în localitate, a reușit să obțină anularea procesului verbal de contravenție, la revizuire, instanța constatând prescrisă executarea sancțiunii aplicate prin procesul-verbal contestat. Petentul avut noroc că s-a mutat în casă nouă fix înainte să-i fie comunicat, prin afișare la domiciliu, procesul verbal. Acesta a fost afișat la adresa veche.

În noiembrie 2017, avocatul Dragoș Răzvan Gavra din Baroul CLuj a fost sancționat pentru fapta de a circula cu viteza de 119 km/h pe raza localității Topa Mică, pe un sector de drum cu limita de viteză de 50 km/h. A fost aplicată sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce.

Șoferul i-a cerut agentului de poliție o serie de documente, pe care acesta a refuzat să i le prezinte. De asemenea, i-a cerut să-i facă dovada vitezei înregistrate cu aparatul radar și verificarea metrologică a acestuia, dar a fost refuzat categoric.

Avocatul a arătat la Judecătoria Cluj-Napoca că a refuzat semnarea procesului verbal, prevalându-se de un drept legal instituit de normele legale în interesul contravenientului, deoarece agentul constatator a refuzat să facă exact mențiunile solicitate de către el și, în conseicnță, proceusul verbal nu i-a fost comunicat în mod direct de către agent la momentul constatării contravenției. A învederat că la momentul formulării plângerii procesul verbal nu i-a fost comunicat, urmând ca după comunicarea acestuia să își precizeze plângerea. A formulat plângerea, fiind în situația că urma să expire perioada de 15 zile după care dreptul său de conduce urma să fie suspendat.

În motivarea plângerii, avocatul a arătat, în esență, că fapta reținută în sarcina sa nu corespunde realității.

De asemenea, a învederat că procedura de comunicare s-a realizat la o adresă total eronată întrucât nu mai domicilia la acea adresă la data la care Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj susține că a realizat procedura de comunicare. La mijlocul lunii noiembrie 2017, Gavra s-a mutat la noua adresă, unde domiciliază și în prezent, astfel cum rezultă din copia cărții de identiate anexată la dosar.

”Intimatul, în procedura de comunicare a procesului verbal, fără a face vreo verificare pentru aflarea adresei corecte, a completat la rubrica de destinație a corespondenței și, în mod similar și confirmarea de primire o adresă a destinatarului total greșită, la care nu mai locuia la acea dată iar ulterior a rămas constant în această ignoranță față de atribuțiile pe care în mod legal le are raportat la efectuarea procedurii de comunciare și, fără a verifica adresa, a procedat la afișare la aceeași adresă greșită. Intimatul avea atât obligația, cât și posibilitatea reală de a face verificări în baza de date iar încălcarea acestei obligații, consecința culpei acesteia, s-a concretizat prin încăcarea obligației de punere efectivă la dispoziția sa a proceuslui verbal, aceasta fiind indubitabil viciată.”, a susținut avocatul la proces.

Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca a fost de altă părere: ”În ceea ce privește comunicarea procesului verbal, astfel cum s-a arătat mai sus, acesta a fost comunicat prin poștă la adresa de domiciliu valabilă la acel moment, astfel că nu se poate susține că, sub aspectul comunicării prin poștă, acaesta nu a fost făcută în mod valabil. Împrejurarea că petentul nu și-a ridicat corespondența nu îi poate fi imputată decât acestuia. Cât privește faptul că afișarea s-a făcut la același domiciliu, pe care între timp petentul îl schimbase, instanța apreciază că acest aspect nu este în măsură să atragă aplicarea sancțiunii prescripției executării sancțiunii contravenționale, petentului nu i s-a produs nicio vătămare efectivă, acesta avea efectiv cunoștință de existența procesului verbal de constatare a contravenției, process verbal pe care refuzase să îl semneze.

Această apreciere, în opinia instanței, nu contravine Deciziei RIL nr. 10/2013 întucât prin această decizie instanța supremă a statuat numai cu privire la caracterul subsidiar – condiție respectată efectiv în speță de către  intimat – al modalității de comunicare prin afișare față de comunicarea prin poștă, cu aviz de primire, în condițiile în care obiectul recursului în interesul legii a vizat interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 teza I, raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) și art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la caracterul alternativ sau subsidiar al celor două modalități de comunicare a procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională și a înștiințării de plată. Ori, în speță, intimatul a comunicat procesul verbal petentului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul efectiv la data respectivă și abia ulterior a procedat la comunicarea acestuia prin procedura afișării.”, se arată în motivarea sentinței Judecătoriei, prin care s-a respins plângerea.

”În speță, petentul nu a produs nicio probă care să răstoarne prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal contestat, sub aspectul temeiniciei nu a făcut dovada că ar fi avut asupra sa respectivele documente și ar fi circulat cu viteza legală.”, se mai arată în motivare.

Ulterior, Tribunalul Cluj a respins apelul petentului.

Acesta nu s-a lăsat și a depus cerere de revizuire, care s-a judecat tot la Tribunal – secția de contencios administrativ și fiscal.

Prin Decizia civilă nr. 361/A/2019 din 6 martie 2019, judecătorii Păcurar Victorița-Paula și Gaga Ioan au admis cererea de revizuire.

Soluția pe scurt: ”Admite cererea de revizuire formulata de catre revizuentul Gavra Dragoș Răzvan, in contradictoriu cu paratul Inspectoratul de Politie Judetean Cluj formulata impotriva Deciziei civile nr. 1743/30.10.2018 pronuntate de catre Tribunalul Cluj in dosarul nr. 23604/211/2017, pe care o modifica in totul in sensul ca admite apelul formulat impotriva sentintei civile nr. 2897/2018 pronuntate de catre Judecatoria Cluj-Napoca, in dosarul 23604/211/2017 pe care o modifica in totul in sensul ca admite plangerea contraventionala formulata impotriva procesului-verbal seria PCJX nr. 151554/01.11.2007, astfel cum aceasta a fost completata la data de 9 februarie 2018, si constata prescrisa executarea sanctiunii aplicate prin procesul-verbal contestat.”

În motivarea deciziei finale se arată următoarele:

„Cu privire la cererea de revizuire

După cum rezultă din prevederile legale de mai sus, pentru a fi admisibilă o cerere de revizuire, în primul rând trebuie ca hotărârea atacată să fie pronunțată pe fondul cauzei sau să evoce fondul. Această condiție este îndeplinită, deoarece este vorba de o hotărâre dată în apel, prin care s-a evocat fondul cauzei.

În ceea ce privește motivul de revizuire invocat, și anume faptul că instanța de apel nu s-a pron unțat asupra unui lucru cerut , instanța constată că și acesta este întemeiat. Motivul de revizuire invocat ( minus petita) are în vedere situația în care instanța a omis să soluționeze un capăt de cerere, mai exact, când nu s-a pronunțat asupra tuturor cererilor formulate în termen, indiferent dacă ele au caracter principal, accesoriu, incidental sau adițional.

Astfel, instanța constată că în dosarul nr. …/211/2018, revizuentul din prezenta cauză a formulat apel împotriva Încheierii de ședință din data de 01.03.2018 și a Sentinței civile nr. 2897/2018 pronunțate de către Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. …/211/2018, solicitând, în principal să se constate prescrisă executarea sancțiunii contravenționale, în temeiul art. 14 din OG nr. 2/2001, în subsidiar, anularea procesului-verbal seria .. nr. .. din data de 01.11.2017, ca nelegal și vădit netemeinic, în terțiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment. Instanța de apel  s-a pronunțat asupra legalității și temeiniciei procesului-verbal contestat precum și asupra individualizării sancțiunii aplicate și nu s-a pronunțat asupra apelului formulat împotriva Încheierii de ședință din data de 01.03.2018 și nici asupra cererii de constatare a prescripției executării sancțiunii contravenționale.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege instanța va admite cererea de revizuire formulată și va rejudeca apelul.

Cu privire la cererea de apel 

În rejudecare, în ceea ce privește apelul formulat împotriva Încheierii de ședință din data de 01.03.2018, instanța constată că acesta este nefondat, pentru motivele care vor fi arătate în continuare. Prin încheierea de ședință criticată, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri, proba video și a respins, ca nefiind utile soluționării cauzei, înscrisurile solicitate la punctele 3-9 din cerere. Înscrisurile solicitate vizau depunerea copiei de pe manualul de utilizare a cinemometrului, copie etichetei ce conține informațiile și inscripționările prevăzute de NML 021-05, dovada că înregistrarea conține informațiile prevăzute de art. 3.5.1 din norme, dovada că cinemometrul este un mijloc tehnic verificat metrologic și omologat, dovada că operatorul care a manipulat cinemometrul era calificat și avea autorizație de operare valabilă (deși au fost abrogate), dovada calității de polițist rutier, copia certificată privind ordinul de serviciu.

Or, cu privire la aceste cereri în probațiune, în mod corect instanța de fond le-a respins ca nefiind utile, față de obiectul plângerii contravenționale. În privința dovedirii că cinemometrul era omologat și verificat metrologic, proba era deja depusă la dosar înainte de data de 01.03.2018. De asemenea, o parte din aceste cereri erau vădit neîntemeiate, fiind solicitate înscrisuri pentru dovedirea unor condiții care au fost abrogate, împrejurare despre care revizuentul avea cu noștință (autorizație de operator radar ). De asemenea, până în data de 01.03.2018, la dosar a fost depusă și dovada calității de polițist rutier a agentului constatator, inclusiv atestatul de operator.

Instanța mai reține că prin cererea de apel formulată, apelantul Gavra Dragoș Răzvan a criticat faptul că instanța de fond nu a încuviințat proba cu dovada că agentul constatator era polițist rutier. Or, după cum s-a arătat deja, la data de 01.03.2018, la dosar exista această probă, neobservată de apelant. În ceea ce privește restul solicitărilor, acestea nu av eau legătură cu obiectul cauzei, deoarece contravențiile săvârșite cu privire la regimul vitezei de circulație trebuie constatate prin mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Pentru aceste considerente, instanța va respinge, ca neîntemeiat apelul formulat împotriva Încheierii de ședință din data de 01.03.2018.

Cu privire la apelul formulat împotriva Sentinței civile nr. 2897/2018, instanța reține că un prim motiv de apel dezvoltat a vizat prescripția executării sancțiunii contravenționale. Acest motiv de apel este întemeiat.

În drept , potrivit art. 14 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, e xecutarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Potrivit alin. (2), prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată chiar și de instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale.

Astfel, se constată că p rocesul-verbal de constatare ș i sanc ț ionare a contraven ț iei serica PCJX nr. …/01.11.2018 a fost întocmit la data de 01.11.2017 . Acesta a fost trimis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa din Cluj-Napoca, str._…. nr. 93, jud. Cluj în data de 09.11.201  și ulterior, ca urmare a faptului că nu a fost ridicat de la poștă, a fost comunicat prin afișare în data de 13.12.2017 la același domiciliu . După cum rezultă din copia cărții de identitate depuse la dosar, apelantul și-a schimbat domiciliul de pe str…….nr. 93 pe str._…. din Cluj-Napoca începând cu data de 14.11.2017. Așadar, comunicarea procesului-verbal prin afișare s-a făcut la o adresă unde apelantul nu își mai avea domiciliul, ceea ce echivalează cu lipsa comunicării. După cum s-a arătat de către apelant, acesta a primit o copie a procesului-verbal doar în momentul în care i s-a comunicat întâmpinarea, adică la data de 29.01.2018, cu depășirea termenului de 2 luni prevăzut de lege. Nu are relevanță că momentul schimbării domiciliului apelantului a coincis cu perioada cuprinsă între momentul comunicării procesului-verbal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și momentul în care procesul-verbal a fost comunicat prin afișare, atâta vreme cât nu s-a făcut dovada că această schimbare de domiciliu a fost făcută pro-causa. De asemenea nu poate fi acceptată opinia instanței de fond, potrivit căreia, faptul că procesul-verbal a fost afișat la alt domiciliu nu i-a produs apelantului nicio vătămare, deoarece cunoștea de existența procesului-verbal, pe care a refuzat să îl semneze. Prevederile legale sunt clare, și impun ca procesul-verbal să fie comunicat contravenientului în termen de 2 luni de la întocmirea acestuia, în principal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, și în subsidiar, dacă prima modalitate nu este îndeplinită, prin afișare la domiciliul contravenientului.

Prin urmare și față de considerentele mai sus exprimate, în temeiul art. 480 alin.1 Cod.pr.civ, tribunalul va admite apelul formulat împotriva sentinței civile nr. 2897/2018 pronunțate de către Judecătoria Cluj-napoca, în dosarul …./211/2017 pe care o va modifica în totul în sensul că va admite plângerea contravențională formulată împotriva procesului-verbal  nr. ……/01.11.2007, astfel cum aceasta a fost completată la data de 9 februarie 2018, și va constata prescrisă executarea sancțiunii aplicate prin procesul-verbal contestat, fără să fie necesar a se analiza și restul motivelor de apel invocate.”

Scandal cu artiștii pentru locuri de parcare

În 2013, avocatul Gavra a avut scandal cu artiștii de la Operă pentru locurile de parcare de acolo. „Există indicatoare montate în zona Teatrului Naţional care restricţionează parcarea pentru alte autovehicule decât cele ale Teatrului Naţional. Cu toate acestea, şoferii nu ţin cont de aceste restricţii. Ne-am confruntat astăzi (ieri- n.red) cu o situaţie fără precedent. După ce a parcat pe aceste locuri, un avocat clujean (Dragos Răzvan Gavra – n.red.) s-a apucat să mute cu maşina alte vehicule parcare în zonă pentru că nu mai putea ieşi. Mai mult acesta a făcut abuz de statutul său, a chemat poliţia şi a recurs la ameninţări la adresa artiştilor de la operă. Noi suntem o instituţie cu 150 de angajaţi, posesori de autovehicule. Avem şi un acces care trebuie să fie întotdeuna liber din cauza fluxul tehnologic – camioanele cu decoruri care trebuie să încarce şi descarce recuzita pentru spectacole. Acest acces este de obicei ocupat de maşini, iar noi, când chemăm poliţia locală, atunci ni se răspunde că nu pot ridica maşinile parcare ilegal deoacere nu există spaţiu de depozitare”, a declarat atunci pentru Ziua de Cluj, Dan Lupea, administratorul din cadrul Operei Naţionale din Cluj.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina