fbpx

Ultima zi pentru depunerea declarațiilor de avere. Ce riscă cei care nu respectă termenul

15 iunie este ultima zi în care persoanele prevăzute de Legea privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice pot depune în termen legal declarațiile de avere și de interese.

Agenția Naționalã de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice faptul cã  15 iunie 2016 este ultima zi în care persoanele prevãzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010  pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.

Astfel, pentru înlesnirea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Naționalã de Integritate recomandã persoanelor prevãzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, ce sunt disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea Formulare. Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descãrcat la adresa: https://goo.gl/1zHmVk.

De asemenea, pentru completarea conformã a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de intereseGhidul privind incompatibilitãțile și conflictele de interese, precum și secțiunea de întrebãri frecvente la adresa https://goo.gl/ny7EH1.

Obligațiile persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese:

  • Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria rãspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale soþului/sotiei, precum si ale copiilor aflați în întretinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcția, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevãzute în Anexa nr. 1 din Legea 176/2010;
  •   Declarațiile de avere se întocmesc dupã cum urmeazã:

Ø        în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie(ex. salarii, dividende);

Ø        în cazul celorlalte capitole din declaraþie, se va menționa situația la data declarãrii; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.);

  • Declaratiile de interese se fac în scris, pe propria rãspundere, si cuprind funcțiile si activitãțile prevãzute în Anexa nr. 2, din Legea 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
  • Persoanele suspendate din exerciþiul funcþiei sau al demnitãții publice pentru o perioadã ce acoperã integral un an fiscal vor actualiza declaraþiile în termen de 30 de zile de la data încetãrii suspendãrii;

Obligațiile persoanelor din instituțiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere și de interese:

  • Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere și declarațiile de interese asigurã afisarea si menþinerea declaratiilor de avere si ale declaraþiilor de interese pe pagina de Internet a instituþiei, dacã aceasta existã, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepþia localitãþii unde sunt situate, adresei instituþiei care administreazã activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnãturii;
  • Persoanele desemnate vor transmite Agentiei pânã la data de 1 august 2016, lista definitivã cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, însotitã de punctele de vedere primate.

Sancțiuni prevãzute de Legea 176/2010:

·   Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;

·   Nerespectarea obligațiilor prevãzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitãților publice, de cãtre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeași sancțiune se aplicã și conducãtorului entitãții respective, dacã acesta nu îndeplinește obligațiile prevãzute de Legea 176/2010.

Persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificãrii oricãror aspecte referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numãrul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail ani@integritate.eu.

Declarațiile se pãstreazã pe pagina de Internet a instituției și pe Portalul public al Agenției pe toatã durata exercitãrii funcției sau mandatului, timp de 3 ani dupã încetarea acestora și se arhiveazã potrivit legii.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina