fbpx

Tribunalul Cluj: ”protecția dreptului la muncă nu poate fi absolutizată cu consecința afectării dreptului angajatorului de a-și exercita libertatea economică”

Într-o sentință prin care a respins cererea unui fost manager dintr-o multinațională de anulare a deciziei de concediere, instanța Tribunalului Cluj arată: ”protecția dreptului la muncă nu poate fi absolutizată cu consecința afectării dreptului angajatorului de a-și exercita libertatea economică”

Reclamanta din dosar a deținut funcția de manager național sustenabilitate în cadrul unei multinațioanale din 2016 până în mai 2018, având contractul de muncă pe durată nedeterminată, cu un salariu net de aproape 13.000 lei. La data de 16 mai 2018, i s-a comunicat înștiințarea de preaviz, iar în paralel cu comunicarea înștiințării de preaviz, societatea i-a comunicat o propunere de acord de încetare a contractului de muncă, potrivit căreia încetarea se producea cu efect imediat în schimbul plătii de către societate a unei compensații echivalente cu salariul aferent celor trei luni de preaviz, în trei rate lunare.

Motivele concedierii au fost, în principal, următoarele:

a) Scăderea cifrei de afaceri a societății Ameropa România Services în anul 2017 ca urmare a finalizării unor proiecte și încetării unor contracte de prestări servicii (respectiv proiectele de modernizare Azomureș SA și Chimpex SA);

b) Limitarea, în acest context, a cheltuielilor operaționale;

c) Reducerea unora dintre cheltuielile cu salariile prin suspendarea temporară a 2 contracte individuale de muncă;

d) Necesitatea implementării de măsuri suplimentare de diminuare a cheltuielilor operaționale în vederea menținerii eficienței economice a utilizării resurselor financiare ale societății;

e) Constatarea că unele dintre activitățile desfășurate de reclamantă conform fișei postului nu fac parte dintre activitățile principale desfășurate de Societate, sens în care, menținerea unul salariat dedicat exclusiv prestării acestor activități nu este eficientă din punct de vedere economic și financiar;

f) Costurile totale cu executarea Contractului de muncă în anul 2017;

g) Posibilitatea ca o parte a activităților desfășurate de reclamantă să fie prestate de alți salariați, fără creșterea costurilor salariale și fără creșterea volumului de muncă aferent

Fostul manager a intentat proces companiei la Tribunalul Cluj și a cerut anulare deciziei de concediere și plata salariilor. Instanța i-a respins acțiunea ca neîntemeiată pentru motivele de mai jos. Sentința a fost atacată cu apel.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2170/2019 – Tribunalul Cluj secția mixtă de contencios administrativ, litigii de muncă

Analizand actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Reclamanta a fost salariata pârâtei în temeiul contractul individual de muncă înregistrat în registrul electronic de evidență a salariaților sub nr . 6/04.01.2016 , în funcția de Manager – cod … (manager național sustenabilitate) , principale atribuții fiind prevăzute în Fișa postului , anexă la c ontractul de muncă , acestea fiind 1 . întocmirea de rapoarte periodice privind sustenabilitatea afacerilor Ameropa in România; periodicitatea rapoartelor va fi stabilita împreuna cu superiorul ierarhic. 2. Asigurarea reprezentării Ameropa in asociațiile profesionale din Romania si din Uniunea Europeana . 3. Asigurarea reprezentării intereselor publice ale companiilor romanești din Grupul Ameropa. 4. Dezvoltarea de proiecte/politici de responsabilitate sociala in măsura in care oportunitatea sau necesitatea acestora va rezulta din rapoartele de sustenabilitate întocmite.

La data de 16 mai 2018, reclamantei i-a fost comunicată înștiințarea de preaviz nr. 4/16.05.2018 , iar în data de 28 august 2018, pârâta a emis și i-a comunicat Decizia nr. 5/28.08.2018 cu privire la încetarea contractului de muncă în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, ca urmare a desființării postului ocupat de salariată pentru motive ce nu țin de persoana acesteia.

Motivele de fapt ale concedierii au fost detaliate în cuprinsul deciziei, acestea fiind în esență – a) Scăderea cifrei de afaceri a Societății în anul 2017 ca urmare a finalizării unor proiecte și încetării unor contracte de prestări servicii (respectiv projectele de modernizare Azomureș SA și Chimpex SA); b) Limitarea, în acest context, a cheltuielilor operaționale; c) Reducerea unora dintre cheltuielile cu salariile prin suspendarea temporară a 2 contracte individuale de muncă; d) Necesitatea implementării de măsuri suplimentare de diminuare a cheltuielilor operaționale în vederea menținerii eficienței economice a utilizării resurselor financiare ale societății; e) Constatarea că unele dintre activitățile desfășurate de reclamantă conform fișei postului nu fac parte dintre activitățile principale desfășurate de Societate, sens în care, menținerea unul salariat dedicat exclusiv prestării acestor activități nu este eficientă din punct de vedere economic și financiar; f) Costurile totale cu executarea Contractului de muncă în anul 2017; g) Posibilitatea ca o parte a activităților desfășurate de reclamantă să fie prestate de alți salariați, fără creșterea costurilor salariale și fără creșterea volumului de muncă aferent, având în vedere că unul dintre salariați a contribuit deja, împreună cu salariatul alocat exclusiv acestor activități, la întocmirea ultimului raport de sustenab ili tate , în timp ce alte activități pot fi asigurate de alte societăți românești afiliate Ameropa Group, ceea ce ar permite reducerea cheltuielilor operaționale ale s ocietății.

Sub aspectul legalității, instanța constată că decizia de concediere întrunește condițiile legale, fiind emisă cu respectarea prevederilor art. 76 din Codul Muncii, din cuprinsul acesteia, reieșind în mod evident motivele care au stat la baza măsurii. Astfel, susținerile reclamant e i privind nelegalitatea măsurii sub acest aspect nu pot fi reținute.

Potrivit art. 76, lit. a C. Muncii, decizia de concediere trebuie să conțină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea. Într-o astfel de situație, în care se găsea societatea pârâtă, referirea la aspectele relevate , reprezintă îndeplinirea cerinței legale cu privire la motivarea în fapt, salariatul fiind astfel încunoștiințat cu privire la considerentele pentru care raportul de muncă urmează să înceteze, fiind totodată în măsură, ca raportat la starea de fapt, să pregătească eventuala contestare a măsurii.

Textul de lege amintit are menirea de a feri salariații de eventuale măsuri arbitrare ale angajatorilor, prin stabilirea obligației în sarcina acestora, însă nicidecum de a crea un cadru formal excesiv. Finalitatea prevederii este aceea de a asigura salariatul concediat cu privire la aflarea considerentelor reale în ce privește motivul concedierii. În aceeași măsură, în funcție de motivele de fapt indicate, instanța exercită controlul deciziei, respectiv analizarea cauzei reale și serioase.

Din perspectiva temeiniciei deciziei de concediere, în situația existenței unui proces de concediere individuală pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, instanța verifică în limitele competenței sale motivele și împrejurările care au condus la această măsură. Controlul de legalitate, vizează existența dificultăților economice, a transformărilor tehnologice, a reorganizării activității, ori caracterul efectiv al desființării locului de muncă, precum și cauza reală și serioasă a concedierii.

Pentru ca o cauză să fie reală și serioasă este necesar să aibă caracter obiectiv (să fie impusă de dificultăți economice, transformări tehnologice sau o reorganizare a activității), să fie precisă, în sensul că nu disimulează un alt temei și să fie serioasă, în sensul că dificultățile economice, transformările tehnologice sau reorganizarea, după caz, să aibă o anumită gravitate, care să impună cu adevărat reducerea unui loc de muncă, sau a unor locuri de muncă în vederea îmbunătățirii activității.

În ceea ce privește cele trei temeiuri, de desființare a locului de muncă indicate la art.65, alin.1 C. Muncii, dificultățile economice, transformările tehnologice ori reorganizarea activității, acestea nu constituie condiții cumulative, incidența doar a unuia dintre ele permițând concedierea.

Analizând măsura sub aspectul temeiniciei, instanța reține că decizia întrunește cerințele legale, fiind emisă în contextul unei cauze reale și serioase.

Prin Decizia Consiliului de Administrație al societății pârâte nr. 3 / 15.0 5 .201 8  s-a decis reorganizarea societății prin desființarea postului de manager, inițierea de discuții cu celelalte filiale românești din cadrul Grupului Ameropa în vederea preluării unora din activitățile postului, modificarea organigramei, precum și încetarea contractului de muncă pentru postul respectiv.

Considerentele forului de conducere al pârâtei au fost enunțate și în cuprinsul acestui act intern, acestea fiind, în esență aceleași cu cele menționate și în cadrul deciziei de concediere, respectiv s căderea cifrei de afaceri a Societății în anul 2017 , respectiv în trimestrul I al anului 2018, l imitarea, în acest context, a cheltuielilor operaționale , r educerea unora dintre cheltuielile cu salariile prin suspendarea temporară a 2 contracte individuale de muncă , n ecesitatea implementării de măsuri suplimentare de diminuare a cheltuielilor operaționale în vederea menținerii eficienței economice a utilizării resurselor financiare ale societății , c onstatarea că unele dintre activitățile desfășurate de reclamantă conform fișei postului nu fac parte dintre activitățile principale desfășurate de Societate, sens în care, menținerea unul salariat dedicat exclusiv prestării acestor activități nu este eficientă din punct de vedere economic și financiar , c osturile totale cu executarea Contractului de muncă în anul 2017 , p osibilitatea ca o parte a activităților desfășurate de reclamantă să fie prestate de alți salariați .

Măsurile astfel adoptate sunt întocmai reflectate în organigramele societății acte din care se poate observa cum din data de 15.05.2018, postul de manager național de sustenabilitate a fost suprimat din schema de personal.

Sub aspectul angajărilor făcute de pârâtă ulterior concedierii reclamantei, instanța reține că acestea există, însă vizează un număr de 2 posturi în cadrul departamentului IT . S usținerile reclamantei legate de faptul că prin angajarea la data de 27.10.2017 a numitului Luc Schoonacker , s-a produs în fapt o preluare a funcției și atribuțiilor reclamantei, nu pot fi reținute. În baza contractului individual de muncă nr. 9/27.10.2017 (f. 37 – vol. III) Luc Schoonacker a fost angajat în cadrul societății pe postul de director național sănătate și securitate muncă și mediu, post diferit de cel ocupat de reclamantă. Din comparația celor două organigrame, de la 31.10.2017  și cea ulterioară , rezultă că cele două posturi au funcționat în paralel, iar din analiza fișei postului de director național sănătate și securitate muncă și mediu rezultă că atribuțiile acestuia sunt diferite de cele deținute de reclamantă în cadrul societății

Justificare economică a măsurii, sub aspect financiar – contabil, rezultă din raportările anuale ale societății, situațiile contabile și balanțele analitice (f. 114 – 146 – vol. I), acestea reprezentând documentele oficiale ale companiei, fiind întocmai înregistrate și la Ministerul Finanțelor Publice. Pe de altă parte, extrasele contabile depuse în probațiune de reclamantă nu constituie acte oficiale, ele putând fi astfel prezentate din rațiuni publicitare.

Întreaga stare de fapt, astfel cum ea rezultă din probele administrate în cauză, indică în mod cert o cauză reală și serioasă în ce privește demersul societății. Aspectele de ordin organizatoric, justificarea măsurilor luate, rentabilitatea, ori o eventuală vină a conducerii în ce privește problemele cu care se confruntă societatea, sunt aspecte care nu pot fi cenzurate de către instanța de judecată. Necesitatea înființării ori desființării unor puncte de lucru, reducerea numărului de personal și desființarea unor posturi, atribuirea unor sarcini funcționale altor entități, constituie un atribut al conducerii societății. Fiind vorba de o companie privată, politica internă de dezvoltare este întocmită de organele de conducere, respectiv de către acționariat, acesta având dreptul de a hotărî într-un fel sau altul, în limitele prevăzute de lege asupra măsurilor privind structura organizatorică și de personal.

În consecință, concedierea contestatoarei a avut o cauză reală și serioa să, fiind impusă de necesitatea redresării economice a societății, fiind suficient ca angajatorul să urmărească eficientizarea propriei activități în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane și financiare, angajatorul fiind singurul în masură a hotărâ asupra modalității în care își organizează activitatea, avand în vedere și necesitatea protejării libertății economice, consacrate de art.45 din Constituție, care presupune, între altele, dreptul angajatorului de lua măsurile necesare bunei desfășurări a activității economice. Prin urmare, protecția dreptului la muncă nu poate fi absolutizată cu consecința afectării dreptului angajatorului de a-și exercita libertatea economică.

În ce privește susținerile formulate în subsidiar de reclamantă, instanța reține că potrivit capitolului J, pct. 2, lit. C, din contractul individual de muncă al reclamantei, aceasta a beneficiat de un bonus de 6000 de euro, plătibil în echivalent RON la cursul BNR de la data plății, plătibil în același timp cu salariul datorat pentru decembrie 2016, cu condiția ca salariatul să fie angajat al societății la data plății bonusului. Prevederea contractuală fiind neechivocă, a fost pusă în aplicare, bonusul fiind încasat de reclamantă.

În ce privește plata în continuare a acestui beneficiu, prevederea contractuală face referire la alte acte și situații. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, salariatul va putea beneficia de un bonus la salariu în condițiile stabilite de angajator, în conformitate cu politica grupului. Susținerile reclamantei privind obligativitatea acestui drept, nu pot fi reținute. Cuantumul bonusului nu este stabilit, iar din formularea contractuală nu rezultă obligativitatea acordării acestuia către salariat, ci o simplă posibilitate de plată, în condițiile unor reglementări ulterioare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina