fbpx
Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » Tribunalul Cluj a sesizat ÎCCJ pentru dezlegare unei chestiune de drept privind intrarea în legalitate a construcțiilor fără autorizație

Tribunalul Cluj a sesizat ÎCCJ pentru dezlegare unei chestiune de drept privind intrarea în legalitate a construcțiilor fără autorizație

O instanță de la Tribunalul Cluj a sesizat, recent, ÎCCJ pentru dezlegarea unei chestiuni de drept de mare importanță: intrarea în legalitate a unei construcții realizate fără autorizație. Un cuplu din Cluj-Napoca, care și-a ridicat o casă fără autorizație de construcție și, după amendă, a solicitat Primăriei certificat de urbanism pentru intrarea în legalitate, a invocat la instanță faptul că texte din Legea 50/1991 și Legea 350/2001 se bat cap în cap.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă de la Înalta Curte de Casație și Justiție are de lămurit dacă sunt compatibile niște prevederi din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Sesizarea Tribunalului Cluj către ÎCCJ se referă la: ”Interpretarea prevederilor de la art.28 alin. (1) şi (2) coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind posibilitatea organului care a aplicat sancţiunea contravenţională de a dispune intrarea în legalitate şi menţinerea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire si daca sunt compatibile cu dispoziţiile art.56 ind.1 din Legea nr. 350/2001 potrivit cărora „Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fară autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.” şi cum se interpretează dispoziţiile art.56 ind.1 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin.(1-2) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991.”

Instanșa clujeană a admis cererea formulată în faza de apel de către un cuplu de clujeni în litigiu cu Primăria Cluj-Napoca, care vrea să le demoleze casa. ”Dispune sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.”, se arată în minuta încheierii.

În motivarea Tribunalului de mai jos se poate vedea calvarul prin care au trecut cei doi soți proprietari ai casei ridicate fără autorizație de construcție. Aceștia îi acuză pe funcționarii primăriei de rea credință, căci ei au făcut toate demersurile posibile pentru a intra în legalitate.

Motivarea încheierii Tribunalului Cluj (extras):

”La termenul de judecată din data de (…), apelanţii (…), au depus la dosarul cauzei o solicitare cu privire la la sesizarea Curţi de Casaţie şi Justiţie 1n vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care au solicitat să se constate că există următoarele chestiuni de drept de a căror lă.murire depinde soluţionarea prezentei cauze:

I Cum se interpretează prevederile art. 28 alin. 1 şi 2 coroborate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind posibilitatea organului care a aplicat sancţiunea contravenţională de a dispune intrarea în legalitate şi menţinerea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire si daca sunt compatibile cu dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 potrivit cărora „ Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fiară autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.” şi cum se interpretează dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin. 1-2 şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991.

Urmând să se constate că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 519 şi urm. C.pr.civ. pe cale de consecinţă:

 1. Să solicite instanţa, Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunilor de drept cu care aţi fost sesizaţi şi

2, Să suspende instanţa cauza până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept.

 1. Prevederile art. 56′ din Legea nr. 350/2001

a) Criticile formulate de apelanţi fată de susţinerile instanţei de fond

 1. Astfel cum au arătat şi în faţa instanţei de fond şi prin apelul formulat, apelanţii au arătat că instanţa de judecată se bazează pe o reţinere şi înţelegere greşită a situaţiei de drept şi de fapt, aşa cum menţionează în continuare.
 2. Ca atare, dispoziţiile art. 32. alin 1-3 din Legea nr. 50/1991 stabilesc „ (1)in cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b)desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. (2)in cazul admiter.ii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).(3)In cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmâ.nd să fie suportate de către persoanele vinovate. „
 3. Totodată, potrivit art. 28 alin. 1 şi 3 din acelaşi act normativ prevăd „(1)0 dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă. (…)(3)Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară.”
 4. in anul 2008, apelanţii au arătat că au intenţionat începerea construirii unei case unifamiliale D+P+E+E retras, în (…), str. (…)., identificat prin extrasul de carte funciară pentru informare CF nr. 3(…), nr. cadastral (…) de la 0.C.P.I. nr. (…), conform unui proiect In acest sens, apelanţii au precizat că împreună cu vecinii, au Inceput demersurile necesare către autorităţile competente pentru a obţine autorizaţia de construire in mod legal încă din 2007 prin depunerea documentaţiei în vederea introducerii în intravilan a imobilelor. Având în vedere contextul modificărilor care urmau a fi realizate asupra planului de urbanism general, fiind fficurajaţi de către funcţionarii publici că situaţia se va reglementa in zona în care apelanţii au intenţionat edificarea unei case, au demarat lucrările fără a deţine autorizaţia, construcţia fiind finalizată în anul 2010.
 5. Deşi în anul 2011 au depus documentaţia pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilan, prin adresa nr.74134/43/25.05.2015 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca li s-a recomandat revenirea cu documentaţia după aprobarea noului Plan Urbanistic General, aflat curs de finalizare. in aceeaşi perioadă însă, Primăria a aprobat o astfel de cerere pentru Asociaţia Măgura. Cu toate acestea, Planul Urbanistic General a fost aprobat doar în anul 2014, la 7 ani după începerea demersurilor noastre, astfel terenul a fost introdus în intravilan.
 6. Ulterior finalizării lucrărilor, după aproximativ 5 ani, în data de 26.01.2016 s-a întocmit Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiilor nr. 0041765, în baza căruia apelantul (…), în calitate de coproprietar al imobilului înscris în CF nr. (…), situat în Cluj-Napoca, str. (…), a fost amendat pentru edificarea unei construcţii fără autorizaţie, dispunându-se totodată intrarea în legalitate, conform Legii nr. 50/1991 republicate. De bună-credinţă fiind şi dorind să intre în legalitate, apelanţii au arătat că au achitat arnenda stabilită şi au continuat realizarea demersurilor in acest sens, formulând cerere pentru emiterea certificatului de urbanism, însă, contrar prevederilor Procesului Verbal de Constatare a Contravenţiilor, li s-a răspuns ca intrarea în legalitate nu este posibilă. Reaua credinţă a autorităţilor este cu atât mai evidentă, au menţionat apelanţii, având în vedere că aceştia, ulterior introducerii imobilului în intravilan prin noul Plan Urbanistic General, au formulat o cerere pentru emiterea certificatului de urbanism chiar anterior sancţionării. Cu toate acestea fără a primi niciun răspuns, s-a efectuat un control în teren în baza căruia au fost sancţionaţi prin procesul verbal sus-menţionat. Ca atare, apelanţii au precizat că au solicitat eliberarea unui nou certificat de urbanism în vederea intrării în legalitate şi au efectuat toate demersurile necesare în acest sens până în prezent, ultima solicitare pentru eliberarea unui certificat de urbanism fiind din luna mai a anului 2018.
 7. În acest context, prin cererea nr. 235391 din 14.05.2018, apelanţii au solicitat emiterea unui certificat de urbanism pentru imobilul mai sus-menţionat în scopul declarat, respectiv „intrare în legalitate, operaţiuni notariale: dezmembrare”. Ca urmare a acestei solicitări a fost emis un certificatul de urbanism nr. 2276/07.06.2018 prin care s-a arătat că acesta s-a emis doar în scop informativ, iar nu pentru a le permite continuarea demersurilor necesaxe pentru intrarea in legalitate.
 1. Continuând, au formulat prângere prealabilă prin care au solicitat revocarea certificatului de urbanism emis în scop informativ şi emiterea unuia în scopul intrării în legalitate, la care autoritatea publică competentă a răspuns tot negativ.
 2. in acest context, apelanţii au considerat a fi necesar menţionarea faptul că pentru a întruni toate cerinţele legale, au depus toată documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de construire, au colaborat cu numeroşi arhitecţi, au epuizat numeroase resurse, pentru ca, în final, să se întâlnim cu acelaşi refuz cu totul nejustificat şi fără a primi vreo soluţie in vederea intrării în legalitate, deşi imobilul respectă toate condiţionările urbanistice aplicabile. De asemenea, construcţia se incadrează în regimul juridic al zonei şi nu există terţe persoane afectate de edificarea acestei lucrări, mai ales luând în considerare şi imprejurarea că pe lângă acest imobil au fost edificate locuinţe de acelaşi tip.
 3. Raportat la acest abuz din partea autorităţilor administraţiei publice locale, în anul 2018 au formulat acţiune în contencios administrativ, obiect aI dosarului nr. (…) aflat acum pe rolul (…), în faza apelului prin care au solicitat anularea certificatului de urbanism nr. 2276 din 07.06.2018 şi obligarea pârâtului Primarul Municipiului Cluj-Napoca la emiterea unui Certificat de Urbanism în scop de intrare în legalitate, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire.
 4. In acest context, la data de 11.04.2018, în dosarul nr. (…), intimatul Primarul Municipiului Cluj-Napoca a solicitat instanţei obligarea apelanţilor la desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate nelegal, acţiunea fiind admisă în etapa fondului.
 5. Totodată, apelanţii au mai arătat faptul că au continuat demersurile de intrare în legalitate o perioadă de 8 ani, respectiv din 2011 şi ulterior, inclusiv pe parcursul desfăşurărti cauzei având ca obiect desfiinţarea lucrărilor în faţa instanţei de fond.
 6. Cu toate acestea, au mai arătat faptul că la momentul la care au solicitat emiterea unui nou certificat de urbanism autorităţile competente au refuzat emiterea acestuia motivând faptul că potrivit art. 56 din legea nr. 350/2001 „Nu pot f iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fiară autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire „.Astfel, în urma întocmirii procesului verbal de contravenţie prin care s-a dispus intrarea în legalitate, apelanţii au intrat într-un cerc vicios care nu le mai permite intrarea în legalitate.
 7. Fiind într-o astfel de ipoteză, apelanţii s-au întrebat cum ar fi avut posibilitatea efectivă de a intra în legalitate, deşi aveau această posibilitate potrivit dispoziţiilor legale, în contextul în care acestora li se refuză emiterea unui certificat de urbanism tocmai pentru considerentul că s-a edificat o construcţie fără autorizaţie.
 8. Au arătat faptul că potrivit art. 28 alin. 3 din Legea nr. 50/1991„Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară” or apelanţii au precizat că nu au obţinut autorizaţia de construire din motive obiective, formul’ând chiar şi acţiune în contencios pentru obligarea organului competent la eliberarea acesteia.

b) Reţinerea eronată a situaţiei de fapt de către instanţa de fond

16 Conform celor menţionate supra, au precizat faptul că instanţa de fond, (…) a apreciat în mod eronat că deşi apelanţii au efectuat demersuri pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de construcţii, intrucât în condiţiile în care lucrările au fost realizate fară autorizaţie de construcţie, nu este suficientă doar manifestarea apelanţilor de intrare în legalitate.

17. Apelanţii au apreciat că dispoziţiile legale incidente trebuie interpretate în sensul în care să producă efecte, iar măsura desfiinţării trebuie aplicată doar atunci când persoana sancţionată nu respectă cele stabilite prin procesul verbal de contravenţie şi nu efectuează demersuri de intrare în legalitate, nu şi atunci când efectuează timp de 7 ani aceste demersuri, dar datorită prevederilor legale contradictorii se află în imposibilitatea obiectivă de intrare în

18.Conform instanţei de judecată, a accepta faptul că în astfel de situaţii se poate acorda o autorizaţie de construire ulterior realizării lucrărilor sub rezerva respctării unor anumite echivalează cu eludarea dispoziţiilor legale în materie, care interzic expres
realizarea de construcţii fară deţinerea de autorizaţie în acest sens.

19. Pentru aceste considerente, au apreciat că se impune dezlegarea acestei chestiuni de drept, care prezintă relevanţă în prezenta cauză şi stabilirea modalităţii în care se interpretează dispoziţiile art. 28 alin. 1 şi 2 coroborate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 şi compatibilitatea acestora cu art. 561 din Legea nr. 350/2001.

c) Sesizarea inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Au solicitat instanţei, ca în temeiul art. 519 şi urm. din Codul de procedură civila, să sesizeze înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru ca aceasta să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu cu privire la corecta interpretare a prevederilor art. 561 din Legea nr. 350/2001.

Au considerat ca o astfel de solicitare întruneşte toate condiţiile prevăzute de art. 519 din Codul de procedura civila, astfel:

Instanţa de fond şi-a intemeiat hotărârea invocând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 32 coroborat cu art. 28 din legea nr. 50/1991 raportat la prevederile art. 561 din Legea nr. 350/2001. Apelanţii au considerat că soluţia pronunţată se datorează tocmai unei greşite înţelegeri cu privire la conţinutul si aplicabilitatea acestora. Prin urmare, de lămurirea inţelesului acestor dispoziţii legale depinde soluţionarea pe fond a prezentei cauze.

0 astfel de sesizare poate fi formulata de către Tribunalul (…), acesta fiind învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă.

Chestiunile de drept care ar face obiectul sesizării, respectiv prevederile art. 28, art. 32 din legea nr. 50/1991 şi ale art. 561 din Legea nr. 350/2001, sunt noi în sensul că asupra acestora înalta Curte de Casaţie si Justiţie nu a mai statuat şi nici nu au făcut obiectul unui recurs în interesul legii.

In concluzie, au solicitat instanţei admiterea prezentei cereri, constatând că sunt indeplinite condiţiile prevăzute de art. 519 şi urm. Cod procedură civilă.

in ceea ce priveşte necesitatea sesizării Î.C.C.J. , în vedere pronunţării unei hotărâri prealabile, intimatul nu şi-a expus poziţia procesuală.

Deliberând cu privire la sesizarea I.C.C.J. pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, tribunalu1(…)constată următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 519 Cod pr,civ, dacă, in cursul judecăţii, un complet de judecată a1 Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, investit cu soluţionarea cauzei in ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea in fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

In opinia tribunalului, sunt indeplinite condiţiile de admisibilitate ale sesizării, întrucât există o cauză în curs de judecată, completul de judecată care sesizează instanţa supremă judecă în ulfimă instanţă, 466 alin 1 Codul de procedură civilă, cauza se afiă în competenţa materială a tribunalului potrivit art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, chestiunea adusă in discuţie este nouă şi nu s-a creat o jurisprudenţă pe chestiunea de drept adusă in discuţie in apel, chestiunea nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de soluţionare, de dezlegarea dată depinde soluţionarea pe fond a cauzei.

Faţă de considerentele reţinute mai sus, constatând admisibilitatea sesizării, in temeiul art. 519 şi 520 alin. 1 şi 2 Cod pr.civ. va dispune sesizarea inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept, respectiv cum se interpretează prevederile art. 28 alin. 1 şi 2 coroborate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind posibilitatea organului care a aplicat sancţiunea contravenţională de a dispune intrarea în legalitate şi menţinerea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire si daca sunt compatibile cu dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 potrivit cărora „Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fară autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederi1e autorizaţiei de construire.” şi cum se interpretează dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin. 1-2 şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991.

Instanţa nu îşi va exprima opinia pentru a nu risca o antepronunţare în situaţia in care se va respinge prezenta sesizare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE

Dispune sesizarea inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prin care să se de o rezolvarea de principiu chestiunii de drept referitoare la interpretarea prevederilor de la art.28 alin. 1 şi 2 coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind posibilitatea organului care a aplicat sancţiunea contravenţională de a dispune intrarea în legalitate şi menţinerea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire si daca sunt compatibile cu dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 potrivit cărora „ Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor construcţii edificate fară autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.” şi cum se interpretează dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin. 1-2 şi a1e art. 32 din Legea nr. 50/1991.

Suspendă judecarea cauzei până la pronunţarea hotărârii prealabile de către I.C.C.J.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina