clujust.ro

Sute de amenzi date în baza O.M nr.3 din starea de urgență, anulate de instanțe pe baza Deciziei CCR 152/2020

În timp ce proiectul de lege prin care se dorește anularea amenzilor date în baza Ordonanței Militare nr.3 în perioada stării de urgență este încă la comisii în Camera Deputaților, instanțele anulează pe bandă rulantă astfel de procese-verbale de contravenție, precum erau procesele cu taxa auto de poluare. Dăm exemplu mai jos câteva hotărâri de acest gen. Se poate observa că nici Poliția nu se opune la admiterea plângerilor contravenționale, astfel că oamenii nu primesc cheltuieli de judecată.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 403/2020 – Judecătoria Dej

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei Dej , la data de 28.05.2020, sub număr de dosar nr. 1312 / 219 /20 20 , petent a B.A.D în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Județean de Poliție Cluj a solicitat ca instanța să dispună anularea procesului-verbal. nr.027671din 09.04.2020.

În motivarea plângerii petent a a arătat că a fost sancționată cu suma de 2.000 de lei pentru faptul că se afla la locul de joacă împreună cu fiica sa.

Petenta a arătat că , în realitate nu se face vinovată de cele reținute, întrucât a mers să ducă gunoiul, împreună cu fiica sa în vârstă de doi ani și jumătate, iar locul de joacă este foarte aproape. Fetita sa, când a văzut locul de joacă, a fugit, iar petenta a arătat că a mers după ea să o ia de acolo, moment în care au fost surprinse de agentul de poliție și amendate.

Petenta a solicitat anularea acestei amenzi pentru că nu are posibilitatea să o plătească întrucât are doi copii mici . Mai arată că potrivit Deciziei Curții Constituționale din data de 6 mai 2020 aceste amenzi au fost declarate neconstituționale, motiv pentru care solicită anularea procesului verbal.

În probațiune petent a a depus înscrisuri (f. 5-8 ).

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, conform dispozițiilor art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (f. 6 ).

La data de 01 .0 7 .2020 intimatul a depus la dosar întâmpinare ( f. 15 ), prin care a arătat că nu se opune admiterii prezentei plângeri contravenționale, în sensul anulării procesului verbal .. nr. xxxxxx din 0 9 .04.2020.

În motivare, intimata a arătat prin decizia nr. 152 din 6 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020, sunt neconstituționale.

Intimata a învederat că, întrucât petenta a fost sancționată în baza textului de lege declarat neconstituțional, nu se opune admiterii plângerii contravenționale, solicitând totodată respingerea unei eventuale cereri de acordare a cheltuielilor de judecată.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 205-206, art. 223 alin. (3), art. 454 din C. Pr. Civ.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal seri aaCJY nr. xxxxxx din 09 .04.2020, petent a a fost sancționat ă cu amendă contravențională în cuantum de 2000 lei, deoarece în data de 09 .04.2020, în jurul orei 16, 00 , a fost depistată la locul de joacă de pe str. …. 182, împreună cu alte persoane majore și copii, iar la controlul efectuat nu a avut asupra sa declarația din care să reiasă motivul pentru care se află în acel loc, încălcând prevederile Ordonanței Militare nr. 3/2020, faptă prevăzută de art. 28 din OUG nr. 1/1999.

Conform art. 28  alin. (1) din OUG nr. 1/1999, în forma în vigoare la data constatării faptei,
n erespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Analizând cu prioritate, sub aspectul legalității, procesul verbal contestat, instanța reține ca fiind incidentă în cauză Decizia Curții Constituționale nr. 152 din data de 06.05.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 387/13.05.2020 prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale.

Prin această Decizie, Curtea Constituțională a reținut că actele normative cu putere de lege și actele administrative cu caracter normativ prin care se stabilesc și se sancționează contravenții trebuie să întrunească toate condițiile de calitate ale normei: accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate. Or, Curtea constată că dispozițiile art. 28 alin. (1), prin sintagma “nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție”, califică drept contravenție încălcarea obligației generale de a respecta și de a aplica toate măsurile stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite, fără a distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contravențională. În mod implicit, stabilirea faptelor a căror săvârșire constituie contravenții este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile și condițiile necesare operațiunii de constatare și sancționare a contravențiilor. Totodată, în lipsa unei reprezentări clare a elementelor care constituie contravenția, judecătorul însuși nu dispune de reperele necesare în aplicarea și interpretarea legii, cu prilejul soluționării plângerii îndreptate asupra procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Dispozițiile legale criticate nu respectă nici principiul proporționalității, cuprins în art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, principiu care își are originea în dispozițiile art. 53 alin. (2) din Constituție și care permite restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale numai în măsura în care o astfel de limitare este necesară într-o societate democratică și este proporțională cu situația care a determinat-o. Or, în condițiile în care sancțiunea contravențională, la fel ca cea penală, implică restrângerea unor drepturi sau a unor libertăți, stabilirea și aplicarea unei sancțiuni contravenționale trebuie să se realizeze astfel încât să fie proporționale cu fapta comisă de contravenient. Proporționalitatea se determină, în baza art. 5 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, prin raportare la natura și la gravitatea faptei. Această aplicare proporțională trebuie să vizeze atât sancțiunea principală, cât și sancțiunile complementare, iar o astfel de obligație aparține atât organului constatator, cât și instanței de judecată sesizate cu o plângere contravențională. (…) În concluzie, Curtea constată că, întrucât prevederile de lege supuse controlului de constituționalitate impun o obligație generală de a respecta un număr nedefinit de norme, cu dificultate identificabile, și stabilesc sancțiuni contravenționale, neincriminând fapte concrete, încalcă principiile legalității și proporționalității care guvernează dreptul contravențional. Așa fiind, Curtea constată că prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate și sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție, precum și cu principiul restrângerii proporționale a drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art. 53 alin. (2) din Constituție.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile   Constituției . Instanța reține că termenul de 45 de zile s-a împlinit la data de 29 iunie 2020 dată până la care Guvernul nu a pus în acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției României.

În condițiile în care prin Decizia Curții Constituționale a fost declarat neconstituțional articolul din OUG 1/1999 care instituia caracterul contravențional al faptelor prevăzute la art. 9 , se reține incidența în cauză a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Constituția României, respectiv  a dispozițiilor art. 12 din OG 2/2001, conform cărora dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

Prin urmare, constatându-se că prevederile cuprinse în art. 28 din OUG nr. 1/1999 și-au încetat efectele ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 152 din data de 06.05.2020, ținând cont de dispozițiile art. 15 alin. (1) din Constituția României și de prevederile art. 12 din O.G nr. 2/2001 , instanța va dispune anularea procesul verbal de contravenție contestat, întrucât fapta nu mai este prevăzută ca fiind contravenție.”

SENTINȚA CIVILĂ NR. 607/2020 – Judecătoria Hunedoara

Ședința publică din data de 02.07.2020

Deliberând asupra plângerii de față, constată următoarele:

Prin plângerea contravențională întregistrată pe rolul Judecătoriei Hunedoara la data de 14.05.2020 sub numărul…, petentul M.C.V_ a solicitat în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Hunedoara, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se constate nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție nr. xxxxxxx/04.05.2020 .

A solicitat și obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că prin procesul verbal contestat s-a reținut în sarcina sa că s-a aflat pe ….. unde era un conflict în desfășurare. A arătat că poliția a legitimat pe toată lumea aflată în zonă, fiind chemat pentru a da declarații în calitate de martor, ulterior primind acasă, prin poștă, procesul verbal de contravenție contestat. A mai menționat că nu lucrează și nu are alte venituri din care să achite amenda aplicată.

Făcând referire la decizia Curții Constituționale nr. 152/06.05.2020, petentul a arătat că declararea ca neconstituțional al art. 28 din OUG nr. 1/1999 se traduce prin inexistența acestuia în ordinea juridică internă, fapta reținută în procesul verbal contestat drept contravenție nemaifiind reglementată de lege. A arătat astfel că, în lipsa existenței unui text de lege care să reglementeze contravenția însăși, precum și regimul sancționator aplicabil, procesului verbal îi lipsesc elementele sale esențiale și, ca atare, devine nul absolut.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe prevederile art. 154 alin. 4 din Constituția României.

În probațiune, petentul a anexat în copie procesul verbal contestat și copie C.I.

Potrivit dispozițiilor art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, plângerea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei – taxă judiciară de timbru (f. 5).

La data de 10.06.2020, intimatul Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a depus la dosarul cauzei întâmpinare (f. 10), prin care a arătat că este de acord cu admiterea plângerii formulate de către petent, în sensul anulării procesului-verbal contestat. Intimatul a solicitat instanței să ia act de achiesarea sa la pretențiile petentului, această poziție procesuală fiind determinată de faptul că prin Decizia Curții Constituționale Nr. 152 din 6 mai 2020 (publicată în Monitorul Oficial în data de 13.05.2020) a fost admisă excepția de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului, constatându-se că prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale.

În drept, intimatul a invocat dispozițiile C.proc.civ.

În probațiune, intimatul a anexat în copie, procesul verbal contestat și confirmarea de primire (f. 10 verso-11).

La termenul de judecată din data de 02.07.2020, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 258 C .proc.civ., apreciind utilă soluționării cauzei, a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, reținând cauza în pronunțare.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele :

Prin procesul-verbal  nr. xxxxxxx/04.05.2020 întocmit de către un agent constatator din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, s-a reținut că petentul, la data de 18.04.2020 la ora 18:25, s-a aflat pe …_ Hunedoara pentru alte motive decât cele prevăzute în Ordonanța Militară 3/2020,  încălcând astfel prevederile acesteia.

În sarcina petentului s-a reținut săvârșirea contravenției prevăzută de art. 9 alin. (1) din OUG 1/1999 raportat la art. 1 din OM 3/2020, acestuia fiindu-i aplicată amenda în cuantum de 2.000 lei, conform prevederilor art. 28 din OUG 1/1999.

Conform art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă acestea s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal și hotărăște asupra sancțiunii.

Instanța constată că plângerea contravențională înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 14.05.2020, a fost introdusă în termen legal de către petent, față de prevederile art. 63 alin. (12) din Decretul Președintelui României nr. 240/2020, în raport de care „termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele prevăzute la alin. (11), aflate în curs la data prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență”.

Analizând legalitatea procesului verbal sub aspectul condițiilor de formă cerute de lege, instanța constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cuprinzând toate mențiunile  obligatorii indicate de acest text de lege, nefiind incidentă nicio cauză de nulitate a actului constatator  al contravenției raportat la aceste prevederi legale.

Cu toate acestea, instanța arată că potrivit art. 1 din OG 2/2001 “ Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București .”

Prin această prevedere, legiuitorul a reglementat principiul legalității incriminării și sancționării contravenției. Instanța arată că și în materie contravențională, la fel ca în materie penală, principiul legalității este aplicabil, acesta având o importanță fundamentală. Astfel, legalitatea presupune trăsătura contravenției și a sancționării acesteia de a fi prevăzută de lege. În consecință, nici o persoana nu poate să răspundă contravențional în lipsa unei norme care să stabilească împrejurarea că fapta comisă este contravenție și nici o persoană nu poate fi supusă unei sancțiuni contravenționale pe care legea nu o mai prevede – nulla poena sine lege.

Astfel, instanța constată că prin Decizia Curții Constituționale nr. 152/06.05.2020, Curtea a reținut că prevederile art. 28 din OUG nr. 1/1999 sunt neconstituționale . Așadar, temeiul de drept care a stat la baza întocmirii procesului-verbal contestat, prevăzând sancțiunea pentru contravenția săvârșită, a fost declarat neconstituțional, fiind exclus din ordinea legislativă și nemaiputând produce efecte.

În cuprinsul deciziei ante-menționate, Curtea a arătat că „prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate și sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituție, precum și cu principiul restrângerii proporționale a drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție”.

Instanța subliniază că deciziile Curții Constituționale produc efecte pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituție. În jurisprudența sa, Curtea stabilește întinderea și conținutul sintagmei „efecte pentru viitor”, arătând de nenumărate ori că efectele deciziilor sale se aplică și în cauzele pendinte.

Astfel, prin Decizia nr. 685/2018, Curtea a statuat că „ ț inând cont de faptul că deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, conform art. 147 alin. (4) din Constituție, Curtea reține că prezenta decizie se aplică de la data publicării sale, atât situațiilor pendinte, respectiv   în cauzele aflate în curs de judecată, precum   și   în cele finalizate   în măsura   în care justițiabilii sunt   încă   în termenul de exercitare a căilor de atac extraordinare corespunzătoare, cât   și situațiilor viitoare.” În același sens sunt și mențiunile din Decizia nr. 454/4 iulie 2018, unde Curtea „ constată că acesta (n. jud. – textul constituțional) se aplică atât situațiilor pendinte, cât și celor ce se vor naște în viitor, sfera de aplicare a art. 147 alin. (4) din Constituție neputând fi condiționată de faptul că procesul civil a fost pornit anterior sau ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017. Mai mult, Curtea reține că, în mod constant, în practica sa jurisdicțională precizează efectele de ordin constituțional ale deciziilor sale.” În aceeași notă, referitor la aplicarea deciziilor Curții Constituționale asupra cauzelor pendinte,   prin Decizia nr. 126/2016 s-a statuat: „ Curtea reține că aplicarea pentru viitor a deciziilor sale vizează atât situațiile juridice ce urmează a se naște –   facta futura, cât și situațiile juridice pendinte.”

În aceste condiții, instanța deduce că o decizie de admitere de către Curtea Constituțională a excepției de neconstituționalitate se aplică în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești la momentul publicării acesteia – cauze pendinte, în care respectivele dispoziții sunt aplicabile, indiferent de invocarea excepției până la publicarea deciziei de admitere, întrucât ceea ce are relevanță în privința aplicării deciziei Curții este ca raportul juridic guvernat de dispozițiile legii declarate neconstituționale să nu fie definitiv consolidat . În acest mod, efectele deciziei de admitere a instanței de contencios constituțional se produc erga omnes.

Pe cale de consecință, instanța reține că declararea ca neconstituțional a textului legal în baza căruia a fost constatată și sancționată fapta petentului conduce la lipsa trăsăturii legalității contravenției. Or, nemaiexistând un temei legal pentru sancționarea faptei ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 152/06.05.2020, instanța constată că se impune anularea procesului-verbal contestat.

De altfel, intimatul, față de Decizia Curții Constituționale nr. 152/2020 ale cărei efecte au fost analizate mai sus, a achiesat la pretențiile petentului, fiind de acord cu admiterea plângerii formulate de către acesta

Față de considerentele expuse, instanța va admite pl ângerea contravențională formulată de petentul M.C – V______ și în consecință, va a nula procesul verbal .._ nr. xxxxxxx/04.05.2020 întocmit de Poliția Municipiului Hunedoara_.

Observând dispozițiile art. 454 C .proc.civ. și făcând aplicarea acestora, instanța va respinge cererea petentului de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecată, dat fiind că acesta din urmă a recunoscut până la primul termen de judecată pretențiile reclamantului, nefiind pus anterior

Sentința civilă Nr1690/2020 – JUDECĂTORIA ORADEA

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele :

Prin procesul-verbal de constatare a contravenției, Inspectoraul de Poliție al Județului Bihor, cu sediul în Oradea, … l-a sancționat pe petent în baza art. 28 din OUG nr. 1/1999, care dispune:

(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

    (2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:

    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

    b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

    c) suspendarea temporară a activității;

    d) desființarea unor lucrări;

    e) refacerea unor amenajări.

Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 152/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale. De asemenea, a constatat și că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență este neconstituțională, în ansamblul său.

Potrivit art. 33, raportat la art. 31 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

Prin urmare, procesul verbal de constatare a contravenției nu mai are temei legal, motiv pentru care îl va anula, plângerea contravențională urmând a fi admisă.

Comments

comentarii

Un accident a avut loc duminică noapte în localitatea Bucea din comuna Negreni. O adolescentă de 14 ani a murit în urma impactului.... Citește mai mult
Asta da dovadă de civilizație și de respectarea regulilor de circulație! După trotinetele aruncate în Canalul Morii, a venit rândul trotinetelor parcate în mijlocul străzii.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!