fbpx

Subiecte și barem Drept civil și Drept procesual civil la proba scrisă de la admitere INM 2019

Proba scrisă, în premieră la concursul de admitere la INM, a avut loc în zilele de 7 și 8 decembrie. În prima zi, candidații au avut de rezolvat subietele la disciplinele Drept civil și Drept procesual civil, de care mai mulți s-au plâns pe social media. Aveți mai jos subiectele și baremul.

DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul nr. 1

Reclamantul A, soţ supravieţuitor, a chemat în judecată la data de 20 ianuarie 2019 pe pârâta B, solicitând reducţiunea testamentului autentificat la data de 10 februarie 2015 prin care defuncta C, decedată la data de 19 martie 2016, i-a testat pârâtei un imobil, încălcând, astfel, rezerva succesorală a reclamantului.

A solicitat totodată şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces. Pârâta B a solicitat respingerea acţiunii, arătând că este, la rândul ei, moştenitoare rezervatară şi că, oricum, imobilul a fost.vândut de către C lui D la data de 31 octombrie 2015.

Reclamantul solicită înlăturarea apărărilor pârâtei, menţionând că, potrivit sentinţei civile nr.29 din 10 decembrie 2016, definitivă, contractul a fost desfiinţat in urrna admiterii cererii de rezoluţiune pe care a formulat-o A în contradictoriu cu D şi cu pârâta B.

Toate susţinerile de fapt ale pă•ţilor au fost dovedite prin probele administrate ln cauză.

CERINŢE:

 1. Arătaţi dacă redamantul poate cere reducţiunea testamentului şi care sunt, potivit dispoziţiilor legale, persoanele carc pot cere reducţiunea liberalităţilor excesive — 0,50 puncte
 2. Arătaţi care este termenul de preseripţie extinctivă şi momentul de la care Incepe să curgă în eazul acţiunii în reducţiunea liberalităţilor excesive – 0,50 puncte
 3. Indicaţi argumentat dacă cererea este intemeiată – 1 punct
 4. Arătaţi motivat care este instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze pricina  – 0,50 puncte
 5. Dacă prin hotărârea pronunţată, instanţa a omis să se pronunţe asupra cheltuielilor de judecată solicitate dc reclamant, arătaţi în ce termen poate formula reclamantul o cerere de completare a hotărârii. Omisiunea instanţei de a sc pronunţa asupra cheltuielilor de judecată solicitatc de reclamant poate fi invocată pe calea revizuirii şi, în caz afi•mativ, în ce termen? — 0,75 puncte
 6. Dacă se formulează o cerere de strămutare a cauzei pentru motiv de bănuială legitimă şi o cerere de suspendare a judecării procesului, arătaţi care este instanţa competentă să soluţioneze cererca de suspendarc a judecării procesului, precum şi procedura de soluţionarc a cererii de suspendare — 0,75 puncte

Subiectui nr. 2

Prin cererea Inregistrată la Tribunalul Prahova la data de 13 ianuarie 2019, reclamantul A a chemat în judecată pe B, cu domiciliul in Ploieşti şi pe Cl, C2 şi C3, toţi cu domiciliul in Bucureşti, sector 2, pentru a se dispune:

– obligarea pârâtului B la plata surnei de 300.000 lei, cu titlu de imprumut nerestituit;

– declarararea inopozabilităţii faţă de el a donaţiei făcute de. B (donator) in fayoarea lui C (donatar), prin act autentificat la data de 10 deeembrie 2015, având ca obiect un imobiI situat Tn Ploieşti, evaluat la 500.000 lei.

in cererea de chernare in judecată, reciamantul a arătat că la data de 10 ianuarie 2015, i-a remis lui B suma de 300.000 lei, în baza unui contract de împrumut fără garanţie incheiat la aceeaşi dată, cu scadenta la 12 luni. Reelamantul a mai arătat că la data dc 17 martie 2017 i-a solieitat lui B restituirea sumei în cel mult 3 luni, solicitare formulată prin intermediul unei notificări transmise prin scrisoare cu confirrnare de primire. Reclamantul a mai arătat eă la data de 12 decembrie 2017 a aflat că B a înstrăinat lui C, prin donaţie, imobilul situat Tn Ploieşti, evaluat prin actul de donaţie la suma de 500.000 lei, că C a decedat, fiind moştenit de Cl, C2 şi C3 (moştenitori legali) şi totodată faptul că B a fost supus unei executări silite care a încetat la data de 19 noiembrie 2017 din lipsa bunurilor u•măribile. Reclarnantul apreciază că actul de donaţie a fost făcut pentru ca pârâtul B să îşi creeze o stare de insolvabilitate în scopul sustragerii de la obligaţia de restituire a sumei imprumutate.

Prin intâmpinarea depusă în termen, B a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune referitor la cererea privind oblig.atia de plată a sumei de 300.000 lei şi la cererea privind revOcarea, donaţiei.

Prin intâmpinarea depusă in termen, pârâţii Cl, C2 şi C3 au invocat necompetenţa teritorială a instanţei, arătând că judecarea cauzei revine instanţei ultimului domiciliu al defunctului C, deoarece actul de donaţie a fost incheiat cu acesta. in opinia pârâţilor, competenţa instanţei ultirnului domiciliu al defunctului, fiind de ordine publică, se irnpune asupra regulii generale (instanţa domiciliului pârâtului). Au mai arătat că potrivit certificatului de deces, ultimul domiciliu al lui C a fost in Bucureşti, sector 2. Odată cu intâmpinarea, părâţii C 1, C2 şi C3 au formulat şi o cerere de chemare în garanţie a pârâtului B pentru a fi obligat să plătească suma de 300.000 lei Tn caz de adrnitere a cererii privind revocarea donaţiei.

in cauză, s-a formulat o cerere de intervenţie accesorie de către D, în favoarea reelamantului A. Intervenientul a arătat că este creditor ehirografar al lui B, având titlu executoriu pentru suma de 400.000 lei, că a incercat executarea silită a lui B, iar executarea a încetat din cauza lipsei bunurilor u•măribile.

La primul termen de judecată, pârâtul Cl a arătat că pârâtul C3, deşi prezent, este minor (13 ani) şi nu a fost citat reprezentantul legal. Reclamantul a arătat că pârâtul Cl nu are interes să invoce lipsa reprezentării legale a pâratului C3, deoarece este o problernă care nu il vatămă.

CERINŢE:

 1. Indicaţi argumentat care este ordinea soluţionării cxccpţiilor invocate prin ‘intâmpinare şi la primul termen de judecată – 0,50 puncte
 2. Exclusiv din perspectiva argumentelor prezentate de B, potrivit cărora nu poatc fi chemat în garanţie deoarece nu este terţ, fiind deja parte în proces, răspundeţi argumentat dacă este admisibilă cererea formulată de pârâţii C1, C2 şi C3 privind chernarea în garanţie a pârâtului B — 0,50 puncte
 3. Indicaţi argumentat soluţia cu privire la excepţia de necompetenţă teritorială, invocată de pârâţii C1, C2 şi C3 0,50 punete
 4. Indicaţi argumentat soluţia cu privirc la excepţia invocată de pârâtul C1 referitor la lipsa citării reprezentantului legal al pârâtului C3 – 0,50 puncte
 5. Indicaţi argumentat soluţia cu privire la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtul B — 0,75 punctc
 6. B a invocat şi inadmisibilitatea cererii revocatorii, indicând drept rnotiv faptul că reclamantul nu deţinc un titlu executoriu Tn privinţa sumei dc 300.000 lei, iar acţiunea rcvocatorie nu se poate exercita in lipsa unui titiu executoriu şi a unei dovezi privind imposibilitatca realizării creanţei prin executare. Arătaţi argumentat dacă este corectă susţinerea lui B 0,50 puncte
 7. Precizaţi dacă în speţă, in ceea ce priveşte cererea revocatorie, este necesar ca reclamantul să facă proba complicităţli lui C la frauda debitorului 0,50 puncte
 8. Arătaţi care sunt condiţiile în care donatorul datorează garanţia contra evicţiunii in cadrul clonaţiei fără sarcini — 0,50 punctc
 9. Care sunt efectele adiniterii acţiunii revocatorii in raporturile dintre creditor şi terţul dobânditor? — 0,75 puncte
 10. Analizaţi admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie accesorie formulate dc D — 0,50 punctePunctaj: 5,50 punctcTimp recomandat pentru rezolvare: două ore şi 30 minute

  Timp total: 4 orc

  Referirea la numărul articolului nu este obligatorie.

  Punctaj total: 10 punete, din carc 0,50 puncte se acordă pentru coerenţa în exprimare şi respectarea regulilor de gramatică şi ortografie.

BAREMUL

1) Arătaţi dacă reclamantul poate cere reducţiunea testamentului şi care sunt, potivit dispoziţiilor legale, persoanele care pot cere reducţiunea liberalităţilor excesive — 0,50 puncte

Reclamantul poate cere reducţiunea testarnentul ui. in calitate de soţ supravieţuitor şi moştenitor rezervatar, în conformitate eu art. 1093 şi 1087 Cod civil.

Reducţiunea Iiberalităţilor excesive poate fi cerută numai de către moştenitorii rezervatari, de succesorii lor, precurn şi de către creditorii chirografari ai moştenitorilor rezervatari — art.1093 Cod civil.

2) Arătaţi care este termenul de preseripţie extinctivă momentul de ia carc înccpe să curgă în cazul acţiunii în reducţiunea liberalităţilor excesive – 0,50 puncte

Acţiunea în reducţiune este prescriptibilă in cadrul termenului generai de prescripţie de 3 ani – art. 1095 alin. 1 Cod civil.

Termenul de prescripţie începe să curgă de la data deschiderii moştenirii, când se naşte dreptul la acţiune al moştenitorului rezervatar. sau, după caz, de la data la care moştenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formează obiectul liberalităţilor art. 1095 alin. 1 teza a doua Cod civil.

ln cazul liberalităţilor excesive a căror existenţă nu a fost cunoscută de moştenitorii rezervatari, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când au cunoscut existenţa acestora şi caracterul lor excesiv art. 1095 alin. 2 Cod civil.

3) Indicaţi argumentat dacă cererea estc intemeiată — 1 punct

Instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.’, întrucât sancţiunea reducţiunii nu poate fi aplicată deck asupra unei liberalităli eficiente juridic.

Orice instrăinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular, consimţită de către testator, chiar dacă este afectată de moda1ităţi, revocă implicit legatul pentru tot ceea ce s-a înstrăinat art. 1068 alin. 2 Cod

in speţă, prin efectul contractului de vânzare-cumpărare a fost revocat implicit testamentul, acesta devenind ineficace, astfel încât nu se poate constata o incălcare a rezervei succesorale.

Rezoluţiunea contractului este irelevantă, intrucât simplul fapt al încheierii sale valorează revocare tacită a testamentului, fără să intereseze soarta ulterioară a contractului.

4) Arătaţi motivat care este instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze pricina — 0,50 puncte

Instanţa competentă material este judecătoria, iar din punct de vedere teritorial. judecătoria de la ultimul domiciliu al defunctului.

Judecătoriile judecă cererile   materie de moştenire, indiferent de valoare – art. 94 punctul 1 lit jl Cod procedură civilă.

În materie de moştenire, până la ieşirea din indiviziune, sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului: (…): 2. cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia, precum şi cele privitoare la pretenţiile pe care mostenitorii 1e-ar avea unu1 ‘impotriva altuia – art. 118 alin. 1 punctul 2 Cod procedură civilă

5) Dacă prin hotărârea pronunţată, instanţa a omis să se pronunţe asupra cheituielilor de judecată solicitate de reclamant, arătaţi in ce termen poate formula reclamantul o cerere de completare a hotărârii. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra cheituieinor de judecată solieitate de reclamant poate fi invocată pe calea revizuirii şi, în caz afirmativ, in ce termen? – 0,75 puncte

 • termenul de formulare a cererii de completare a hotărârii in acelasi termen îri care se poate declara, după, caz, apel sau recurs impotriva acelei hotărâri (30 zile de la comunicarea hotărârii) – art. 444 alin. 1 Cod procedură civilă;
 • omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra cheltuieldor de judecată solicitate de reclamant poate fi invocată pc calea revizuirzi, in temeiu1 art. 509 alin. 1 punctul 1 Cod procedură civilă;
 • termenul in care ar putea fi exercitată revizuirea este de o lună de la comunicarea hotărârii, conform art. 511 alin. 1 punctul 1 Cod procedură civilă în cazul reglementat de art.509 alin. I punctul 1 Cod procedură

6) Dacă se formulează o cerere de strămutare a cauzei pentru motiv de bănuială legitimă şi o cerere dc suspendare a judecării procesului, arătaţi care este instanţa competentă soluţioneze eererea de suspendare a judeeării procesului, precum şi procedura de soluţionare a cercrii de suspendare 0,75 punete.

Instanţa competentă să soluţioneze cererea de suspendare a judecării procesului — instanţa (curtea de apel) investită cu cererea de strămutare — art. 143 alin. 1 Cod procedură civilă. Procedura de soluţionare a cererii de suspendare — art. 143 alin. 1-3 Cod procedură

– poate fi dispusă doar la solicitarea celui interesat, cu darea unei cauţiuni in cuantum de 1000 lei;

– pentru motive temeinice. poate fi dispusă în aceleasi condiţii, fără citarea părţilor, chiar inainte de primul terrnen de judecată;

-instanţa se pronunţă prin incheiere, care nu se motivează si nu este supusă niciunei căi de atac;

– măsura suspendării judecării procesutui va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea.

Subiectul nr. 2

CERINŢE:

1) Indicaţi argumentat care este ordinea soluţionării excepţiilor invocate prin întâmpinare şi la primul termen de judecată 0,50 puncte

Ordinea de soluţionare este următoarea: lipsa citării reprezentantului legal al pârâtului C3, necompetcnţa instanţei, prescripţia extinctivă a dreptului materiaI la acţiune. Instanţa determină ordinea de soluţionare a excepţiilor invocate sirnultan in funcţie de efectele pe care acestea le produc (art. 248 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă). Soluţionarea cu prioritate a excepţiei privind lipsa citarii reprezentantului legal al pârâtului C3 se impune deoarece instanţa nu poate adopta nicio soluţie asupra celorlalte două excepţii în absenţa unei legale reprezentări a unei părţi. Necitarea reprezentantului legal echivalează cu nelegala citare a părţii, iar competenţa se verifică la primul termen cu părţiIe legal citate (art. 131 Cod procedură civilăj. Excepţia de necompetenţă se analizează inaintea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune deoarece numai o instanţa competentă poate soluţiona o excepţie procesuală de fond.

2) Exclusiv din perspectiva argumentclor prezentate de B, potrivit cărora nu poate fi chemat in garantie deoarece nu este tert, fiind deja parte în proces, răspundeți argumentat dacă este admisibilă cererea formulată de pârâţii Cl, C2 şi C3 privind chemarea in garanţie a pârâtului B — 0,50 puncte

Cererea de chemare în garanţie este admisibilă, putând fi formulată şi impotriva pârâtului. Chiar dacă pârâtul care calitatea de parte, chemarea in garanţic a acestuia îi conferă o pozitie procesuală diferită de cea deţinută iniţial.

3) Indicaţi argumentat solutia cu privire la excepţia de necompetenţă teritorială, invocată de pârâţii C1, C2 şi C3 – 0,50 puncte

Excepţia de necompetenţă invocată de pârâtii C I, C2 si C3 este neîntemeiată. Cererea formulată de reclarnantul A nu poate fi calificată drept o cerere în materie de moştenire deoarece reclamantul nu este creditorul defunctului C (art. 118 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă),

4) Indicaţi argumentat soluţia cu privire la excepţia invocată de pârâtul Cl referitor la lipsa citării reprezentantului legal al pârâtului C3 0,50 puncte

Instanţa trebuie sa dispună amânarea judecăţii şi citarea minnrului prin reprezentant legal, la domiciliul acestuia din urmă. Pârâtul C1 are interes de a invoca lipsa legalei reprezentări a lui C3, fiind un aspect care afectează valabilitatea actelor efectuate la acel termen. Nulitatea care intervine ca urmare a absenţei reprezentantului legal aI celui lipsit de capacitate procesuală de exerciţiu nu este condiţionată de existenţa unei vătămări (art. 57 alin. 2; art. 176 pct. 1 Cod procedură civilă)

5) Indicaţi argumentat soluţia cu privire Ia excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtul B 0,75 puncte

In ceea ce priveşte cererea care are ca obiect plata sumei de 300.000 lei, aceasta este prescrisă. Deşi punerea in intârziere întrerupe termenul de prescripţie extinctivă, efectul întreruptiv se produce numai dacă aceasta este urmată de introducerea cererii de chemare in judecată în termen de 6 luni de la punerea in intârziere (art. 2537 pct. 4, art. 2540 Cod civil). Or, in speţă, cererea de chemare în judecată a fost inregistrată după o perioadă mai mare de 6 luni de la punerea în intârziere.

în ceea ce priveşte cererea revocatorie, termenul de prescripţie extinctivă este de 1 an şi curge de Ia data cunoaşterii faptului că actul de donaţie a creat starea de insolvabilitate (art. 1564 Cod civil). Or, cel mai târziu la data de 12 decembrie 2017 reclamantul, potrivit propriilor afirmaţii, a aflat cu certitudine faptul că debitorul este insolvabil, cunoscând totodată şi faptul că anterior a donat bunul imobil, astfel că cererea este prescrisă.

Aşadar, excepţia prescripţiei dreptului material la actiune este intemeiată, în cazul ambelor cereri.

6) B a invocat şi inadmisibilitatea cererii revocatorii, indicând drept motiv faptul că reclamantul nu deţine un titlu executoriu în privinţa sumei de 300,000 lei, iar acţiunea revocatorie nu se poate exercita Tn lipsa unui titlu executoriu şi a unei dovezi privind iniposibilitatea realizării creanţei prin executare. Arătaţi argumentat dacă este corectă susţinerea lui B 0,50 puncte

Susţinerea lui B nu este corectă. Pentru promovarea acţiunii revocatorii creanţa trebuie să fie certă. Nu se cere condiţia existenţei unui titlu executoriu în favoarea creditorului (art. 1563 Cod civil).

7) Precizaţi dacă 1n speţă, in ceea ce priveşte cererea revocatorie, este necesar ca reclamantul să facă proba complicităţii lui C Ia frauda debitorului — 0,50 puncte

În cazul in care actul supus revocării este cu titlu gratuit pentru a sc zidmite acţiunea revocatorie nu este necesar ca reclamantul să facă dovada complicităţii la fraudă a termlui dobânditor (art. 1562 alin. 2 Cod civil).

8) Arâtaţi care sunt condiţiile în care donatorul datorează garantia contra evicţiunii in cadrul donaţiei fără sarcini — 0,50 puncte

DonatoruI nu răspunde pentru evicţiune decât dacă a prornis expres garanţia sau dacă evicţiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afectează dreptul transmis, pe care a cunoscut-o şi nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului (artl 1018 alin. 1 Cod civil).

9) Care sunt efectele admiterii acţiunii revocatorii in raporturile dintrc creditor şi terţul dobânditor? — 0,75 puncte

Creditorul va putea urmări bunul în mâinile terţului dobânditor. Acesta va putea păstra bunul plătind creditorului căruia ii profită admiterea acţiunli o sumă de bani egală cu prejudicitil suferit de acesta prin incheierea actului. Hotărârea de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunul până la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a intemeiat acţiunea (art. 1565 Cod civil).

10) Analizaţi admisibilitatea in principiu a cererii de intervenţie accesorie formulate de D – 0,50 puncte

Cererea de intervenţie accesorie nu este admisibilă deoarece efectele hotărârii de admitere a cererii revocatorii se produc nurnai asupra creditorului chirografar reclamant şi asupra intervenienţilor, în sensul de intervenienţi principali, care invocă un drept de creanţă propriu. Intervenientul aecesoriu nu beneficiază în niciun fel de efectele hotărârii de admitere a acţiunii revocatoril, astfel că nu justifică un interes în apărarea creditorului reelamant.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [852.82 KB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina