fbpx

Somație către o persoană decedată. Executorul judecătoresc: ”Este un gol în procedură”

Pe cât de hilară pare la prima vedere o somație adresată de un executor judecătoresc către o persoană decedată, pe atât de fină este problematica pe care o ridică cu privire la un gol din procedura civilă, după cum ne spune executorul în cauză.

Executorul judecătoresc Ioan Ovidiu Man din Cluj-Napoca a emis recent o somație către un bărbat despre care menționează în paranteză, după nume, că este decedat. La prima vedere, te întrebi ce în capul executorului? Mai ales că la final scrie: ”Debitorul este invitat a se prezenta până la expirarea termenului procedural de 15 zile (…) la sediul SCPEJ Man si Asociatii”. Debitorul trebuie să achite către trei creditori 88.339 lei, ca urmare a unui proces pierdut.

Dacă v-ați revenit din râs, să trecem la parte serioasă a poveștii. L-am contactat pe executorul Ioan Ovidiu Man pentru a ne explica situația. Precizăm că debitorul a decedat după începerea executării silite, situație prevăzută la art.687 alin. (1) din Codul de procedură civilă, și că a fost numit un curator special al succesiunii, dintre membrii Baroului Cluj.

”E un gol acolo, pe care încercăm să-l umplem cumva. Este un gol în procedură, în ceea ce privește numirea sau adresabilitatea. Noi ne raportăm la debitor, deși știm că e mort. Dacă scriam curatorul apar alte probleme. El nu apare în încuviințarea de executare. Probabil că exprimarea cea mai corectă era ”către debitor prin curatorul succesiunii” , dar noi ne-a adresat debitorului și i-am trimis-o curatorului.

Este un imobil care apare pe persoana decedată și trebuie urnit ceva. Noi trebuie să-l executăm. Dacă nu notăm urmărirea imobilului în CF, există riscul de a pierde executarea acestuia.”, a explicat executorul.

Acesta admite că somația e amuzantă, dar spune că aceasta se va preciza cu moștenitorii și că notarea de urmărire trebuie făcută pe decedat, pentru că el e proprietarul în cartea funciară.

”Dincolo de discuția că pare ciudat, nu putem să riscăm pierderea sau golirea conținutului executării silite în raport cu creditorul. Codurile de procedură sunt sunt pefectibile. Ar trebui reglementată situația. Procedura se derulează prin curator. Se va reveni cu adresă la Camera Notarilor Pubici pentru a se vedea dacă s-a deschis procedura succesorală.”, a mai precizat Ioan Ovidiu Man.

Reglementări privind executarea silită din Codul de procedură civilă:

Art. 687: Interzicerea executării silite
(1) Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de către cei chemaţi la moştenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost numit, în condiţiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un curator special pentru executare, în condiţiile art. 58.
(2) În cazul în care creditorul sau executorul judecătoresc ia cunoştinţă, în orice mod, de faptul că debitorul a decedat, acesta este obligat să solicite de îndată camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul să facă menţiune în registrul special prevăzut de lege despre începerea executării silite şi să îi elibereze un certificat din care să rezulte dacă moştenirea debitorului a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de moştenitori, precum şi faptul dacă până la acceptarea moştenirii de către cel puţin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.
(3) În cazul în care se constată că moştenirea nu a fost dezbătută sau, după caz, acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc poate cere camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, după caz, notarului public deja sesizat întocmirea inventarului succesiunii sau desemnarea unei persoane în acest scop.

Art. 688: Începerea executării contra moştenitorilor.
(1) Dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite şi se constată că nu există niciun moştenitor acceptant şi nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecătoresc, instanţa de executare va numi de îndată un curator special, până când va fi numit, în condiţiile legii, curatorul succesiunii, dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător.
(2) În cazul în care moştenirea a fost acceptată şi există numai moştenitori majori, executarea silită va fi pornită împotriva tuturor, în afară de cazul în care numai unii dintre aceştia sunt chemaţi, de lege ori potrivit voinţei defunctului, să răspundă pentru anumite datorii ale defunctului. Dacă executarea silită este pornită contra tuturor moştenitorilor, aceştia vor fi citaţi, printr-o înştiinţare colectivă, făcută la locul deschiderii moştenirii, pe numele acesteia, cu excepţia cazului în care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu în vederea citării sau un reprezentant al acestora, după caz.
(3) Dacă între moştenitori sunt şi minori sau persoane puse sub interdicţie judecătorească, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea reprezentanţilor sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdicţie judecătorească nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanţei de executare numirea unui curator special, până la numirea lui, dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 689: Continuarea executării contra moştenitorilor

Dacă la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă şi nu va fi reluată împotriva succesibililor acceptanţi decât după 10 zile de la data când aceştia au fost încunoştinţaţi despre continuarea executării silite, dispoziţiile art. 688 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 820: Înştiinţarea debitorului şi terţului dobânditor

Executorul judecătoresc va comunica încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată şi de somaţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare.

Art. 821: Înştiinţarea altor persoane
Dacă se urmăreşte numai cota-parte aparţinând debitorului din imobilul aflat în proprietate comună pe cote-părţi, copii de pe încheierea de încuviinţare a executării vor fi comunicate şi coproprietarilor, cu invitaţia de a-şi exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. 823.

Art. 822: Publicitatea urmăririi
(1) Odată cu comunicarea încheierii de încuviinţare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară să dispună, în baza acesteia, notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face urmărirea.

(2) Când se urmăresc mai multe imobile, înscrise la acelaşi birou sau la birouri teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară diferite, pentru o creanţă garantată cu ipotecă colectivă, cererea de notare a urmăririi se va înainta biroului teritorial la care este înscrisă ipoteca principală, care, după ce va săvârşi notările prevăzute de lege, va trimite din oficiu o copie de pe încheierile sale biroului de cadastru şi publicitate imobiliară unde este înscrisă ipoteca secundară.

(3) Când dreptul de proprietate este înscris numai provizoriu în favoarea debitorului, notarea se va face sub condiţia justificării înscrierii provizorii. În acest caz, creditorul urmăritor va fi în drept să exercite, în numele debitorului, acţiunea pentru justificarea dreptului de proprietate.
(4) Când cererea de notare nu poate fi admisă din cauza unui impediment de carte funciară, potrivit legii, se va nota respingerea acesteia.

(5) Încheierea de admitere sau respingere a notării pronunţate de registratorul de carte funciară se va comunica, în afara creditorului urmăritor, executorului judecătoresc, precum şi persoanelor care, potrivit menţiunilor din cartea funciară, sunt interesate.
(6) În cazul în care cererea de executare silită şi înscrisurile anexate acesteia nu cuprind menţiuni privitoare la imobilul urmărit, executorul judecătoresc va solicita efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de prezentul articol de îndată ce imobilul va fi identificat cu datele necesare îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

Comments

comentarii

BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult
Prognoza meteo. Meteorologii anunță vreme caldă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!