Acasă » Anunțuri » Societatea ACI Cluj S.A. – Convocare A.G.O.A și A.G.E.A

Societatea ACI Cluj S.A. – Convocare A.G.O.A și A.G.E.A

Consiliul de Administrație al S.C. ACI CLUJ S.A convoacă la sediul societății toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință de 1 mai 2017, pentru data de 24 mai 2017, ora 13.00 pentru A.G.O.A. și 13.30 pentru A.G.E.A., și 25 mai 2017, aceleași ore a doua convocare.

Consiliul de Administrație al S.C. ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70, ap. 3-4, având CUI nr. 200513, atribut fiscal: RO, înmatriculată sub nr. J12/200/1991, convoacă la sediul societății toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință de 1 mai 2017, pentru data de 24 mai 2017, ora 13.00 pentru A.G.O.A. și 13.30 pentru A.G.E.A., și 25 mai 2017, aceleași ore a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de administrație aferent anului 2016 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2016.

2. Supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente anului 2016, respectiv: bilanț contabil, cont de profit și pierderi, politici contabile și note explicative, prezentarea raportului auditorului extern.

3. Supunerea spre aprobare a repartizării profitului aferent anului 2016.

4. Supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017.

5. Aprobarea planului de investiții pe anul 2017.

6. Supunerea spre aprobare a numirii auditorului financiar, a duratei contractului și a remunerației acestuia.

7. Aprobarea inventarierii patrimoniului societății.

8. Împuternicirea unei persoane care să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a angajării de la Raiffeisen Bank a următoarelor produse bancare:
• plafon global în sumă totală de 25 milioane lei, cu următoarele sublimite – linie capital de lucru de maximum 10 milioane lei și plafon SGB de până la 15 milioane lei;
•credit de investiții în valoare de maximum 3 milioane de lei.
Aceste produse bancare vor fi angajate în vederea refinanțării creditelor pe care societatea le are la BRD.
Garantarea se va face prin ipotecă mobiliară și imobiliară asupra unor active patrimoniale deținute de societate, precum și asupra unor imobile aflate în proprietatea societății.

2. Prelungirea contractului de factoring angajat la UniCredit Tiriac Bank – S.A. în sumă de 15.600.000 lei.

3. Prelungirea plafonului pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară în valoare de 3.200.000 lei la UniCredit Tiriac Bank – S.A.

4. Prelungirea plafonului multi-scop în valoare de 15.000.000 lei, în aceleași condiții angajat la UniCredit Tiriac Bank – S.A.

5. Prelungirea liniei pentru emitere scrisori de garanție bancară de participare la licitație în valoare de 4.500.000 lei de la UniCredit Tiriac Bank -S.A.

6. Prelungirea creditului angajat la UniCredit Tiriac Bank – S.A., în sumă de 7.500.000 lei și utilizarea lui cash  și non cash în afara scrisorilor de confort emise din acest plafon.

7. Garantarea produselor bancare se va face în condițiile negociate cu banca, inclusiv ipotecă asupra imobilelor aflate deja în garanție la UniCredit Tiriac Bank – S.A. Garantarea va fi făcută în favoarea ACI CLUJ – S.A. și de către S.C. CANTINA DEJ – S.A. și S.C. CONSTRUCTII DEJ – S.A.

8. Angajarea unui leasing financiar în sumă de 50.000 euro în vederea achiziționării unei CIFE. Leasingul va fi achiziționat de la UniCredit  Leasing, Președintele Consiliului de Administrație fiind împuternicit în vederea negocierii contractului aferent.

9. Supunerea spre aprobare a constituirii de către BRD a unei garanții temporare asupra sumei de 384.496 lei, până la constituirea unei contragaranții aferente SGB nr. 34GBE20 16-3356.

10. Ratificarea următoarelor hotărâri ale Consiliului de Administrație a societății:

a) Hotărârea din data de 10.03.2017 privind prelungirea SGB nr. 879/09.12.2014 aferentă lucrării Sala de Sport Sf. Gheorghe, precum și privind achiziționarea a trei imobile situate în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 188;
b) Hotărârea din data de 10.04.2017 privind împuternicirea unei persoane în vederea semnării documentelor de vânzare-cumpărare a imobilelor situate în Calea Turzii nr. 188;
c) Hotărârea din data de 12.04.2017 privind contractarea unui credit ipotecar în sumă de 21.800.000 RON de la Banca Transilvania – S.A., pe o durată de 36 luni, pentru finanțarea/refinanțarea în proporție de 62% a costurilor (fără TVA), aferente Proiectului Rezidențial Calea Turzii.

La Adunare pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii Societății înregistrați la data de 1 mai 2017 stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea datei stabilite pentru adunări. Documentele și materialele privind ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru consultare în perioada de 30 (treizeci) zile anterioare ținerii adunărilor.

Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon: 0264- 405202 sau 0724.544.879, fax: 0264/412412.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina