clujust.ro

Așa s-a sărbătorit promovarea în trecut. (sursa foto stiridecluj.ro)

Raportul administratorului judiciar ”U” Cluj pe iunie: Obiectivul este promovarea în Liga I în 2016

”Cresterea nivelului surselor financiare care vor fi alocate sustinerii activitatii sportive curente a clubului, obiectivul final urmărit fiind promovarea în Liga I la finalul anului competițional 2015-2016.”, scrie în raportul de activitate administratorul judiciar Marieta Anastasescu, care lucrează neplătită pentru Universitatea Cluj.

Raport de activitate nr. 29 Pentru perioada 01.06.2015 – 30.06.2015

privind pe debitorul SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA

 

I. Activitatea curentă a debitoarei. În perioada de referinta, debitorul şi-a continuat activitatea comercială curentă, fiind derulate activitățile accesorii de comercializare de produse prin standul închiriat în locaţia Iulius Mall . În aceast interval temporal nu a fost disputat nici un meci oficial sau amical de către echipa principală, fiind perioada de pauză competițională. Au fost asigurate cheltuielile necesare Centrului de Copii și Juniori, inclusiv cele aferente participării la fazele superioare ale competițiilor de către grupele care s-au calificat.

Avînd în vedere faptul că la data de 27.05.2015 a fost înregistrată la SC F.C. Universitatea Cluj SA ( sub nr. 437) și comunicată administratorului judiciar demisia administratorului special, dl. Muneteanu Vlad, începând cu data de 01.06.2015, A&A Consultants IPURL a convocat Adunarea General a Acționarilor SC F.C. Universitatea Cluj SA pentru data de 15.07.2015, orele 12 :00, la sediul administratorului judiciar, având următoarele puncte pe ordinea de zi :

 • desemnarea unui nou administrator special al SC F.C. Universitatea Cluj SA, având în vedere faptul că fostul administrator special numit, dl. Munteanu Vlad – Ioan, a demisionat din funcție cu data de 01.06.2015.
 • împuternicirea administratorului judiciar de a semna actul constitutiv actualizat, hotărârile luate aupra punctelor de pe ordinea de zi și de a efectua toate demersurile necesare înscrierii modificărilor la ORC.

Convocatorul a fost transmis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire tuturor acționarilor clubului, în conformitate cu prevederile statutului acestuia precum și cu cele ale legii 31/1990. În conformitate cu raportul administratorului judiciar conținând situația contractelor jucătorilor SC F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA, aprobat de comitetul crditorilor în ședința din data de 12.06.2015, administratorul judiciar demarat negocieri cu jucătorii și eventualele cluburi interesate de aceștia.

Unele din discuțiile purtate s-au concretizat în cursul lunii iunie 2015, astfel : 

 • a fost încheiat actul aditional și contractul de tranzacție cu jucătorul Veselovsky Robert, prin care acesta renunță la orice pretenție financiară față de club, izvorâtă atât din contractul aflat în vigoare cât și din cel aferent anului competițional anterior, părțile stabilind încetarea raporturilor contractuale cu data de 16.06.2015 ; 
 • a fost încheiat actul adițional la contractul încheiat cu jucătorul Morar Vlăduț, prin care se decie încetarea raporturilor contractuale cu data de 30.06.2015 iar jucătorul renunță la orice pretenție financiară față de club; de asemenea, s-a negociat cuantumul compensației de promovare cu viitorul club la care jucătorul va activa la suma de 76.000 euro ; În continuare sunt purtate negocieri cu alți jucători. Au fost redactate actele procedurale şi a fost asigurată reprezentarea debitorului în vederea apărării intereselor sale în litigiile cu termene în cursul lunii mai 2015.

În perioada supusă raportării, au fost efectuate plăţi ţinând de activitatea curentă:

 • Cheltuielile de închiriere, administrare şi întreţinere a bazei sportive.
 • Plata utilităţilor şi a cheltuielilor de întreţinere şi chirie pentru sediul social.
 • Plata cheltuielilor de aprovizionare a standului clubului din Iulius Mall; –
 • Plata parțială a drepturilor salariale cuvenite salariaţilor debitorului încadraţi cu contract de muncă, precum şi a celor cuvenite jucătorilor în baza contractelor de prestări servicii sportive.
 •  Plata cheltuielilor aferente activității curente reprezentând combustibil, taxe poștale, taxe curierat rapid, etc.
 • Plata cheltuielilor legate de competiţiile echipelor de juniori.
 •  Plata taxelor de procedură FRF, plata amenzilor FRF;

Situația detaliată a plăților și încasărilor efectuate de debitoare în luna iunie 2015 este anexată prezentului raport de activitate.

II. Acte întreprinse în procedură

II.A. Având în vedere situația creată de retrogradarea echipei în Liga II și de necesitatea restructurării activității clubului în funcție de aceasta, administratorul judiciar a întocmit raportul nr. 1481/09.06.2015 conținând situația contractelor jucătorilor profesioniști de fotbal ai SC F.C. Universitatea Cluj SA Totodată, a fost convocat comitetul creditorilor, în vederea prezentării raportului antemenționat, prin convocatorul nr. 1482/09.06.2015, publicat în BPI nr. 10547/09.06.2015, pentru data de 12.06.2015 orele 14:00. Conform procesului-verbal nr. 1523/12.06.2015, publicat în BPI nr. 10987/16.06.2015, Comitetul Creditorilor a luat act de cuprinsul raportului administratorului judiciar nr. 1481/09.06.2015 conținând situația contractelor jucătorilor profesioniști de fotbal ai SC F.C. Universitatea Cluj SA și măsurile adoptate cu privire la acestea, fără a fi formulată nici o obiecțiune la acesta.

II.B. Tot ca o consecință a retrogradării din Liga I, administratorul judiciar a formulat propunerea nr. 1625 /22.06.2015 privind modificarea planului de reorganizare al debitoarei, în sensul restructurării activității debitoarei și diminuarii cuantumului creantelor cuprinse în programul de plati, pentru cresterea nivelului surselor financiare care vor fi alocate sustinerii activitatii sportive curente a clubului, obiectivul final urmărit fiind promovarea în Liga I la finalul anului competițional 2015-2016.

Adunarea creditorilor a fost convocată pentru data de 15.07.2015 orele 15.00, având ca punct pe ordinea de zi:  Aprobarea propunerii administratorului judiciar, nr. 1625/22.06.2015, de modificare a planului de reorganizare al SC F.C Universitatea Cluj SA Convocatorul nr. 1640/23.06.2015 a fost publicat în BPI nr. 11547/24.06.2015.

III. Situatia cheltuielilor efectuate de lichidatorul judiciar: Pentru desfasurarea în bune conditii a procedurii, administratorul judiciar a avansat din surse proprii în cursul lunii iunie 2015 suma de 3.791,06 lei, reprezentand: 

 • Bilete de avion deplasare administrator judiciar București – Cluj-Napoca – 1.265 lei; 
 • Cheltuieli deplasare reprezentare Tribunalul Botoșani și Curtea de Apel Suceava – 1.765,27; 
 • Taxe poștale, copii xerox, indirecte – 760,99 lei;

De asemenea, nu au fost achitate nici cheltuielile de procedură rezultate din deplasările la sediul debitorului și în fața instanțelor de judecată peperioada mai 2014- aprilie 2015. Cu privire la onorariul administratorului judiciar, la data redactării prezentului nu a fost achitată remunerația aferentă lunilor sept. 2014 – aprilie 2015.

Cu privire la onorariul administratorului judiciar, la data redactării prezentului nu a fost achitată remunerația aferentă lunilor sept. 2014 – aprilie 2015.

IV. LITIGII

Administratorul judiciar a asigurat reprezentarea debitorului în toate litigiile la care acesta este parte, detaliate în anexa. Litigii derivate din dosar nr. 106/1285/2013 :

A. PE ROLUL TRIBUNALULUI BOTOȘANI

1.Dosar 106/1285/2013/a47 – prin sentința civilă nr. 251/19.05.2015 se admit cererile de plată formulate de Borza Adrian Dumitru, Dolha Emilian, Teja Mihai – Răzvan și în parte cele ale jucătorilor Cristocea Vasilică, Lungu Andrei și Ciupe Axente Raul. Împotriva sentinței civile nr. 251/19.05.2015, clubul prin administrator judiciar a formulat recurs în termenul legal.

2. Dosar 106/1285/2013/a55 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Neag Ioan – în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

3. Dosar 106/1285/2013/a56 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Dolha Emilian – în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

4. Dosar 106/1285/2013/a57 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Lemnaru Valentin – în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

5. Dosar 106/1285/2013/a58 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Costin Raul – în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

6. Dosar 106/1285/2013/a59 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Jovanovic Petar- în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

7. Dosar 106/1285/2013/a60 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Achim Florin – în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

8. Dosar 106/1285/2013/a61 – având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Viveiros Nuno – în 25.06.2015 s-a fixat termen pentru data de 10.09.2015;

B. PE ROLUL CURȚII DE APEL SUCEAVA :

1.Dosar 106/1285/2013/a46 – având ca obiect cererea fromulată de club prin administrator judiciar de întoarecere a executării și restabilire situație anterioară prin obligarea dlui. Ganea Ioan Viorel la restituirea către SC F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA a sumei de 210.781,00 lei ( echivalent a 47.000 euro la cursul de 4,4847 la care plata a fost efectuată ) suma nedatorată ca urmare a efectelor definitive ale deciziei de denunţare nr. 3294/30.09.2013 emise de administratorul judiciar privind denunțarea convenției civile de prestări servicii sportive nr. 67/02.07.2013; prin sentința civilă nr. 159/24.03.2015 s-a admis excepția necompetenţă generală a instanţelor de judecată și s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Camerei Naţionale de soluţionare a litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal Clubul prin administrator judiciar a declarat recurs împotriva acestei hotărâri, dosar care are termen la data de 18.09.2015.

2. Dosar nr. 221/39/2015 – având ca obiect cererea de revizuire formulată de Compania Romprest Service SA împotriva deciziei civile nr. 102/30.03.2015 pronunțate de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 106/1285/2013/a31. La termenul din data de 29.05.2015, prin decizia civilă nr. 154 s-a admis contestația, s-a dispus anularea deciziei și trimiterea cauzei către arhiva instanţei în vederea distribuirii aleatorie a recursului, ulterior fiind fixat termen pentru data de 02.07.2015.

3. Dosar nr. 106/1285/2013/a42 – având ca obiect recursul declarat de club prin administrator judiciar impotriva sentintei civile nr. 27/22.01.2015, s-a fixat termen pentru data de 18.09.2015;

4. Dosar nr. 106/1285/2013/a44 – având ca obiect recursul declarat de dl. Dinu Viorel împotriva sentinței civile nr. 94/19.02.2015, la termenul din data de 25.06.2015 acesta a fost respins ca nefondat; De asemenea, a fost asigurata reprezentarea debitorului în litigiile din Anexa

 

anexa raport u cluj

 

anexa raport u cluj 2

Comments

comentarii

Un bărbat care a fost reținut de polițiști pentru că a violat o minoră în Cășeiu, județul Cluj, a dispărut înainte să fie emis mandatul de arestare. Acum Poliția îl caută, dar acesta nu este de găsit.... Citește mai mult
Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!