fbpx
Oficialitățile în frunte cu Horea Uioreanu și Liviu Dragnea la inaugurarea pistei

RAPORT: Cum a crescut prețul pistei Aeroportului Cluj cu aproape 50 %

CLUJUST.ro vă prezintă un raport despre cum a crescut valoarea noii piste a Aeroportului Cluj cu peste 61 milioane lei, ce reprezintă peste 48,8 % din valoarea inițială de 125,2 milioane lei. Zece acte adiționale la contractul de bază, încheiate în perioada aprilie 2012-mai 2013, și două contracte legate de cel de bază, încheiate în septembrie-noiembrie 2013, au dus prețul pistei de 2.100 metri la circa 186  milioane lei.

Prețul inițial avea prevăzut în contract un procent de creștere de 10 % pentru diverse și neprevăzute, deci o valoare totală de 137,8 milioane lei. Pentru că și această valoare a fost depășită cu aproape 50 de milioane lei, conducerea Aeroportului Avram Iancu Cluj a solicitat un credit bancar de 50 de milioane lei, garantat inițial printr-o hotărâre din ianuarie 2014 de către Consiliul Județean.  În contextul dosarului de corupție în care este implicat și constructorul pistei, aparatul de specialitate al CJ Cluj nu mai este de acord cu garantarea creditului deoarece consideră că astfel se acoperă cheltuieli ”umflate” artificial, detaliate într-un raport  prezentat mai jos. În raport se propune conducerii CJ Cluj sesizarea DNA și punerea documentului la dispoziția procurorilor.

Horea Uioreanu și Ioan Bene FOTO stiridecluj.ro
Horea Uioreanu și Ioan Bene FOTO stiridecluj.ro

Pentru construirea primei părți de 2.100 metri din noua pistă ce ar urma să aibă 3.500 metri, s-a organizat licitație și s-a încheiat, în septembrie 2011, contractul de achizitie publică privind execuția de lucrări nr. 146/06.09.2011 între Regia Autonomă (RA) Aeroportul Internațional Cluj Napoca și Asocierea SC Construcții Napoca S.A. – S.C. Icco System – S.C. Geo Arc Srl , având ca lider S.C.Construcții Napoca SA, ce-l are ca aosciat majoritar pe omul de afaceri Ioan Bene, arestat preventiv și trimis în judecată alături de președintele suspendat al CJ Cluj, liberalul Horea Uioreanu, pentru fapte de corupție. La solicitarea noii conduceri a CJ Cluj, aparatul de specialitet al instituției a realizat un raport cu privire la derularea contractului. ”Din documentele puse la dispoziție de către R.A Aeroportul Cluj – Napoca și înregistrate la Consiliul Județean Cluj, până la acest moment, rezultă faptul că prezentul contract a fost amendat cu 22 acte adiționale”, se arată în raportul finalizat în 27 iunie.

Arhitectul Claudiu Salanţă şi directorul Mariana Raţiu
Arhitectul Claudiu Salanţă şi directorul Mariana Raţiu

Raportul a fost solicitat cu ocazia ședinței din data de 23 iunie 2014 de către președintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan, respectiv, de către cei doi vicepreședinți, Horațiu Cătărig, Ioan Oleleu și de către consilierii județeni Marius Mânzat și Remus Lăpușan.

În baza acestuia deliberativul va putea decide, în cunoștință de cauză, asupra oportunității și legalității adoptării unei horărâri privind garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei.”, se arată în raportul realizat de secretatul județului Simona Gaci, arhitectul șef Claudiu Salanță, directorul general Simona Tatomir, directorul executiv Mariana Rațiu și directorul juridic Dan Pop, cu contribuția fostului arhitect șef Sanda Oltean, aflată în concediu de maternitate.

raport despre aeroport copy

EXTRASE DIN RAPORTUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CJ CLUJ

Valoarea inițială a contractului de lucrări a fost de 32.436.982,99 Euro, echivalentul a 137.808.522,23 lei fără TVA, care include și procentul de 10% reprezentând diverse și neprevăzute

Valoarea inițială a contractului de lucrari a fost de 125.280.474,75 lei, fără TVA, la care se adaugă 10% diverse și neprevăzute în sumă de 12.528.047,48 lei, fără TVA.

• Valoarea N.R- urilor (note de renunțare) este de: 9.340.076, 61 LEI fără TVA. ceea determină o reducere a valorii inițiale a contractului ajungându-se la suma de 115.940.398,14 lei la care se adaugă 10% cheltuieli cu diverse și neprevăzute.

Valoarea N.C.S – urilor (notelor de comandă suplimentară) este de: 50.504.880,74 LEI fără TVA, reprezentând 43,56 % din valoarea contractului actualizată cu notele de renunțare

• Actualizarea prețului contractului, urmare a actualizării devizului general, s-a făcut cu suma de 3.092.830,00 lei fără TVA
• O actualizare suplimentară s-a făcut prin actul adițional nr. 22 cu suma de 701.120,19 lei fără TVA

La valoarea obiectivului de investiții pistă de decolare-aterizare se adaugă:

CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 173/10.09.2013
A fost comunicat Consiliului Județean Cluj prin adresa nr. 17.334/19.11.2013 (anexa 12)

Obiectul contractului:
• extindere si reconfigurare suprafețe de mișcare aeroportuare și instalații aferente, respectiv:
o Extindere pista 2100 m cu 90 m
o Cale de rulare Foxtrot
o Acostamente cale de rulare Golf
o Sistematizare zona critică ILLS
Prețul contractului:
17.028.142,13 lei fără TVA
Durata contractului: 19 luni

CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 235/11.11.2013
A fost comunicat Consiliului Județean Cluj prin adresa nr. 1054/20.01.2014 (anexa 13)

Obiectul contractului:
• ”Alimentare cu energie electrică, reconfigurare și adaptare sisteme de balizaj și împrejmuire perimetrală” la obiectivul pista de decolare aterizare și suprafețe de mișcare – etapa 1
Prețul contractului:
2.169.999,86 lei fără TVA
Termenul de execuție: 30 de zile calendaristice

Astfel, dacă însumăm toate valorile din cele trei contracte (inclusiv actele adiționale aferente) rezultă suma finală de:

+ 125.280.474,75 lei – valoare contractată (fără 10% diverse și neprevăzute)

– 9.340.076,61 lei – note de renunțare (acte adiționale 8 și 19)

+ 50.504.880,74 lei – note de comandă suplimentară (acte adițional 10-17 și 20-21)

+ 3.092.830,00 lei – actualizare în urma actualizării devizului general

+ 701.120,19 lei – actualizare conform act adițional nr. 22

+ 17.028.142,13 lei – contract nr. 173/10.09.2013 – legat de contractul nr. 146/2011

– 2.962.698,59 lei – renunțare prin contract nr. 235/2013 pentru contact nr. 146/2011

+ 2.169.999,86 lei – contract nr. 235/2013 legat de contractul de bază nr. 146/2011

• Valoarea totală – 186.474.672,47 lei – valoare totală, fără TVA (contract de bază + cele două contracte încheiate în strânsă legătură cu cel de bază – negocieri pe litera b.)

Potrivit art. 5 din HG 28/2008, beneficiarul avea obligatia de a actualiza devizul general dupa încheierea contractului de achiziție, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții. Menționăm faptul că nu a existat nici o cerere din partea R.A. Aeroportul Internațional Cluj-Napoca privind actualizarea devizului general, urmare atribuirii contractului de execuție.

pista-noua3

Au fost încheiate zece acte adiționale (10,11,12,13,14,15,16,17,20,21) care conțin note de comandă suplimentară, iar valoarea totală a acestora este de: 50.504.880,74 lei fara TVA. Se impune clarificarea acestora sub aspect tehnic, economic și juridic.

ACTUL ADIȚIONAL NR. 10/18.04.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 1.382.925,56 LEI
• „executarea de lucrări suplimentare de „îmbunătățire conditii de fundare pe tronsonul între km 1+900 și km 2+100 și demolare clădiri din amplasament”

Se constată:
• lipsa avizului proiectantului general de specialitate
• lipsa dispoziției de șantier emisă de proiectantul general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

ACTUL ADIȚIONAL NR. 11/22.05.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 6.136.522,24 LEI
• „Îmbunătățire condiții de fundare pe tronsonele situate între km 1+900 și km 1+700, km 1+700 și km 1+480, km 1+480 și km 1+280 al pistei precum și elaborarea DDE”

Se constată:
• valoarea actului adițional este mai mare decât valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, așa cum rezultă din nota justificativă ;
• lipsa avizului proiectantului general de specialitate
• lipsa dispoziției de șantier emisă de proiectantul general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

LA ACTELE ADIȚIONALE NUMERELE 12/13.06.2012, 13/27.06.2012, 14/18.07.2012, 15/16.08.2012, 16/09.10.2012, 17/23.11.2012, 17/23.11.2012 SE VA ȚINE CONT DE URMĂTOARELE:

• prevederile clauzei 14.38 din contractul de lucrari 146/2011, conform careia „ORICE MODIFICARE SAU CERINTA CARE VOR REZULTA PE PARCURSUL DESFASURARII LUCRARII TREBUIE SA FIE AVIZATE DE CATRE RA AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA SI DE CATRE PROIECTANTUL LUCRĂRII, DUPĂ CAZ”;
• adresa nr. 10.923/17 iunie 2013 emisa de SC Iptana SA, din care citam :”subscrisa NU a avizat nicio modificare a documentatiilor in fazele Studiu de fezabilitate sau Proiect tehnic, elaborate in cadrul Acordului Cadru de servicii nr. 157/01.10.2007 si se delimiteaza de orice documentatie elaborata de alte societati comerciale;
• Prevederile subclauzei 14.41 potrivit carora „la începutul lucrărilor executantul are obligatia de a obtine toate autorizațiile si avizele necesare execuției lucrarilor”

ACTUL ADIȚIONAL NR. 12/13.06.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 5.447.473,05 LEI fără TVA
• „îmbunătățire condiții de fundare pe tronsonul situat între km 1+280 și km 1+050 al pistei și pe amplasamentele căilor de rulare Echo si Golf precum și elaborarea D.D.E pentru aceste lucrări”

Se constată:
• fotografii identice cu cele de la actul adițional nr. 10.

• se remarca faptul ca nu s-a operat modificarea pretului contractului, urmare a notelor de renuntare din actul aditional nr. 8
• lipsa avizului proiectantului general de specialitate
• lipsa dispoziției de șantier emisă de proiectantul general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare
Se recomandă:
• sunt incidente observatiile facute cu ocazia analizei actului aditional nr. 10
• verificarea ce lucrări au fost executate, respectiv valoarea decontată pentru calea de rulare Echo, tinând cont de faptul ca s-a renunțat la calea de rulare Echo

ACTUL ADIȚIONAL NR. 13/27.06.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 7.432.571,05 LEI fără TVA
• „îmbunatatire conditii de fundare pe tronsoanele situate intre km 1+060 – km 0+860 si km 0+860 – 0+660 al pistei”

Se constată:
• lipsa expertizei tehnice privind conditiile de fundare pista decolare-aterizare aferenta tronsoanelor ce fac obiectul actului aditional;
• lipsa avizul din partea proiectantului general Iptana SA;
• lipsa dispoziției de șantier din partea proiectantului general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

ACTUL ADIȚIONAL NR. 14/18.07.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 3.481.614,39 LEI fără TVA
• „îmbunătățire condiții de fundare pe tronsonul situat între km 0+460 si km 0+660 al pistei”

Se constată:
• lipsa expertizei tehnice privind conditiile de fundare pista decolare-aterizare aferenta tronsoanelor ce fac obiectul actului aditional;
• lipsa avizul din partea proiectantului general Iptana SA;
• lipsa dispoziției de șantier din partea proiectantului general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

ACTUL ADIȚIONAL NR. 15/16.08.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 2.648.398,98 LEI fără TVA • „Îmbunătățire condiții de fundare pe tronsonul situat între km 0+240 și km 0+460 al pistei”

Se constată:
• lipsa expertizei tehnice privind conditiile de fundare pista decolare-aterizare aferenta tronsoanelor ce fac obiectul actului aditional;
• lipsa avizul din partea proiectantului general Iptana SA;
• lipsa dispoziției de șantier din partea proiectantului general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

ACTUL ADIȚIONAL NR. 16/09.10.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 16.875.742,62 LEI fără TVA
• îl constituie executarea de lucrări de consolidare a terenului de fundare, reconfigurare si sistematizare verticala la Pista de decolare – aterizare de 3500 m Etapa I și suprafete de miscare aferente

Se constată:
• lipsa expertizei tehnice privind conditiile de fundare pista decolare-aterizare aferenta tronsoanelor ce fac obiectul actului aditional;
• lipsa avizul din partea proiectantului general Iptana SA;
• lipsa dispoziției de șantier din partea proiectantului general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare
• lipsa efectuării demersurilor de reautorizare a noii poziții a Golfului

ACTUL ADIȚIONAL NR. 17/23.11.2012
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 5.812.734,23 LEI fără TVA
• executarea de lucrări suplimentare de „Îmbunatatire conditii de fundare pe tronsoanele 1-11 ale pistei si Căile de rulare Echo 1 si Golf la Pista de decolare – aterizare de 3500 m Etapa I si suprafete de miscare aferente

Se constată:
• lipsa expertizei tehnice privind conditiile de fundare pista decolare-aterizare aferenta tronsoanelor ce fac obiectul actului aditional;
• lipsa avizul din partea proiectantului general Iptana SA;
• lipsa dispoziției de șantier a proiectantului general din care să reiasă N.R. pentru lucrările cuprinse în actul adițional nr. 12.
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

Este imperios necesar a se verifica ce lucrări au fost executate, respectiv decontate pentru calea de rulare Echo, tinând cont de faptul ca s-a renunțat la calea de rulare Echo. Este imperios necesar a se verifica ce lucrări au fost executate, respectiv decontate pentru calea de rulare Golf, ținând cont de faptul că actul adițional nr.12 prevedea îmbunătățirea condițiilor de fundare pe amplasamentul căii de rulare Golf, de faptul că actul adițional nr. 16 reglementa translatarea cu 180 m spre Vest a acesteia, iar actul adițional nr. 17 prevede îmbunătățirea condițiilor de fundare pentu cale de rulare Golf.

ACTUL ADIȚIONAL NR. 20/14.01.2013
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 1.066.393,93 LEI fără TVA
• executarea de lucrări suplimentare de „terasamente si consolidarea terenului, protectia stratului de balast stabilizat si adaptarea solutiei de construire a posturilor de transformare PT 15 si PT 16 la conditiile de fundare din amplasament, la obiectivul – Pista de decolare – aterizare de 3500 m – Etapa I si suprafete de miscare aferente

Se constată:
• lipsa expertizei tehnice privind conditiile de fundare pista decolare-aterizare aferenta tronsoanelor ce fac obiectul actului aditional;
• lipsa avizul din partea proiectantului general Iptana SA;
• lipsa dispoziției de șantier din partea proiectantului general
• lipsa acordului ordonatorului principal de credite, la momentul încheierii actului adițional, cu privire la modificarea soluției tehnice care a generat costuri suplimentare

ACTUL ADIȚIONAL NR. 21/07.05.2013
Obiectul actului adițional:
• valoarea notelor de comandă suplimentară este de 220.504,69 LEI fără TVA
• proiectarea lucrărilor prin revizuirea detaliilor de execuție pentru noile soluții tehnice la Pista de decolare – aterizare de 3500 m – Etapa I si suprafețe de mișcare aferente

Referindu-ne strict la actul adițional nr. 21, și ținând cont de faptul că autorizațiile de construire ce vizau realizarea pistei au fost ridicate de către D.N.A, nu putem verifica dacă translatarea cu 180 m a căii de rulare Golf a fost reautorizată!! În cazul în care ea nu s-a executat conform autorizațiilor de construire valabile, se impune efectuarea tuturor demersurilor pentru intrarea în legalitate. Menționăm faptul că, soluția tehnică privind translatarea cu 180 m Vest a căii de rulare Golf a fost pusă în operă prin actul adițional nr. 16. Arătăm faptul că, anterior acestei translatări, prin actul adițional nr. 12 s-au negociat lucrări de îmbunătățire condiții de fundare … pe amplasamentul căilor de rulare Echo și Golf, pentru o valoare de 5.447.473 lei, fără TVA. Se ridică întrebarea legitimă: cum s-au efectuat plățile aferente actelor adiționale nr. 12, nr.16 și 17 dat fiind faptul că la obiectivul cale de rulare Echo s-a renunțat iar obiectivul cale de rulare Golf-ul a fost translatat, coroborat modalitatea de plată.

Se recomandă:

• solicitarea un punct de vedere avizat de la A.N.R.M.A.P. fundementat de un raport de control efectuat de către aceasta, raportat la întreg contextul existent, respectiv la justificarea alegerii procedurii de atribuire în baza prevederilor art. 252 lit. j din OUG 34/2006 care a stat la baza procedurilor de negociere derulate cu privire la atribuirea execuției lucrărilor suplimentare, ce au generat încheierea actelor adiționale 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21

Contractul de lucrări, împreună cu actele adiționale nr. 1 – 14, au fost transmise Consiliului Județean Cluj prin adresa 12.640/2.08.2012, actele adiționale de la nr. 15 – 20 au fost transmise prin adresa nr. 812/15 ianuarie 2013, actul adițional nr. 21 a fost comunicat prin fax Consiliului Județean, respectiv actul adițional nr. 22 a fost comunicat Consiliului Județean prin două adrese diferite, 14.081/25.07.2013 și 14.590/2.08.2013 (anexa 4).

Cu ocazia întocmirii prezentului raport, s-a constatat faptul că actul adițional nr. 22 a fost comunicat Consiliului Județean prin două adrese diferite, 14.081/25.07.2013 și 14.590/2.08.2013 având conținut diferit, sub aspectul valorii actualizate a prețului contractului, respectiv al datei de încheiere.

PROPUNERI

În scopul valorificării tuturor aspectelor menționate în prezentul raport, se recomandă dispunerea de către Președintele Consiliului Județean Cluj a următoarelor măsuri:

Promovarea, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a unei informări a deliberativului cu privire la suspendarea/abrogarea efectelor HCJ nr.19/2014.
• Sesizarea Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Cluj în scopul efectuării unui audit public extern cu privire la toate aspectele enunțate.
• Sesizare A.N.R.M.A.P. cu privire la aspectele constatate în cuprinsul raportului și solicitarea efectuării unui control cu privire la modul de respectare a Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj a prevederilor legale care reglementeaza achizițiile publice.
Sesizare către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj Napoca prin punerea la dispoziție a prezentului raport și a tuturor documentelor aferente
• Elaborarea unei documentații ”AS BULID” în urma căreia să se demareze o analiză a lucrărilor autorizate/decontate/executate
• Sesizarea Inspectoratului Regional de Stat în Construcții pentru efectuarea unui control

 

CLUJUST.ro: Pe lângă toate actele adiționale și contractele legate de cel de bază, mai există contractul pentru construirea platformei de parcare avioane Apron 4 în valoare de 16 milioane lei și contractul pentru ”drum perimetral – latura nordică” la prețul de aproape 4,9 milioane lei fără TVA, despre care vom detalia într-un alt articol

 

Conducerea Aeroportului a replicat printr-un memoriu

Ciceo
directorul general al Aeroportului Cluj, David Ciceo

În data de 2 iulie, conducerea Aeroportului, mai exact directorul general David Ciceo, directorul economic Corina Florian, directorul comercial Gabriela Zanc, directorul operațional Iuliu Pop, directorul tehnic Petru Mocean și consilierul juridic Vlad Todoran, au trimis un memoriu la Consiliul Județean, prin care solicită sesizarea DNA Cluj tocmai cu privire la martorii din dosarul Uioreanu, șefii din CJ Mariana Rațiu, Claudiu Salanță, Simona Gaci, pe ale căror mărturii și documente se bazează o parte din rechizitoriul DNA de trimitere în judecată  inculpaților Horea Uioreanu, Ioan Bene și Vasile Pogăcean.  ”Având în vedere prejudiciile aduse Aeroportului acțiunile nelegale ale unor membri ai conducerii CJ Cluj, prejudicii aduse prin întârzierea nejustificată a eliberării autorizației de construire, crearea de avantaje necuvenite pentru proiectantul SC Iptana SA prin obligarea de a se încheia contracte numai cu aceștia, contrar dispozițiilor legale, considerăm că toate acestea se încadrează în categoria infracțiunilor de abuz în serviciu, conform art.297 Cod Penal și propunem domnule președinte, ca în acest sens să sesizați Serviciul Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție.

 

memoriu aeroport copy

Conducerea Aeroportului a solicitat și includerea pe ordinea de zi în următoarea ședință de CJ Cluj a memoriului.

”Dorim să vă supunem atenției că în perioada iulie 2012- iunie 2014, în mod constant, unii membri din conducerea CJ Cluj au obstrucționat și au împiedicat desfășurarea activității în cadrul Aeroportului International Avram Iancu Cluj RA prin următoarele:

– încălcarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

– constrângerea la unele acțiuni contrare intereselor aeroportului și CJ Cluj

– constrângerea la unele acțiuni contrare dispozițiilor legale

– neeliberarea în termen a avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării activităților

– nepromovarea hotărârilor necesare desfășurării activiților

– neluarea unor măsuri importante pentru județul Cluj și pentru Aeroport

– nefinalizarea demersurilor privind garantarea creditului în valoare de 50.000.000 lei pentru realizarea investiției publice de interes județean Pista 3.500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente.

– nepromovarea unei noi hotărâri privind destinațiile noi pentru curse aeriene

– inițierea de demersuri contrare CJ Cluj și Aeroportului

Conducerea Aeroportului a prezentat 10 puncte cu nemuțumiri, printre care acuzația adusă arhitectului șef Claudiu Salanță că a întârziat emiterea autorizației pentru platforma de parcare avioane Apron 4, necesitatea garantării creditului de 50 de milioane lei de la CEC Bank sau împiedicarea de către CJ Cluj a construirii unui parc fotovoltaic pe terenul Aeroportului. Însă, la niciun punct directorul David Ciceo nu a făcut referire la actele adiționale de la contractul de construire a pistei de 2.100 metri.

Sindicatul din cadrul Aeroportului critică raportul

În 9 iulie, Sindicatul Independent al RA Aeroportul Cluj-Napoca a trimis o scrisoare Primăriei, Prefecturii și Consiliului Județean, în care contestă raportul aparatului de specialitate al CJ Cluj.

 

scrisoare sindicat aeroport copy

 

”Dorin să vă transmitem că membrii Sindicatului Independent al RA Aeroportul Cluj-Napoca au luat act cu mare îngrijorare despre situația în care se găsește în prezent Aeroortul International Avram Iancu Cluj RA, urmare a unui RAPORT al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj din data de 27.06.2014 prin care se urmărește promovarea, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a acțiunii de suspendare a Hotărârii CJ Cluj nr.19 din 30 ianuarie 2014 privind garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei pentru realizarea investiției publice de interes județean ”Pista 3.500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” la Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA.

Apreciem că propunerea transmisă prin acest raport al aparatului de specialitate al CJ Cluj este un act abuziv care ne afectează grav activitatea din cadrul Aeroportului Cluj. Acest raport este mincinos, neadevărat și prezintă situația cu rea intenție, cu scopul exclusiv de blocare a activității Aeroportului Cluj în anul 2014 pentru proiecte de investiții aprobate și bugetate prin Hotărâri ale CJ Cluj adoptate în perioada 2011-2012-2013-2014.

Dorim s[ precizăm că marea noastră îngrijorare este faptul că, începând cu luna august 2014, băncile vor bloca conturile bancare ale Aeroportului Cluj deoarece pentru sumele scadente la plată nu vom avea disponibil în cont, nici din finanțare de la bugetul CJ Cluj pe anul 2014 și nici din credit bancar angajat de Aeroportul Cluj și garanatat de CJ Cluj.

Constatăm că, în mod total inexplicabil și nejustificat, după 6 luni de la adoptarea HCJC nr.19/30.01.2014, hotărâre a CJ Cluj care a avut la bază raportul și avizul favorabil al comisiilor de specialitate privind necesitatea, oportunitatea și legalitatea, se propune, retroactiv cu 6 luni, sistarea garantării finanțării la Aeroportul Cluj pentru pista de decolare-aterizare de 2.100 m, lucrare care a fost executată și dată în exploatare încă de anul trecut, din data de 26 octombrie 2013.  (…)

Blocarea conturilor Aeroportului Cluj va duce la sistarea plăților către furnizorii de utilități (apă, gaz, curent, telefonie) cu efecte dezastruoase pentru angajații aeroportului și pentru activitățile operaționale de pe Aeroportul Cluj, situație care poate conduce la intrarea în insolvență a Aeroportului Cluj.

O eventuală întrerupere a activității pe Aeroportul Cluj va avea consecințe deosebit de grave pe termen scurt, mediu și lung, va duce la decredibilizarea noastră pe plan național și internațional în domeniul aviatic, va duce la pierderea de contracte, sistarea și relocarea de trafic aerian, aplicarea de penalități și eventuale daune-interese aferente restanețelor la plată și sistarea accesului la orice creditare viitoare pentru Aeroportul International Avram Iancu Cluj.

Vă rugăm să aveți în vedere că este vorba despre salariile lunare a peste 230 de angajați ai Aeroportului Cluj care pot fi blocate sau sistate și care asigură veniturile pentru familiile lor, adică pentru circa 800 de cetățeni din județul Cluj.

(…)

Menționăm că, în cazul în care nu se vor lua măsurle ce se impun pentru deblocarea acestei situații care ne poate afecta desfășurarea activității, ne rezervăm dreptul de a acționa în continuare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, contăm pe sprijinul dumneavoastră și vă rugăm respectuos să ne sprijiniți pentru deblocarea acestei situații și pentru găsirea modalităților de finanțare și de garantare bancară, astfel încât să ne putem onora obligațiile contractuale, să ne putem păstra locurile de muncă, să ne încasăm salariile la timp, să ne putem plăti ratele la bănci și să ne putem întreține familiile care depind de noi și de activitatea de pe Aeroportul International Avram Iancu”, se precizează în scrisoarea sindicatului aeroportului.

 

 

Comments

comentarii

4 comentarii

  1. SUPER ARTICOL! Scanari, dovezi si toate puse cap la cap.

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!