fbpx

Proprietarul unei mașini a atacat în instanța taxa pentru deblocarerea roților din parcarea Iulius Mall Cluj

Proprietarul unei mașini ale cărei roți au fost blocate în parcarea Iulius Mall Cluj pentru oprire neregulamentară s-a adresat instanței pentru a recupera taxa de 100 de lei plătită pentru deblocare. Acțiunea a fost însă respinsă pe motiv că reclamantul a mers pe calea unei plângeri contravenționale în baza OG 2/2001, iar taxa de deblocare este ”consecința aplicării clauzei penale din Regulamentul de parcare Iuius Mall”, care nu are natură administrativă, ci este reglementat de norme de drept civil, potrivit motivării judecătorului.

În septembrie 2018, un agent de pază de la Iulius Mall Cluj a constatat ca autoturismul marca Hyundai Civic  a fost oprit neregulamentar in parcarea centrului comercial, respectiv pe trecerea pentru pietoni, cu incalcarea Regulamentului de parcare Iulius Mall, motiv pentru care s-a procedat la blocarea rotilor autoturismului. S-a pus in vedere conducatorului autoturismului necesitatea achitarii taxei pentru deblocare, in valoare de 100 lei, precum si modalitatea de achitare.

Șoferul a achitat taxa după care s-a adresa instanței Judecătoriei Cluj-Napoca. Prin cererea de chemare in judecata, avand ca obiect plangere contraventionala, petentul a solicitat, in principal, anularea actului de constatare nr. 1/29.09.2018 cu consecinta restituirii sumei de 100 lei, reprezentand taxa pentru deblocare, iar in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu avertismentul. Din cuprinsul plangerii contraventionale reiese ca aceasta este intemeiata pe prev. OUG nr. 195/2002, HCL Cluj-Napoca nr. 61/2014 si OG nr. 2/2001.

judecătoria

Prin Sentința civilă  nr. 1545/2019, Judecătoria a admis exceptia inadmisibilitatii formularii plangerii contraventionale, invocata de instanta de judecată, si a respins  plangerea contraventionala.

”In speta, actul de constatare nr. 1/29.09.2018 a fost emis in baza unui act denumit „regulament de parcare”, intocmit de o societate comerciala, intimata S.C. Iuius Mall Cluj S.R.L. si nu in baza actelor normative enumerate in cuprinsul art. 1 din OG nr. 2/2001, iar agentul M.I. nu are calitate de agent constatator conform prev. art. 15, alin. 2 si alin. 3 din OG nr. 2/2001. Totodata, suma de 100 lei achitata de petent reprezinta venit al intimatei, societate comerciala  si nu la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale conform art. 8, alin. 4. Asadar, raportul juridic dedus judecatii nu prezinta natura administrativa, ci este reglementat de norme de drept civil.

Actul de constatare nr. 1/29.09.2018 nu reprezeinta un proces verbal de constarare si sanctionare a contraventiei conform prev. OG nr. 2/2001, iar taxa de deblocare in valoare de 100 lei nu este o sanctiune contraventionala (amenda), ci reprezinta consecinta aplicarii clauzei penale din Regulamentul de parcare Iuius Mall incidenta in cazul incalcarii regulilor de utilizare a parcarii centrului comercial detinut de intimata.”, se arată în motivare.

Mai departe, proprietarul mașinii a invocat în cerere de apel prezentața unor clauze abuzive în contract de adeziune, adică în regulamentul de parcare, dar Tribunalul a arată că în apel nu se poate schimba obiectul cererii și a respins apelul ca neîntemeiat.

”Lipsa naturii juridice de proces-verbal de contravenție a actului de constatare atacat a fost în mod corect analizată de judecătorul fondului, prin raportare la definiția contravenției prev. de art. 1 din OG nr. 2/2001, la destinația sumelor ce se stabilesc cu titlu de amendă contravențională conform art. 8 din același act normativ, și calitatea persoanelor care încheie procese-verbale de contravenție , fiind necesar ca acestea să aibă calitate a de agent constatator , care este recunoscută prin lege doar unor persoane învestite cu autoritate de stat, condiții care în speța de față nu sunt îndeplinite.

Pentru aceleași motive nu se pot reține a fi incidente nici prevederile HCL Cluj-Napoca nr . 61/2014 invocate prin cererea de apel, fiind de principiu că în materie contravențională incidența unei anumite norme de reglement a re prin ipoteză încălcată de către contravenient trebuie să rezulte din chiar cuprinsul actului sancționator. Or în litigiul de față actul de constatare nr. 1/2018 nu a făcut trimitere la actele normative de care se prevalează fără temei apelantul, ci fundamentul emiterii acestei note este reprezentat de „Regulamentul de parcare Iulius Mall ”, care nu are natura unui act normativ emis de o autoritate sau instituție publică conform art. 2 din OG nr. 2/2001, ci de o societate privată, care nu are putere de legiferare, ci poate stabili, după caz, reguli și condiții pentru utilizarea complexului comercial pe care îl deține, pe care destinatarii sunt chemați a le respecta sau, după caz, a le contesta în condițiile dreptului comun, respectiv în baza unor relații private, care nu implică vreun organ al statului care să acționeze în această calitate oficială.

Cât privește argumentul invocat prin cererea de apel, în sensul că ne aflăm în prezența unui contract de adeziune sau a unor clauze abuzive, instanța de control judiciar reține caracterul inadmisibil al unor astfel de apărări în materie contravențională, fiind cert totodată că acestea exced limitelor învestirii instanței în condițiile OG nr. 2/2001, prin voința expresă a apelantului-contestator R.P.A, care a stabilit astfel limitele și obiectul învestirii instanței. De altfel, art. 478 alin. 3 C.proc.civ. statuează expres că „ în apel nu se poate schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată și nici nu se pot formula pretenții noi ”, or prin însăși invocarea de către apelant a răspunderii contractuale (contract de adeziune) sau a dispozițiilor speciale din materia protecției consumatorului , acesta neagă implicit apărările sale inițiale, nefondate de altfel, privind natura contravențională a actului nr. 1/29.09.2018 intocmit de intimata Iuius Mall Cluj S.R.L.

În egală măsură tribunalul constată că simpla natură pecuniară a măsurii dispuse nu o transformă într-o sancțiune contravențională, ci acesta rămâne, după cum se menționează expres și în nota de constatare, o „taxă pentru deblocare ”, care nu se aplică pentru a sancționa vreo faptă de parcare neregulamentară prevăzută de OUG nr. 195/2002 sau HCL Cluj-Napoca nr. 61/2014, ci pentru nerespectarea unui regulament emis de o societate comercială care reglementează modalitatea „respectării locurilor speciale amenajate și marcate în acest sens ”, locuri care fac obiectul proprietății private a societății , care a înțeles să dispună sub această formă de dreptul său.

De asemenea, susținerea apelantului R.P.A în sensul că „ acest act nr. 1/29.09.2019 ține loc de proces-verbal” denotă încă o dată, inclusiv din partea apelantului, lipsa de fundament a notei de constare de a reprezenta în sine proces-verbal de contravenție, fiind cert că legiuitorul nu a permis, prin nicio dispoziție legală, a se asimila contenciosului contravențional acte de constatare sau alte asemenea înscrisuri care nu au o astfel de natură juridică.”, se arată în motivare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina