fbpx

Proiect de lege privind admiterea la INM/magistratură, absolvirea INM și examenul de capacitate al magistraților stagiari

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Prin Decizia nr. 121/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Curtea Constituțională a reținut faptul că legea organică privind statutul judecătorilor și procurorilor – Legea nr. 303/2004 – nu prevede aspecte esențiale privind concursul de admitere în magistratură, cum sunt etapele și probele de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor și posibilitatea de contestare a fiecărei probe, contravenind dispozițiilor art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituție. Aceeași motivare a fost reținută de Curte și pentru celelalte examene reglementate de Legea nr. 303/2004: admiterea la Institutul Național al Magistraturii, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii și examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari.

În acord cu Decizia Curții Constituționale menționată mai sus, a fost elaborat un proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice acest proiect, în care sunt reglementate, în acord cu decizia Curții Constituționale menționată, o serie de aspecte legate de organizarea concursurilor în cauză, prin raportare la reglementările existente în Legea nr. 303/2004 anterior intervenției legislative operate prin Legea nr. 242/2018 (spre exemplu, durata și structura cursurilor la INM, durata stagiului judecătorilor și procurorilor), precum și prin preluarea și adaptarea, la nivel de lege, în scop de simplificare, a unor dispoziții cuprinse în regulamentele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii care au ca obiect domeniile evidențiate în Decizia Curții Constituționale. Această propunere are în vedere menținerea soluției tranzitorii deja adoptate pentru anul 2019 cu privire la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii.

De asemenea, proiectul cuprinde și dispoziții tranzitorii în legătură examenul de capacitate al magistraților a cărui susținere a fost amânată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în data 12 martie 2020, soluția legislativă cuprinsă în proiect fiind în sensul reluării acestui examen, în baza noilor dispoziții legale.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Proiectul de lege

Probele concursurilor de admitere

Art. 9 – (1) Examinarea candidaţilor în cadrul concursului de admitere se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

  1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinut la următoarele discipline:
  2. a) drept civil;
  3. b) drept procesual civil;
  4. c) drept penal;
  5. d) drept procesual penal;
  6. o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinută la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal.

(3) La proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(4) Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), respectiv testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(5) A doua etapă constă în susţinerea unui interviu. În această etapă, participă numai candidaţii declaraţi admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri de auditori de justiţie, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs, în cazul unui număr impar de locuri sau posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaţilor admişi în etapa a doua se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

 

Art. 10 – (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la 9 alin. (2) pct. 1.

(2) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de către comisie şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Evaluarea şi notarea lucrărilor la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice se realizează prin procesare electronică.  Lucrările se notează cu “Admis” sau “Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, în limita dublului numărului de locuri de auditori de justiţie, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs. Numărul candidaţilor admişi se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns