fbpx

Proiect de lege pentru modificarea și completarea legii privind prevenirea şi combaterea pornografiei

Un grup de cetățeni au inițiat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind prevenirea şi combaterea pornografiei.

 

În cuprinsul proiectului de lege se definesc termeni cum sunt acte cu caracter obscen sau materiale cu caracter obscen.

Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop garantarea protejării minorilor “de anumite conţinuturi explicite pe care, sub o anumită vârstă, aceştia le-ar putea interpreta greşit, conţinuturi care influenţează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care minorii pur şi simplu nu le pot discerne”.

Redăm INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ din 2021 ,,Proiect de lege – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei” publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 30 septembrie 2021

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea legislativă are ca obiect completarea şi modificarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea pornografiei.

Statul are obligaţia constituţională de a elabora norme care stau la baza unei legislaţii şi a unui sistem instituţional care garantează protecţia necesară dezvoltării fizice, sufleteşti şi morale a minorilor, precum şi păstrarea identităţii sexuale corespunzătoare sexului biologic. Conform Constituţiei României, art. 49, alin. 3, sunt interzise exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală. Prin urmare, pentru ca România să ducă la îndeplinire acest deziderat, considerăm că este necesară trasarea acelor norme care să facă posibilă păstrarea valorilor morale în societate.

În fapt, această propunere legislativă protejează minorii de anumite conţinuturi explicite pe care, sub o anumită vârstă, aceştia le-ar putea interpreta greşit, conţinuturi care influenţează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care minorii pur şi simplu nu le pot discerne, existând pericolul real şi nefast al creării unor confuzii grave în sistemul de valori morale, în ceea ce priveşte percepţia naturalului, a sinelui, a relaţiilor interumane şi a lumii înconjurătoare.

Pornind de la această premisă, prezenta propunere legislativă, în acord cu prevederile Constituţiei României, este propusă în interesul unei dezvoltări fizice şi morale sănătoase a minorilor, definind aria acelor conţinuturi cu privire la care se impune a se asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicaţii, evenimente, curricule ori alte acţiuni de speţă.

În acest scop, prezenta propunere legislativă de completare şi modificare a Legii nr. 196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea pornografiei, prevede interzicerea punerii la dispoziţia persoanelor cu vârsta sub 18 ani a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conţinut media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, care promovează sau susţine o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluiditatea de gen sau orice altă formă de promovare a vreunei perversităţi polimorfe şi deviaţie de la natural.

Propunerea noastră are în vedere introducerea unor norme care să prevină şi să interzică derularea unor programe şcolare dedicate minorilor, pe teme de educaţie sexuală de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoţională şi afectivă a minorilor şi pot denatura percepţia obiectivă, naturală şi morală a realităţii. În plus, prezentul text legislativ are în vedere preîntâmpinarea accesului în sistemul de învăţământ preuniversitar a adăugărilor de conţinut sexual al unor organizaţii având o autenticitate profesională îndoielnică, de multe ori înfiinţate pentru reprezentarea şi promovarea unor minorităţi sexuale. Cu ocazia acestor programe, reprezentanţii unor organizaţii, sub egida derulării unor activităţi de educare în domeniul luptei împotriva discriminării, în cadrul unor aşa-zise activităţi de sensibilizare, influenţează dezvoltarea sexuală naturală a minorilor, ceea ce poate provoca prejudicii grave în procesul de dezvoltare fizică, spirituală şi morală a acestora.

Scopul modificării propuse de noi este ca derularea programelor destinate minorilor să fie posibilă doar de către personal specializat, iar participarea la acestea să fie făcută exclusiv cu acordul părinţilor, în aşa fel încât întreaga programă referitoare la educaţia sexuală să nu se transforme într-o platformă de promovare a agendei unor minorităţi artificiale, de construcţie ideologică şi pseudoştiinţifică.

Comitetul de iniţiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind modificarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

PROIECT DE LEGE
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 20 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, care promovează homosexualitatea în rândul persoanelor minore sau care îngrădesc dreptul minorilor la identitate de gen corespunzătoare sexului biologic, dacă se săvârşesc în public.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală, care promovează homosexualitatea în rândul persoanelor minore sau care îngrădesc dreptul minorilor la identitate de gen corespunzătoare sexului biologic.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informării, dacă acestea sunt aprobate în prealabil de către Ministerul Educaţiei şi dacă nu aduc atingere intimităţii, imaginii, demnităţii minorului sau pudorii şi moralităţii publice.”

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Se interzice punerea la dispoziţia persoanelor cu vârsta sub 18 ani a oricărui material cu caracter obscen care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine sau care promovează o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului sau homosexualitatea.”

5. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3) – (6), cu următorul cuprins:
“(3) Prestatorii de servicii sau organizatorii de conferinţe, seminare sau alte tipuri de evenimente, care pot influenţa dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a minorilor şi care au ca element definitoriu pornografia, respectiv promovarea sau prezentarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbării sexului sau homosexualităţii, precum şi prezentarea sexualităţii în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, trebuie să asigure măsurile necesare prin care accesul minorilor este interzis.
(4) Prestatorii de servicii media care realizează şi difuzează materiale fotografice, materiale video sau emisiuni ce conţin elemente cu caracter obscen sau care au ca element definitoriu pornografia şi actele cu caracter obscen, respectiv promovarea sau prezentarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbării sexului sau homosexualităţii, precum şi prezentarea sexualităţii în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, trebuie să comunice instituţiilor abilitate şi să marcheze, corespunzător cerinţelor legislative în materie, că respectivele programe difuzate sau promovate sunt interzise minorilor.
(5) Nu se consideră mesaj de interes public sau publicitate în scop social acea emisiune care este aptă să influenţeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a minorilor, în special prin faptul că în conţinutul acesteia ca element definitoriu apare prezentarea sexualităţii ca pe un scop în sine, pornografia, respectiv promovarea sau prezentarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbării sexului sau homosexualităţii.
(6) Prestatorii de servicii în domeniul educaţiei şi instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei au obligaţia de a se asigura că în cadrul programelor educaţionale nu se regăsesc informaţii care promovează pornografia sau care să influenţeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a minorilor, în special prin faptul că au ca element definitoriu prezentarea sexualităţii ca pe un scop în sine sau prezentarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbării sexului sau homosexualităţii.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 5
Publicaţiile având caracter pornografic şi obscen sau care promovează abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului sau homosexualitatea, precum şi prezentarea sexualităţii în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, sunt destinate exclusiv persoanelor majore şi sunt marcate cu un pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand, se comercializează numai în spaţii special amenajate, autorizate conform legii.”

7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Afişarea de materiale cu caracter obscen, dintre cele definite la art. 2 alin. (3), în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă.”

8. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Persoanele care realizează site-uri cu caracter obscen şi pornografic sau care promovează abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului sau homosexualitatea, precum şi prezentarea sexualităţii în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, sunt obligate să interzică accesul minorilor la conţinutul site-ului sau al respectivelor secţiuni.”

9. La articolul 10, literele e), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicaţii având caracter obscen şi pornografic sau care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului sau homosexualitatea, precum şi prezentarea sexualităţii în mod direct fără că destinatarul să fi solicitat acest lucru;
………………………………………………………….
h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole ce conţin acte cu caracter obscen, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4;
………………………………………………………….
k) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi alin. (4), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic, de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri şi de interzicere a accesului minorilor la conţinutul acestor site-uri.”

AVIZ
referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea pornografiei”

Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea pornografiei”, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, cu modificările ulterioare, transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R2.081/24.08.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D743/24.08.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, cu modificările ulterioare,

avizează favorabil iniţiativa legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:

1. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată.
Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop garantarea protejării minorilor “de anumite conţinuturi explicite pe care, sub o anumită vârstă, aceştia le-ar putea interpreta greşit, conţinuturi care influenţează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care minorii pur şi simplu nu le pot discerne”.

2. Prin conţinutul său normativ, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

4. Având în vedere uzanţele normative, titlul proiectului trebuie reformulat astfel:
“Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei”.

5. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea introductivă a articolului unic, precum şi părţile dispozitive ale pct. 1 – 9 trebuie redactate după cum urmează:
“ARTICOL UNIC
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 20 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:”;
“1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:”;
“2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:”;
“3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:”;
“4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3) – (6), cu următorul cuprins:”;
“5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:”;
“6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:”;
“7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:”;
“8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:”;
“9. La articolul 10, literele a), e) – h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins”.
Menţionăm că fiecare parte dispozitivă va fi urmată de redarea normele preconizate, marcate în mod corespunzător.

6. La pct. 1, referitor la norma propusă pentru art. 2 alin. (4), semnalăm că textul este lipsit de caracter dispozitiv, aşa cum impun cerinţele art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări”.

În cazul în care prin acest text se are în vedere definirea noţiunii de “materiale cu caracter explicit”, precizăm că această noţiune nu este utilizată nici în cuprinsul proiectului şi nici în actul normativ de bază. Din interpretarea sistematică a normelor de tehnică legislativă rezultă că introducerea unei definiţii în cuprinsul unei reglementări se impune numai în măsura în care este necesară definirea unor noţiuni la care se face referire cel puţin o dată în cuprinsul actului normativ. Prin introducerea unei dispoziţii care defineşte o noţiune neutilizată, norma nu se integrează armonios în ansamblul reglementării şi creează confuzie în interpretarea altor dispoziţii din cuprinsul legii, contrar normelor de tehnică legislativă.

De exemplu, actul normativ de bază defineşte la art. 2 alin. (3) noţiunea de “materiale cu caracter obscen” ca reprezentând “obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală”. Or, definind “materialele cu caracter explicit” ca fiind acele materiale enumerate în cuprinsul definiţiei materialelor cu caracter obscen “care promovează homosexualitatea în rândul persoanelor minore sau care îngrădesc dreptul minorilor la identitate de gen corespunzătoare sexului biologic” se produce o confuzie între cele două categorii de materiale avute în vedere de actul normativ.

Sunt necesare, de aceea, reformularea textului propus, pentru definirea exactă a sferei noţiunii de “materiale cu caracter explicit”, precum şi reanalizarea proiectului în ansamblu, în sensul utilizării noţiunii nou-definite în cuprinsul normelor supuse intervenţiilor legislative.

7. La pct. 2, la norma propusă pentru art. 3 alin. (2), sintagma “dacă, prin conţinutul lor, nu pun în pericol dezvoltarea fizică şi morală a minorilor” este lipsită de previzibilitate în lipsa descrierii elementelor de conţinut avute în vedere.
Sunt necesare, de aceea, reanalizarea textului şi reformularea corespunzătoare a acestuia.

8. La art. 3 alin. (3), astfel cum este propus la pct. 3, expresia “În vederea asigurării scopurilor şi drepturilor minorilor” trebuie reformulată, prin precizarea scopurilor avute în vedere de text.
În plus, întrucât noţiunea de “conţinut” nu este definită în actul normativ de bază şi nici în proiect, respectivul termen trebuie înlocuit cu o sintagmă care să asigure claritatea şi previzibilitatea textului.

9. La pct. 4, la norma propusă pentru art. 4 alin. (3), prin formularea prea generală, expresia “orice alte acţiuni care au ca scop să influenţeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a minorilor” este lipsită de previzibilitate.

Observaţia este valabilă şi pentru alin. (4), cu referire la sintagma “emisiuni care au ca scop să influenţeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a minorilor”.

Menţionăm că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, “legea trebuie să întrunească cele trei cerinţe de calitate care rezultă din art. 1 alin. (5) din Constituţie – claritate, precizie şi previzibilitate. Curtea a statuat că respectarea legilor este obligatorie, însă nu se poate pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este clară, precisă şi previzibilă, întrucât acesta nu îşi poate adapta conduita în funcţie de ipoteza normativă a legii. De aceea, una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative. Aşadar, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, respectiv să fie clar, precis şi previzibil” (Decizia nr. 619/2016).

Totodată, semnalăm că referirea la acţiunile care au ca “element definitoriu … violenţa” nu este suficient de clară şi nu pare a se încadra în obiectul de reglementare al actului normativ de bază. Sunt necesare, de aceea, reanalizarea şi reformularea textului.

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, pentru art. 5, propus la pct. 5, pentru art. 7 alin. (4), astfel cum este propus la pct. 7, precum şi pentru toate celelalte norme din proiect în cuprinsul cărora se utilizează expresia “care promovează violenţa”.

Din punctul de vedere al corectitudinii exprimării, la art. 4 alin. (3) se impune înlocuirea expresiei “are ca element definitoriu” cu sintagma “au ca element definitoriu”.

10. La art. 4 alin. (6), astfel cum este propus la pct. 4, pentru rigoarea exprimării, sintagma “instituţiile din subordonarea Ministerului Educaţiei” trebuie înlocuită cu expresia “instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei”. Pentru acelaşi motiv, expresia “are ca element definitoriu” trebuie redată sub forma “au ca element definitoriu”.

11. La art. 6 alin. (2), astfel cum este propus la pct. 6, semnalăm că noţiunea de “materiale cu caracter obscen” este definită la art. 2 alin. (3), şi nu la art. 5, aşa cum rezultă din textul propus. Se impune, de aceea, revederea normei de trimitere.

12. La pct. 7, în cuprinsul normei propuse pentru art. 7 alin. (4), pentru corelarea terminologică a textului cu dispoziţiile alin. (1) ale aceluiaşi articol, termenul “website-uri” trebuie redat sub forma “site-uri”.

13. La pct. 8, semnalăm că incriminările prevăzute la art. 9 cuprind reglementări paralele celor cuprinse în Codul penal în art. 221 alin. (4) – Coruperea sexuală a minorilor, în art. 222 – Racolarea minorilor în scopuri sexuale, precum şi în art. 374 alin. (1^1) – Pornografia infantilă.
Precizăm că, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative”. Sunt necesare, de aceea, reanalizarea şi reformularea normelor din cuprinsul art. 9, pentru eliminarea paralelismelor în reglementare.

14. La pct. 9, referitor la norma propusă pentru art. 10 lit. h), semnalăm că noţiunea de “spectacole cu caracter explicit” nu este definită în cuprinsul actului normativ de bază sau al proiectului, astfel încât trebuie reformulată în mod corespunzător.
La art. 10 lit. k), pentru asigurarea unei reglementări complete, textul trebuie să cuprindă o precizare expresă referitoare la obligaţia privind interzicerea accesului minorilor la conţinutul site-ului, prevăzută la art. 7 alin. (4), la care se face trimiterea.

PREŞEDINTE
FLORIN IORDACHE

Bucureşti, 14 septembrie 2021.
Nr. 737.

DECLARAŢIE
– extras –

Subsemnaţii:
BĂLTĂREŢU MARIANA
JANŢĂ GHERGHINA
UNCU DANIEL-MARIAN
RADU ALEXANDRU MARIAN
LICXANDRU VALENTIN
PÂRVULESCU EUGEN
ROMAN EDMOND
MLADIN EMIL-IULIAN
ARDELEANU ŞTEFAN-ADRIAN
ŞERBU ALEXANDRU
CIOBOTARU MARIUS BOGDAN
CRUDU ALEXANDRU
având în vedere că:
A. suntem cetăţeni români, titulari ai dreptului de vot prevăzut la art. 36 din Constituţia României şi ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituţia României;
B. drepturile şi libertăţile stipulate în Constituţia României, precum şi obligaţia ce ne revine de a apăra valorile morale, culturale, precum şi dreptul de a hotărî cu privire la educaţia propriilor copii ne-au îndemnat să luăm iniţiativa constituirii acestui Comitet, al cărui scop este să protejeze minorii de anumite conţinuturi explicite care influenţează negativ dezvoltarea minorilor, prin iniţierea unei propuneri legislative de modificare a Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei;
C. prin Constituţia României, art. 49 alin. 3, este interzisă exploatarea minorilor sau folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală, considerăm că este necesară trasarea acelor norme care să facă posibilă păstrarea valorilor morale în societate.
În temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, art. 150 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind modificarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, în acord cu prevederile Constituţiei, este propusă în interesul unei dezvoltări fizice şi morale sănătoase a minorilor, prin interzicerea punerii la dispoziţia persoanelor cu vârsta sub 18 ani a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conţinut media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, care promovează sau susţine o abatere de la identitatea sexuală de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluiditatea de gen sau orice altă formă de promovare a vreunei perversităţi polimorfe şi deviaţie de la natural, definind astfel aria acelor conţinuturi cu privire la care se impune a se asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicaţii, evenimente, curricula ori alte acţiuni.
Aşadar, considerăm necesară modificarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei atât pentru a evita dezbateri nenecesare şi interpretări contradictorii, cât şi pentru a preveni derularea unor programe şcolare dedicate minorilor, pe teme de educaţie sexuală de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoţională şi afectivă a copiilor şi pot denatura percepţia obiectivă, naturală şi morală a realităţii.
În conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menţionată, respectiv dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de prim-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
Ne asumăm întru totul proiectul de lege de modificare a Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi expunerea de motive anexată prezentei declaraţii şi totodată suntem de acord ca domnul RADU ALEXANDRU MARIAN (…) să reprezinte prezentul Comitet de iniţiativă cetăţenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea proiectului de lege anexat şi, ulterior, să acţioneze pentru publicarea proiectului legislativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Comitetul de iniţiativă desemnează, de asemenea, pe domnul RADU ALEXANDRU MARIAN (…), în calitate de preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu cetăţenii împuterniciţi pentru întocmirea listelor de susţinători, strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin proiectul de lege de revizuire a Constituţiei anexat prezentei declaraţii.
Dăm prezenta declaraţie pentru a fi folosită în faţa tuturor autorităţilor competente.
Prezentul act a fost redactat, procesat şi autentificat la Societatea Profesională Notarială “Simona Popescu şi Asociaţii”, din municipiul Bucureşti, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care va fi păstrat în arhiva biroului notarial şi 5 (cinci) duplicate, din care 4 (patru) duplicate au fost eliberate părţilor şi 1 (unu) duplicat s-a depus în arhiva biroului notarial.

Declaranţi
Băltăreţu Mariana
Uncu Daniel-Marian
Licxandru Valentin
Roman Edmond
Ardeleanu Ştefan-Adrian
Ciobotaru Marius Bogdan
Janţă Gherghina
Radu Alexandru Marian
Pârvulescu Eugen
Mladin Emil-Iulian
Şerbu Alexandru
Crudu Alexandru

ROMÂNIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ “SIMONA POPESCU ŞI ASOCIAŢII”
Licenţa de funcţionare nr. 212/3.974/02.07.2018
Bucureşti, str. Nicolae Beldiceanu nr. 3, parter, ap. 1, sectorul 1
telefon/fax: 021.319.77.91; 021.319.77.92; e-mail: office@notariatpopescu.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.767
Ziua: 24; Luna: August; Anul: 2021

În faţa mea, Ştefan Ana Maria Cristina, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
Băltăreţu Mariana
Janţă Gherghina
Uncu Daniel-Marian
Radu Alexandru Marian
Licxandru Valentin
Pârvulescu Eugen
Roman Edmond
Mladin Emil-Iulian
Ardeleanu Ştefan-Adrian
Şerbu Alexandru
Ciobotaru Marius Bogdan
Crudu Alexandru
care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar şi anexele.
În temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
se declară autentic prezentul înscris.
S-a încasat onorariul de 300 lei şi TVA 57 lei, achitat cu bon fiscal eliberat de biroul notarial.

NOTAR PUBLIC,
Ştefan Ana Maria Cristina

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, de Ştefan Ana Maria Cristina, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.

—————

Comments

comentarii

Cinci persoane au murit într-un accident produs de un microbuz românesc pe autostrada M1 din Ungaria.... Citește mai mult
Pompierii din cadrului Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj sunt adevărați eroi, după ce în ultima săptămână au evitat un adevărat dezastru.... Citește mai mult
CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și încearcă să amâne plata salariilor pentru ultimele două luni.... Citește mai mult
Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a declarat că pentru cei care lucrează în instituțiile publice, certificatul verde ar trebui să fie obligatoriu pentru a avea acces în clădire.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!