fbpx

Procurorii și polițiștii vor accesa direct registrul conturilor bancare, pe bază de protocol cu ANAF-Guvernul a aprobat ordonanța care permite accesul și utilizarea informațiilor din registrul conturilor bancare

Guvernul a adoptat ordonanța care dă acces direct procurorilor și polițiștilor la registrul conturilor bancare ținut de ANAF și permite utilizarea de către aceștia a informațiilor obținute în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni.

Conform proiectului de act normativ, autoritățile care vor avea acces la registrul conturilor bancare vor fi: Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, precum și celelalte unități de parchet prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică.

Aceste autorități vor încheia protocoale cu ANAF, informațiile referitoare la aceste protocoale vor fi publice pe site-ul ANAF.

Redăm integral proiectul ordonanței recent aprobate:

Ordonanță privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.1 pct. III din Legea nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Capitolul I
Dispoziții generale

Art.1 – Prezenta ordonanță instituie unele măsuri privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip, în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni, după cum urmează:

a) facilitarea accesului autorităţilor competente prevăzute la art.3 alin.(1) la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare și a autorității competente prevăzute la art. 3 alin. (3) la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute la art. 2 lit.f).

b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare Oficiul, la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;

c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE;

d) schimbul de informaţii financiare și analize financiare dintre autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.

Art.2 – În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) registru centralizat de conturi bancare – registrul central electronic pentru conturi de plăți și
conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 611 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

b) informaţii financiare – orice tip de informaţii sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relaţiile de afaceri financiare, deţinute deja de către Oficiu sau de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;

c) informaţii din domeniul aplicării legii – orice tip de informaţii sau date deţinute deja de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori deținute de către autorităţile publice sau entităţile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor şi care sunt accesibile autorităţilor competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;

d) informaţii privind conturile bancare – informaţiile prevăzute la art. 611 alin.(3) din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

e) analiză financiară – rezultatul analizei operaționale și strategice care a fost deja efectuată de către Oficiu, în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau de către o unitate de informații financiare din alt stat membru al Uniunii Europene;

f) infracţiuni grave – infracţiuni de competenţa Europol astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr.56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol).

Capitolul II
Autoritățile competente

Art.3 – (1) Autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art.5, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare potrivit art.7, sunt următoarele:

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;

c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

(2) Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informații financiare și analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică.

(3) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art.5.

(4) Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților competente prevăzute la alin. (1) și (3) se stabilesc:
a) departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități competente abilitate să acceseze, să consulte și să prelucreze informații privind conturile bancare;
b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a);
c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare de către persoanele prevăzute la lit.b).

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. b) trebuie să beneficieze de un înalt grad de integritate și să fie instruite cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la informațiile privind conturile bancare și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani.

(6) În aplicarea alin. (4) lit. c), conducătorii autorităților competente prevăzute la alin. (1) și (3) au în vedere următoarele:
a) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să fie necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
b) informațiile privind conturile bancare să fie prelucrate potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;
c) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să respecte dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.

(7) La solicitarea unui birou sau a unei autorități competente pentru recuperarea activelor înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute.

(8) Dispozițiile Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, a confiscării speciale sau a confiscării extinse.

Capitolul III
Accesul autorităților competente la informațiile privind conturile bancare

Art.4 – (1) Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie.

(2) Accesul şi consultarea prevăzute la alin. (1) se fac prin intermediul sistemului informatic prevăzut la art. 701 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de protocol încheiat între autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(3) Informaţiile cu privire la încheierea protocoalelor prevăzute la alin.(2) se publică pe pagina proprie de internet a autorităţilor respective, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art.5 – (1) Accesarea şi consultarea informaţiilor privind conturile bancare prevăzute la art. 4 se efectuează în baza unei analize de la caz la caz efectuată de către persoanele desemnate potrivit
art. 3 alin. (4) lit. b).

(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum și autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3) adoptă măsuri tehnice şi organizatorice care să asigure securitatea datelor conținute de registrul centralizat de conturi bancare în scopul exercitării dreptului de accesare şi consultare a informaţiilor privind conturile bancare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabile.

Art.6 – (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală păstrează evidența accesărilor și consultărilor realizate de către autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3).

(2) Evidențele prevăzute la alin. (1) includ cel puțin următoarele:
a) numărul dosarului;
b) data şi ora accesării sau a consultării;
c) tipul de date utilizate pentru accesare sau consultare;
d) datele unice de identificare ale rezultatelor;
e) denumirea autorităţii competente care a consultat registrul centralizat de conturi bancare;
f) identificatorul de utilizator unic al reprezentantului autorităţii competente care a efectuat accesarea sau consultarea.

(3) Responsabilii cu protecţia datelor ai registrului centralizat de conturi bancare verifică trimestrial evidenţa accesărilor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal evidenţa accesărilor, la cerere.

(4) Evidenţa prevăzută la alin.(1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecţiei datelor, inclusiv pentru a
se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații şi legalitatea prelucrării datelor, precum şi pentru asigurarea securității datelor.

(5) Informaţiile conţinute de evidența prevăzută la alin.(1) se şterg după o perioadă de cinci ani de la introducerea acestora, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru desfăşurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(6) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează sau asigură participarea personalului propriu care gestionează registrul centralizat de conturi bancare la programe specializate de formare cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe și în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Capitolul IV
Schimbul de informații

Art.7 – (1) Oficiul cooperează cu autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea.

(2) Solicitările motivate de informații financiare și analize financiare prevăzute la alin.(1), formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave se analizează individual de către Oficiu.

(3) Oficiul poate refuza, motivat, să răspundă solicitărilor prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri:
a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informaţiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigaţiilor sau analizelor în curs de desfăşurare;
b) în circumstanţe excepţionale, dacă divulgarea informaţiilor ar fi, în mod clar, disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce priveşte scopurile pentru care a fost solicitată.

(4) Orice utilizare a informaţiilor financiare sau a analizelor financiare comunicate de către Oficiu în alte scopuri decât cele prevăzute la alin.(2) este condiţionată de aprobarea prealabilă din partea acestuia. Oficiul transmite aprobarea sau refuzul său motivat, după caz.

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele: faptele relevante, contextul, motivele solicitării, scopul solicitării şi modul în care se utilizează informaţiile și analizele furnizate.

(6) Autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) au obligaţia de a comunica Oficiului modul în care au fost utilizate informaţiile transmise de acesta potrivit alin.(1).

(7) Diseminarea către orice alte autorităţi, agenţii sau departamente a informaţiilor financiare sau a analizelor financiare obţinute de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1), precum şi orice utilizare a acestor informaţii financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise iniţial, se realizează cu aprobarea prealabilă a Oficiului. Dispozițiile alin. (2), (3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător.

Art.8 -Autorităţile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) au obligaţia de a răspunde de îndată solicitărilor motivate de informaţii din domeniul aplicării legii formulate și adresate de către Oficiu atunci când solicitările de informaţii sunt necesare pentru prevenirea, depistarea şi combaterea spălării banilor sau de finanţare a terorismului, potrivit dispozițiilor Legii nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 – (1) În cazuri excepționale și urgente, Oficiul poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează de îndată, cu respectarea competențelor legale.

Art.10 – (1) Autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) pot transmite, la cerere, informaţii financiare sau analize financiare, obţinute în condițiile art.7 alin.(1), unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene și pot solicita informaţii financiare sau analize financiare unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când informaţiile financiare sau analizele financiare ce fac obiectul schimbului de informații sunt necesare pentru prevenirea, depistarea şi combaterea spălării banilor sau a finanţării terorismului

(2) Schimbul de informaţii financiare sau analize financiare prevăzut la alin.(1) se realizează prin mijloace de comunicare electronice securizate, pe baza unei analize de la caz la caz.

(3) Informaţiile financiare sau analizele financiare primite în cadrul schimbului de informații prevăzut la alin.(1) sunt utilizate de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate, după caz.

(4) Diseminarea către orice alte autorităţi, agenţii sau departamente a informaţiilor financiare sau a analizelor financiare obţinute de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1), precum şi orice utilizare a acestor informaţii financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise iniţial, se realizează cu aprobarea prealabilă a unității de informații financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat.

(5) Aprobarea prealabilă prevăzută la alin. (4) se solicită prin intermediul autorității competente
desemnate a statului membru al Uniunii Europene care a furnizat informațiile, prin mijloace de
comunicare electronice securizate.

Art.11 – (1) Autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a), b) și alin.(3) comunică Europol informații privind conturile bancare pe baza unor solicitări justificate corespunzător, în urma unei analize de la caz la caz.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol constituită potrivit Legii nr.56/2018, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau prin utilizarea unui alt mijloc de comunicare electronică securizat.

(3) Autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a), b) și alin. (3) pot refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin.(1) în condițiile art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului.

Art.12 – (1) Oficiul comunică Europol informaţiile financiare şi analizele financiare pe baza unor solicitări justificate corespunzător. Solicitările formulate de către Europol sunt soluționate ca și cum ar proveni de la o unitate de informații financiare dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau rețeaua FIU.net.

(3) Oficiul poate refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin.(1) în condițiile art.36 alin.(8) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului.

Capitolul V
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art.13 – (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice ori apartenenţa la un sindicat, sau a datelor privind starea de sănătate, viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane este permisă numai cu condiţia respectării unor garanţii adecvate privind drepturile şi libertăţile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Categoriile de date menționate la alin. (1) pot fi accesate și prelucrate de către personalul autorităților competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3) și de către personalul Oficiului, numai în următoarele condiții:
a) a beneficiat de instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
b) a fost autorizat de către operatorul de date cu caracter personal în vederea accesării și prelucrării datelor prevăzute la alin. (1);
c) accesarea și prelucrarea se realizează sub îndrumarea operatorului de date cu caracter personal.

Art.14 – (1) Autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și Oficiul întocmesc și păstrează registre cu solicitările de informaţii prevăzute de prezenta ordonanță.

(2) Registrele prevăzute la alin.(1) conţin cel puţin următoarele:
a) denumirea şi datele de contact ale autorității, numele şi datele de contact ale personalului din cadrul acesteia care formulează solicitarea de informații şi, pe cât posibil, ale destinatarului rezultatelor accesării sau consultării;
b) numărul dosarului cu privire la care sunt solicitate informaţiile;
c) obiectul solicitărilor;
d) orice măsuri de executare ale acestor solicitări.

(3) Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează în format letric sau electronic.

(4) Registrele prevăzute la alin.(1) se păstrează pentru o perioadă de cinci ani de la data întocmirii şi sunt utilizate exclusiv în scopul verificării legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(5) Autorităţile prevăzute la alin.(1) pun la dispoziția Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la cerere, registrele prevăzute la alin.(1).

Art.15- Exercitarea drepturilor de către persoana vizată se realizează în condițiile și limitele stabilite de Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și libera circulație a acestor date.

Art.16 – (1) În vederea evaluării eficacității combaterii infracțiunilor grave, autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și Oficiul elaborează statistici, conform atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe.

(2) Statisticile prevăzute la alin.(1) cuprind următoarele informaţii:
a) numărul de consultări efectuate în registrul centralizat de conturi bancare, de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3);
b) date privind volumul de solicitări adresate în temeiul prezentei ordonanțe de către autoritățile
competente prevăzute la art.3 alin.(1), (3) și de către Oficiu, măsurile luate în baza solicitărilor, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal şi numărul de persoane condamnate pentru infracţiuni grave în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile;
c) date din care rezultă timpul necesar pentru a răspunde unei solicitări după primirea acesteia;
d) date privind costul resurselor umane sau informatice alocate pentru soluționarea solicitărilor naționale sau internaționale, care intră sub incidenţa prezentei ordonanțe, în cazul în care aceste informații sunt disponibile.

(3) Ministerul Justiției, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor și Ministerului Public, asigură, anual, colectarea statisticilor prevăzute la alin. (1) şi transmiterea acestora Comisiei Europene.

(4) Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Ministerului Public, comunică Comisiei Europene datele necesare în vederea efectuării monitorizării realizărilor, rezultatelor și a impactului prezentei ordonanțe, potrivit programului de monitorizare stabilit de către aceasta.

Art.17 – Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei ordonanțe se realizează în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art.18 – (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală exercită următoarele atribuții:
a) transmite Comisiei Europene notificări privind iniţierea unor negocieri de încheiere a unor acorduri cu state membre ale Spaţiului Economic European, în baza solicitărilor instituțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) care inițiază aceste negocieri, referitoare la accesul la informațiile din registrul centralizat de conturi bancare, precum şi de a încheia astfel de acorduri;
b) informează periodic Comisia Europeană cu privire la negocierile prevăzute la lit.a) şi, după caz, o invită să participe în calitate de observator.

(2) Acordurile prevăzute la alin. (1) lit a) pot fi aplicate cu titlu provizoriu sau încheiate, dacă Comisia Europeană a adoptat o decizie de autorizare în acest sens.

Art.19 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Oficiul transmite Comisiei Europene o notificare scrisă privind desemnarea autorităților competente prevăzute la art.3 alin.(1) și (3).

(2) Orice modificare intervenită în ceea ce privește desemnarea autorităților competente este notificată Comisiei Europene de către Oficiu, în termen de maximum 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Art.20 – Prezenta ordonanță nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita și de a obține date din registrul centralizat de conturi bancare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
***
Prezenta ordonanță transpune Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Comments

comentarii

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.... Citește mai mult
Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, miercuri, 22 septembrie, într-o conferinţă de presă, că speră ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal, cu CFR Cluj.... Citește mai mult
O echipă de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a verificat depozitele carmangeriei Moldovan, după ce în spațiul public au apărut reclamații la adresa produselor comercializate.... Citește mai mult
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar asta înseamnă că începem să scoatem din dulap hainele mai călduțe și accesoriile potrivite.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!