fbpx

Primarul Cătălin Cherecheș, singurul care a primit clasare în dosarul ”HC Baia Mare” de la DNA

Primarul băimărean Cătălin Cherecheș este singurul care a primit clasare în dosarul ”HC Baia Mare” prin ordonanța din 18 octombrie procurorului Ioan Pop, șeful Biroului teritorial Baia Mare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Extras din Ordonanța de clasare a cauzei, extindere a urmăririi penale, schimbare a încadrării juridice a faptelor și declinare a competenței:

În ceea ce priveşte promovarea unor proiecte cle hotărâri vizând susţinerea financiară a Clubului sportiv şi incheierea contractelor având acest obiect, nu se constată incălcări ale legii comise de către suspectul Cherecheş Cătălin in exercitarea funcţiei de primar al Municipiului Baia Mare. Atat hotărârile Consiliului local, cât şi contractele in discuţie, au fost adoptate, respectiv încheiate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile in această materie, care au fost expuse in considerentele prezentei ordonanţe.

Nu rezultă că la momentul promovării propunerilor de hotărâri, ori la momentul încheierii contratelor, a actelor adiţionale la acestea sau pc parcursul executării lor, suspectul Cherecheş Cătălin ar fi cunoscut activităţile infracţionale ale inculpaţilor Bala Liviu Ioan, Făt Ioachim Nicolae şi Năsăiescu Florin Sandu ori ale suspectului Kotecz Daniel Augustin şi în cunoştinţă de cauză ar fi întreprins demersuri in vederea  finanţării Clubului sportiv cu surne de bani provenite din bugetut local al Municipiului Baia Mare.

Din declaraţiile inculpaţilor Bala Liviu Ioan, Făt Ioachim Nicolae şi Năsăiescu Florin. Sandu nu a rezultat faptul că au primit dispoziţii de la suspectul Cherecheş Cătalin in sensul folosirii sumelor de bani primite cu titlu de susţinere financiară ori cu titlu de cotizaţie în alte scopuri decât cele stabilite prin contracte ori prin normele financiare, sau în sensul justificării in mod ilegal a sumelor astfel cheltuite.

Astfel, incuipatul Bala Liviu Ioan a declarat că, după obţinerea finanţarii din partea Municipiului Baia Mare, a purtat discuţii cu suspectul Cherecheş Cătălin in ceea ce priveşte stratcgia şi obiectivele Clubului şi, in contextul participării echipei dc handbal ferninin la Liga Campionilor, i-a comunicat suspectului că doreşte să transferc 5 jucătoare. Cu două dintre aceste jucătoare suspectul a purtat discuţii personal pentru a le convinge să accepte transferurile, întrucât prezenta o mai mare credibilitate faţă de reprezentanţii Clubului.

Inculpatul Făt loachim Nicolae a declarat în esenţă că, în ceea ce priveşte activitatca financiară a Secţiei de handbal masculin pe care a condus-o, a luat decizii fără a fi influenţat de vreo altă persoană.

Inculpatul Năsăiescu Florin Sandu a declarat că, modul de plată a jucătorilor Prin înregistrarea acestora ca şi persoane fizice autorizate s-a stabilit în urrna unor discuţii purtate cu inculpaţii Bala Liviu loan şi Făt Ioachim Nicolae, cu suspectul Kotecz Daniel Augustin şi cu martorul Gurzo Ioan, precum şi în urma consultării cu persoane din conducerea unor cluburi sportive din Turda şi Oradea, care recurgeau la această modalitate de plată. Inculpatul a precizat că nu a purtat discuţii referitoare la acest aspect cu suspectul Cherecheş Cătălin şi nici cu privire la emiterea facturilor şi a chitanţelor în numele jucătorilor inregistraţi ca şi persoane fizice autorizate. Martorul a mai declarat că nu a participat la vreo discuţie referitoare la modul de constituire a bugetutui Clubului la care să fi fost prezent şi suspectul Cherecheş Cătălin. Totodată, a precizat că deşi l-a informat de mai multe ori pe suspect cu privire la cheituielile efectuate din bani alocaţi cu titlu de sprijin financiar, suspectul nu i-a cerut niciodată să justifice in mod ilegal, prin documente care nu reflectă realitatea cheltuielile efectuate. Nu rezultă din deciaraţia inculpatului că informarea suspectului a vizat in mod explicit faptul că s-au efectuat cheituieli neeligibile, ori că s-au depăşit plafoancle stabilite prin normele financiare pentru che1tuielile eligibile sau cum s-a procedat în concret pentru acoperirea cheltuielilor efectuate.

Suspectul Koteez DanLel Augustin s-a prevalat de dreptul de a nu face nicio declaraţic.

Martorul Viman Vasile a declarat că şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Clubului în perioada 6 iulie 2012 — 8 martie 2014, iniţial în calitate de director sportiv al echipei masculine, apoi ca şi manager financiar. MartoruI a arătat că, în această calitate, a purtat discuţii cu suspectul Cherecheş Cătălin referitoare la buna desfăşurare a activităţii clubului, oportunitatea unor transferuri de jucători, achiziţionarea unor echipamente. Martorul a specificat că discuţii de această natură a purtat şi cu alte persoanc implicate in susţinerea handbalului băimărean, cum ar fi sponsori ai clubului şi chiar şi cu suporterii.

Martora Chilat Crina Fiorela, cenzor în cadrul Clubului sportiv, a cicclarat că in cursul anului 2015, anterior redactării raportului cenzorului pentru anul 2014, s-a întâlnit intâmplător cu suspectul Cherecheş Cătălin, context în care i-a comunicat acestuia, că in urma analizării datelor financiare din balanţa şi bilanţul contabil al Clubului pentru anul 2014, a sesizat unele neconcordanţe cu datele comunicate la organele fiscale. Suspectul a sfătuit-o să menţioneze toate aceste neconcordanţe în raportul cenzorului.

Din declaraţille martorilor care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul clubului sportiv în calitate de jucători de handbal, a rezultat că suspectul Chcrecheş Cătălin a participat, alături de conducerea clubului, la o serie de şedinţe, organizate de rcgulă inaintea unor competiţii sportive importante, context in care a transmis incurajări echipelor şi le-a dat asigurări că Municipiul Baia Mare va susţine în continuare din punct de vedere financiar activitatea clubului, astfel că vor exista resurse atât pentru plata salariilor cât şi pentru plata primelor de joc.

Din analiza probatoriului testimonial expus anterior, rezultă că în calitate de reprezentant al principalului susţinător financiar al clubului sportiv, suspectul Cătălin Cherecheş s-a implicat, cu rol preponderent consultativ în organizarea activităţii clubului, demers care, prin el insuşi, nu poate fi considerat ilicit, cu atât mai mult cu cât, după intrarea Municipiului Baia Mare ca şi membru în asociaţia sportivă, obiectul contractelor de finanţare l-a constituit „finanţarea şi realizarea în comun de către părţile contractante, a acţiunii dc promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de performanţă, asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale pentru practicarea handbalului la nivel de performanţă, Imbunătăţirea nivelului de performanţă cadrul Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, precum şi promovarea imaginii Municipiului Baia Mare in plan naţional şi internaţional”. Nu se poate reţine insă că acesta a condus de facto clubul sportiv şi nici că acesta a dispus cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate cu titlu de susţinere financiară ori cu privire la modul de justificare a acestora.

Referitor la modalitatea de decontare şi justificarc a cheltuielllor efectuatc de către entitatea sportivă din sumele alocate dc către Municipiul Baia Mare cu titlu de susţinere financiară ori de cotizaţie, se constată că, potrivit normelor financiare acloptate prin H.C.L. nr. 298/2012 şi nr, 344/2014, a fost instituit un mecanism cle control financiar preventiv intern, exercitat prin intermediul funcţionarilor din cadrul Serviciului Finanţări Locale şi ai Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bala Mare. In concret, aprobarea raportărilor intermediare şi a deconturilor ataşate acestora de către reprezentanţii clubului sportiv, de către suspectul Cherecheş Cătălin, in calitate de primar şi ordonator de credite, a intervenit după o prealabilă verificare a documentelor justificative prezentate, efectuată de funcţionarii competenţi din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Din verificarea documentelor ridicate în cursul urmărirli penale a rezultat că acest mecanism de control a fost exercitat în cazul tuturor raportărilor intermediare analizate in considerentele prezentei ordonanţe.

Martora Rusu Adriana Ioana, angajată a Serviciului Finanţări Locale din cadrul Primăriei Mitnicipiului Baia Mare, responsabilă în mod direct cu verificarea documentelor justificative ln discuţie, a declarat nicioclată nu a primit dispoziţii din partea suspectului Cherecheş Cătălin în sensul cic a favoriza clubui sportiv cu privire la deconturile prezentate.

Faptul că s-a respectat mecanismul de control financiar instituit prin norrnele financiare, fără vreo intervenţie abuzivă a suspectului Cherecheş Cătălin, întăreşte concluzia că, deşi s-a implicat în activitatea clubului sportiv, acesta nu a avut cunoştinţă despre modul în care s-au cheltuit şi justificat sumele de bani alocate drept susţinere financiară din bugetul Municipidui Baia Mare.

La aceeaşi concluzie conduce şi discuţia legal interceptată, ce s-a purtat în data cie 24 aprille 2015 (ulterior depunerii raportării intermediare nr. 98/29.01.2015), in biroul suspectului Cherecheş Cătălin, la care au participat martora Geiger Melinda Anamaria şi inculpaţii Bala Liviu Ioan şi Năsăiescu Florin Sandu. În cadrul acestei discuţii, martora s-a plâns suspectului că i s-a cerut să semneze facturi şi chitanţe pentru sume pe care nu le-a primit, context in care suspectul a afirmat, adresăndu-se inculpaţilor, că „nu înţeleg de ce nu le puneţi pe banii Ior” (referindu-se la jucătoarele de handbal) şi că nu are cum să emită facturi o jucătoare pentru o surnă mai marc decât are de primit (vol. V, f. 7 17).

Tot astfel, dintr-o discuţie telefonică legal interceptată, ce s-a purtat la data de 27 aprilie 2014, Intre inculpatul Bala Liviu Ioan şi suspectul Cherecheş Cătălin, a rezultat că suspectul l-a avertizat pe inculpat ca în activitatea de gestionare a clubului să respecte dispoziţiile legale (folosind expresiile „mă interesează să fiţi corecţi şi să faceţi lucrurile cum trebuie” şi „fiţi corecţi şi respectaţi legea“). Tot in cadrul aceleiaşi discuţii, suspectul l-a avertizat pe inculpat că pe anumite tipuri de cheltuieli există plafoane care nu trebuie depăşite (vol. V, f, 154 156).

Declaraţia martorului Span Cristian, din data de 26 octombrie 2014, în sensul că a primit sumele de 20000 de lei şi de 60000 de lei de la inculpatul Bala Liviu Ioan, in urma unor intervenţii ale suspectului Cherecheş Cătălin, bani care ar fi provenit din finanţarea acordată clubului sportiv de către Municipiul Baia Mare, ori că ar fi participat la mai multe întâlniri între suspect si inculpaţii Bala Liviu Ioan şi Năsăiescu Florin Sanclu, în caclrul cărora suspectul Cherecheş Cătălin le-ar fi dat dispoziţii inculpaţilor cu privire la modul în care trebuie cheltuiţi banii din bugetul clubului este singulară şi nu se coroborează cu celelalte probe administrate cauză,

In fine, martorii Korponay Ferene Sandor şi Pop Gabriel Răducu, persoane care, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le-au administrat au acordat sponsorizări clubului sportiv, au infirmat teza potrivit căreia suspectul Cherecheş Cătălin i-ar fi determinat să acorde aceste sponsorizări. Totodată, din probele administrate nu rezultă că suspectul i-ar fi sprijinit in vreo modalitate  pe inculpaţli şi pe suspecţii din cauză, la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală in formă continuată, ori de fals In inscrisuri sub semnătură privată In formă continuată, reţinute în sarcina acestora.

Potrivit art. 103 alin. 2 din Codul de procedură penală, „In luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiel inculpatului instanţa hotărăşte motivat, Cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice indoială rezonabilă.” Acelaşi standard în materia probaţiunii este aplicabil şi în ceea ce priveşte punerea în mişcare a acţiunii penale impotriva unei persoane.

Dc asemenea, potrivit art. 4 alin. 2 din Codul de procedură penală, „după administrarea întregului probatoriu, orice Indoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului”.

Ori în ceea ce îl priveşte pe suspectul Cherecheş Cătălin, din analiza probelor şi a mijloacelor dc probă anterior expuse, făcând aplicarea principiilor legale enunţate, se constată că nu există probe certe, apte să conducă la concluzia că a săvârşit fapte materiale corespunzătoare conţinutului constitutiv al infractiunilor pentru care a fost pus sub acuzare şi să răstoarne prezumţia de nevinovăţie care operează în privinta suspectutui, în baza art. 4 alin. 1 din Codul de procedură. penală,

Prin urmare, în privinţa acestuia este aplicabil cazul de impiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzut de art. 16 lit. a clin Codul de procedură penală.

În privinţa inculpaţilor Bala Liviu Ioan, Făt Ioachim Nicolae şi Năsăiescu Florin Sandu, precum Şi în privinţa suspectilor Kotecz Danicl Augustin şi Pop Aurica, după schimbarea incadrării juridice a faptelor, corespunzător considerentelor expuse în ordonanţă, se va dispune disjungerea cauzei şi declinarea competentei de soluţionare a acesteia în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, unitate competentă material şi teritorial să supravegheze urmărirea pcnală cu privire la infracţiunile de obţinere ilegală de fonduri, prevăzută dc art. 306 atin. 1 cu aplicarea art. 309 din Codul penal, deturnare de fonciuri, prevăzută de art. 307 alin. 2 din Codul penal, obţinere ilebală de fonduri prevăzută de art. 306 alin. 1 din Coclul penal, evaziune fiscală, prevăzută de arl. 9 alin. l 1it. c din Legea nr. 241/2005 şi fals lIl inscrisuri sub semnătură privată, prevăzulă de art. 322 alin. 1 din Coclul penal, în conformitate cu prevederile art. 36 alin, L lit. a şi c, ale art, 56 alin. 6, art. 43 alin. 2 lit. c şi art. 41 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina