Acasă » PROCESE » Primăria și Fundația Primăvara Clujană pierd un teren de fotbal din baza sportivă ”Dan Anca”. Contractul de asociere încalcă legea

Primăria și Fundația Primăvara Clujană pierd un teren de fotbal din baza sportivă ”Dan Anca”. Contractul de asociere încalcă legea

Se complică situația bazei sportive ”Dan Anca”, folosită de grupele de copii de la ”U” Cluj. Dacă în ultima vreme s-a discutat despre rezilierea contractului de asociere dintre Primăria Cluj-Napoca și Fundația Primăvara Clujană, o instanță de la Tribunalul Cluj arată că acest contract încalcă legea 10/2001 și că fundația trebuie să predea un teren, pe care acum e gazon sintetic, către o persoană fizică, căreia i-a fost restituit în natură prin decizie definitivă.

Tribunalul Cluj a obligat Fundația Primăvara Clujană să predea un teren de 2.650 mp din totalul de 8.400 mp ce fac obiectul contractului de asociere cu Primăria. De asemenea, fundația are de plătit cheltuieli de judecată de 24.000 de lei.

Soluția instanței pe scurt: ”Admite cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta Katona Rozalia în contradictoriu cu pârâta Fundatia Primavara Clujana, având ca obiect revendicare si în consecinta:

Obliga pârâta la predarea în deplina posesie si pasnica folosinta a imobilului teren în suprafata de 2.650 mp., înscris în C.F. nr. 317252 Cluj-Napoca, nr. cadastral 317252, proprietatea tabulara a reclamantei. Obliga pârâta la plata sumei de 24.010 lei cheltuieli de judecata.”

Sentința a fost atacată cu apel de fundație, care se va judeca la Curtea de Apel Cluj în luna septembrie.

În motivele cererii de chemare în judecată, Katona Rozalia a a arătat că este proprietara tabulară a imobilului în suprafața de 2650 mp, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pe care l-a anexat.

Reclamanta a mai arătat că deține acest teren cu titlu de restituire, în baza Sentinței civile 289/2014 a Tribunalului Cluj, precum și a Deciziei civile, împreună cu îndreptarea erorii materiale, cu nr. 1318/R/2014 a Curții de Apel Cluj. La data de 26 mai 2016, i-a fost predat terenul în cadrul procedurilor speciale ale legii 10/2001, fapt consfințit de protocolul de predare-primire a imobilului având nr. 1183/45/04.01.2016, procedurile de publicitate imobiliară fiind anterior îndeplinite. ”La fața locului, la data de 26 mai 2016, au fost prezenți și reprezentanți ai paratei, care au luat act de predarea acestui teren în favoarea sa.”, a susținut femeia.

Aceasta a precizat că, pe parcursul procedurilor speciale de restituire impuse de exigențele Legii 10/2001, primarul municipiului Cluj-Napoca a emis autorizația de construcție 1004/06.05,2011, deși exista obligația de a păstra bunul imobil revendicat de fostul proprietar în formă și destinația avută la momentul notificării formulate în baza Legii 10/2001.

Reclamanata a notificat Fundația Primăvara Clujana pentru ”a-și ridica toate supraedificatele (în fapt gazonul sintetic și anexele lui) de pe terenul ce constituie proprietatea sa”, însă nu a dat curs solicitării ei.

Aceasta a arătat că, deși este proprietara tabulară a acestui teren, nu are posesia și folosința acestuia în condițiile în care parata folosește în continuare gazonul sintetic amplasat peste terenul ei, ca parte integrantă a bazei sportive pe care o are. Demn de remarcat este faptul că, după semnarea procesului – verbal de predare-primire. Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca i-au comunicat că au revoluționat în parte contractul pe care l-au avut cu parata, însă nu a primit niciun înscris în acest sens, supunându-i-se ca, nefiind parte în acest contract, nu i se pot elibera copii după actele adiționale semnate.

Pârâta Fundația Primăvara Clunana a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.

În fapt, a arătat că în baza Contractului de asociere în participațiune din 21.04.2011 încheiat între fundație și Municipiul Cluj-Napoca prin primar, imobilul teren în suprafață de 8.400 mp, se acorda drept exclusiv de folosință asupra terenului pe toată durata contractului în scopul amenajării unei baze sportive. Ca răspuns al notificării comunicate ei privind eliberarea terenului în cauză în suprafață de 2650 mp a trimis reclamantei notificarea nr. 150N/24.06.2016, prin care îi învederează acesteia că având în vedere situația actuală a terenului nu putea fi de acord cu solicitarea de predare liberă, respectiv cu desființarea gazonului sintetic în funcțiune, propunându-i totodată stabilirea unei întâlniri pentru a discuta despre modalitatea de soluționare a acestei situații.

Reprezentanții fundației au precizat că încetarea contractului nu poate interveni decât la expirarea perioadei de 40 ani pentru care a fost încheiat sau în condițiile neîndeplinirii obligațiilor părților, ceea ce în speță nu este cazul. Aceștia au mai arătat că la momentul edificării terenurilor de sport, s-a respectat cadrul legal existent, au fost întocmit documentațiile necesare, iar, în prezent, sunt utile și folosite conform scopului avut în vedere și anume cel educațional și recreactiv.

”Atunci când pe o porțiune de teren nu există construcții, nu este un temei suficient pentru restituirea în natură a acului teren, atâta vreme cât face parte dintr-un spațiu conceput și amenajat pentru satisfacerea nevoilor comunității. Așadar, față de dispozițiile art. 10 alin. (2) și ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, este necesar a se face distincția între noțiunile de „teren liber” și „teren liber ce poate fi restituit în natură”, știut fiind că posibilitatea restituirii în natură a terenului liber este subordonată afectațiunii sale.

În speță, restituirea suprafeței de teren ar fi de natură a afecta funcțional spațiul conceput a deservi nevoile comunității acesta fiind și scopul avut în vedere de către municipiu în încheierea asocierii în participațiune (terenul fiind afectat unul proces educațional specific – bază sportivă), respectiv terenurile de fotbal afectate formării și inițierii jucătorilor de fotbal al Clubului de fotbal Universitatea și alte diverse competiții sportive pentru copil organizate de Asociația Județeană de Fotbal șl de Federația Română de Fotbal.”, se arată în întâmpinarea fundației.

Prin sentința civilă nr. 95/2018 , pronunțată recent, Tribunalul Cluj a stabilit că este nelegal contractul dintre primărie și fundație și că aceasta din urmă trebuie să predea terenul ca urmare a sentinței de restituire din 2014.

”Instanța a apreciat că acest contract de asociere a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 republicată, având în vedere că pentru o parte din respectivul teren reclamanta a formulat notificare, ce nu a fost soluționată.

Relevante pentru soluționarea prezentei cauze sunt și următoarele statuări:

„…din documentația tehnică întocmită în vederea eliberării autorizației de construire pentru amenajarea bazei sportive în anul 2011 (f. 209-217 primul ciclu procesual), rezultă că terenul era impracticabil la acel moment, fiind cu denivelări, s-a propus amenajarea terenului doar pentru antrenamente, neavând suprafața necesară pentru competiții și nu s-a prevăzut construirea de tribune ori alte construcții (f. 213).

Chiar dacă în acea zonă a existat o bază sportivă încă din anul 1985, astfel cum a susținut pârâtul, care a depus în rejudecare, la filele 11-22, documentația realizată în acest sens, se constată că pe suprafața ce face obiectul prezentului litigiu nu a fost ridicată nicio construcție, fapt ce rezultă din suprapunerea planurilor întocmite în anul 1985 cu cele din documentațiile ulterioare depuse la dosar, precum și faptul că, la momentul solicitării reconstituirii dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001, terenul în litigiu nu era folosit nici măcar pentru sport, fiind impracticabil, astfel cum s-a arătat în documentația întocmită de ing. B.V., precum și în documentația ce a stat la baza autorizației de construire eliberată pentru amenajarea terenului sportiv în anul 2011.

În prezent, chiar dacă o parte din terenul solicitat de reclamanta se suprapune peste terenul de sport cu gazon natural, se reține că pe terenul în litigiu nu există construcții, astfel cum rezultă din expertiza întocmită de expert T.M. și chiar din documentația depusă de pârât la dosar”.

În consecință, instanța învestită cu soluționarea cauzei analizate a apreciat că terenul este liber de construcții și poate fi restituit în natură.

Apelul declarat împotriva sentinței civile menționate a fost respins prin Decizia civilă nr. 1318/R/12.11.2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj (f.- 24-28 dosar acvirat).

În considerentele deciziei instanța de apel a apreciat că sentința pronunțată este legală și temeinică. S-a reținut că în prezent există într-adevăr o bază sportivă însă această bază sportivă a fost construită în anul 2011, ca urmare a asocierii Municipiului Cluj-Napoca cu Fundația Primăvara Clujeană, cu mult după notificarea formulată de către reclamantă intimată K.R. și nesoluționată de recurentul Primarul Municipiului Cluj-Napoca. Or, după inytrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, potrivit dispozițiilor art. 21 alin. 5 imobilelor care au făcut obiectul notificărilor nu mai pot fi înstrăinate sau grevate de sarcini, sub sancțiunea nulității absolute. Așadar, corect a reținut prima instanță că terenul este liber și poate fi restituit în natură.

În baza titlurilor executorii analizate Primarul Municipiului Cluj-Napoca a emis Dispoziția nr. 1319/21.04.2016 (f. 20-21), prin care s-a restituit în natură terenul în suprafață de 2.650 mp., parte din terenul înscris inițial în C.F. nr. 1479, cu nr. top. xxx/10/2, astfel cum este identificat în raportul de expertiză tehnică întocmit de expert T.M, în favoarea reclamantei Katona Rozalia.

Ulterior, prin Protocolul de predare-preluare a imobilului încheiat la data de 26 mai 2016 (f. 12), terenul a fost predat reclamantei. În același timp, prin Adresa nr. x../451/03.06.2016, emisă de Direcția Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății (f. 15), reclamantei i s-a adus la cunoștință că urmează ca autoritatea locală să procedeze la modificarea obiectului contractului de asociere, raportat la suprafața restituită, demers ce presupune aprobarea deliberativului local. Din probațiunea administrată în cauză nu rezultă însă că ar fi fost inițiat un asemenea demers.

Din cele ce preced rezultă că instanțele au statuat în mod defintiiv asupra restituirii în natură a terenului în favoarea reclamantei, existența contractului de asociere încheiat cu Fundația Pirmăvara Clujeană nefiind reținut ca un impediment față de considerentele expuse pe larg cu privire la situația terenului. Mai mult, după predarea posesiei prin protocolul analizat recalmanta a fost înștiințată că se va modifica obiectul contractului de asociere în discuție, de unde rezultă că un asemenea demers este posibil față de suprafața de teren rămasă în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Tribunalul apreciază că sunt nefondate susținerile pârâtei cu privire la subrogarea reclamantei în drepturile statului deoarece terenul nu putea fi restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001, fiind ocupat de construcții edificate cu respectarea normelor legale în vigoare. Dimpotrivă, în litigiul anterior, instanțele au reținut că, pe de o parte, la încheierea contractului de asociere au fost nesocotite dispozițiile Legii nr. 10/2001, iar pe de altă parte, nu există construcții definitive edificate pe acesta. Chiar dacă pârâta nu a avut calitatea de parte în litigiul soluționat în mod definitiv, aceste apărări au fost invocate de către Municipiul Cluj-Napoca, dar au fost apreciate neîntemeiate de către prima instanță și instanța de apel.

Pentru considerentele expuse și față de recunoașterea pârâtei cu privire la posesia terenului (răspuns întrebarea nr. 1 din interogatoriul administrat – f. 59), Tribunalul apreciază că sunt îndeplinite cerințele impuse de art. 563 C.civil pentru admiterea acțiunhii și în consecință, va fi obligată pârâta la predarea în deplină posesie și pașnică folosință a imobilului teren în suprafață de 2.650 mp., înscris în C.F. nr.  Cluj-Napoca, nr. cadastral xxxxxx, proprietatea tabulară a reclamantei.”, se arată în motivarea sentinței.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina