fbpx

Pensiile publice evaluate printr-o procedură prevăzută într-un ordin nepublicat

Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Raluca Turcan, a emis un ordin care impune Casei Naţionale de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, să deruleze procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzută de Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 108/2021, ordin care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României.

Vor fi evaluate toate pensiile cuvenite sau aflate în plată sau care urmează a fi stabilite până la data de 1 septembrie 2023, iar conform declarațiilor publice ale ministrului de resort, în urma evaluării vor fi recalculate peste 5 milioane de pensii, urmărindu-se înlăturarea inechităților existente în prezent, în sistemul de pensii.

Art. 157 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii prevede următoarele:

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin pensii în înțelesul prezentei legi și se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință prevăzută la art. 86, cu excepția pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art. 168.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului alineat, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi evaluate în vederea recalculării prevăzută la alin. (1). Procedura de evaluare se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la propunerea CNPP, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În vederea punerii în aplicare a alin.(2), a fost emis Ordinul nr.108/2021 care prevede procedura de evaluare. Pentru punerea în practică a ordinului nepublicat, s-a elaborat un Grid pentru culegerea datelor din dosare și formarea unei baze de date prevăzută în ordin, grid ce a fost testat și apoi distribuit caselor de pensii.

Ordinul nr. 487/2021 din 31 mai 2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 609 din 18 iunie 2021, prevede care sunt operațiunile ce trebuie efectuate.

Redăm integral Ordinul nr. 487/2021:

În baza dispoziţiilor art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Referatului privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,

ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

ART. 1
Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin casele teritoriale de pensii, derulează procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzută de Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 108/2021*).
————
*) Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 108/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 2
Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care urmează a fi stabilite în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 1 septembrie 2023, sunt evaluate în baza art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3
Procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii şi constă în:

a) identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate şi stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;

b) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispoziţiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

ART. 4
(1) În vederea realizării bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competente adeverinţe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deţinătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.
(2) Modelul de adeverinţă este prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

ART. 5
(1) Adeverinţele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, existente în dosarele de pensie, precum şi cele emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente se utilizează pentru crearea bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) dacă îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverinţă prevăzut în anexă.
(2) Adeverinţele prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 se utilizează numai în scopul prevăzut la art. 3 lit. b).

ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Raluca Turcan

Bucureşti, 31 mai 2021.
Nr. 487.

ANEXĂ

Emitent …………………………..
C.U.I. ………../Cod fiscal ………..
Adresa ………….. Telefon ………..
Nr. …………../Data ……………..

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ………………………………………., născută/născut la data de …………… în localitatea …………………., judeţul …………………., sectorul ……, având C.N.P. ………………….., a fost angajată/angajat la*) ……………………….., în perioada de la …………… până la …………. .
În perioada de la ………. până la ………, având meseria/funcţia de ……….., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia de asigurări sociale de stat:

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Aprilie;
B – Mai;
C – Iunie;
D – Iulie;
E – August;
F – Septembrie;
G – Octombrie;
H – Noiembrie;
I – Decembrie.
___________________________________________________________________
| | An |
|______________|____________________________________________________|
| |Ianuarie|Februarie|Martie| A| B| C| D| E| F| G| H| I|
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Salariu | | | | | | | | | | | | |
| realizat | | | | | | | | | | | | |
| lunar | | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Denumire spor| | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Denumire spor| | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Denumire spor| | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Indemnizaţie | | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Adaosuri | | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Ore | | | | | | | | | | | | |
| suplimentare | | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Prime | | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Total | | | | | | | | | | | | |
| venit lunar | | | | | | | | | | | | |
| realizat | | | | | | | | | | | | |
|______________|________|_________|______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

OBSERVAŢII: ……………………………………………………..
Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziţia caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unităţii,
……………………………………
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal
……………………………………………
(numele, prenumele, semnătura)

Întocmit
………………………………
(numele, prenumele, semnătura)

————
*) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.
În cazul în care unitatea este deţinător legal de arhive se vor preciza calitatea (continuator al activităţii, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) şi documentul în baza căruia i-a fost stabilită calitatea.

—————

Comments

comentarii

BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult
Prognoza meteo. Meteorologii anunță vreme caldă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!