fbpx

O hotărâre halucinantă a CEDO: unui martor i s-au acordat despăgubiri datorită referirilor nefavorabile la adresa sa în cuprinsul unei hotărâri judecătorești

CEDO: ,,Curtea a admis că portretizarea nefavorabilă a comportamentului unui reclamant într-o hotărâre judecătorească autoritară ar putea, prin modul în care l-a stigmatizat, să aibă un impact major asupra situației sale personale și profesionale, precum și asupra onoarei și reputației sale (Vicent Del Campo c. Spaniei, nr. 25527/13, § 48, 6 noiembrie 2018).

Cauza se referă la acuzațiile de abatere profesională formulate de un judecător al instanței de familie în cuprinsul hotărârii, în contextul unei audieri de informare în timpul căreia reclamanta a depus mărturie ca martor profesionist (era asistentă socială).

Bazându-se pe articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie), articolul 13 (dreptul la o cale de atac în vigoare) și articolul 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil), reclamanta se plânge, în special, de faptul că nu a fost informată despre concluziile judecătorului instanței de familie înainte de pronunțarea orală a hotărârii judecătorești la sfârșitul audierii sale și faptul că instanțele naționale s-au aflat în imposibilitatea de a-i acorda despăgubiri după ce au constatat încălcările drepturilor sale.

CEDO i-a acordat reclamantei despăgubiri morale în cuantum de 24.000 de lire și cheltuieli pentru avocați în cuantum de 60.000 de lire.

Redăm integral hotărârea prin care Curtea a apreciat că și un martor, chiar dacă nu este parte într-un proces se poate adresa Curții și poate solicita constatarea încălcării dreptului protejat de articolul 6 § 1 din Convenție: ,,Curtea a subliniat că problema aplicabilității articolului 6 nu poate depinde de recunoașterea statutului formal de “parte” de dreptul național (a se vedea Arnoldi c. Italiei,nr. 35637/04, § 28, 7 decembrie 2017). În speță, Curtea de Apel a admis că, deși nu era parte cu drepturi depline în procedura de îngrijire a copiilor, reclamanta devenise “parte” prin încheierea primei instanțe .”

Menționăm că traducerea aparține redacției.

Cauza S.W. împotriva Regatului Unit

(Cererea nr. 87/18)

Art 8 • Viața privată • Ingerința ilegală și disproporționată în virtutea funcției a judecătorului Curții De Familie de a disemina constatările sale negative cu privire la conduita profesională a reclamantei autorităților locale și organismelor profesionale relevante • Neasigurarea oportunității reclamantei de a răspunde acuzațiilor în timpul procesului • Deficiențe procedurale care nu sunt compensate de nicio măsură eficientă de contrabalansare

Art 13 (+ Art 8) • Lipsa unei căi de atac eficiente • Gravamenul plângerii reclamantului în temeiul art. 8 nesăbuit de Curtea de Apel • Incapacitatea de a solicita despăgubiri în temeiul Legii drepturilor omului din 1998 pentru un act judiciar făcut cu bună-credință

Strasbourg

22 Iunie 2021

Această hotărâre va deveni definitivă în circumstanțele prevăzute la articolul 44 § 2 din Convenție. Acesta poate face obiectul revizuirii editoriale.

În cauza S.W. împotriva Regatului Unit,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a IV-a), în calitate de cameră compusă din:

Yonko Grozev, președinte,
Tim Eicke, Faris Vehabović,Iulia Antoanella Motoc,Armen Harutyunyan,Gabriele Kucsko-Stadlmayer,Ana Maria Guerra Martins,
 judecători, și
Andrea Tamietti,  grefier,

având în vedere:

cererea (nr. 87/18) împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord depusă la Curte în temeiul articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (“Convenția”) de către un resortisant britanic, doamna S.W. (“reclamanta”), la 20 decembrie 2017;

decizia de a notifica guvernului Regatului Unit (“guvernul”) cu privire la plângerile referitoare la articolele 6, 8 și 13 din convenție;

decizia de a nu divulga numele solicitantului; și

observațiile părților;

după ce a deliberat în privat la 1 iunie 2021,

Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată:

Introducere

 1. Reclamanta se plânge că acuzațiile de abatere profesională formulate de un judecător al Curții de Familie în cursul unei audieri de constatare a faptelor în care a depus mărturie în calitate de martor profesionist i-au încălcat drepturile în temeiul articolelor 6 și 8 din Convenție. În plus, aceasta se plânge că, în temeiul articolului 9 alineatul (3) din Legea privind drepturile omului din 1998, nu a putut solicita despăgubiri pentru un act judiciar făcut cu bună-credință.

FAPTELE

 1. Reclamanta s-a născut în 1968 și locuiește în St. Albans. În fața Curții a fost reprezentată de domnul M. Oswald de la Bhatt Murphy Solicitors, un avocat care profesa în Londra.
 2. Guvernul a fost reprezentat de agentul lor, doamna S. Macrory acum la Externe, Commonwealth și Biroul de Dezvoltare.

(4) Faptele cauzei, astfel au fost prezentate de părți, pot fi rezumate după urmează.

 • PROCEDURA ÎN FAȚA INSTANȚEI DE FAMILIE
 1. Reclamanta a fost asistent social. Între 2007 și 2014, serviciile sale au fost angajate prin intermediul agențiilor de personal.
 2. În 2012 a început să lucreze cu o autoritate locală. În același an, ea a fost chemată ca martor profesionist în procedurile de îngrijire a copiilor cu privire la presupusul abuz sexual al mai multor frați (“procedurile de îngrijire a copiilor”). Înainte de încheierea procedurilor, agenția sa de personal a repartizat-o unei alte autorități locale.
 3. Procedura de îngrijire a copiilor a avut un caracter complex, dar, în sensul prezentei cereri, etapa relevantă a fost o audiere de informare în fața Tribunalului pentru familie, care a început la 9 septembrie 2014.
 4. Într-o hotărâre din 17 octombrie 2014, judecătorul Curții pentru Familie a respins acuzațiile de abuz sexual. El a criticat de asemenea autoritatea locală și profesioniștii implicați în acest caz. În special, acesta a constatat că reclamanta era principalul instigator într-o întreprindere mixtă pentru a obține dovezi care să dovedească acuzațiile de abuz sexual, indiferent de adevărul subiacent și de orientările profesionale relevante; că a mințit instanța cu privire la aspecte importante ale anchetei; și că ea a supus unul dintre copiii implicați la un nivel ridicat de abuz emoțional în cursul interacțiunii lor.
 5. Reclamanta a luat cunoștință pentru prima dată de constatările nefavorabile cu două zile mai devreme (15 octombrie 2014), când, la sfârșitul ședinței, judecătorul a pronunțat o hotărâre orală, citind dintr-o listă de puncte de glonț (de acum înainte: “hotărârea punctului de glonț”).
 6. După pronunțarea hotărârii, dar înainte de finalizarea acesteia, judecătorul Tribunalului pentru Familie a organizat o serie de audieri care au abordat observațiile reclamantei cu privire la anumite aspecte ale hotărârii, inclusiv decizia de a nu-i acorda anonimatul. În consecință, au fost aduse unele modificări textului hotărârii, dar constatările negative împotriva reclamantei au rămas, iar decizia de a nu-i acorda anonimatul a fost menținută.
 7. La 3 noiembrie 2014, judecătorul Curții familiale, după ce a indicat că toate cauzele în care este implicată reclamanal ar trebui examinate cu atenție în regim de urgență, a ordonat ca hotărârea să fie trimisă autorității locale căreia i-a fost repartizat reclamanta și a informat că constatările sale ar trebui comunicate altor autorități locale în care a lucrat și organismelor profesionale relevante.
 • ÎNCETAREA MISIUNII SOLICITANTULUI
 1. La 3 noiembrie 2014, reclamanta a fost informată de agenția sa de personal că misiunea sa la autoritatea locală unde lucra atunci a luat sfârșit și i s-a solicitat să plece. În conformitate cu clauzele contractuale ale reclamantei, în caz de fraudă, necinste sau abatere gravă, autoritatea locală avea dreptul, fără notificare și fără răspundere, să îi ordone să își înceteze activitatea într-o misiune în orice moment.
 2. La 27 noiembrie 2014, reclamanta a contactat o societate care a acționat ca intermediar între agenția de personal și autoritatea locală pentru a întreba motivele pentru care i s-a spus să nu se întoarcă la locul de muncă. Au informat-o în aceeași zi că plecarea ei de la autoritatea locală “… a fost în legătură cu informațiile furnizate de dumneavoastră la începutul plasării dumneavoastră în legătură cu o hotărâre/hotărâre judecătorească critică din timpul petrecut în cadrul unei alte autorități locale”.
 • PROCEDURA ÎN FAȚA CURȚII DE APEL
 1. Autoritatea locală și reclamanta au hotărât să atace hotărârea Tribunalului pentru familie. La 17 noiembrie 2016, Curtea de Apel, după ce a analizat pe larg situația procedurală, a concluzionat că, în pofida faptului că reclamanta nu era parte cu drepturi depline în procedura de îngrijire a copiilor în fața Tribunalului pentru familie, prin încheierea primei instanțe, aceasta devenise “parte” în procedură și, prin urmare, era competentă să soluționeze recursul său.
 2. Instanța a apelat apoi la aspectele de fond. Cu toate acestea, a observat de la început că:

“Este necesar să subliniem faptul că problemele analizate în acest apel se referă în întregime la proces. Acestei instanțe nu i s-a cerut să analizeze probele care stau la baza constatărilor nefavorabile ale judecătorului și nici să stabilească dacă judecătorul a fost sau nu îndreptățit să critice profesioniștii așa a făcut-o. Punctul central invocat de fiecare dintre cei trei recurente este că perspectiva ca aceștia să facă obiectul unor astfel de constatări nefavorabile le-a fost adusă la cunoștință, pentru prima dată, atunci când judecătorul a pronunțat o hotărâre verbală “punct de glonț” la încheierea ședinței. S-a susținut că constatările negative individuale și colective de tipul celor pe care judecătorul le-a făcut în hotărârea sa nu au apărut deloc în prezentarea cazului niciuneia dintre părți și nu au fost invocate în niciun fel de către judecător în cursul ședinței. Pe scurt, se spune că aceste constatări extrem de nefavorabile “au apărut din senin” pentru prima dată în hotărâre. Constatările, atât ca natură, cât și ca substanță, au potențialul de a avea un impact negativ asupra perspectivelor de angajare și asupra vieții personale a [recurentelor], însă niciuneia dintre cele trei nu i s-a oferit posibilitatea de a cunoaște sau de a răspunde acuzațiilor în cursul procesului.”

 1. În urma unei revizuiri detaliate a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului, Curtea de Apel a constatat că critica reclamantei cuprinsă în hotărârea Curții pentru Familie i-ar încălca drepturile în temeiul articolului 8 din Convenție în cazul în care hotărârea ar fi lăsată să stea în forma finală propusă. Curtea de Apel a constatat că procesul prin care judecătorul a ajuns la criticile sale a fost:

“vădit inechitabilă într-o măsură care nu a îndeplinit în totalitate cerințele de bază ale echității stabilite în temeiul art. Pe scurt, cazul pe care judecătorul a venit să-l găsească s-a dovedit împotriva lui S.W. … s-au situat în totalitate în afara problemelor care au fost în mod corespunzător în fața instanței în cadrul procedurii și au fost corect judecate în cursul audierii extinse, chestiunile de potențială critică adversă nu au fost menționate deloc în cursul ședinței de către nicio parte sau de către judecător, cu siguranță nu au fost niciodată “puse” la S.W. … și judecătorul nu le-a ridicat nici după ce probele s-au închis și a auzit observațiile.”

 1. În ceea ce privește plângerea formulată în temeiul articolului 6 din Convenție, Curtea de Apel a continuat:

“M-am concentrat până acum asupra cazului lui S.W. … în ceea ce privește echitatea în contextul CEDO, al art. 8 și al dreptului comun. Autoritatea locală nu este în măsură să se angajeze în drepturile stabilite de articolul 8, dar are dreptul la beneficiul dreptului la un proces echitabil instituit de CEDO, la articolul 6 și la drepturi similare în temeiul dreptului comun …. În cursul judecății acestui recurs nu s-a luat în considerare faptul că s-a făcut o distincție cu privire la situația de fapt din prezenta cauză între drepturile de judecată echitabile ale particularilor, pe de o parte, și autoritatea locală, pe de altă parte. Având în vedere opinia fermă și clară la care am ajuns cu privire la măsura în care procesul adoptat aici nu a respectat standardul de echitate la care aveau dreptul cei afectați, nu este necesar să se facă mai mult decât să se consemneze că aceeași concluzie, în contextul art. 6 și al dreptului comun, trebuie să se aplice în ceea ce privește constatările nefavorabile făcute împotriva autorității locale care nu au fost analizate în cursul audierii și au fost în afara problemelor în acest caz.”

 1. Curtea de Apel a constatat, de asemenea, că, întrucât Curtea de familie a acționat într-un mod incompatibil cu drepturile convenției reclamantei, ar trebui, prin urmare, să fie disponibilă o cale de atac în temeiul secțiunilor 7 și 8 din Legea privind drepturile omului din 1998 (a se vedea punctele 33-34 de mai jos).
 2. Aceasta a analizat mai întâi dacă procesul de după pronunțarea hotărârii (a se vedea punctul 10 de mai sus) a oferit reclamantei suficiente căi de atac și a respins această posibilitate, precizând:

“Analizând această problemă în termeni generali, aceasta trebuie, în unele cazuri, să fie posibilă, în cazul în care o instanță intenționează să facă constatări care ar fi putut apărea în afara centrului inițial al cauzei, pentru ca instanța să inițieze un proces care să permită celor afectați să prezinte observații și/sau să prezinte probe cu privire la aceste aspecte înainte de pronunțarea hotărârii definitive … Pentru ca aceste măsuri suplimentare să fie o contrabalansare eficientă a unui proces care altfel ar putea fi considerat ca fiind inechitabil, acestea trebuie, în opinia noastră, să fie întreprinse înainte ca judecătorul să ajungă la o decizie finală cu privire la punctele controversate. Deși nu este imposibil, este dificil să se conceapă circumstanțe în care corectitudinea generală a ședinței ar putea fi salvată de orice formă de proces după ce judecătorul a ajuns și și-a anunțat decizia finală. În cazul în care o instanță are în vedere să facă constatări care nu au fost, până în prezent, prefigurate în cadrul procedurii, am sugera ca, cel puțin, judecătorul să alerteze părțile și, dacă este necesar, orice martor afectat, cu privire la potențialul unui astfel de rezultat, astfel încât măsurile … și orice alte chestiuni suplimentare să poată fi cercetate în mod deschis în timpul audierii și înainte de pronunțarea oricărei hotărâri.”

 1. În consecință, Curtea de Apel a concluzionat:

“… este de datoria acestei instanțe să prevadă o cale de atac și, în măsura în care este posibil, să corecteze efectul inechității care a avut loc. În speță, se solicită eliminarea din hotărâre a oricărei trimiteri la chestiunile constatate de judecător împotriva S.W. … și autoritatea locală care nu a fost în parametrii procedurii de îngrijire și care nu a fost ridicată în mod corespunzător sau deloc în timpul audierii. … apoi trebuie să urmeze redactarea, sub rezerva oricăror observații cu privire la detalii. Sunt de acord că acest lucru trebuie să fie cazul. Pentru a nu exista nicio ambiguitate cu privire la cuvinte precum “îndepărtare” sau “redactare” în acest context, clarific faptul că efectul oricărei modificări a conținutului hotărârii judecătorești care este acum pronunțată ca urmare a deciziei acestei instanțe nu este doar de a elimina cuvintele dintr-o hotărâre care urmează să fie publicată; acest efect este de a lăsa deoparte constatările judecătorului cu privire la aceste aspecte, astfel încât aceste constatări să nu mai rămână valabile sau să nu mai aibă nicio valabilitate în niciun scop. Efectul este că aceste constatări sau constatări potențiale nu ar fi fost făcute niciodată sub nicio formă de către judecător.

 • CEREREA DE DESPĂGUBIRE A SOLICITANTULUI
 1. În urma hotărârii Curții de Apel, reclamanta a avut în vedere introducerea unei cereri, fie în temeiul Legii privind drepturile omului din 1998 (a se vedea punctul 35 de mai jos), fie pentru delictul de neîncredere în funcții publice (a se vedea punctul 38 de mai jos), pentru a obține despăgubiri. Ea a luat legătura cu avocați specializați în decembrie 2016, iar în martie 2017 avocatul a recomandat ca succesul oricărei cereri să depindă de dovedirea faptului că judecătorul Curții pentru Familie a acționat cu rea-credință. Pentru a face această evaluare, avocatul a indicat că va trebui să vadă hotărârea, transcrierea ședinței și corespondența reclamantului cu judecătorul. Cu toate acestea, Normele privind procedura familială au interzis divulgarea unui proiect de hotărâre neaprobat în cadrul procedurilor de îngrijire, iar hotărârea Curții de Apel a făcut obiectul unui ordin de restricție de raportare. În consecință, reclamanta s-ar fi confruntat cu o sancțiune penală dacă ar fi împărtășit conținutul hotărârii cu consilierii săi juridici. De asemenea, ea nu a putut introduce o acțiune împotriva judecătorului Curții pentru Familie, deoarece nu l-a putut numi în documentele judiciare accesibile publicului.
 2. Prin urmare, reclamanta a solicitat instanțelor naționale să modifice restricția privind divulgarea documentelor către consilierii săi juridici și ordinul de restricționare a raportării. Cererile au fost acordate în mai și, respectiv, iulie 2017, iar în august 2017 reprezentanții săi au examinat documentele relevante.
 3. La 10 septembrie 2017, avocații reclamantei au informat-o că o cerere de despăgubire nu ar avea nicio perspectivă reală de succes, întrucât este puțin probabil ca aceasta să constate o lipsă de bună-credință din partea judecătorului. Având în vedere Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Hammerton împotriva Regatului Unit (nr. 6287/10, § 146, 17 martie 2016), ea nu a mai avut la dispoziție nicio altă cale de atac internă.
 4. Pentru a introduce o cerere la Curte, reclamanta a trebuit să se adreseze din nou instanțelor naționale, de data aceasta pentru permisiunea de a divulga proiectele de hotărâri în cererea sa. Permisiunea a fost acordată la 20 noiembrie 2017.
 • ANCHETA CONSILIULUI PROFESIILOR DIN SĂNĂTATE
 1. Autoritatea locală a sesizat autoritatea de reglementare profesională a reclamantei, Consiliul profesiilor din domeniul sănătății, care a deschis o anchetă pentru a evalua capacitatea acesteia de a profesa în calitate de asistent social.
 2. La 24 aprilie 2018, Consiliul i-a confirmat reclamantei că ancheta nu va continua. Consiliul a observat că judecătorul Curții pentru Familie:

“… a constatat deficiențe grave și abateri în gestionarea cazului și a ordonat efectuarea unei revizuiri a tuturor cazurilor dumneavoastră și comunicarea unui rezumat al constatărilor sale altor autorități locale cu care ați lucrat și organismelor profesionale relevante.”

 1. Cu toate acestea, după ce a analizat toate informațiile pe care le-a primit cu privire la afirmații, Consiliul a concluzionat că:

“… nu există nici o dovadă care să sugereze că imaginea dumneavoastră pentru a practica este afectată … Este evident că preocupările [Consiliului] cu privire la propria voință a [autorității locale] s-au bazat pe orice revizuire internă a unui incident specific, în schimb, [autoritatea locală] a urmat instrucțiunile judecătorului, astfel sunt cuprinse în secțiunile extrase ale hotărârii de constatare a faptelor.

În al doilea rând, este evident că [autoritatea locală] nu a găsit probleme cu practica dumneavoastră în acest caz sau cu oricare altul, în timpul petrecut cu [autoritatea locală].

În al treilea rând, hotărârea de constatare nu oferă nicio dovadă concretă a comportamentului care ar constitui o abatere sau o lipsă de competență în numele dumneavoastră.

În sfârșit, criticile directe și indirecte ale [judecătorului] din hotărârea atacată sunt suficient de clare pentru a soluționa orice aptitudine de a practica probleme […]

Având în vedere cele de mai sus, se concluzionează că nu există dovezi credibile care să sugereze că aptitudinea dumneavoastră de a practica este în prezent afectată …”

 • STAREA DE SĂNĂTATE A SOLICITANTULUI
 1. În aprilie 2015, reclamanta a fost diagnosticată cu fibromialgie cauzată de faptul că se afla sub “mult stres”. În aceeași lună, ea a fost evaluată de autoritățile britanice ca fiind incapabilă să își caute un loc de muncă și nu se aștepta să își caute un loc de muncă. De atunci, ea a fost în evidența oficiului de ocupare a forței de muncă și alocația de sprijin, și continuă să fie în imposibilitatea de a lucra din cauza ei de sănătate.
 2. Într-un raport din 15 noiembrie 2018, un psihiatru a remarcat că primirea constatărilor judecătorului Curții de Familie a fost o “experiență extrem de traumatizantă” care a declanșat tulburarea de stres post-traumatic. Ea a fost diagnosticată cu anxietate și depresie, iar starea ei mentală a fost considerată a avea un impact asupra sănătății sale fizice, în special fibromialgia indusă de stres.

CADRUL JURIDIC ȘI PRACTICILE RELEVANTE

 • LEGEA DREPTURILOR OMULUI DIN 1998
 1. Articolul 3 alineatul (1) din Legea privind drepturile omului din 1998 prevede că legislația primară și subordonată trebuie interpretată și dată în aplicare într-un mod compatibil cu drepturile convenției, în măsura în care este posibil să se facă acest lucru. Articolul 1 alineatul (1) din lege definește “drepturile convenției” ca fiind drepturile și libertățile fundamentale prevăzute la articolele 2-12 și 14 din convenție, articolele 1-3 din Protocolul nr. 1 și articolul 1 din Protocolul nr.
 2. Articolul 4 alineatul (2) din Legea privind drepturile omului prevede că instanțele naționale pot face o declarație de incompatibilitate dacă sunt convinse că o dispoziție a legislației primare este incompatibilă cu un drept al convenției.
 3. Articolul 6 alineatul (1) din Legea privind drepturile omului prevede că este ilegal ca o autoritate publică să acționeze într-un mod incompatibil cu un drept al convenției. Articolul 6 alineatul (3) clarifică faptul că “autoritatea publică” include o instanță judecătorească și orice persoană ale cărei funcții sunt de natură publică.
 4. Articolul 7 alineatul (1) prevede că o persoană care pretinde că o autoritate publică a acționat într-un mod ilegal în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Legea privind drepturile omului sau că își propune să acționeze în acest mod poate introduce o acțiune împotriva autorității publice sau poate invoca dreptul (drepturile) convenției în cauză în cadrul oricărei proceduri judiciare. El poate introduce o acțiune sau se poate prevala de dreptul (drepturile) convenției numai dacă este sau ar fi o victimă a actului ilegal.
 5. Secțiunea 8 din lege stabilește căile de atac disponibile și prevede:

“(1) În legătură cu orice act (sau act propus) al unei autorități publice pe care instanța o consideră (sau ar fi) ilegală, aceasta poate acorda o astfel de scutire sau cale de atac sau poate dispune acest lucru, în limitele competențelor pe care le consideră juste și adecvate.

(3) Nu se acordă despăgubiri decât dacă, ținând seama de toate împrejurările cauzei, …

instanța este convinsă că hotărârea este necesară pentru a oferi o satisfacție justă persoanei în favoarea căreia este făcută.

(4) La determinarea

 1. a) dacă să acorde despăgubiri, …

instanța trebuie să țină seama de principiile aplicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în ceea ce privește acordarea compensației în temeiul articolului 41 din convenție.”

 1. La momentul relevant, articolul 9 alineatul (3) din Legea privind drepturile omului din 1998 limita posibilitatea de a solicita despăgubiri în cazul în care actul sau neîndeplinirea unei plângeri de către o persoană este un act judiciar sau o neîndeplinire a obligațiilor:

“În cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege cu privire la un act judiciar săvârșit cu bună-credință, despăgubirile nu pot fi acordate altfel decât pentru a compensa o persoană în măsura impusă de art.

 1. În urma hotărârii Curții din Hammerton (citată mai sus), articolul 9 alineatul (3) a fost modificat prin Ordonanța 2020 (S.I. 2020/1160) din 1998 (Remedial). Acum se citește după urmează:

“În cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege cu privire la un act judiciar săvârșit cu bună-credință, despăgubirile nu pot fi acordate în alt mod decât:

(a) să despăgubească o persoană în măsura impusă de art.

(b) să despăgubească o persoană pentru un act judiciar incompatibil cu articolul 6 din Convenție în circumstanțele în care persoana este reținută și, dar pentru incompatibilitate, persoana nu ar fi fost reținută sau nu ar fi fost reținută atât de mult timp.”

 1. Comisia mixtă pentru drepturile omului, formată din doisprezece membri numiți atât din Camera Comunelor, cât și din Camera Lorzilor, a fost creată printr-un ordin permanent al Camerei Comunelor pentru a examina chestiuni legate de drepturile omului în Regatul Unit și pentru a raporta Parlamentului cu privire la orice proiect de ordin de remediere adoptat în temeiul Legii privind drepturile omului din 1998. Comitetul a salutat Ordinul 2020 din 1998 privind drepturile omului (Remedial), care, în opinia sa, a abordat constatarea specifică a Curții în cazul domnului Hammerton și, prin urmare, a fost suficient pentru a aborda incompatibilitatea care a rezultat din faptele foarte specifice ale cauzei sale. Cu toate acestea, aceasta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că termenii ordinului au fost atrași prea strâns și nu ar face suficient pentru a preveni viitoare încălcări similare ale articolului 13 din Convenție prin funcționarea articolului 9 alineatul (3) din Legea privind drepturile omului. Într-adevăr, comitetul a considerat că este probabil să apară situații, deși rareori, în cazul în care articolul 9 alineatul (3), chiar dacă ar fi modificat așa cum a fost propus, ar priva o persoană de o cale de atac eficientă pentru încălcarea unui drept la convenție. În opinia Comitetului, guvernul ar fi putut merge mai departe. Prin urmare, acesta a recomandat ministrului să analizeze dacă elaborarea alternativă ar putea avea un efect mai bun în eliminarea incompatibilității prevăzute la articolul 9 alineatul (3) cu articolul 13 din convenție.
 • NEÎNCREDEREA ÎN FUNCȚII PUBLICE
 1. Neîncrederea în funcția publică are loc atunci când un funcționar public, funcționar public sau organism public acționează cu bună știință și de bunăvoie pentru a cauza prejudicii sau prejudicii unui terț. Pentru a stabili delictul, nu este suficient să se demonstreze nepăsare sau lipsă de judecată în numele funcționarului public. Este necesar un grad mai mare de culpabilitate: funcționarul public trebuie să fi știut fie că abuzează de puterea sa, fie că a fost indiferent din imprudență față de limitele puterii sale; și trebuie să fi acționat intenționat să prejudicieze reclamantul, să fi avut cunoștință de probabilitatea de a prejudicia reclamantul sau să fi fost indiferent din imprudență față de posibilitatea de a prejudicia reclamantul.

LEGEA

 • OBSERVAȚII PRELIMINARE
 1. Reclamanta reproșează, în temeiul articolelor 6 și 8 din convenție, că procedura în fața Instanței pentru familie nu a fost “echitabilă” și nu a asigurat protecția adecvată a dreptului său la respectarea vieții sale private. De asemenea, aceasta reproșează, în temeiul articolului 13 din convenție, că nu a putut solicita despăgubiri la nivel național pentru încălcările articolelor 6 și 8. Întrucât este un maestru al caracterizării care trebuie dată în drept faptelor cauzei (a se vedea Radomilja și alții împotriva Croației [GC], nos. 37685/10 și  22768/12, §§ 114 și 126, 20 martie 2018), Curtea se va concentra asupra plângerii în temeiul articolului 8, citită singură și împreună cu articolul 13 din Convenție. În această privință, ar evidenția următoarele aspecte.
 2. Întrucât Curtea de Apel a recunoscut în mod expres că procesul prin care judecătorul Curții de Familie a ajuns la criticile sale a fost “vădit inechitabil într-o măsură care nu îndeplinea în totalitate cerințele de bază ale echității stabilite în temeiul articolului 8 și/sau al dreptului comun” (a se vedea punctul 16 de mai sus), observațiile părților s-au concentrat asupra faptului dacă această hotărâre se ridică la “o cale de atac adecvată și suficientă” de natură să o priveze pe reclamantă de “statutul de victimă” în sensul articolului 34 din Convenție sau dacă noțiunea de “cale de atac efectivă” în temeiul articolului 13 din Convenție impunea ca despăgubirea să îi fie pusă la dispoziție pentru pretinsa încălcare a drepturilor sale la convenție. Aceste două aspecte sunt legate în mod indisolubil și, pentru a evita repetarea, Curtea va începe prin a examina dacă articolul 8 este aplicabil faptelor cauzei și, în caz afirmativ, dacă hotărârea Curții de Apel a privat-o pe reclamantă de calitatea de victimă în ceea ce privește plângerea formulată în temeiul articolului 8. Ulterior, comisia va analiza dacă a existat o încălcare a articolului 8, luată singură sau citită împreună cu articolul 13 din convenție.
 • PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE, CITITĂ SINGURĂ ȘI ÎMPREUNĂ CU ARTICOLUL 13
 1. Reclamanta s-a plâns că constatările judecătorului Curții pentru Familie, despre care nu a primit nicio notificare până când nu a pronunțat hotărârea sa verbală “punct de glonț” la încheierea ședinței (a se vedea punctul 9 de mai sus), i-au încălcat drepturile în temeiul articolului 8 din Convenție, care, în măsura în care este relevant, are următorul cuprins:

“(1) Orice persoană are dreptul la respectarea … viață….

(2) Nu există nicio ingerință din partea unei autorități publice în exercitarea acestui drept, cu excepția cazurilor în care acest lucru este în conformitate cu legea și este necesar într-o societate democratică în interesul securității naționale, al siguranței publice sau al bunăstării economice a țării, pentru prevenirea tulburărilor sau a criminalității, pentru protecția sănătății sau a moralei , fie pentru protecția drepturilor și libertăților altora.”

 1. De asemenea, ea s-a plâns că incapacitatea instanțelor naționale de a-i acorda despăgubiri pentru pretinsa încălcare a drepturilor sale în temeiul articolului 8 din Convenție i-a refuzat o cale de atac efectivă, astfel cum se prevede la articolul 13 din convenție, care are următorul cuprins:

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți, astfel sunt prevăzute în Convenție, sunt încălcate trebuie să aibă o cale de atac eficientă în fața unei autorități naționale, fără a aduce atingere faptului că încălcarea a fost comisă de persoane care acționează în calitate oficială.

 1. Articolul 8 din Convenție
  1. Domeniul de aplicare al plângerii
  2. Deși Curtea de Apel a admis că constatările judecătorului Curții de Familie aveau potențialul de a avea un impact negativ asupra perspectivelor de angajare și asupra vieții personale a reclamantei (a se vedea punctul 15 de mai sus), natura exactă a acestei potențiale încălcări a articolului 8 nu era pe deplin articulată. Cu toate acestea, pentru Curte, gravamenul plângerii reclamantei în temeiul articolului 8 din Convenție este că judecătorul Curții pentru Familie, după ce a făcut constatările nefavorabile fără a-i oferi posibilitatea de a le îndeplini în cursul procesului, a solicitat totuși ca aceste constatări să fie transmise atât autorităților locale în care a fost repartizată, cât și organismelor profesionale relevante (a se vedea punctul 11 de mai sus).
 2. Admisibilitate

(a) Aplicabilitatea articolului 8 din Convenție

(i) Observațiile Guvernului

 1. Guvernul nu a contestat faptul că articolul 8 era, în principiu, aplicabil faptelor cauzei. Cu toate acestea, acestea au susținut că dreptul reclamantei la respectarea vieții sale private ar fi fost angajat numai dacă hotărârea, în măsura în care ar fi criticat-o, ar fi fost lăsată să stea în forma propusă de judecătorul Curții pentru Familie.

(ii) Aprecierea Curții

 1. Noțiunea de “viață privată” în sensul articolului 8 din Convenție este o noțiune largă care se extinde la o serie de aspecte legate de identitatea personală, inclusiv integritatea fizică și psihologică a unei persoane (a se vedea Von Hanovra împotriva Germaniei, nr. 59320/00, § 50, CEDO 2004VI, cu alte trimiteri). Dreptul unei persoane la protecția reputației sale este cuprins de articolul 8 ca parte a dreptului la respectarea vieții private, întrucât reputația unei persoane face parte din identitatea sa personală și integritatea psihologică (a se vedea Pfeifer c. Austriei, nr. 12556/03, § 35, CEDO 2007XII și Petrie c. Italiei, nr. 25322/12, § 39, 18 mai 2017).
 2. Pentru ca articolul 8 să intre în vigoare, atacul asupra onoarei și reputației personale trebuie să atingă un anumit nivel de seriozitate și trebuie să fi fost efectuat într-un mod care să aducă atingere bucuriei personale a dreptului la respectarea vieții private (a se vedea printre alteleHotărârea Denisov împotriva Ucrainei [GC], nr. 76639/11, § 112, 25 septembrie 2018; Axel Springer AG c. Germaniei  [GC], nr. 39954/08, § 83, 7 februarie 2012; Delfi AS c. Estoniei  [GC], nr. 64569/09, § 137, CEDO 2015; și  Medžlis Islamske Zajednice Brčko și alții c. Bosniei și Herțegovinei  [GC], nr. 17224/11, § 76, 27 iunie 2017). În această privință, noțiunea de “viață privată” nu exclude, în principiu, activitățile de natură profesională sau de afaceri, deoarece în cursul vieții lor profesionale majoritatea oamenilor au o oportunitate semnificativă de a dezvolta relații cu lumea exterioară (a se vedea  Denisov, citat mai sus, § 100; Bărbulescu c. României  [GC], nr. 61496/08, § 71, 5 septembrie 2017, § 71; și  Niemietz c. Germaniei, 16 decembrie 1992, § 29, Seria A nr. 251B). Prin urmare, un atac la adresa reputației unei persoane care îi obstrucționează capacitatea de a desfășura o activitate profesională aleasă poate avea efecte în consecință asupra respectării dreptului la respectarea “vieții sale private” în sensul articolului 8 (a se vedea, de exemplu,  Sidabras și Džiautas c. Lituaniei,nr. 55480/00 și 5930/00, § 50, CEDO 2004VIII). În consecință, Curtea a admis că portretizarea nefavorabilă a comportamentului unui reclamant într-o hotărâre judecătorească autoritară ar putea, prin modul în care l-a stigmatizat, să aibă un impact major asupra situației sale personale și profesionale, precum și asupra onoarei și reputației sale (Vicent Del Campo c. Spaniei, nr. 25527/13, § 48, 6 noiembrie 2018).
 3. În speță, judecătorul curții de familie a constatat că reclamanta era principalul instigator într-o întreprindere comună pentru a obține probe pentru a dovedi acuzațiile de abuz sexual, indiferent de adevărul subiacent și de orientările profesionale relevante; că a mințit instanța cu privire la aspecte importante ale anchetei; și că l-a supus pe unul dintre copiii implicați la un nivel ridicat de abuz emoțional în cursul interacțiunii lor (a se vedea punctul 8 de mai sus). Curtea de Apel a admis că aceste afirmații extrem de grave – la care, în opinia sa, s-a ajuns printr-un proces “vădit inechitabil” (a se vedea punctul 16 de mai sus) – aveau “potențialul de a avea un impact negativ asupra perspectivelor de angajare și asupra vieții personale” (a se vedea punctul 15 de mai sus). Constatările judecătorului nu au fost nici publicate, nici difuzate pe scară largă; cu toate acestea, întrucât a ordonat ca acestea să fie partajate cu autoritățile locale în care a lucrat solicitantul și cu organismele profesionale relevante (a se vedea punctul 11 de mai sus), acest potențial a fost realizat cel puțin parțial. În aceeași zi în care constatările au fost comunicate autorității locale în care lucra reclamanta, agenția sa de personal i-a spus că misiunea sa a încetat (a se vedea punctul 12 de mai sus). Ulterior, ea a fost informată că această decizie are legătură cu constatările judecătorului (a se vedea punctul 13 de mai sus). În plus, având în vedere natura și gravitatea criticilor judecătorului, Curtea nu are niciun motiv să se îndoiască că acestea i-ar fi cauzat reclamantei o suferință considerabilă și că, cel puțin până când Curtea de Apel le-ar fi retras din circuitul civil aproximativ doi ani mai târziu, aceasta nu ar fi putut obține un loc de muncă alternativ în calitate de asistent social. Prin urmare, aceasta consideră că decizia judecătorului de a o critica mai întâi pe reclamantă în termeni atât de fermi, fără a-i oferi o oportunitate adecvată de a răspunde, și apoi de a ordona ca aceste critici să fie comunicate autorităților locale în care a lucrat și organismelor profesionale relevante, i-a afectat în mod semnificativ capacitatea de a-și desfășura activitatea profesională aleasă, ceea ce, la rândul său, ar fi avut efecte în consecință asupra respectării dreptului său la respectarea “vieții sale private” în sensul articolului 8 (a se vedea mutatis mutandis, Sidabras și Džiautas, citate mai sus, § 50 și Vicent Del Campo, citată mai sus, § 48).
 4. Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că ingerința în dreptul reclamantei la respectarea vieții sale private a atins un nivel suficient de gravitate și a cauzat un prejudiciu suficient pentru a beneficia de acest drept pentru ca articolul 8 să intre în vigoare.

(b) Problema “statutului de victimă”

(i) Observațiile părților

 1. Guvernul a susținut că reclamanta nu mai era o victimă în ceea ce privește încălcarea articolului 8. Constatările Curții de Apel constituiseră o recunoaștere a greșelilor care i-ar fi fost făcute reclamantei în cazul în care constatările judecătorului Curții de Familie ar fi fost admise. În opinia guvernului, această cale de atac constituise o cale de atac adecvată și suficientă, deoarece a invalidat constatările judiciare nefavorabile în toate scopurile și în orice scop. Prin urmare, efectul căii de atac a fost acela că nu s-ar putea face nicio afirmație publică cu privire la reclamantă și ar fi fost ca și constatările judiciare inițiale nu ar fi fost niciodată făcute.
 2. În această privință, guvernul a considerat semnificativ faptul că constatarea Curții de Apel privea doar un proces judiciar adecvat: nu s-a constatat că, în împrejurările cauzei, criticile nu fuseseră justificate. Prin urmare, prezenta cauză era destul de diferită de cea a Cauza Hammerton împotriva Regatului Unit (nr. 6287/10,17 martie 2016), în care prejudiciul special care impunea despăgubiri era “o privare de libertate prelungită”.
 3. Reclamanta a susținut că a fost și a rămas victimă a încălcării drepturilor sale în temeiul articolului 8 din Convenție. Contrar celor susținute de guvern, aceasta a susținut că hotărârea Curții de Apel nu prevedea căi de atac adecvate și suficiente. Consecința inevitabilă a deciziei judecătorului Instanței de Familie de a dispune trimiterea proiectului de hotărâre la autoritatea locală în care a lucrat reclamanta a fost aceea că autoritatea locală i-a încetat imediat contractul. Autoritatea locală avea dreptul să facă acest pas și, în opinia reclamantei, era pe deplin adecvat să facă acest lucru. Având în vedere condițiile hotărârii, nu exista nicio perspectivă ca vreo altă autoritate locală responsabilă să permită reclamantei să lucreze ca asistent social cel puțin până când Curtea de Apel s-a pronunțat la 17 noiembrie 2016; iar stresul precipitat de constatările judecătorului a lăsat-o în imposibilitatea de a lucra ulterior. Cu toate acestea, din cauza articolului 9 alineatul (3) din Legea privind drepturile omului din 1998 (a se vedea punctul 35 de mai sus), ea nu a putut obține despăgubiri pentru niciuna dintre aceste chestiuni.

(ii) Aprecierea Curții

 1. Curtea reiterează că revine, în primul rând, autorităților naționale față de aceasta față de remedierea oricărei încălcări a convenției. În această privință, problema dacă un reclamant poate pretinde că este victima încălcării invocate este relevantă în toate etapele procedurii în temeiul convenției (a se vedea printre altelecauza Gäfgen c. Germaniei [GC], nr. 22978/05, § 115, CEDO 2010 și  Scordino c. Italiei (nr. 1)  [GC], nr. 36813/97, § 179, CEDO 2006V). O decizie sau o măsură favorabilă reclamantului nu este, în principiu, suficientă pentru a-l priva de statutul său de “victimă” în sensul articolului 34 din Convenție, cu excepția cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod expres, fie pe fond, și apoi au acordat despăgubiri pentru încălcarea Convenției (a se vedea,  printre altele,  Dalban c. României  [GC], nr. 28114/95, § 44, CEDO 1999-VI și  Scordino (nr. 1), citate maisus, § 180).
 2. În ceea ce privește prima condiție, Curtea observă că, în speță, Curtea de Apel a recunoscut în mod expres că judecătorul Curții de Familie – făcând constatările sale nefavorabile fără a-i oferi reclamantei posibilitatea de a cunoaște sau de a răspunde acuzațiilor în cursul procesului – a acționat într-un mod incompatibil cu drepturile sale în temeiul articolului 8 din Convenție (a se vedea punctul 16 de mai sus).
 3. În ceea ce privește a doua condiție, problema dacă recursul este adecvat și suficient pentru a remedia o încălcare a unui drept la convenție depinde de toate împrejurările cauzei, având în vedere în special natura încălcării convenției în cauză (a se vedea, de exemplu, Gäfgen, citat mai sus, § 116). În speță, Curtea de Apel a anulat constatările incriminate ale judecătorului Curții de Familie, cu consecința că aceste constatări nu mai aveau nicio valabilitate în niciun scop. Efectul a fost ca și aceste constatări nu ar fi fost făcute niciodată sub nicio formă de către judecător (a se vedea punctul 20 de mai sus). Cu toate acestea, deși hotărârea Curții de Apel a împiedicat difuzarea pe scară largă a constatărilor nefavorabile, aceasta nu a abordat gravamenul plângerii reclamantei în temeiul articolului 8 din convenție: și anume, că, la îndrumarea judecătorului, constatările sale nefavorabile au fost transmise autorităților locale în care a lucrat reclamanta și organismelor profesionale relevante fără ca aceasta să fi avut posibilitatea de a le combate în cursul ședinței (a se vedea punctul 43 de mai sus). În consecință, aceasta nu i-a acordat reclamantei despăgubiri pentru prejudiciul sau prejudiciul pe care pretinde că l-a cauzat din divulgarea acestora autorităților locale și organismelor profesionale.
 4. În acest moment, nu este datoria Curții să aprecieze pierderea sau prejudiciul suferit de reclamantă în această privință. Cu toate acestea, concluzionând că articolul 8 era aplicabil, Curtea a admis că aceasta a suferit un prejudiciu, atât personal, cât și profesional (a se vedea punctele 47-48 de mai sus), pe care Hotărârea Curții de Apel nu l-a remediat. În consecință, Curtea constată că reclamanta poate pretinde în continuare că este o “victimă” a presupusei încălcări, iar obiecția guvernului privind incompatibilitatea ratione personae trebuie respinsă.

(c) Neepuizării căilor de atac interne

 1. Guvernul s-a mulțumit inițial că plângerea ar putea fi respinsă pentru neepuizării căilor de atac interne în temeiul articolului 35 § 1 din Convenție, deoarece reclamanta nu a formulat o cerere împotriva angajatorului său pentru concediere abuzivă sau suspendare cu încălcarea contractului. Cu toate acestea, guvernul a retras ulterior această afirmație, deoarece a acceptat că, la momentul respectiv, reclamanta nu fusese “angajată”.

(d) Concluzii privind admisibilitatea

 1. Curtea este convinsă că plângerea ridică probleme discutabile în temeiul articolului 8 din Convenție, astfel încât nu poate fi respinsă ca vădit nefondată în sensul articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție. În plus, Curtea consideră că plângerea nu este inadmisibilă din alte motive. Prin urmare, aceasta trebuie declarată admisibilă.
 2. Meritele

(a) Observațiile părților

 1. Reclamanta a susținut că constatările judecătorului curții de familie au avut ca rezultat încetarea raporturilor sale de muncă și i-au afectat în mod negativ perspectivele viitoare de angajare. În plus, procedura în care au fost făcute aceste constatări nu a asigurat respectarea în mod adecvat a intereselor garantate de articolul 8 din convenție.
 2. Guvernul a reiterat că nu poate exista nicio încălcare a articolului 8 din convenție, întrucât hotărârea Curții de Apel a făcut ca, în toate scopurile, constatările judiciare inițiale să nu aibă niciun efect.

(b) Aprecierea Curții

 1. Atunci când a constatat că articolul 8 este aplicabil faptelor cauzei, Curtea a recunoscut că a existat o ingerință în dreptul reclamantei la respectarea vieții sale private (a se vedea punctul 48 de mai sus). O astfel de ingerință va da naștere unei încălcări a articolului 8 din convenție, cu excepția cazului în care se poate arăta că a fost “în conformitate cu legea”, a urmărit unul sau mai multe dintre obiectivele legitime menționate la alineatul (2) și a fost “necesară într-o societate democratică” pentru a le atinge (a se vedea, printre multe exemple, Dubská și Krejzová împotriva Republicii Cehe [GC], nr. 28859/11 și 28473/12, § 166, 15 noiembrie 2016).
 2. Deși articolul 8 din convenție nu conține cerințe procedurale explicite, procesul decizional care conduce la măsuri de intervenție trebuie să asigure respectarea în mod corespunzător a intereselor reclamantei (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Fernández Martínez împotriva Spaniei [GC], nr. 56030/07, § 147, CEDO 2014 (extrase)). În contextul specific al procedurilor judiciare, este în primul rând responsabilitatea judecătorului care prezidează să se asigure că drepturile persoanelor care depun mărturie în temeiul articolului 8 sunt protejate în mod adecvat (Y. v. Slovenia,nr. 41107/10, § 109, CEDO 2015 (extrase). Prin urmare, Curtea a constatat că necomunicarea, interogarea, citarea sau notificarea în alt mod a unei persoane cu privire la o plângere împotriva sa înainte de a fi identificat într-o hotărâre, însoțită de neacordarea anonimatului, a încălcat articolul 8 din Convenție, deoarece ingerința în viața privată a reclamantului nu a fost însoțită de garanții eficace și adecvate (Vicent del Campo, citat mai sus, §§ 50-55).
 3. În speță, pentru a dispune ca constatările sale să fie comunicate altor autorități locale și organismelor profesionale relevante, judecătorul Curții de Familie urmărea, fără îndoială, obiectivul legitim de a proteja drepturile și libertățile altora. Cu toate acestea, având în vedere constatarea Curții de Apel potrivit căreia acesta a ajuns la criticile sale printr-un proces “vădit inechitabil într-o măsură care nu îndeplinea în totalitate cerințele de bază ale echității stabilite în temeiul articolului 8 și/sau al dreptului comun” (a se vedea punctul 16 de mai sus), Curtea consideră că ingerința în drepturile reclamantului la articolul 8 nu era nici conformă cu legea, nici necesară într-o societate democratică. Cauza pe care judecătorul a constatat-o ca fiind “dovedită” împotriva reclamantului nu a fost în totalitate în afara problemelor care au fost în mod corespunzător în fața instanței și nu a fost adresată reclamantului – sau chiar menționată – în cursul ședinței (a se vedea punctul 16 de mai sus). În plus, aceste deficiențe procedurale nu au fost compensate de nicio măsură eficace de contrabalansare. Deși reclamanta a fost în măsură să prezinte anumite observații judecătorului după ce a luat cunoștință de criticile sale la adresa sa, acest lucru s-a întâmplat numai după ce judecătorul a ajuns și și-a anunțat decizia încheiată (a se vedea punctele 10 și 19 de mai sus). Ca atare, acest proces a fost complet incapabil să protejeze dreptul reclamantei la respectarea vieții sale private și a reputației sale.
 4. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că ordinul judecătorului de a transmite constatările sale nefavorabile autorităților locale și organismelor profesionale relevante, fără a-i oferi reclamantei posibilitatea de a le combate în cursul ședinței, a interferat atât în mod ilegal, cât și disproporționat cu dreptul său la respectarea vieții sale private în temeiul articolului 8 din convenție.
 5. Prin urmare, a existat o încălcare a acestei dispoziții.
 6. Articolul 13 din Convenție
  1. Observațiile părților
  2. Reclamanta a susținut că Legea privind drepturile omului din 1998 excludea din domeniul de aplicare al “drepturilor convenției” dreptul la o cale de atac eficientă garantat de articolul 13 din convenție. Deși articolele 7-9 din Legea privind drepturile omului confereau dreptul de a introduce o acțiune pentru încălcarea Convenției, în temeiul articolului 9 alineatul (3) din lege (a se vedea punctul 35 de mai sus), nu exista niciun drept de a solicita despăgubiri pentru un act judiciar făcut cu bună-credință. Prin urmare, la fel ca reclamanta din Hammerton (citată mai sus), ea nu a putut solicita despăgubiri pe plan intern, în ciuda constatărilor clare ale unei încălcări a drepturilor sale la Convenție.
  3. Reclamantul a arătat, de asemenea, că, în urma hotărârii Hammerton, statul pârât a modificat Legea privind drepturile omului pentru a permite acordarea de despăgubiri pentru încălcarea articolului 6 în vederea sfidării procedurilor judiciare în cazul în care, ca urmare a încălcării, persoana a fost închisă sau a petrecut mai mult timp în închisoare decât ar fi făcut-o în alt mod (a se vedea punctul 36 de mai sus). A fost dificil de înțeles de ce interdicția generală de acordare a despăgubirilor nu a putut fi eliminată nici într-un caz ca al ei.
  4. Guvernul a reiterat că, în opinia sa, calea de atac oferită de Curtea de Apel a fost suficientă în toate împrejurările cauzei. Curtea de Apel a anulat constatările judiciare și a pus capăt oricărei plângeri. În mod alternativ, deși guvernul a acceptat că orice încercare a reclamantei de a stabili o lipsă de bună-credință ar fi fost puțin probabil să reușească, aceasta a susținut totuși că indisponibilizarea daunelor în temeiul articolului 9 alineatul (3) din Legea privind drepturile omului din 1998 s-a încadrat în marja de apreciere care i-a fost acordată atunci când a decis să remedieze deficiențele judiciare.
 7. Aprecierea Curții
 8. Curtea reiterează faptul că articolul 13 din Convenție impune sistemelor juridice interne să pună la dispoziție o cale de atac eficientă care să permită autorității naționale competente să abordeze fondul unei plângeri “discutabile” în temeiul convenției (a se vedea hotărârea Z și alții împotriva Regatului Unit [GC], nr. 29392/95, § 108, CEDO 2001-V). Obiectul său este de a oferi un mijloc prin care particularii pot obține o scutire adecvată la nivel național pentru încălcări ale drepturilor lor la Convenție înainte de a fi nevoiți să pună în mișcare mecanismul internațional al plângerii în fața Curții (a se vedea Kudła c. Poloniei  [GC], nr. 30210/96, § 152, CEDO 2000-XI).
 9. Cu toate acestea, protecția oferită de articolul 13 nu merge atât de departe încât să necesite o anumită formă de cale de atac, statelor contractante li se acordă o marjă de apreciere pentru a se conforma obligațiilor care le revin în temeiul prezentei dispoziții. Domeniul de aplicare al obligației prevăzute la articolul 13 variază în funcție de natura plângerii reclamantei în temeiul convenției. Cu toate acestea, căile de atac prevăzute la articolul 13 trebuie să fie “eficiente” atât în practică, cât și în drept, în special în sensul că exercitarea acesteia nu trebuie să fie împiedicată în mod nejustificat de actele sau omisiunile autorităților statului pârât (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Kaya c. Turcieidin 19 februarie 1998, § 106, Rapoartele privind hotărârile și deciziile1998-I).
 10. Având în vedere constatările sale de la punctele 48, 55 și 57 de mai sus, Curtea consideră că plângerea reclamantei la articolul 8 era “discutabilă” în sensul articolului 13 din convenție. Prin urmare, articolul 13 este aplicabil în speță (a se vedea, de exemplu, hotărârea A contrario, Walter c. Italiei (dec.), nr. 18059/06,11 iulie 2006) și întrucât plângerea formulată în temeiul prezentului articol nu este inadmisibilă din alte motive, aceasta trebuie declarată admisibilă.
 11. Curtea a constatat, de asemenea, că hotărârea Curții de Apel nu i-a acordat reclamantei o cale de atac adecvată și suficientă pentru plângerea sa în temeiul articolului 8 din convenție (a se vedea punctul 55 de mai sus). Nu s-a sugerat că reclamanta dispunea de o altă cale de atac care i-ar fi oferit posibilitatea de a obține o astfel de cale de atac. Nu se contestă faptul că ar fi avut dreptul la despăgubiri pentru abuz în serviciu numai dacă ar fi putut demonstra că judecătorul a abuzat cu bună știință sau din imprudență de puterea sa și fie intenționa să îi cauzeze un prejudiciu, fie ar fi fost indiferenți din imprudență față de probabilitatea de a-i cauza un prejudiciu (a se vedea punctul 38 de mai sus). În plus, guvernul a acceptat în mod expres că nu ar fi putut formula o cerere de despăgubire în temeiul Legii privind drepturile omului din 1998, deoarece orice încercare de a stabili lipsa de bună-credință necesară din partea judecătorului ar fi fost puțin probabil să reușească (a se vedea punctul 35 de mai sus).
 12. În această privință, deși Curtea de Apel a statuat în mod clar că procesul prin care judecătorul a ajuns la criticile sale a fost “vădit inechitabil într-o măsură care nu îndeplinea în totalitate cerințele de bază ale echității stabilite în temeiul articolului 8 și/sau al dreptului comun” (a se vedea punctul 16 de mai sus), reclamanta a fost totuși informată de avocat că o cerere de despăgubire nu ar avea nicio perspectivă reală de succes, întrucât este puțin probabil ca aceasta să constate o lipsă de bună-credință din partea judecătorului (a se vedea punctul 23 de mai sus); fapt acceptat în mod expres de guvern (a se vedea punctul 55 de mai sus). Prin urmare, Curtea nu vede niciun motiv pentru a se abate de la această apreciere și, prin urmare, procedează pe baza faptului că o cerere de despăgubire nu ar fi avut succes.
 13. Având în vedere cele de mai sus, Curtea ar admite că reclamanta nu a avut acces la o cale de atac eficientă la nivel național de natură să abordeze fondul plângerii sale în temeiul articolului 8 și în temeiul căreia ar putea obține o scutire adecvată.
 14. Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 13 din Convenție, coroborat cu articolul 8.
 • PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE
 1. În sfârșit, reclamanta s-a plâns că procedura în cadrul Instanței pentru familie i-a încălcat drepturile în temeiul articolului 6 § 1 din Convenție, care prevede, în măsura în care este relevant:

“În stabilirea drepturilor și obligațiilor sale civile… toată lumea are dreptul la un  … auz… de către [a] … tribunal …”

 1. Guvernul a susținut că această plângere ar trebui declarată inadmisibilă, fie pentru că articolul 6 nu era aplicabil, fie pentru că reclamanta nu mai putea pretinde că este victima presupusei încălcări.
 2. Pentru ca articolul 6 § 1 din “partea civilă” să fie aplicabil, trebuie să existe un “litigiu” cu privire la un “drept” despre care se poate spune, cel puțin din motive discutabile, că este recunoscut în temeiul dreptului intern, indiferent dacă este protejat în temeiul convenției. Litigiul trebuie să fie real și serios; se poate referi nu numai la existența efectivă a unui drept, ci și la domeniul său de aplicare și la modul de exercitare a acestuia; și, în sfârșit, rezultatul procedurii trebuie să fie direct decisiv pentru dreptul în cauză, simplele legături tensionate sau consecințele de la distanță nefiind suficiente pentru a pune în aplicare articolul 6 § 1 (a se vedea, printre multe autorități, Denisov, citat mai sus, § 44, și Regner c. Republicii Cehe [GC], nr. 35289/11, § 99, CEDO 2017).
 3. Curtea a subliniat că problema aplicabilității articolului 6 nu poate depinde de recunoașterea statutului formal de “parte” de dreptul național (a se vedea Arnoldi c. Italiei,nr. 35637/04, § 28, 7 decembrie 2017). În speță, Curtea de Apel a admis că, deși nu era parte cu drepturi depline în procedura de îngrijire a copiilor, reclamanta devenise “parte” prin încheierea primei instanțe (a se vedea punctul 14 de mai sus). Cu toate acestea, nu este necesar ca Curtea să ajungă la o concluzie cu privire la faptul dacă, în sensul articolului 6 din convenție, reclamanta avea un “drept civil” pentru care procedura privind dreptul familiei era direct decisivă, întrucât a examinat deja principalele întrebări juridice ridicate în prezenta cerere. Prin urmare, nu este necesar să se pronunțe separat cu privire la admisibilitatea și temeinicia plângerii în temeiul articolului 6 § 1 din Convenție (a se vedea mutatis mutandis, Centrul de Resurse Juridice în numele cauza Valentin Câmpeanu c. României [GC], nr. 47848/08, §§ 155-156, CEDO 2014 cu referințe suplimentare).
 • APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE
 1. Articolul 41 din convenție prevede:

“În cazul în care Curtea constată că a avut loc o încălcare a Convenției sau a protocoalelor la aceasta și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante în cauză permite doar repararea parțială, Curtea va permite, dacă este necesar, doar satisfacerea părții vătămate.”

 1. daune
 2. În ceea ce privește prejudiciul nepatrimonial, reclamanta a solicitat 40 000 de lire sterline (GBP). În ceea ce privește prejudiciul material, ea a solicitat un total de 1.057.406 GBP. Această sumă a inclus o creanță în valoare de 189 766 GBP pentru pierderile anterioare de venituri calculate pentru perioada 3 noiembrie 2014-1 iulie 2019; și 498.526 GBP pentru pierderile viitoare de venituri din perioada 1 iulie 2019 până la pensionare. Sumele rămase au fost pentru medicamente și îngrijirea și asistența oferite de soțul solicitantului.
 3. Guvernul a susținut că nu există nicio legătură de cauzalitate între pretinsa încălcare a convenției și cererea de prejudiciu pecuniar sau, în subsidiar, că cererea reclamantei era excesivă.
 4. Curtea observă de la bun început că încălcările articolelor 8 și 13 din Convenție în prezenta cauză au fost în principal procedurale; adică judecătorul Curții familiale a ordonat ca constatările sale nefavorabile să fie transmise autorităților locale care au angajat reclamanta și organismelor profesionale relevante, în pofida faptului că nu i s-a oferit posibilitatea de a răspunde acestor afirmații în cursul procedurii; și că nu a existat nicio cale de atac internă disponibilă care să îi fi permis să solicite despăgubiri pentru prejudiciul pecuniar și nepatrionar pe care l-a suferit în consecință. Deși Curtea de Apel a criticat procesul prin care s-a ajuns la constatările nefavorabile ale judecătorului, aceasta nu a analizat elementele de probă care stau la baza acestor constatări și nici nu a stabilit dacă judecătorul a fost sau nu îndreptățit să critice reclamantul așa a făcut-o. Nu este vina reclamantei că instanțele naționale nu au analizat elementele de probă care stau la baza constatărilor judecătorului; probabil, dacă ar fi fost în măsură să introducă o cerere de despăgubire, instanțele naționale ar fi trebuit să examineze cu exactitate aceste aspecte. Cu toate acestea, în absența unor astfel de constatări, Curtea nu poate discerne o legătură de cauzalitate directă între încălcările constatate și prejudiciul pecuniar invocat; prin urmare, respinge această afirmație.
 5. Pe de altă parte, Curtea recunoaște că reclamantei i s-a refuzat posibilitatea de a introduce o cerere pentru un cuantum substanțial al daunelor-interese și consideră că această pierdere de oportunitate justifică despăgubiri bănești. În plus, reclamanta a suferit cu siguranță daune morale prin anxietate și suferință. Deși niciunul dintre elementele menționate mai sus nu se pretează unui proces de calcul sau de cuantificare precisă, Curtea, făcând o apreciere echitabilă, astfel se prevede la articolul 41, și având în vedere ceea ce este just, echitabil și rezonabil în toate circumstanțele cauzei, inclusiv nu numai poziția reclamantei, ci și contextul general în care a avut loc încălcarea (a se vedea Molla Sali c. Greciei (doar satisfacție) [GC], nr. 20452/14, § 33, 18 iunie 2020, împreună cu cauzele menționate în aceasta), acordă reclamantei 24 000 de euro (EUR) pentru prejudiciul nepatrimonial, plus orice taxă care poate fi exigibilă.
 6. Costuri și cheltuieli
 7. Reclamanta a solicitat de asemenea 34 849 GBP pentru cheltuielile și cheltuielile efectuate în fața instanțelor naționale și 74 033 GBP pentru cele efectuate în fața Curții.
 8. Guvernul a susținut că cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă în fața instanțelor naționale nu erau recuperabile în prezenta procedură, întrucât aceasta ajunsese la rezultatul dorit, iar prezentele critici sunt urmărite în mod destul de separat de cauza urmărită pe plan intern. În general, acestea au susținut că costurile erau excesive și nu fuseseră suportate efectiv sau în mod necesar.
 9. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea cheltuielilor de judecată numai în măsura în care s-a demonstrat că acestea au fost suportate efectiv și în mod necesar și sunt rezonabile în ceea ce privește cuantumul. Curtea consideră că atât cheltuielile de judecată pretinse de reclamantă au fost suportate efectiv, cât și au fost provocate de încălcările constatate. Cu toate acestea, este de acord cu guvernul că cererea de cheltuieli de judecată este excesivă. Având în vedere documentele aflate în posesia sa și criteriile menționate anterior, Curtea consideră că este rezonabil să se acorde 60 000 EUR, plus orice taxă care ar putea fi exigibilă, pentru a acoperi costurile suportate de toți avocații.
 10. Dobânda implicită
 11. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de nerambursare să se bazeze pe rata marginală de creditare a Băncii Centrale Europene, la care ar trebui să se adaugă trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE,

 1. declară admisibile plângerile referitoare la articolele 8 și 13;
 2. consideră că a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție;
 3. consideră că a existat o încălcare a articolului 13 din Convenție, coroborat cu articolul 8;
 4. consideră că nu este necesar să se examineze admisibilitatea și temeinicia plângerii în temeiul articolului 6 § 1 din Convenție;
 5. Reţine

(a) că statul pârât trebuie să plătească solicitantului, în termen de trei luni de la data la care hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din convenție, următoarele sume, care urmează să fie convertite în moneda statului pârât la rata aplicabilă la data soluționării:

(i) 24 000 EUR (douăzeci și patru de mii de euro), plus orice taxă care poate fi exigibilă, pentru daune morale; și

(ii) 60 000 EUR (șaizeci de mii de euro), plus orice taxă care poate fi suportată de solicitant, în ceea ce privește costurile și cheltuielile;

(b) de la expirarea celor trei luni menționate anterior până la decontare, se plătește dobânda simplă pentru sumele menționate anterior la o rată egală cu rata de creditare marginală a Băncii Centrale Europene în cursul perioadei de nerambursare plus trei puncte procentuale;

 1. Respinge restul cererii reclamantei pentru o justă satisfacție.

Adoptată în limba engleză și notificată în scris la 22 iunie 2021, în conformitate cu articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.

Semnături

Andrea Tamietti                   Yonko Grozev

Grefier                               Președinte

 

Comments

comentarii

Iluminatul public din Florești va fi alcătuit din becuri LED, anunță primarul Bogdan Pivariu. Peste 300 de noi becuri urmează să fie montate.... Citește mai mult
Profesorul Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică susține că pe români îi așteaptă o iarnă lungă cu multe restricții din cauza pandemiei de Covid-19.... Citește mai mult
O femeie de 80 de ani din județul Maramureș a fost găsită sâmbătă dimineața moartă în gospodăria sa. Un vecin de 85 de ani este bănuit că ar fi lovit-o pe aceasta cu toporul în cap, pe fondul băuturii.... Citește mai mult
Deputatul USR-PLUS Viorel Băltărețu atrage atenția asupra faptului că există întârzieri ale Companiei de Apă Arieș la montarea conductelor de apă. Aceste decalaje ar putea duce la „bani din buzunarul cetățenilor aruncați pe apa sâmbetei”, spune Băltărețu.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!