fbpx

Noul Statut INR: ”Notarii publici au obligația legală să își perfecționeze continuu pregătirea profesională”

Prin Hotărârea nr. 58/2020 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10 septembrie 2020 și care a intrat în vigoare a aceeași dată, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România a abrogat vechiul Statut, aprobând noul Statut al INR.

Hotărârea nr. 58/2020  a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, semnată de Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Dumitru Viorel Mănescu, prevede:

”Art. 1. Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data publicării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 5 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin și pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici.”

Printre altele, noul statut prevede, față de cel vechi, că ”notarii publici au obligația legală să își perfecționeze continuu pregătirea profesională”. În varianta anterioară era: ”Notarii publici, personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii, în funcție, au obligația să participe, cel puțin o dată la 3 ani, la cursurile de formare profesională continuă organizate de INR.”

De asemenea, adaptat vremurilor actuale de pandemie, noul statut prevede că ”INR poate desfășura activități de formare profesională inițială și continuă, precum și alte cursuri și în sistem on-line”

Noul statut

Uniunea Națională a Notarilor Publici – UNNPR

Statutul Institutului Notarial Român din 02.09.2020

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. –

(1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, înființat în temeiul art. 61 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, este organizat și funcționează în limitele competențelor stabilite de prezentul statut și de regulamentul de organizare și funcționare.

(2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit și de interes public.

(3) INR are ștampilă care cuprinde denumirea sa, stema României și siglă proprie. Forma și conținutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(4) INR are personalitate juridică și buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea.

(5) INR nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus dispozițiilor legale referitoare la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

Art. 2. –

Sediul Institutului Notarial Român este în municipiul București.

Art. 3. –

Institutul Notarial Român se înființează pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II Obiectivele INR și formele de activitate prin care acestea se realizează

Art. 4. –

(1) INR asigură perfecționarea activității notariale, pregătirea profesională inițială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, și al Uniunii, precum și a altor specialiști, în condițiile hotărâte de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director.

(2) INR poate organiza și desfășura activități de pregătire, în domeniul juridic sau domenii conexe, pentru absolvenții licențiați.

(3) INR poate elibera diplome și certificate de absolvire, în condițiile legii, care vor fi recunoscute de instituțiile publice și private și care vor fi semnate de președinte și de directorul INR.

Art. 5. –

Structura pregătirii inițiale teoretice și practice și procedura desfășurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfășurare a stagiului.

Art. 6. –

(1) Notarii publici au obligația legală să își perfecționeze continuu pregătirea profesională, participând la programele de pregătire profesională organizate de INR, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pregătirea profesională continuă se realizează în conformitate cu Metodologia de desfășurare a pregătirii inițiale și continue a notarilor publici și este evaluată prin credite de pregătire profesională, denumite în continuare CPP.

(3) Pregătirea profesională continuă a notarilor publici este organizată pe cicluri de pregătire a căror durată este de trei ani. Un ciclu complet de pregătire profesională este evaluat prin 300 CPP.

(4) Notarii publici în funcție au obligația să participe, cel puțin o dată la 3 ani, la un ciclu complet de pregătire profesională și să obțină anual minim 100 CPP, conform Metodologiei de desfășurare a pregătirii inițiale și continue a notarilor publici.

(5) Personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii are obligația să participe, cel puțin o dată la 3 ani, la cursurile de pregătire profesională continuă organizate de INR.

(6) Taxele de participare la programele de pregătire profesională organizate în conformitate cu dispozițiile legale, taxele de înscriere la examenele și concursurile organizate de INR, precum și taxele pentru orice alte cursuri sau forme de pregătire organizate de INR se stabilesc prin hotărâre a Consiliului director.

(7) Cheltuielile cu participarea notarilor publici și a personalului de specialitate al birourilor notariale la cursurile organizate de INR se suportă de către birourile notariale și sunt deductibile, în condițiile legii.

(8) Pentru personalul de specialitate al Uniunii și al Camerelor, costul cursurilor organizate de INR se suportă de către Uniune, respectiv de către fiecare Cameră, din bugetul acestora.

(9) Notarii publici, personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere și de la Uniune, suspendați din diverse motive, pot urma cursurile de pregătire profesională continuă organizate de INR pentru notarii publici și personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere și de la Uniune.

(10) În situația suspendării, numărul de CPP obligatorii pentru un an, respectiv pentru un ciclu complet de pregătire profesională se calculează proporțional cu perioada de activitate.

(11) Dispozițiile alin. (10) nu se aplică în situația în care suspendarea a intervenit cu titlu de sancțiune.

(12) INR poate organiza cursurile de pregătire profesională sau alte cursuri și în alte localități decât aceea în care își are sediul.

(13) Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (12) și alte activități profesionale se vor organiza în alte localități decât aceea în care INR își are sediul, care vor fi considerate centre teritoriale de pregătire, numai dacă la acestea participă un număr minim de cursanți, care se va stabili prin hotărâre a Consiliului director al INR. Graficul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă se aprobă de Consiliul director, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, în baza programului de formare profesională elaborat de Consiliul științific.

(14) INR poate desfășura activități de formare profesională inițială și continuă, precum și alte cursuri și în sistem on-line, cu obligația asigurării mijloacelor tehnice și resurselor umane necesare desfășurării acestor activități.

(15) În situația prevăzută la alin. (14), Consiliul director al INR poate redimensiona sau, după caz, grupa activitățile de formare profesională în raport cu exigențele impuse de desfășurarea acestora în sistem on-line.

(16) La începutul anului calendaristic, prin hotărâre a Consiliului Uniunii se vor aproba programul de formare profesională și modalitatea de susținere a cursurilor.

Art. 7. –

(1) După numirea în funcția de notar public și în vederea obținerii licenței de funcționare, notarii publici care au obținut această calitate în condițiile art. 28 și 33 din Lege au obligația să urmeze cursurile organizate de INR privind pregătirea practică pentru desfășurarea profesiei de notar public, precum și pentru organizarea activității unui birou notarial, cu plata taxelor aferente. Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, iar la sfârșitul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire, care se va comunica Registrului național de evidență a notarilor publici.

(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condițiile Legii.

Art. 8. –

INR asigură, potrivit art. 77 alin. (2) din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancționați de Consiliul de disciplină.

Art. 9. –

(1) INR poate organiza, la cerere, contra cost, pentru notarii publici suspendați pe o perioadă mai mare de 2 ani, înainte de reluarea activității de către aceștia, cursuri de pregătire intensivă, dacă numărul de solicitanți acoperă cheltuielile ocazionate cu organizarea și desfășurarea cursurilor. La aceste cursuri pot participa, la cerere și contra cost, și alți notari publici.

(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condițiile Legii.

Art. 10. –

INR asigură pregătirea și a altor specialiști în domenii care necesită cunoașterea legislației specifice activității notariale, la cererea acestora și cu plata taxelor aferente.

Art. 11. –

Cursurile organizate de INR pentru toate formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut și de Regulamentul de organizare și funcționare al INR se asigură de formatorii aprobați de Consiliul director.

Art. 12. –

Formatorii vor fi selectați dintre notarii publici și alți specialiști cu experiență, reputație și prestigiu, precum și dintre cadrele didactice universitare și vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director.

Art. 13. –

(1) Pentru activitatea didactică desfășurată, formatorii vor primi o remunerație, prevăzută în contractul de colaborare, în limitele stabilite de Consiliul director.

(2) Prin contractul de colaborare se vor menționa obligațiile ce revin formatorului, în care se includ atât susținerea cursurilor, cât și formularea unor opinii și puncte de vedere, la solicitarea directorului INR.

(3) Pentru formularea unor opinii și puncte de vedere care prezintă o complexitate deosebită, formatorul are dreptul la o remunerație suplimentară, care se va stabili prin negociere cu directorul INR. Limitele remunerației suplimentare se stabilesc de către Consiliul director.

Art. 14. –

INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, examenul de definitivat pentru notarii stagiari și concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime într-o funcție de specialitate juridică, în condițiile legii și ale regulamentelor de organizare și desfășurare a acestora, aprobate de ministrul justiției la propunerea Consiliului Uniunii.

Art. 15. –

INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, concursul de schimbare de sedii, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat de Consiliul Uniunii.

Art. 16. –

INR își poate valorifica experiența acumulată din activitatea desfășurată, prin realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la dispoziția notarilor publici și a altor instituții naționale sau internaționale. În acest scop, INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcția juridică, legislație, studii notariale și relații internaționale din cadrul Uniunii, care să contribuie la unificarea practicii notariale și la elaborarea unor culegeri de uzanțe.

Art. 17. –

(1) INR și/sau Direcția juridică, legislație, studii notariale și relații internaționale din cadrul Uniunii, după caz, pot/poate formula, la cererea notarilor publici și a unor instituții publice, puncte de vedere și opinii în materie notarială.

(2) Opiniile și punctele de vedere formulate de INR au un caracter științific și nu pot angaja răspunderea, sub niciuna dintre formele sale, a specialiștilor care le-au formulat și/sau a INR.

Art. 18. –

(1) INR poate organiza, din inițiativă proprie sau în colaborare cu alte organisme profesionale, universități sau autorități publice, precum și orice alte entități, cursuri de pregătire profesională, colocvii, simpozioane, conferințe și alte sesiuni științifice la nivel zonal, național și internațional.

(2) INR poate edita publicații proprii pe probleme de doctrină și practică notarială și poate organiza un centru de documentare juridică.

CAPITOLUL III Structura organizatorică a INR

Art. 19. –

(1) Organele de conducere ale INR sunt:

a)Consiliul director;

b)președintele INR, care este și președintele Consiliului director;

c)președintele executiv al INR, desemnat de Biroul executiv dintre vicepreședinții Uniunii, la propunerea președintelui Uniunii;

d)directorul INR.

(2) În cadrul INR funcționează un Consiliu științific. La propunerea președintelui INR, Consiliul Uniunii desemnează unul dintre membrii săi, cu experiență și prestigiu profesional deosebit, care să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului științific.

(3) În cadrul INR funcționează următoarele departamente:

a)Departamentul pentru formarea inițială a notarilor stagiari, coordonat de un șef de departament;

b)Departamentul pentru examene și concursuri și pentru pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a altor specialiști, precum și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor și al Uniunii, coordonat de un șef de departament;

c)Departamentul de documentare, studii, cercetare științifică, cooperare internațională și bibliotecă, coordonat de un șef de departament;

d)Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar- contabil și resurse umane, coordonat de un șef de departament.

(4) Modul de organizare și funcționare a departamentelor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director al INR.

Art. 20. –

Membrii Consiliului director și ai Consiliului științific care absentează nemotivat de la două ședințe vor fi înlocuiți.

Art. 21. –

(1) Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director președintele, prim- vicepreședintele și cei 2 vicepreședinți ai Uniunii. Ceilalți 5 membri sunt desemnați de către Consiliul Uniunii dintre notarii publici cu experiență, reputație și prestigiu în cadrul profesiei care nu sunt membri ai Biroului executiv.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 4 ani.

(3) Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizație de ședință, stabilită de Consiliul Uniunii.

(4) Președintele INR va desemna, după consultarea Biroului executiv al Uniunii, un secretar al acestuia. Secretarul Consiliului director participă, fără drept de vot, la ședințele Consiliului director și ale Consiliului științific. Pentru activitatea desfășurată, acesta va primi o indemnizație lunară stabilită de Biroul executiv.

Art. 22. –

(1) Consiliul director se întrunește, de regulă, trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui său.

(2) Consiliul director își desfășoară activitatea în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv. În situații urgente, Consiliul director poate adopta hotărâri prin întrunirea în ședință prin intermediul sistemului de videoconferință sau, fără a fi întrunit în ședință, prin vot exprimat prin corespondență. În acest din urmă caz, fiecare membru își va exprima votul în scris pe baza materialelor și proiectelor de hotărâri transmise de către președintele INR. Transmiterea materialelor și, ulterior, a votului exprimat se face prin unul dintre mijloacele convenționale de comunicare, care face dovada transmiterii și, respectiv, primirii acestora.

(3) La lucrările Consiliului director participă, fără drept de vot, directorul INR, care asigură măsurile organizatorice necesare desfășurării lucrărilor, precum și personalul de specialitate al INR, desemnat în acest sens, și, ori de câte ori este necesar, și alți notari publici sau specialiști, convocați de către președinte.

(4) Consiliul director emite hotărâri, care se semnează de președintele Consiliului director.

(5) Procesele-verbale de ședință se semnează de către membrii Consiliului director și de către persoana care le stenografiază sau tehnoredactează, după caz, și se comunică directorului INR.

Art. 23. –

Consiliul director are următoarele atribuții:

a)elaborează propuneri de modificare și completare a Statutului INR și le supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

b)elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al INR și îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

c)elaborează Regulamentul de desfășurare a stagiului și îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

d)elaborează strategia, proiectele, programul de activitate ale INR și graficul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă, pe care le supune aprobării Consiliului Uniunii;

e)aprobă lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină și desemnează coordonatorii de discipline, după obținerea avizului Consiliului științific;

f)aprobă programele pentru cursurile de pregătire inițială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii, precum și programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condițiile  28și 33 din Lege;

g)aprobă graficul anual de desfășurare a simpozioanelor/cursurilor de pregătire, la propunerea directorului INR și după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor;

h)propune Consiliului Uniunii durata cursurilor de pregătire pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condițiile  28și 33 din Lege;

i)stabilește modalitățile și criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfășurării pregătirii și la finalul acesteia, în vederea obținerii certificatului de absolvire. Certificatul de absolvire eliberat notarilor stagiari atestă formarea profesională inițială pentru profesia de notar public și conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat;

j)propune Biroului executiv aprobarea organigramei și a statului de funcții, cu limitele de salarizare a personalului INR;

k)reprezintă INR în raporturile cu terții, pe plan intern și internațional, prin președintele său;

l)aprobă încheierea de protocoale cu instituții similare, cu instituții de învățământ, universități, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării obiectivelor sale;

m)numește directorul și directorul adjunct ai INR, la propunerea președintelui Consiliului director;

n)desemnează membrii Consiliului științific, la propunerea președintelui;

o)aprobă absențele înregistrate de notarii stagiari pe perioada derulării stagiului, în baza cererii acestora și a documentelor justificative;

p)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii, statutul și regulamentul de organizare și funcționare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Uniunii ori, după caz, prin decizii ale Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

Art. 24. –

(1) Președintele Consiliului director este, de drept, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Președintele Consiliului director este și președintele INR.

(2) Pentru activitatea lor, președintele și președintele executiv ai INR primesc o indemnizație lunară, stabilită de Consiliul Uniunii.

(3) În absența președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de președintele executiv al INR.

Art. 25. –

(1) Președintele Consiliului director are următoarele atribuții:

a)reprezintă INR în raporturile cu autoritățile publice din România, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, iar în plan extern, cu instituțiile similare;

b)convoacă și conduce ședințele Consiliului director. Convocarea ședințelor se face prin președintele executiv al INR sau, în lipsa acestuia, prin directorul INR;

c)propune Consiliului director desemnarea membrilor Consiliului științific;

d)propune Consiliului director numirea directorului și a directorului adjunct ai INR;

e)semnează, împreună cu directorul INR, diplomele și certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialiști și personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor și al Uniunii care au absolvit cursurile INR;

f)numește secretarul Consiliului director;

g)aprobă propunerile directorului INR de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu și/sau colaboratorilor INR.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele INR emite dispoziții.

(3) Președintele INR poate delega unele dintre atribuțiile ce îi revin directorului INR.

Art. 26. –

Președintele executiv al INR are următoarele atribuții:

 1. a)convoacă și participă la ședințele Consiliului director;
 2. b)participă, în lipsa președintelui INR, la ședințele Consiliului științific;
 3. c)asigură coordonarea perfecționării activității notariale, pregătirea profesională inițială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici și al Uniunii, precum și a altor specialiști, în condițiile stabilite de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director;
 4. d)stabilește legături de colaborare cu specialiști din alte instituții, în scopul îmbunătățirii activității de formare profesională inițială și continuă a notarilor stagiari și a notarilor publici;
 5. e)formulează, împreună cu președintele Consiliului științific și cu directorul INR, propuneri de îmbunătățire a activității INR;
 6. f)formulează, împreună cu președintele Consiliului științific și cu directorul INR, propuneri de modificare a Statutului INR, a Regulamentului de organizare și funcționare a INR și a Regulamentului de desfășurare a stagiului, pe care le înaintează Consiliului director;
 7. g)propune Consiliului director modalitățile și criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfășurării pregătirii și la finalul acesteia;
 8. h)propune Consiliului științific strategia anuală de formare și perfecționare a notarilor publici;
 9. i)răspunde de modul de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor organizate de INR;
 10. j)prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii situația notarilor publici care nu și-au îndeplinit obligația de formare profesională și propune măsurile legale ce se impun;
 11. k)îndeplinește, în lipsa președintelui INR, atribuțiile acestuia;
 12. l)îndeplinește orice alte atribuții stabilite de președintele INR.

Art. 27. –

(1) Directorul INR este numit de Consiliul director, la propunerea președintelui.

(2) Directorul INR asigură conducerea executivă a INR.

(3) Pentru activitatea sa, directorul INR primește un salariu lunar stabilit de Consiliul director, la propunerea președintelui.

(4) Directorul INR participă, fără drept de vot, la ședințele Consiliului director și la ședințele Consiliului științific.

(5) În absența directorului INR, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre șefii de departamente.

Art. 28. –

(1) Directorul INR îndeplinește următoarele atribuții:

 1. a)asigură conducerea curentă a activității INR;
 2. b)propune Consiliului director lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină și coordonatorii de discipline, cu avizul Consiliului științific;
 3. c)coordonează și controlează activitatea centrului de formare inițială a notarilor stagiari și a centrelor teritoriale de pregătire profesională continuă a notarilor publici și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor și al Uniunii;
 4. d)elaborează programele pentru cursurile de formare inițială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor și al Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, precum și programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condițiile  28și 33 din Lege, iar după avizarea de către Consiliul științific le prezintă spre aprobare Consiliului director;
 5. e)întocmește și prezintă, la solicitarea Consiliului director sau a președintelui, dări de seamă asupra activității desfășurate de INR în ansamblul său și a fiecărui departament în parte și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității acestora;
 6. f)stabilește legături de colaborare cu specialiști din alte instituții, în scopul îmbunătățirii activității INR și a fiecărui departament;
 7. g)la solicitarea Consiliului Uniunii dispune, asigură și urmărește realizarea măsurilor necesare organizării și desfășurării:

 examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, în condițiile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar;

 examenului de definitivat pentru notarii stagiari sau, după caz, concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții juridice, în condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de definitivat și a concursului pentru dobândirea calității de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Consiliului Uniunii;

 concursului pentru ocuparea locurilor vacante destinate schimbării sediilor birourilor notariale, în condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii;

 1. h)elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii, formulează propuneri de rectificare a bugetului și urmărește ca execuția bugetară să se încadreze în limitele stabilite prin buget;
 2. i)prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în vederea aprobării, bilanțul contabil și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar anual;
 3. j)elaborează și obține avizul Consiliului director pentru proiectul organigramei și al statului de funcții cu limitele de salarizare, în vederea aprobării acestora de către Biroul executiv;
 4. k)angajează personalul de specialitate al INR în limita și cu respectarea statului de funcții;
 5. l)asigură controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și avizează fișa postului pentru personalul angajat, întocmită de șefii de departamente;
 6. m)dispune măsurile necesare în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de lucru pentru angajații și colaboratorii INR;
 7. n)aplică sancțiuni disciplinare personalului angajat și urmărește punerea lor în executare, precum și realizarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
 8. o)comunică Consiliului director și Consiliului științific rapoartele de evaluare întocmite în baza fișelor de evaluare completate de către cursanți;
 9. p)ordonanțează cheltuielile bugetare ale INR, în limitele bugetului aprobat de Biroul executiv;
 10. q)urmărește modul de administrare și gestionare a patrimoniului INR și transmite Consiliului director constatările făcute;
 11. r)propune președintelui INR premierea sau acordarea altor drepturi personalului din aparatul propriu și/sau colaboratorilor INR;
 12. s)semnează, împreună cu președintele INR, diplomele și certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialiști și personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor și al Uniunii care au absolvit cursurile INR;

ș) răspunde pentru exactitatea datelor din cuprinsul diplomelor și al certificatelor de absolvire eliberate;

t)îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul director sau de președintele INR;

ț) motivează absențele notarilor stagiari pe perioada derulării stagiului.

(2) Directorul poate delega temporar, cu aprobarea președintelui Consiliului director, o parte din atribuțiile sale directorului adjunct sau unui șef de departament.

Art. 29. –

(1) În subordinea președintelui INR se organizează și funcționează Consiliul științific, care are un rol consultativ, pentru activitățile de formare profesională inițială și continuă și pentru activitățile științifice.

(2) Consiliul științific se compune din 7 membri, din care fac parte de drept președintele INR și președintele Consiliului științific, precum și 5 membri desemnați de Consiliul director, la propunerea președintelui INR, dintre notarii publici cu experiență și prestigiu profesional deosebit și dintre personalități marcante din domeniul juridic. Președintele Consiliului științific este desemnat de Consiliul Uniunii, la propunerea președintelui INR, dintre membrii acestuia. În lipsa președintelui INR, la ședințele Consiliului științific participă președintele executiv al INR. În cazul în care președintele INR desemnează un alt membru al Consiliului director în calitate de președinte al Consiliului științific, acesta devine și membru al Consiliului științific în locul președintelui INR.

(3) Președintele Consiliului științific are dreptul la o indemnizație lunară, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(4) Membrii Consiliului științific au dreptul la o indemnizație de ședință, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(5) Consiliul științific se întrunește, de regulă, trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui său. În situații urgente, Consiliul științific poate adopta hotărâri prin întrunirea în ședință prin intermediul sistemului de videoconferință sau, fără a fi întrunit în ședință, prin vot exprimat prin corespondență. În acest din urmă caz, fiecare membru își va exprima votul în scris pe baza materialelor și proiectelor de hotărâri transmise de către președintele INR. Transmiterea materialelor și, ulterior, a votului exprimat se face prin unul dintre mijloacele convenționale de comunicare, care face dovada transmiterii și, respectiv, primirii acestora.

(6) Consiliul științific își desfășoară activitatea în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun și hotărăște cu majoritatea membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv.

(7) La ședințele Consiliului științific participă, fără drept de vot, și directorul INR, precum și personalul de specialitate al INR, desemnat în acest sens, și, ori de câte ori este necesar, și alți notari publici sau specialiști, convocați de către președinte.

Art. 30. –

Consiliul științific are, în principal, următoarele atribuții:

 1. a)avizează, la propunerea Consiliului director, Regulamentul de desfășurare a stagiului;
 2. b)la solicitarea directorului INR propune criteriile de selecție a formatorilor și avizează numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, avizează lista formatorilor și a coordonatorilor de discipline;
 3. c)avizează strategia, proiectele și programul de activitate ale INR;
 4. d)elaborează programele pentru cursurile de pregătire inițială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii, precum și programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condițiile  28și 33 din Lege;
 5. e)coordonează publicațiile și manifestările științifice ale INR;
 6. f)prezintă anual Consiliului director raportul asupra calității activităților de pregătire profesională organizate de INR și formulează propuneri pentru îmbunătățirea acestora;
 7. g)membrii Consiliului științific au obligația de a participa periodic la simpozioanele anuale organizate de INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse într-un raport.

Art. 31. –

Președintele Consiliului științific convoacă și conduce ședințele Consiliului științific al INR.

CAPITOLUL IVPatrimoniul INR

Art. 32. –

(1) Patrimoniul INR se constituie din:

 1. a)venituri realizate din activități directe;
 2. b)donații, sponsorizări sau legate, care vor fi acceptate de directorul INR, cu aprobarea Consiliului director;
 3. c)alte venituri realizate în condițiile legii.

(2) Fondurile INR vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor, cu aprobarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) Pentru activitățile desfășurate de INR se percep taxe, care vor fi stabilite de Consiliul director.

Art. 33. –

Verificarea activității economico-financiare a INR se realizează de cenzorii experți contabili ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

CAPITOLUL V Încetarea activității și dizolvarea INR

Art. 34. –

INR se dizolvă:

a)atunci când scopul pentru care a fost înființat nu mai poate fi realizat;

b)pentru orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 35. –

Ca urmare a încetării activității și a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea pasivului se atribuie, în condițiile legii, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina