fbpx

Noul Cod de Procedură Civilă republicat, o gură de oxigen pentru instanțe. Au scăpat de executări silite

Legea prin care a fost modificat Noul Cod de Procedură Civilă a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Una dintre modificări vizează procedura executării silite. Aceasta nu mai trebuie încuviințată de instanță, ceea ce degrevează instanțele de mii de dosare. O simplă căutare pe portalul instanțelor de judecată ne arată la Judecătoria Cluj-Napoca, din 2004 până acum, nu mai puțin de 62.275 dosare cu obiect ”încuviințare executare silită”.

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015. Republicarea a fost efectuată în temeiul dispozițiilor art. XIV din Legea nr. 138/2014  pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014.

”Noua ediție oficială a Codului de procedură civilă urmează a fi distribuită în mod gratuit către magistrați, pentru a oferi un instrument de lucru util în activitatea desfășurată de aceștia.”, a anunțat Ministerul Justiției.

Modificarea principală vizează procedura executării silite. Dacă până acum se făcea prin intermediul instanței de judecată, acum executorul judecătoresc este cel care o încuviințează.

Noul Cod de Procedură Civilă
Forma veche din octombrie 2013

 

Art. 666 alin (1) Cererea de executare silită se soluţionează în maximum 3 zile de la înregistrarea ei.
Art.665 alin (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1) şi dovada taxei de timbru.
Art. 666 alin (2) Executorul judecătoresc se pronunţă asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.
Art.665 alin (2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează de instanţă în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecătorie, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.

Ce spun specialiștii

Denisa Băldean și Mircea Pop
Denisa Băldean și Mircea Pop

”Este un avantaj că se clarifică procedura. Pentru instanțe era oricum o formalitate. Nu prea erau cazuri când instanța să respingă o cerere de încuviințare a executării silite. Din practică a reieșit că este mai util să se elimine încuviințările. Acum depinde de probitatea fiecărui executor”, consideră decanul Baroului Cluj, Mircea Pop.

Președintele Curții de Apel Cluj, judecătoarea Denisa Băldean, spune că încuviințările nu erau chiar o formalitate și încărcau mult judecătoriile. ”Sunt mai multe modificări, dar cred că cea mai importantă este eliminarea obligativității depunerii cererilor de încuviințare a executării silite la judecătorii. Este un mare avantaj că scăpăm de ele, dacă ne uităm câte au fost în anii precedenți. Nu era o formalitate căci trebuia la fiecare să faci mai multe verificări: termene, competența, dacă e o creanță, dacă nu e împlonit termenul de prescripție, dacă nu sunt impedimente la executare”, a spus Denisa Băldean.

Președintele Judecătoriei Cluj-Napoca atrage, însă, atenția că situația s-ar putea să nu dureze. ”Anul trecut au fost la Judecătoria Cluj-Napoca circa 10.000 de dosare de incuviințare executare silită.  In mod cert e un pas inainte, dar încuviințarea a fost introdusă ca urmare a unei decizii de neconstituționalitate. Sperăm ca abrogarea să nu aibă aceeași soartă”, a comentat judecătorul Lucian Marian.

Încheierile executorului judecătoresc vor putea fi atacate cu contestație la judecătorie, însă potrivit practicienilor, numărul celor care au atacat încuviințări de executare a fost mic în comparație cu numărul executărilor silite.

Extras din noul cod de procedură civilă

Articolul 666 Încuviinţarea executării silite 

(1) Cererea de executare silită se soluţionează în maximum 3 zile de la înregistrarea ei.

(2) Executorul judecătoresc se pronunţă asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.

(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 657 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.

(5) Executorul judecătoresc va respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:

1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu este învestit cu formulă executorie;

4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot duce la îndeplinire prin executare silită;

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

(6) Încheierea prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite poate fi supusă controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare, în condiţiile legii. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de executare.

Extra din forma veche a codului

Art. 665 Încuviinţarea executării silite

(1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1) şi dovada taxei de timbru

(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează de instanţă în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecătorie, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.

(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta, şi autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu

(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.

(5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege;
4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.

(6) Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată exclusiv cu apel numai de creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

(7) În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu următorul cuprins:
„Noi, Preşedintele României,
Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura preşedintelui instanţei şi a grefierului.)“

Investirea cu formulă executorie, reintrodusă

În noul cod de procedură civilă a fost reintrodusa obligativitatea investirii cu formula executorie a titlurilor executorii, cu excepția hotărârilor judecătorești.  Șefii din justiția clujeană spun că acestea nu vor aglomera instanțele. ”Sunt mai puține decât încuviințările și nu sunt atât de tehnice”, a precizat președintele CA Cluj, Denisa Băldean.  La fel, președintele Judecătoriei, Lucian Marian, a precizat că investirile sunt mai puține, căci nu se investesc hotărârile judecătorești.

Articolul 641 Învestirea cu formulă executorie

(1) Titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie.

(2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul său ales.

(3) Instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege.

(4) Încheierea prin care se respinge cererea de învestire cu formulă executorie poate fi atacată numai cu apel de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie nu este supusă niciunei căi de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul contestaţiei la executare.

(6) Formula executorie are următorul cuprins:

“Noi, Preşedintele României,

Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de învestire cu formulă executorie. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura preşedintelui completului şi a grefierului.)”.

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ poate fi consultat AICI.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina