fbpx

Noi măsuri privind activitatea pe pandemie la instanțele din aria Curții de Apel Cluj

Președintele Curții de Apel Cluj a emis o nouă decizie cu măsuri privind activitatea la instanțele pentru prevenirea infectărilor cu COVID-19.

Potrivti decizie, se recomandă completelor de judecată ca în perioada următoare, numărul de dosare alocat fiecărei şedinţe, să nu depăşească 25-30 de cauze în materiile nonpenale şi 20-25 de cauze în materie penală.

Fiecare complet de judecată va ua măsurile necesare şi utile pentru:

stabilirea de ore diferenţiate, în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi domeniului specific de activitate, numărul părţilor, acela al participanţilor, complexitatea probatoriului etc.;

limitarea accesului publicului în sala de judecată, în aşa fel încât să poată fi respectate regulile de distanţare socială.

– adoptarea oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al părţilor în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea şedinţei de judecată.

La nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj, se se păstrează efectele deciziilor privind desfăşurarea activităţii şi organizarea programului în regim de telemuncă sau munca la domiciliu

Personalul care prestează munca la domiciliu se află la dispoziţia instanţei, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 16:00.

DECIZIA NR. 89

DATA EMITERII: 26 octombrie 2020

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19,

având în vedere situaţia complexă generată de evoluţia şi de creşterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, respectiv în raza administrativ-teritorială a judeţului Cluj, la nivelul municipiului Cluj-Napoca rata de incidenţă cumulată a cazurilor de Covid 19 în ultimele 14 zile depăşind pragul de 3/1000 locuitori

luând în considerare numărul cazurilor de îmbolnăviri cu Sars-CoV-2, la nivelul Curţii de Apel Cluj, ca instanţă de sine stătătoare, precum şi la nivelul instanţelor arondate,

respectând recomandările Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Cluj, stabilite pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă şi reducerea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, precum şi cele cuprinse în Hotărârea nr.52 din 15 octombrie a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Cluj, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.55 din 20 octombrie 2020,

în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă şi reducerea riscului de îmbolnăvire a personalului fiecărei instanţe judecătoreşti şi, în egală măsură, a tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie, precum şi pentru stabilirea şi unificarea procedurilor  de lucru, la nivelul Curţii de Apel Cluj, ca instanţă de sine stătătoare, precum şi la nivelul instanţelor judecătoreşti aflate în aria de competenţă a Curţii de Apel Cluj,

în exercitarea atribuţiilor stabilite prin dispoziţiile art.46 alin.1 din Legea nr.304/2004 şi cele ale art.7 alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin  Hot. CSM nr. 1375/17.12.2015,

Preşedintele Curţii de Apel Cluj

D  E C I D E

Art. I. Începând cu data emiterii prezentei decizii, se actualizează măsurile stabilite prin Decizia nr. 60 din 12 mai 2020, astfel cum a fost modificată  prin Decizia nr. 61 din 18 mai 2020, emisă de către Preşedintele Curţii de Apel Cluj, urmând a fi aplicate următoarele măsuri de prevenţie şi combatere :

Secţiunea I – Dispoziţii cu caracter general

Art. 1. Aplicarea deciziei în timp şi in spaţiu. (1) Dispoziţiile prezentei decizii se aplică începând cu data comunicării ei şi ele rămân valabile pe toată perioada menţinerii riscurilor de contaminare şi de îmbolnăvire, care au determinat adoptarea lor.

(2) Măsurile instituite sunt obligatorii la nivelul Curţii de Apel Cluj, ca instanţă de sine stătătoare, precum şi la nivelul instanţelor judecătoreşti aflate în aria de competenţă a Curţii de Apel Cluj, ele putând fi adaptate ori completate, acolo unde specificul fiecărei instanţe şi volumul de activitate impun.

Art. 2. Aplicarea deciziei cu privire la persoane. (1) Judecătorii şi întreg personalul angajat al instanţei au dreptul la asigurarea unui echipament de protecţie adecvat, la desfăşurarea activităţii in sediul instanţei sau in afara acesteia (agenţi procedurali, personal contractual) în condiţii de securitate, în spaţii permanent  igienizate şi dezinfectate.

(2) Părţile în proces,  avocaţii părţilor în proces, procurorii, consilierii juridici, experţii, specialiştii şi toţi ceilalţi participanţi la proces au dreptul de acces în sediul instanţei de judecată, cu respectarea obligaţiilor instituite prin decizie, în condiţii de securitate, în spaţii permanent  igienizate şi dezinfectate.

(4) Scopul acestor măsuri se circumscrie obligaţiei de asigurare a protecţiei personale a fiecărei persoane şi, în acelaşi timp, a protecţiei celor aflate în proximitate, prin adoptarea unei conduite civice adecvate, de natură să evite răspândirea virusului SARS-CoV-2.

(5) Aplicarea prevederilor prezentei decizii se va face cu respectarea demnităţii umane a tuturor persoanelor implicate şi în condiţii care să asigure discreţia cu privire la starea de sănătate a acestora şi protecţia datelor cu caracter personal.

Secţiune a II-a. Accesul, circulaţia şi staţionarea în sediul Palatului de Justiţie din Cluj

Art.3. Accesul în sediul Curţii de Apel Cluj. (1) Accesul în sediul Palatului de Justiţie din Cluj este permis, cu respectarea condiţiilor obligatorii de acces, referitoare la: respectarea limitei maxime admise a temperaturii corporale; dezinfectarea mâinilor, la uşa de accces în sediul instanţei, precum şi în sălile de judecată purtarea unei măşti de protecţie; respectarea unei distanţe sociale de minimum 1,5 m.

(2) Accesul persoanelor citate în cauzele pe rolul instanţelor şi al parchetelor care îşi au sediul în Palat, inclusiv aparţinătorii, este permis în sediul instanţei numai în ziua şi pentru ora menţionate în citaţie, cu 15 minute înainte de ora stabilită şi se va face prin prezentarea citaţiei şi a unui act de identitate.

(3) În scopul punerii în aplicare a prevederilor alin.(2), grefierii-şefi de secţii/instanţe, vor pune la dispoziţia persoanelor din cadrul detaşamentului care asigură paza la cele două intrări principale ale Palatului de Justiţie listele zilnice de şedinţă, cu cel puţin de 24 ore înainte de ziua şedinţei.

(4) Accesul avocaţilor, al consilierilor juridici, al experţilor şi altor participanţi la proces se permite, de regulă, pentru ziua procesului aflat pe rol, în baza legitimaţiei sau a oricărui alt act prin care îşi pot dovedi identitatea.

(5) Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj tuturor persoanelor , inclusiv a celor care au calitatea de angajaţi ai instanţei, aflate în una sau mai multe din următoarele situaţii:

– au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc;

– au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de SARS-CoV-2 ;

– prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie.

Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată medicului de familie şi  direcţiei de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau de autoizolare prevăzute de lege.

(6) Persoanele aflate în una sau mai multe dintre ipotezele alin.5, citate într-un proces aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj sau acela al instanţelor arondate, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, prin poşta electronică.

(7) În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se afle în situaţiile prevăzute de alin.5 sau a unor simptome evidente, i se va solicita să completeze o declaraţie pe proprie răspundere privind aspectele menţionate la alineatele precedente şi va fi informat de îndată medicul de medicina muncii, prin intermediul primului-grefier, dacă face parte din personalul angajat al instanţei. În cazul în care se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj, se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, prin intermediul primului-grefier, pentru respectarea drepturilor procedurale ale părţilor în proces.

(8) Persoanelor care nu se află în situaţiile menţionate mai sus dar care manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecţie respiratorie,  nu li se permite accesul în sediul Curţii de Apel Cluj şi li se pune în vedere sa consulte medicul de familie. Vor avea în vedere transmiterea actelor de procedură la dosar în formă electronică şi examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi în lipsă.

Art.4. Condiţii de acces. (1) Se interzice accesul în Palatul de Justiţie din Cluj persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte 37,5 C.

(2) La intrarea  în sediul instanţei şi în sala de judecată, sunt obligatorii următoarele măsuri:

– dezinfectarea mâinilor;

– utilizarea unei măşti de protecţie, în condiţiile prescrise prin lege.

  În situaţii excepţionale, justiţiabililor li se asigură o mască de protecţie, la intrarea în sediul instanţei, atunci când aceştia, din motive obiective, nu dispun de un echipament de protecţie  obligatoriu adecvat.

(3) Pe coridoare, în sălile de judecată şi în birouri, este obligatorie respectarea unei distanţe sociale de minimum 1.5 m. şi evitarea unor contacte directe care nu respectă distanţa socială recomandată, pentru o perioadă mai mare de 15 minute.

(5) Pe toată durata prezenţei în Palatul de Justiţie din Cluj, este obligatorie respectarea măsurilor de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile.

Art.5. Staţionarea publicului. (1) Staţionarea în sediul Palatului de Justiţie este permisă numai până la finalizarea dosarului sau a procedurii  pentru care a fost permis accesul.

(2) Se interzice staţionarea publicului în Palatul de Justiţie, după ora 14, cu excepţia participanţilor la procedurile judiciare (justiţiabili, avocaţi, consilieri, experţi etc.) programate în ziua respectivă, a căror derulare excede limitei de timp anterior menţionată.

(3) Activitatea desfăşurată de către avocaţi în sediul Palatului de Justiţie se va realiza cu respectarea Protocolului de punere la dispoziţie a spaţiului situat în Palatul de Justiţie din Cluj.

(4) Numai în situaţiile în care justiţiabilii sau ceilalţi participanţi la proces nu au posibilitatea transmiterii cererilor, căilor de atac şi altor înscrisuri la instanţe prin fax ori prin e-mail şi nici aceea a consultării dosarelor şi a informaţiilor necesare în format electronic şi se prezintă pentru depunerea de înscrisuri ori pentru studiul cauzelor aflate pe rol, se va permite accesul către arhivele şi registraturile instanţelor,  cu păstrarea distanţei sociale minime, de 1,5 m,  pentru cel mult trei persoane simultan către fiecare arhivă/registratură, având prioritate avocaţii, consilierii juridici, consilierii de probaţiune şi experţii. Timpul de staţionare în aceste spaţii nu va depăşi 3 minute pentru depuneri de documente, respectiv 15 minute pentru studiul dosarelor, decât în situaţii cu totul excepţionale, cu acordul grefierului arhivar-şef,

(5) Cererile privind solicitarea de informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi transmise prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile şi numai în situaţii excepţionale, temeinic justificate, prin prezentarea la Biroul de informaţii şi relaţii publice, cu păstrarea distanţei sociale minime de 1.5 m. Timpul de staţionare în aceste spaţii nu va depăşi 5 minute pentru depuneri de solicitări ori pentru furnizarea pe loc a informaţiilor solicitate. Dacă răspunsul nu poate fi transmis în aceste interval de timp, va fi avută în vedere formularea ulterioară a răspunsului, în scris, cu respectarea termenelor legale.

Secţiunea a III-a. Măsuri organizatorice menite să asigure condiţii de igienă, dezinfecţie şi maximă securitate

Art.6. Departamentul economico-financiar şi administrativ. Managerul economic al fiecărei instanţe va dispune măsuri pentru reorganizarea modului de dispunere a mobilierului în sălile de judecată şi în birouri, pentru completare cu panouri de protecţie, în scopul asigurării distanţelor sociale minime recomandate, de 1.5 m, pentru judecători, procurori, avocaţi şi ceilalţi participanţi la proces.

(2) Managerul economic va identifica resursele bugetare şi va iniţia, de îndată, procedurile de achiziţie, cu acordul ordonatorului de credite, în scopul:

  asigurării echipamentelor de protecţie optimă pentru personalul angajat al instanţei şi procurorii de şedinţă, în mod continuu (măşti de protecţie şi mănuşi);

– asigurării produselor de igienă şi dezinfecţie (70% alcool), la porţile de acces în clădire, în birouri, în sălile de judecată, în zona arestului preventiv;

  dotării porţilor de acces cu termoscanere;

  dezinfecţia sălilor de judecată, a registraturilor şi arhivelor, prin nebulizare, o dată pe săptămână, până la încetarea stării de alertă;

(3) Compartimentul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în colaborare cu medicul de medicina muncii, înaintează ordonatorului de credite, în termen de 24 de ore de la data emiterii prezentei decizii, propuneri corespunzătoare privind achiziţia de dezinfectanţi şi echipamente de protecţie, conform Planului de măsuri adoptat în data de 9 martie 2020 şi actualizat ulterior.

(4) Accesul persoanelor private de libertate şi acela al justiţiabililor la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un itinerariu marcat, în care contactul  cu personalul instanţei este limitat. În acest scop, departamentele economico – financiare ale curţii de apel şi cele ale tribunalelor arondate vor achiziţiona benzi colorate vizibil, pentru marcarea distanţei sociale de 1,5 m în spaţiile în care are acces publicul (holuri, culoar, săli de şedinţe, registraturi).

(5) Comisiile pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, ori persoanele responsabile cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, constituite la nivelul fiecărei instanţe, conform Legii nr. 319/2006, respectiv art. 176 din ROIIJ, vor analiza şi propune departamentelor economico-finanaciare ale curţii de apel şi cele ale tribunalelor arondate, în funcţie de funcţionalitatea sediului, montarea unor panouri de plastic transparente în spaţiile în care se desfăşoară activităţi cu publicul (registraturi, arhive, săli de judecată, birouri, BIRP), suplimentar asigurării distanţei sociale minime, de 1.5 m.

Art.7. Prim-grefierul Curţii şi grefierii şefi ai instanţelor. (1) Prim-grefierul Curţii şi grefierii şefi ai instanţelor asigură coordonarea şi controlul măsurilor necesare pentru o  maximă igienă la locul de muncă, în birouri, săli de judecată, holuri de acces, punctele sanitare, prin spălarea  zilnică a suprafeţelor de contact cu detergent, urmată de utilizarea unui dezinfectant( concentraţie 70% alcool), prin ştergerea repetată a tuturor obiectelor de uz comun cu dezinfectant, a meselor de lucru, inclusiv în sălile de judecată, prin aerisirea spaţiilor închise, în mod repetat.

(2) Personalul cu atribuţii de curăţenie va proceda la igienizare, urmată de aplicarea unui agent pentru dezinfecţia spaţiilor comune, birouri, săli de şedinţă, registratură, arhivă, holuri de acces din sediul Curţii de Apel Cluj, de două ori pe zi,  la începutul zilei de lucru şi la sfârşitul zilei de lucru.

(3) Dezinfectarea clanţelor, a meselor şi a tuturor obiectelor supuse atingerilor repetate, la porţile de acces în clădire, în birouri şi în sălile de judecată, se va asigura de trei ori pe zi şi suplimentar ori de câte ori este necesar, la  solicitarea completului de judecată. De asemenea, va fi dezinfectat spaţiul dedicat cazării persoanelor lipsite de libertate, la finalul programului de lucru, în zilele în care acest spaţiu este utilizat.

(4) Spaţiile în care are acces publicul (săli de şedinţă, registraturi, arhive, BIRP), precum şi birourile vor fi aerisite câte 10 minute, la fiecare oră.

(5) Prim-grefierul Curţii şi grefierii şefi ai instanţelor vor lua măsurile necesare pentru a asigura permanent recipiente cu soluţie dezinfectantă, pentru dezinfecţia mâinilor, la porţile de acces, în birouri, în sălile de judecată pe masa judecătorilor, a grefierilor şi la uşa de acces, precum şi echipament de protecţie pentru judecători şi personalul angajat al instanţei constând în: o mască de protecţie şi o pereche de mănuşi zilnic, respectiv două sau mai multe măşti de protecţie şi mănuşi pentru fiecare membru al completului de judecată, în ziua şedinţei.

(6) Se deschide şi se extinde la nivelul tuturor instanţelor arondate, registrul special în formă scrisă, privind operaţiunile de dezinfectare efectuate pe parcursul zilei, sub coordonarea primului-grefier al instanţei.

Art. 8. Distanţa socială. (1) Distanţa socială minimă pentru asigurarea protecţiei este de 1.5 m.

(2) Se interzice prezenţa simultană, în acelaşi birou, a mai mult de trei persoane, la o distanţă mai mică de 1,5 m. între participanţi, cu excepţia situaţiilor în care atribuţiile de serviciu nu pot fi îndeplinite altfel.

(3)Şefii de secţii/ compartimente vor lua măsuri în sensul respectării dispoziţiilor alin.2, prin stabilirea decalată a programului de lucru şi flexibilizarea acestuia. Va fi avută în vedere, pe parcursul unei zile, prezenţa esenţială în instanţă, iar complementar, munca de la domiciliu.

(4)  Predarea/ preluarea oricăror documente între compartimente/ secţii/ birouri/ persoane se va realiza în cel mai scurt timp posibil, fiind interzisă deplasarea şi staţionarea în alte birouri decât cele personale.

(5)  În timpul desfăşurării şedinţei de judecată, preşedintele completului va asigura măsurile de distanţare socială în rândul publicului, solicitând o distanţă de cel puţin 1,5 m între participanţi, Se va  permite accesul în sala de judecată numai cu respectarea acestei condiţii.

(6) Publicul care aşteaptă intrarea în sala de judecată, va respecta, de asemenea, distanţa de minimum 1,5 m între participanţi, cu sprijinul efectivelor de jandarmi.

(7) În funcţie de configuraţia fiecărei săli de judecată, angajaţii cu atribuţii economico-administrative vor urmări ca distanţa de la care publicul (justiţiabili, avocaţi etc) se adresează completului de judecată, grefierului ori procurorului de şedinţă să fie de minimum 2 m. Se va urmări ca această distanţă să fie asigurată şi între pupitrul judecătorilor, grefierului, procurorului şi spaţiul în care sunt staţionate persoanele private de libertate.

Art.9. Asigurarea suportului tehnic. (1) Compartimentul IT de la nivelul Curţii /tribunalului asigură suportul tehnic pentru măsurile dispuse prin prezenta decizie. În acest scop, şi fără a se limita la acestea, compartimentul IT asigură: utilizarea şi dezvoltarea în condiţii de maximă securitate a sistemelor tehnice de videoconferinţă; accesul judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate, de la domiciliu, la adresele de e-mail de serviciu, la dosarul electronic, accesul în aplicatia ECRIS, în condiţii de maximă securitate.

(2) Ia măsuri pentru accesul la forma scanată a unor documente de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a securităţi informaţiilor.

(3) Compartimentul IT de la nivelul Curţii ia măsuri pentru implementarea, în timp util, a unor soluţii optime şi în condiţii de maximă securitate, la nivelul Curţii de Apel Cluj şi acela al instanţelor arondate, în scopul realizării procedurilor de comunicare a citaţiilor, hotărârilor judecătoreşti şi a tuturor actelor de procedură, în format electronic .

(4) Compartimentul IT de la nivelul Curţii /tribunalului asigură publicitatea recomandărilor făcute justiţiabililor pentru transmiterea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Cluj, examinarea posibilităţii de a solicita soluţionarea cauzei şi în lipsă la dezbateri, atunci când prezenţa nu este obligatorie, reprezentare în faţa instanţei prin intermediul unui avocat.

Secţiunea a IV-a. Măsuri privind organizarea activităţii de judecată

Art.10. Programul de lucru. (1) Preşedinţii de secţii/instanţe, conducătorii birourilor şi compartimentelor vor întocmi, în cel mai scurt timp posibil, un  program de lucru săptămânal, care să asigure desfăşurarea activităţii specifice în condiţii optime şi în acelaşi timp să reducă  numărul celor prezenţi concomitent la locul de muncă, la cel mult trei persoane în acelaşi birou, prin asigurarea unei distanţe sociale de cel puţin 1.5 m.şi evitarea unor contacte directe mai mult de 15 minute.

(2) Pânã la noi dispoziţii, la nivelul tuturor seţiilor, departamentelor, compartimentelor şi birourilor Cuţii de Apel Cluj, precum şi la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj, se se păstrează efectele deciziilor privind desfăşurarea activităţii şi organizarea programului în regim de telemuncă sau munca la domiciliu, asigurându-se acces direct şi securizat la sistemul ECRIS, ori de câte ori prezenţa efectivã în instanţă nu este obligatorie sau necesară şi exercitarea atribuţiilor de serviciu este tehnic posibilă la distanţã, cu posibilitate de verificare.

(4) Preşedinţii de secţie şi şefii de compartimente vor asigura o reducere a numãrului persoanelor aflate concomitent la serviciu, pentru asigurarea distanţei sociale minime recomandate şi evitarea contactului direct între persoane, întocminând o programare şi o fişă de sarcini scrisã prin care se fixeazã lucrãrile care trebuie îndeplinite prin munca la domiciliu şi modalitatea de transmitere prin e-mail, zilnic sau sãptãmânal. La întocmirea fişei, se are în vedere o duratã a zilei de lucru de 8 ore şi se acordã prioritate rezolvãrii lucrãrilor urgente. Se va avea în vedere şi posibilitatea desfăşurării activităţii pe ore diferenţiate

(5) Personalul care prestează munca la domiciliu se află la dispoziţia instanţei, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 16:00, având obligaţia de a se prezenta de îndată la sediul instanţei, la solicitarea expresă a preşedintelui de secţie/preşedintelui instanţei, respectiv a conducătorului compartimentului din care face parte.

Art.11. Stabilirea termenelor de judecată. (1) Se recomandă completelor de judecată ca în perioada următoare, numărul de dosare alocat fiecărei şedinţe, să nu depăşească 25-30 de cauze în materiile nonpenale şi 20-25 de cauze în materie penală, cu citarea părţilor, în funcţie de grad de jurisdicţie şi specificul fiecărei instanţe/secţii, astfel încât să poată fi evitată supraaglomerarea sălii de şedinţă şi a sediului instanţei. Poate fi avut în vedere un număr mai redus de dosare, în zilele în care, în aceeaşi sală, sunt programate, la ore diferite, mai multe şedinţe de judecată.

(2) Stabilirea listelor de şedinţă şi prioritizarea cauzelor sunt în responsabilitatea fiecărui complet, urmând a se aprecia în raport cu principiul celerităţii, al soluţionării cauzei intr-un termen rezonabil, a soluţionării de urgenţă şi cu precădere a tuturor cauzelor calificate ca atare de legiuitor.

Art.12. Organizarea activităţii pe ore diferenţiate. (1) Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, fiecare complet de judecată, printr-un management juridic şi judiciar de calitate,  va  lua măsurile necesare şi utile pentru:

stabilirea de ore diferenţiate, în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi domeniului specific de activitate, numărul părţilor, acela al participanţilor, complexitatea probatoriului etc.;

limitarea accesului publicului în sala de judecată, în aşa fel încât să poată fi respectate regulile de distanţare socială.

– adoptarea oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al părţilor în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea şedinţei de judecată.

Art.13. Întocmirea şi publicarea listelor de şedinţă pe portalul instanţelor. (1) Grefierii de şedinţă întocmi listele de şedinţă cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării şedinţelor de judecată, cu excepţia cauzelor care se înregistrează în această perioadă şi primesc termen de judecată mai scurt de două zile, un exemplar al listei de şedinţă urmând a fi pus de îndată la dispoziţia specialiştilor IT.

(2) Listele de şedinţă se vor afişa, cu cel puţin 48 ore înaintea termenului de judecată, pe pagina principală a Curţii de Apel Cluj, wwww.curteadeapelcluj.ro,respectiv pe prima pagină a portalului instanţelor arondate Curţii, prin grija grefierilor şefi de secţii şi a Compartimentului de informatică juridică. După terminarea şedinţei, listele vor fi şterse de pe portalul instanţei.

Art.14. Reguli de acces în sala de judecată şi aplicarea dispoziţiilor privind judecarea procesului. (1) În sala de judecată, preşedintele completului, prin poliţia şedinţei, va ordona ca primul rând de scaune să nu se ocupe, iar distanţele sociale de protecţie să fie asigurate în rândul participanţilor la proces. Se vor asigura condiţiile pentru aerisirea sălii de judecată, 10 minute la fiecare oră şi dezinfectare, prin suspendarea şedinţei şi intercalarea cauzelor care se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi pentru purtarea unei măşti de protecţie şi mănuşi de către membrii completului, avocaţi, procuror şi toţi ceilalţi participanţi la proces.

(2) Aplicarea dispoziţiilor generale privind judecarea procesului (limitarea accesului publicului, din considerente de ordine publică, conducerea şedinţei, poliţia şedinţei, strigarea cauzei, amânarea cauzei, preschimbarea termenelor, discutarea cererilor şi a excepţiilor prealabile etc.) sunt şi rămân în competenţa preşedintelui completului de judecată, respectiv a întregului complet de judecată, căruia îi aparţine responsabilitatea  respectării principiilor fundamentale ale procesului.

Art.15. Videoconferinţa. (1) Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal, precum şi in domeniul civil al dreptului, vor examina posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale, a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă, în funcţie de gradul de jurisdicţie, obiectul cauzelor, calitatea persoanelor private de libertate, în procesul penal, cu respectarea principiilor care guvernează procesul şi a dreptului la un proces echitabil.

(2) Transportul deţinuţilor la instanţe va fi autorizat, în condiţiile legii, de judecătorul cauzei doar pentru cazuri temeinic justificate.

Art.16. Menţiuni obligatorii pe actele de procedură. (1) Toate citaţiile şi actele de procedură emise de Curtea de Apel Cluj şi de instanţele arondate vor purta, în loc vizibil, următoarea menţiune, cu caractere Times New Roman 14 bold:

“În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – SARS-CoV-2 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, următoarele posibilităţi:

– transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Cluj de regulă în format electronic, prin e-mail, prin telefax sau alte mijloace similare, nu pe suport de hârtie;

-indicarea unei adrese de e-mail la care să primească actele de procedură;

– studiul dosarului la domiciliu, prin utilizarea parolei de acces la filele dosarului electronic, parolă transmisă odată cu citaţia;

– evitarea prezenţei în sediul Curţii de Apel Cluj, ori de câte ori ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă, mai cu seamă în cauzele non-penale;

– posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales..”

(2) Vor fi emise adrese către toate autorităţile şi instituţiile publice, participanţi uzuali în procedurile judiciare( Parchete, Casele de pensii, administratii financiare, autorităţi ale administraţiei locale si centrale, AVAS, UNEJ, UNEBR,ANRP, ANRE,CNCI ş.a.), în scopul informării cu privire la necesitatea de a transmite corespondenţa numai in format electronic.

(3) Prevederile se aplică prin grija prim-grefierului Curţii de Apel Cluj/grefierilor şefi de instanţe şi se vor afişa, în loc vizibil, la toate intrările în sediul instanţei, la registratura instanţei, arhivei şi grefei. Totodată, ele vor fi făcute cunoscute publicului prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj şi instanţelor arondate.

Art.17. Înaintarea dosarelor în căile de atac.(1) Tribunalele şi judecătoriile arondate Curţii de Apel Cluj vor înainta dosarele în căile de atac etapizat, o dată pe săptămână, conform următoarei programări:

  • în fiecare zi de luni: Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa şi Judecătoriile Bistriţa, Beclean şi Năsăud.
  • în fiecare zi de marţi: Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Cluj si Judecătoriile Cluj-Napoca, Turda, Gherla, Dej, Huedin;
  • în fiecare zi de miercuri: Tribunalul Cluj, Tribunalul Maramureş şi Judecătoriile Baia-Mare, Viseu de Sus, Sighetu Marmamţiei, Dragomireşti, Tg.Lăpuş;
  • în fiecare zi de joi: Tribunalul Cluj, Tribunalul Sălaj şi judecătoriile Zalău, Şimleul Silvaniei şi Jibou

(2) Similar, în aceeaşi modalitate, vor fi înaintate dosarele în căile de atac de la judecătorii către tribunale, programul fiind stabilit prin decizia preşedintelui de tribunal.

(3) În situaţii excepţionale, determinate de acordarea unor termene procedurale scurte (îndeosebi în materie penală), atât judecătoriile, cât şi tribunalele din circumscripţia curţii pot înainta dosarele respective în căile de atac în orice zi a săptămânii.

(4) Curtea de apel şi tribunalele din circumscripţie vor proceda la restituirea dosarelor soluţionate în căile de atac conform calendarului stabilit pentru înaintare, utilizând, în măsura posibilităţilor, aceleaşi mijloace de transport.

Art.18. Întâlnirile profesionale. Până la noi dispoziţii, este interzisă organizarea oricăror întâlniri profesionale care presupun interacţiunea directă între mai mult de trei persoane. Dezbaterile profesionale lunare ori trimestriale pot avea loc prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanţă.

(2) Se aprobă, în mod excepţional, organizarea întâlnirilor profesionale pe secţii, pentru discutarea unor probleme de drept care reclamă adoptarea de soluţii unitare de îndată, în considerarea actualităţii şi a complexităţii acestora.

(3) Pentru buna desfăşurare a evocatelor întâlniri profesionale, preşedinţii de secţii vor anunţa, în cel mai scurt timp posibil, prim-grefierul instanţei, indicând data şi ora desfăşurării întâlnirii.

(4) Preşedinţii de secţii vor dispune măsurile necesare păstrării între participanţi a distanţei sociale minime necesară pentru asigurarea protecţiei, precum şi folosirea obligatorie a măştilor de protecţie, precum şi reducerea, atât cât este posibil, a timpului de interacţiune socială.

(5) Prim-grefierul instanţei va dispune măsurile necesare pentru dezinfecţia sălii de şedinţă înainte şi după desfăşurarea întâlnirii profesionale, aerisire şi respectarea tuturor celorlalte măsuri de protecţie şi prevenţie, obligatorii.

Secţiunea a V-a. Alte măsuri privind reducerea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii

Art.19. Măsuri de protecţie. Este obligatorie utilizarea măştilor de protecţie, în birourile ocupate de cel puţin două persoane, în sala de judecată şi  pe holurile de acces, respectarea distanţei sociale recomandate şi evitarea unor contacte directe, mai mult de 15 minute.

Art.20. Măsuri de igienă. În sediul instanţei, devine obligatorie respectarea următoarelor măsuri de igienă:

– folosirea şerveţelelor de unică folosinţă sau tehnica de a tuşi sau strănuta în interiorul cotului flectat:

– spălarea mâinilor cu apă şi săpun, după orice contact cu secreţiile respiratorii, cu obiecte de uz comun, cu acte şi dosare;

– utilizarea mesei de lucru exclusiv în acest scop şi dezinfectarea ei în mod repetat, după finalizarea unei operaţiuni;

– aerisirea birourilor şi a sălilor de judecată o dată pe oră, timp de 10 minute, timp în care activitatea va fi suspendată.

Art.21. Programul de lucru. (1) La compartimentele Arhivã şi Registraturã, programul de lucru cu publicul se va desfãşura, până la vacanţa judecãtoreascã, în fiecare zi lucrãtoare, în intervalul cuprins între orele 9.00 şi 12.00.

(2) Activitatea Biroului de informare şi relaţii publice se desfăşoară în fiecare zi lucrãtoare, în intervalul cuprins între orele 8.00 şi 13.00.

Secţiunea a VI-a. Dispoziţii finale

Art.22. Lista zonelor de risc privind răspândirea COVID-19. (1)Lista zonelor de risc legate de răspândirea infecţiilor respiratorii generate de virusul SARS-CoV-2se întocmeşte zilnic şi se actualizează ori de câte ori este necesar, prin grija conducătorului Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Curţii de Apel Cluj, în baza informărilor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi a informaţiilor credibile transmise de mass-media.

(2) Raportul scris privind lista zonelor de risc se întocmeşte începând cu ziua următoare emiterii prezentului ordin şi se înaintează către cabinetul preşedintelui, precum şi către secţiile, birourile şi compartimentele Curţii de Apel Cluj, inclusiv efectivele de jandarmi şi militari care asigură paza sediului.

(3) Lista va cuprinde în mod distinct ţările, teritoriile sau zonele geografice stabilite de autorităţile române competente pentru care este obligatorie respectarea măsurilor de carantină sau autoizolare la domiciliu.

(4) Prevederile alin.(1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi pentru actualizarea listei zonelor de risc.

Art.23. Măsuri privind călătoriile efectuate în zonele de risc. (1) Judecătorii şi toate celelalte categorii de personal din cadrul instanţei, la întoarcerea din concediu, au obligaţia de a notifica telefonic atât conducătorul instanţei, precum şi medicul de medicina muncii cu privire la zona geografică în care au călătorit, la starea medicală generală, precum şi dacă, după cunoştinţa lor, au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de SARS-CoV-2. Întoarcerea la locul de muncă se face numai cu avizul verbal pozitiv al medicului de medicina muncii, Dr. Petrescu Crina (Prosan Consult, telefon 0745 236 276) sau medicului de familie.

(2) Persoanele care au călătorit în zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit art. 2, cele care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie, precum  şi cele care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome – febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie sunt obligate să respecte măsurile de protecţie, carantină sau autoizolare dispuse de organele medicale competente şi pot reveni la locul de muncă numai la momentul vindecării. Revenirea la locul de muncă se face cu avizul pozitiv al medicului de medicina muncii sau al medicului de familie.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cerinţele arătate în cuprinsul acestuia însă, nu prezintă simptome de infecţie respiratorie.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică şi călătoriilor efectuate în zilele nelucrătoare – sărbători legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură, precum şi în cazul detaşării, delegării sau participării la orice acţiuni şi activităţi în interesul serviciului.

(5) După înştiinţarea telefonică a medicului de medicina muncii sau a medicului de familie şi cel mai târziu la întoarcerea la serviciu, persoanele prevăzute alin.1-4 completează o declaraţie scrisă, pe proprie răspundere, privind aspectele arătate, care se înregistrează şi se arhivează la cabinetului preşedintelui instanţei .

Art.24. Măsuri privind prevenirea altor infecţii respiratorii acute (1) Persoanele care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infecţii respiratorii transmisibile, precum şi cele care prezintă o stare generală alterată şi una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecţiilor respiratorii sunt obligate să se izoleze la domiciliu, de îndată ce constată declanşarea acestei simptomatologii şi să înştiinţeze de îndată telefonic medicul de familie, cu privire la această situaţie. Revenirea la serviciu se face numai cu avizul prealabil al medicului de familie.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire la care cabinetul medical, notificat în condiţiile alin.(1), menţine indicaţia de a nu se prezenta la locul de muncă ori cărora le-a fost eliberat certificat de concediu medical au obligaţia de a informa de îndată superiorul ierarhic, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul structurii din care fac parte.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să prezinte, la întoarcerea la serviciu, certificatul de concediu medical corespunzător, pentru justificarea absenţei de la locul de muncă.

Art.25. Comunicare şi informare. (1)Prim-grefierul Curţii şi aceia ai tribunalelor, respectiv grefierii şefi ai judecătoriilor vor lua de îndată măsuri pentru informarea personalului instanţei, asigurarea publicităţii şi transmitere interinstituţională a tuturor măsurilor de prevenţie adoptate

(2) Decizia se comunică de îndată, în format electronic/telefax, judecătorilor şi întregului personal angajat al Curţii de Apel Cluj, corpului de jandarmi care asigură protecţia şi paza sediului Curţii de Apel Cluj, instanţelor judecătoreşti arondate, Parchetelor, Inspectoratului de Jandarmi judeţean „Alexandru Vaida Voievod” Cluj, Baroului de avocaţi Cluj,  penitenciarelor aflate în aria de competenţă a Curţii de Apel Cluj.

(3)Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj, în directorul „Informaţii utile”, în formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura instanţei şi la arhive.

(4) Decizia se completează cu ordinele de serviciu emise anterior, în măsura în care nu conţine dispoziţii contrare şi intră în vigoare în 24 de ore de la data şi ora emiterii.

Art. II. Decizia se comunică de îndată, în format electronic/telefax, judecătorilor şi întregului personal angajat al Curţii de Apel Cluj, corpului de jandarmi care asigură protecţia şi paza sediului Curţii de Apel Cluj, instanţelor judecătoreşti arondate, Parchetelor, Baroului Cluj.

JUDECĂTOR DENISA-LIVIA BĂLDEAN

PREŞEDINTELE CURŢII DE APEL CLUJ

 

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns