fbpx

Modificări importante în Regulamentul privind examenul de primire în profesia de avocat

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România a adoptat o hotărâre de modificare a Regulamentului privind origanziarea examenului de primire în profesia de avocat. Astfel, nu se mai admit adeverințe provizorii pentru dovedirea promovării examenului de licență, nu se mai scrie ”nu cunosc” la subiectele la care candidatul nu știe răspunsul, iar candidatul admis care nu se înscrie în baroul în termen de 2 ani este decăzut din dreptul de a solicita înscrierea în barou.

HOTĂRÂREA Nr. 96/04.06.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Articolul 1 alin. (6) din Regulamentul de examen se abrogă.

(6) Metodologia, tematica de examen, materiile de examen şi conţinutul subiectelor de examen asigură respectarea caracterului preponderent teoretic sau preponderent practicaplicativ al examenului.

Articolul 7 alin. (4) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată. Tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3) vor fi publicate pe paginile de internet ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A.

Articolul 7 alin. (5) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:   

(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.

Articolul 7 alin. (13) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:  

(13) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen.

Articolul 7 alin. (21) din Regulamentul de examen se abrogă

(21) În situaţii deosebite, temeinic justificate, la sesizarea centrului de examen, Comisia Permanentă a U.N.B.R. poate admite depunerea dovezii privind promovarea examenului de licenţă sub forma unei adeverinţe provizorii emise de unitatea de învăţământ superior, chiar după expirarea termenului prevăzut la alin. (5).

(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia

Articolul 8 din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

Art. 8. Comisia de examen este desemnată de Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor

Articolul 9 alin. (6) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:  

(6) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluţionare a contestațiilor la barem, la aceeași disciplină de examen.

Articolul 10 alin. (2) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

(2) Vicepreşedinţii Comisiei de examen sunt directorul I.N.P.P.A. şi directorii centrelor teritoriale I.N.P.P.A. unde se desfăşoară exa­menul. Pentru motive temeinice, Comisia Permanentă poate desemna şi alţi membri ai Comisiei Permanente.

Articolul 14 alin. (3), lit. a), liniuța a 6-a din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

– subiectele să urmărească şi verificarea capacitaţii candidaţilor de a utiliza cunoştinţele teoretice în cadrul unui / unor caz(uri) practic(e).

Articolul 17 alin. (5) din Regulamentul de examen se abrogă.

(5) La subiectele la care candidatul nu cunoaște răspunsul, acesta va marca varianta „Nu cunosc”. Lucrările care cuprind subiecte la care nu este marcată nicio variantă se anulează.

Articolul 21 alin. (3) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul definitiv stabilit în urma solu­ţionării contestaţiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. şi la sediul acesteia, precum şi la localurile unde se desfăşoară examenul. Solu­ţiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluţionării contestaţiilor. Motivarea este pusă la dispoziția Comisiei Permanente.

Articolul 27 alin. (7), liniuța 1 din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

– certificatul de naştere, în copie certificată

Articolul 27 alin. (12) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

(12) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comi­sia de examen.

Articolul 27 alin. (14) din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

(14) Comisia de exa­men, prin membrii anume desemnaţi, va finaliza verificările privind înde­plinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situaţie. Contestaţia la rezultatul verifi­cării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare şi va fi solu­ţionată de Preşedintele comisiei de examen. Rezultatul soluţionării contestaţiei este definitiv.

Articolul 32 din Regulamentul de examen se abrogă.

Art. 32. Neînscrierea în barou, în termen de cel mult 2 ani de la data validării rezultatelor examenului, a candidatului declarat admis atrage decăderea acestuia din dreptul de a solicita înscrierea în barou.

Articolul 34 din Regulamentul de examen se modifică şi va avea următorul conținut:

Art. 34. – Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile U.N.B.R. / I.N.P.P.A. / barourilor / centrul de examen a examenului, anunţul se va afişa de îndată pe panoul de afişaj sau, după caz, pe/la uşa de intrare în sediul acestora, ori pe pagina de internet a respectivelor instituţii.

Regulamentul republicat și tematica de examen

Calendarul înscrierilor și data de examen

 

Comments

comentarii

Cu bucurie și mândrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) marchează un moment de excepție în domeniul ingineriei structurale, odată cu succesul remarcabil obținut de echipa sa de studenți la prestigiosul concurs internațional de design seismic din Seattle.... Citește mai mult
Când spui primăvară, e imposibil să nu te gândești la urzici cu usturoi și mămăligă. Încă din februarie se culeg urzicile tinere, fragede, gustoase, care abundă în 17 vitamine și minerale esențiale pentru sănătate.... Citește mai mult

Lasă un răspuns