fbpx
site clonă RNPM deținut de avocat

Ministrul justiției va coordona direct compartimentul publicitate mobiliară

Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 27 mai 2021 și introduce prerogativa Ministerului Justiției de a își exprima acordul sau dezacordul la împuternicirea agenților RNPM (Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară).

La nivelul Ministerului se înfiinţează Compartimentul publicitate mobiliară a cărui activitate va fi coordonată direct de către ministrul justiţiei.

Redăm integral Hotărârea:

GUVERNUL ROMÂNIEI 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art.5 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.La articolul 6 punctul V, subpunctul 2 se modifică şi  va avea următorul cuprins:

,,2. autorizează operatorii şi agenţii, își exprimă acordul sau dezacordul la împuternicire în cazul agenților şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară;

Anterior subpunctul 2 avea următoarea formă, punctul V referindu-se la atribuțiile Ministerului în domeniul organizării, coordonării şi controlului unor profesii şi servicii juridice conexe:

2. autorizează operatorii şi agenţii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;

2. După articolul 271 se introduce un nou articol, art. 272 cu următorul cuprins:

Art.272 

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, la nivelul Ministerului se înfiinţează Compartimentul publicitate mobiliară.

(2)  Activitatea Compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiţiei.

(3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.

(4) Atribuţiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre.

Art.II – Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM – MINISTRU

Vasile-Florin CÎȚU

Comments

comentarii

Lasă un răspuns