Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Incredibil: Un clujean a primit amendă pentru lipsa rovinietei la un camion pe care nu l-a deținut niciodată!

Incredibil: Un clujean a primit amendă pentru lipsa rovinietei la un camion pe care nu l-a deținut niciodată!

Incredibil: Un clujean a primit amendă de la CNAIR (fosta CNADNR) pentru lipsa rovinietei la un camion pe care nu l-a deținut niciodată. Cu toate că la proces s-a dovedit că Serviciul Înmatriculări i-a atribuit din greșeală numărul camionului, CNAIR a cerut respingerea plângerii contravenționale și a atacat sentința de la fond. Bineînțeles, fără succes.

Un clujean s-a trezit cu amendă pentru că nu a plătit rovinieta la un camion, numai că el nu are și nu a avut vreodată un astfel de autovehicul. Bineînțeles că a contestat amenda în instanță și a câștigat, atât pe fond, cât și în apel. Sentința Judecătoriei Cluj-Napcoa a rămas definitivă după respingerea apelului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

”Sunt situații in care justițibilii s-au trezit amendați de CNAIR, ca urmare a unei erori, prin care Instituția Prefectului ”a înmatriculat” din “eroare” …doar un camion pe numele bietului om”. Chiar și in atare situație, CNAIR-ul a solicitat respingerea plângerii  in ciuda răspunsului celor de la Înmatriculări privind eroarea”, ne-a relatat avocatul Traian Chiș.

”Petentul nu poate avea calitatea de subiect activ al contravenției, el nedeținând vreodată în proprietate vehiculul marca DAF cu nr. de înmatriculare …., numărul fiind atribuit la înmatricularea mașinii petentului dintr-o eroare.”, se arată în motivarea sentinței, pe care o puteți citi integral mai jos.

SENTINȚA CIVILĂ NR. 912/2017 – Judecătoria Cluj-Napoca

Din probatoriul administrat în cauză, instanțareține:

Prin procesul verbal de constatare a contravenției seriaR 15 nr. …/25.11.2015 petentul M. M fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.750 lei de intimata Compania Națională de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica – C.E.S.T.R.I.N. in temeiul art. 8, alin. 1 si alin. 2 din O.G. nr. 15/2002, reținându-se că vehiculul categoria E, cu număr de înmatriculare …….., aparținând petentului, a circulat la data de 30.06.2015. ora 10:07pe DN75km158+300 m, Mihai Viteazu, jud. CJ, fără a deține rovinieta valabilă..

Procesul verbal de constatare a contravenției a fost încheiat in lipsa petentului.

In baza prev. art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 instanța investită cu soluționarea unei plângeri contravenționale trebuie să verifice dacă aceasta a fost formulată în termenul prescris de lege, iar apoi, prin prisma probatoriului administrat, va proceda la analizarea legalitățiiși temeiniciei procesului verbal, putând să hotărască și cu privire la individualizarea  sancțiunii.

In cauza dedusă judecății se constată că plângerea a fost formulată în termen legal iar instanța,  în temeiul prev. art. 10 ind. 1 din O.G. nr. 15/2002, este competentă să soluționeze plângerea.

Pentru a reține că prezenta plângere contravențională a fost formulată în termenul legal instanța a avut în vedere următoarele aspecte de fapt și de drept.

Potrivit art. 26 alin. (3) din O. G. nr. 2/2001, în forma în vigoare la data încheierii procesului verbal, anume 25.11.2015 ( f. 3 și 19 ), În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii, iar conform art. 27 din același act normativ, Comunicarea procesului verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces verbal semnat de cel puțin un martor, așadar, pentru ipoteza în care contravenientul nu a fost de față la întocmirea actului de constatare și sancționare contravențională, legiuitorul a stabilit, în mod imperativ, necesitatea comunicării procesului verbal, într-un termen de cel mult o lună de la data încheierii sale, stabilind totodată modalitatea concretă în care urmează a se realiza operațiunea de comunicare. Astfel, din perspectiva menționată, este de reținut că prin art. 27 din O. G. nr. 2/2001 au fost reglementate două moduri de comunicare a procesului verbal, anume prin poștă, cu aviz de primire, respectiv prin afișare, la domiciliul ori sediul contravenientului, în acest din urmă caz fiind necesar ca realizarea operațiunii să fie consemnată într-un proces verbal separat, care să fie semnat de cel puțin un martor, care atestă efectuarea procedurii de comunicare prin afișare, în această materie urmând a fi avută în vedere și Decizia nr. 10/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în recurs în interesul legii, ce stabilește modalitatea în care trebuie să fie interpretate și aplicate dispozițiile art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), 25 alin. (2) și 31 alin. (1) din O. G. nr. 2/2001, accentul fiind pus pe necesitatea realizării unei comunicări efective a actului de constatare, așa încât persoana sancționată să ia în mod real cunoștință despre împrejurarea dresării procesului verbal.

În ce privește cauza de față, instanța observă că, pentru soluționarea fondului plângerii, se impune, în prealabil, a se examina măsura în care comunicarea procesului verbal contestat s-a realizat de către intimat în condițiile art. 26 alin. (3) și 27 din O. G. nr. 2/2001, anterior redate.

Din  această perspectivă, trebuie evidențiat că actul de constatare a fost încheiat la data de 25.11.2015, însă, față de proba cu înscrisuri administrată, se impune concluzia în sensul că acesta nu a fost comunicat petentului în condițiile art. 27 din O. G. nr. 2/2001.

Astfel, este de reținut că, așa cum rezultă din înscrisurile atașate întâmpinării, s-a încercat transmiterea procesului verbal la domiciliul petentului, prin poștă, cu aviz de primire, însă această modalitate de comunicare nu a putut fi realizată, din confirmarea depusă de către intimat la dosar reieșind că, de fapt, corespondența nu a fost predată destinatarului.

De altfel, atât procedura de comunicare cu confirmare de primire cât și procedura de comunicare prin afișare s-a realizat la adresa din Cluj-Napoca, .. deși încă din data de 04.03.2015 petentul și-a schimbat domiciliul în Cluj-Napoca,……_ adresă la care nu i-a fost făcută nici o comunicare.

În consecință, față de precizările anterioare, se impune concluzia în sensul că actul de constatare și sancționare contravențională nu a fost comunicat petentului în condițiile art. 27 din O. G. nr. 2/2001, motiv pentru care termenul de 15 zile prevăzut pentru formularea plângerii contravenționale se calculează de la data la care petentul a luat cunoștință efectivă de acesta, respectiv la data de 09.06.2016, dată față de care plângerea contravențională a fost formulată în termen, sens în care se va respinge ca  neîntemiată excepția tardivității invocată de intimată.

Pe de altă parte, instanața reține că, potrivit dispoz. art. 14 alin. (1) din OG 2/2001, “Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii”,iar potrivit dispoz. art. 9 alin 8 din OG 15/2002“Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenției.’’

Or, întrucât procesul verbal nu a fost comunicat petentului la domiciliul său și având în vedere dispozițiile legale anterior citate instanța va constata că în cauză a intervenit prescripția executării sancțiunii amenzii contravenționale applicate prin procesul verbal de constatare a contravenției nr. …./25.11.2015.

Mai mult, așa cum rezultă fără nici o putere de tăgadă din Adresa anexată la dosar la fila 32, petentul nu poate avea calitatea de subiect activ al contravenției el nedeținând vreodată în proprietate vehiculul marca DAF cu nr. de înmatriculare….., numărul fiind atribuit la înmatricularea mașinii petentului dintr-o eroare.

În consecință, luând în seamă ansamblul considerațiilor anterioare, în baza art. 34 alin. (1) raportat la art. 14 alin. (1) din O. G. nr. 2/2001și art. 9 alin 8 din OG 15/2002, plângerea formulată va fi admisă, în cauză fiind prescrisă executarea sancțiunii amenzii contravenționale aplicate petentului prin procesul verbal contestat. De asemenea, se va dispunea anularea procesului-verbal atacat.

Reținând culpa procesuală a intimatei în derularea prezentului litigiu, în temeiul dipsoz. Art. 453 N.C.P.C. va dispune obligarea acesteia la plata în favoarea petentului a sumei de 420 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariu avocat.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina