fbpx

Grădina de vară Boema s-a judecat cu Primăria doi ani pentru 400 de lei. Vedeți sentința!

Grădina de vară Boema s-a judecată aproape doi ani Primăria Cluj-Napoca pentru amenda aplicată în vara lui 2013, după redeschidere. Tot atunci, inspectorii au suspendat activitatea pentru lipsa acordului de funcționare până la obținerea acestuia. În iarna lui 2013 s-a emis acordul, dar firma a continuat procesul în care a contestat amenda de 400 de lei. Judecătoria s-a pronunțat recent că o menține, motivând amănunțit sentința pe 12 pagini.

boema exteriorMai întâi, istoricul noii ere a terasei Boema, un local cunoscut clujenilor, cu vechime de 50 de ani și care funcționează într-un imobil construit în anul 1830. Prin contractul de închiriere din data de 15 martie 2013, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Grădina de vară Boema SRL a dobândit dreptul de folosinţă asupra imobilului în scopul de a desfăşura activităţi de Restaurant – Bar – Club şi alte activităţi conexe, conform contractului. Asociatul majoritar al firmei este milionarul Simion Mureșan de la Electrogrup.

Calendarul documentelor a fost realizat de instanța de judecată în motivare. Astfel, la data de 28 martie 2013 a fost emisă autorizaţia de construire, cu valabilitate de 12 luni, pentru lucrări de intervenţie în primă urgenţă: reabilitare casă, cu menţiunea că ”potrivit Legii nr.50/1991, art.7 alin.16, documentaţia tehnică necesară se va definitiva pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului”. Prin nota internă din 07 august 2013 a Direcţiei de Urbanism – Serviciul Autorizări Construcţii a Municipiului Cluj-Napoca este comunicat Serviciului Autorizări Comerţ din cadrul aceleiaşi instituţii faptul că privitor la menţiunea că „în etapa a II-a lucrările de reabilitare vor viza punerea în funcţiune în perioada de vară, a terasei imobilului”, această temă nefiind dezvoltată în cadrul documentaţiei avizate, potrivit sentinței.

La data de 7 iunie 2013 a fost înregistrată la Primăria Cluj-Napoca cererea prin care firma a solicitat eliberarea acordului de funcţionare pentru locaţie cu obiectul de activitate „terasă exterioară – alimentaţie publică”, cu orar orele 08 – 22. Serviciul Autorizări Comerț a răspuns că ”pentru amplasarea unei terase de alimentaţie publică, chiar şi pe domeniul privat, este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile legale, emisă de către acea instituţie prin serviciile de specialitate din cadrul direcţiei Urbanism.” Această adresă a fost comunicată prin scrisoare recomandată cu aviz de primire şi a fost primită de către firmă la data de 3 iulie 2013.

La data de 3 iulie 2013 a fost întocmit raportul de inspecţie nr.1114 de către Serviciul Inspecţie Comercială, prin care s-a constatat că în curtea interioară a imobilului de pe strada Iuliu Maniu nr.34, ”petenta desfăşura activitate de cafe-bar şi restaurant, fiind recomandată respectarea celor puse în vedere prin adresa nr.—/452/26.06.2013.

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei din data de 08 iulie 2013, s-a reţinut că Grădina de vară Boema SRL ”a încălcat dispoziţiile art.73 pct. 1 lit. a, coroborat cu art.74, din O.G. nr.99/2000, deoarece în urma controlului din data de 08.07.2013, desfăşurat la sediul acesteia de pe str.Iuliu Maniu nr.34, a funcţionat S.C. „Grădina de Vară Boema S.R.L., fără a deţine acord de funcţionare şi aprobare de orar eliberate de către Primăria Municipiului Cluj Napoca. În consecinţă, i s-a aplicat petentei sancţiunea principală a amenzii, în cuantum de 400 lei, şi sancţiunea complementară a suspendării activităţii până la data autorizării, conform art.73 pct.1 din O.G. nr.99/2000.”

La data de 09 iulie 2013, firma a înregistrat la Primărie cerere prin care a solicitat eliberarea avizului favorabil de funcţionare în baza cererii iniţiale din data de 7 iunie 2013 ca urmare a aprobării tacite, precum şi a actului doveditor, în termenul de 5 zile prevăzut de art.8 din O.U.G. nr.27/2003. În cuprinsul cererii, petenta şi-a exprimat poziţia faţă de comunicarea anterioară, afirmând că autorizaţia de construire solicitată nu este necesară.

La data de 25 iulie 2013, Serviciului Autorizări Comerţ i-a transmis că nu se poate considera că a intervenit aprobarea tacită, din moment ce necesitatea dobândirii autorizaţiei de construire rezultă din însăşi planşa depusă de petentă la dosarul de autorizare de funcţionare.

La data de 22 octombrie 2013 a fost încheiat procesul-verbal de constatare  de către Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii din cadrul intimatului, prin care s-a reţinut că la data de 06 august 2013 lucrările erau finalizate, iar documentaţia tehnică ce a stat la baza emiterii Autorizației de Construire nr.—/28.03.2013 nu a fost completată cu toate actele, avizele şi piesele necesare.

Din procesele-verbale ale Serviciului Autorizări Comerţ din datele de 12 august 2013, 29 august 2013, 05 noiembrie 2013, reiese că această comisie şi-a menţinut pe întreaga durată punctul de vedere privind faptul că documentaţia iniţial depusă de către petentă era incompletă, fiind necesară obţinerea autorizaţiei de construire. În cuprinsul celui din urmă proces-verbal, din data de 05 noiembrie 2013, se precizează că ”a fost depus dosarul pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare casă şi amenajări exterioare şi că numai urmare a modificării destinaţiei imobilului în cuprinsul cărţii funciare este înlăturat impedimentul dat de tipul construcţiei.”

La data de 15 noiembrie 2013 este emisă autorizaţia de construire pentru reabilitare casă şi amenajări exterioare pentru imobilul nr.34 de pe strada Iuliua Maniu.

La data de 21 noiembrie 2013 a fost emis Acordul de funcţionare nr.—  pe numele petentei, în baza cererii nr.—/07.06.2013, pentru obiectul de activitate restaurant, servicii de catering pentru evenimente, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, cu orar de funcţionare pentru terasă de luni până duminică, între orele 10:00 – 02:00.

Între timp, firma ceruse la Tribunal ca funcționarii primăriei să fie obligați la emitera actelor. Ulterior, în 22 noiembrie 2013, instanţa a luat act de renunţarea la judecată.

Judecătorul a arătat în sentința din 23 martie 2015 de ce menține amenda: ”Din probele administrate în cauză reiese că la data controlului ce a dus la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria PL nr.–, nu existau emise de către Primăria Cluj Napoca pe numele petentei acordul de funcţionare şi aprobarea de orar. Astfel, se constată că la data de 03.07.2013 i-a fost comunicată petentei notificarea autorităţii abilitate să emită respectivele acte, prin care i se aducea la cunoştinţă că documentaţia depusă cu cererea iniţială nu a fost completă, fiind necesară obţinerea unei autorizaţii de construire.(…)

instanţă reţine că la data la care a fost efectuat controlul de către agentul constatator nu existau acordul de funcţionare şi aprobarea de orar emise de Primăria Cluj Napoca ce ar fi permis desfăşurarea activităţii comerciale în mod legal. Mai mult, din raportul de inspecţie nr.— rezultă că încă înainte de data încheierii procesului-verbal s-a constatat că în curtea interioară a imobilului petenta desfăşura activitate de cafe-bar şi restaurant, fără a deţine încă actele necesare. Neexistând dovada constatării aprobării tacite şi neputându-se considera că această procedură a intervenit ca urmare a lipsei unui răspuns din partea autorităţii administraţiei publice însărcinată cu emiterea acordului de funcţionare şi a aprobării de orar, se constată că petenta nu a probat existenţa unei alte stări de fapt decât cea reţinută în cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţă consideră că au fost respectate în procesul de individualizare prevederile art.23 alin.1 din O.G. nr.2/2001. Astfel, se observă că potrivit art.73 pct.1 lit. a şi art.74 din O.G. nr.99/2000, s-a aplicat minimul amenzii stabilite de norma sancţionatoare. În ceea ce priveşte sancţiunea complementară a suspendării activităţii până la obţinerea autorizaţiei, se constată că aceasta este impusă de către art.73 alin.1 din O.G. nr.99/2000, nefiind lăsată la aprecierea agentului constatator oportunitatea aplicării acesteia. De altfel, este justificată luarea unei astfel de măsuri, având în vedere importanţa obţinerii autorizaţiei de funcţionare şi a aprobării pentru orar, care sunt prevăzute pentru a se asigura că respectivul comerciant îndeplineşte toate condiţiile şi garanţiile necesare protejării consumatorilor şi a celor ce pot fi afectaţi de activitatea desfăşurată.

În consecinţă, instanţa va respinge plângerea formulată de către petentă, ca neîntemeiată.”, se arată în sentință.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns