fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Ghinion maxim: Au vrut să recupereze banii dați pe un teren suprapus în acte, dar pârâții au decedat

Ghinion maxim: Au vrut să recupereze banii dați pe un teren suprapus în acte, dar pârâții au decedat

Ghinion maxim pentru doi clujeni. Aceștia au dat bani grei pe un teren în Cluj-Napoca, care se suprapunea în acte cu alt imobil, astfel că nu au putut intra în proprietatea lui. Când să recupereze cei peste 300.000 de lei pe calea instanței, aceasta a constatat că ambii pârâți au decedat înainte de cererea de chemare în judecată, care a fost respinsă ca fiind promovată împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosință.

Unul dintre cei doi pârâți decedase cu nici o lună înainte să fie depusă la instanță cererea celor doi reclamanți.

Sentința civilă nr. 222/2018 din 4 mai 2018 – Tribunalul Cluj

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 9 ianuarie 2018 pe rolul Tribunalului Cluj sub dosar nr…….reclamanții M.V. și M.I au solicitat, în contradictoriu cu pârâții B.I. și M.R. ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză să se dispună obligarea în solidar a pârâților la plata sumei de 305.000,00.lei, cu titlu de despăgubiri  pentru  neexecutarea contractului  de vânzare-cumpărare imobil/teren,contract încheiat la data dell.10.2006, obligarea pârâților, în solidar, la plata cheltuielilor de judecata constând în taxe judiciare de timbru, onorariu avocațial și orice alte cheltuieli ocazionate de soluționarea cauzei.

În motivarea în fapt și în drept a cererii reclamanții învederează că la data de 11 octombrie 2006, între părți a fost perfectat   contractul   de  vânzare   cumpărare   autentificat   prin   încheierea nr.1533/11.10.2006 a BNP ” Oana Mihutiu ” din Cluj-Napoca. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare a constatat în vânzarea de către parați a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca (teren-arator) înscris în CF nr. 3944 Cluj, de sub A2, nr. top../2 constând în arător în suprafață totală de 697 stj.p., teren dobândit de aceștia cu titlu de drept de proprietate.

Prețul de vânzare convenit de părți a fost în suma de 609.687,00 lei, preț care a fost achitat în întregime anterior semnării contractului, vânzătorii pârâți garantând îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin clauza de răspundere împotriva oricărei evicțiuni și consimțind la intabularea dreptului de proprietate asupra terenului, cu titlu de drept de cumpărare ,pe numele și în favoarea noastră, M.V. și M.I

Având în vedere faptul ca în urma demersurilor efectuate în vederea întabulării în favoarea reclamanților a dreptului de proprietate aceștia au constatat ca în fapt exista o situație de suprapunere în CF a unor imobile, situație în care, printr-o acțiune formulata la data de 10.06.2008, reclamanții, au solicitat în Dosar nr……. a Judecătoriei Cluj-Napoca, rectificarea numărului topografic al imobilului înscris în CF nr.3944 Cluj, nr. top. xxxxx/2 format din arător în suprafața de 697 stj.p., adică 2509 mp, subsemnații constatând ca aceasta suprafața se identifica în fapt cu imobilului având numărul cad…., urmând sa înscrie ulterior în CF a drepturilor astfel dobândite prin contractul încheiat cu pârâții.

Prin Sentința civila nr…./17.12.2014, pronunțata în dosarul de mai sus, Judecătoria Cluj-Napoca ne-a respins cererea de chemare în judecata, cu motivarea faptului ca pârâții B.I. și M.R. nu aveau un drept de proprietate valabil asupra imobilului în litigiu, și prin urmare nu l-au putut transmite.

Sentința pronunțata de instanța de fond a fost menținută, pentru aceleași considerente și în apel, prin Decizia civila n.938/A/13 octombrie 2015, hotărâre definitiva,data de la care reclamanții putea să se îndrepte împotriva pârâților pentru solicitarea restituirii sumei achitate acestora cu titlu de preț, ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale, respectiv vânzarea unui bun care nu le aparținea.

Reclamanții opinează că pârâții au cunoscut de la început ca nu sunt proprietarii imobilului vândut, fapt ce denota reaua credință a acestora, fiind în situația neîndeplinirii obligațiilor asumate și pe cale de consecința urmând să răspundă pentru prejudiciul cauzat, fiind în prezenta răspunderii civile contractuale, condițiile acesteia fiind întrunite în totalitate, respectiv: neexecutarea totala a contractului, culpa sau vinovăția debitorului, prejudiciul constând în plata prețului pentru un bun care nu era proprietatea paraților și raportul de cauzalitate , care este evident în situația data, ori potrivit art.1547 Cod. civ, debitorul este ținut sa repare prejudiciul cauzat cu intenție sau din culpa.

Față de cele expuse anterior, având în vedere ca pârâții nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale astfel cum acestea au fost asumate prin contractul încheiat, reclamanții neintrând în proprietatea imobilului în cauza din vina exclusiva a pârâților, prin neexecutarea culpabila a obligației asumate, reclamanții solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată.

În drept, au fost invocate  dispozițiile 1350, 1537,1530,1531,1547-1548 Cod civil, art. 453 C.proc.civ.

În probațiune, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, încuviințarea probei cu interogatoriul pârâților, încuviințarea probei testimoniale cu martori și orice alt mijloc de proba care ar conduce la soluționarea cauzei.

Prin cererea de modificare a cererii de chemare în judecată înregistrată la data de 26 ianuarie 2018 sub același număr de dosar, reclamanții au micșorat cuantumul cererii privind acordarea de despăgubiri pentru neexecutarea contractului de la suma inițial pretinsă de 305.000 lei la suma de 205.000 lei, suma la plata căreia solicită obligarea pârâților în solidar.

La termenul de judecată din data de 20 aprilie 2018, instanța a constatat că, urmare a restituirii dovezii de comunicare cu pârâtul B.I. s-a procedat la verificarea în baza de date informatizată pentru evidența persoanelor a CNP-ului pârâtului, acesta fiind evidențiat ca decedat din data de 03 martie 2017 .

La filele 33-34 dosar, numitul M. J a adus la cunoștința instanței că numita M.R. a decedat din data de 19.12.2017, fiind anexată și fotocopia certificatului de deces .

Având în vedere că acțiunea a fost înregistrată la data de 09 ianuarie 2018, iar pârâții au decedat la data de 03 martie 2017, respectiv 19.12.2017, instanța a invocat din oficiu în temeiul art. 56, alin. 3 Cod de procedură civilă, excepția lipsei capacității de folosință a pârâților.

Asupra excepției invocate din oficiu, instanța reține următoarele:

Conform art. 56, alin. 1 Cod de procedură civilă: „Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile.”

În baza art. 56, alin. 3 Cod de procedură civilă: „Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută.”

Așa cu s-a menționat în doctrină și jurisprudență, constatând că pârâții au decedat înainte de introducerea acțiunii, instanța poate invoca din oficiu excepția de fond, absolută și peremptorie a lipsei capacității procesuale de folosință a pârâților, pe care o va admite, respingând acțiunea.

În speță, din copia certificatului de deces (fila 34) și din raportul întocmit cu ocazia verificării în baza de date informatizată pentru evidența persoanelor (fila 30), rezultă că pârâții B.I. si M.R. au decedat la data de 03.03.2017, respectiv 19.12.2017, anterior promovării prezentului demers judiciar, acțiunea civilă fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj la data de 09 ianuarie 2018.

Față de cele menționate, instanța va admite excepția lipsei capacității de folosință a pârâților B.I. si M.R_ și drept urmare, va respinge acțiunea civilă formulată de reclamanții M.V si M.I., ca fiind promovată împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosință.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns