fbpx

Frână de la CCR la reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere aflate în domeniul public al Statului

CCR a declarat neconstituțională, înainte de promulgare, legea prin care se permitea reconstituirea dreptului de proprietate pe alte amplasamente chiar și dacă terenurile forestiere se află în domeniul public al Statului.

Noua lege acorda autorităților implicate în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate,  posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate  pe alte amplasamente de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această dată, în situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu era posibilă. că se putea reconstitui și din terenurile care erau în domeniul public al Statului, în condițiile în care procedura de trecere în domeniul privat al Statului dura ani de zile și era greoaie.

În ședința din data de 30 septembrie 2020, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.I din Legea pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic.

În motivarea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic,  Președintele României a invocat că ,,reglementarea are în vedere ipoteze normative ce reprezintă, în esență, excepții de la regula restituirii în natură  a terenurilor forestiere pe vechile amplasamente.”

S-a mai invocat și faptul că ,,norma cuprinsă în teza a -II-a alin.(1) al art. 13 din Legea nr. 165/2013 este neclară, întrucât din redactarea acesteia rezultă că ar fi posibilă trecerea de drept a terenurilor din domeniul public în cel privat al statului, fără parcurgerea unei proceduri administrative de trecere interdomenială, ceea ce contravine dispozițiilor Codului administrativ ce prevăd parcurgerea unei proceduri administrative de trecere a unui bun din domeniul public al statului în cel privat al acestuia (…)”

Cu privire la prevederile referitoare la restituirea dreptului de proprietate a terenurilor forestiere, s-a invocat că ,,norma criticată- ce permite reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra unui teren forestier aflat, la data soluționării cererii, în domeniul public al statului, și care este în mod intrinsic afectat unei utilități publice-contravine atât dispozițiilor art. 136 alin.(2) și (4) din Legea fundamentală, prin afectarea regimului juridic al dreptului de proprietate publică, cât și dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin.(5) referitoare la respectarea Constituției și a supremației sale.”

Legea analizată de către Curtea constituțională avea următorul conținut:

Art. I. – Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. Alineatul (5) al articolului 6, se modifică și va avea următorul cuprins:

,.(5)     La propunerea comisiilor judeţene de fond funciar sau, după caz, a comisiei de fond funciar a Municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor agricole ce fac obiectul situaţiei centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului, şi trecerii acestora, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură. În aceleași condiții, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor demarează procedurile legale de trecere a terenurilor forestiere care au fost în proprietatea statului înainte de anul 1948 și care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia. Datele de identificare ale terenurilor pentru care se propune schimbarea regimului juridic vor fi furnizate de deținătorii acestora.”

  1. Alineatul (1) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) În situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această dată. Restituirea terenurilor forestiere care s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948 se face în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (5). Restituirea terenurilor forestiere care au intrat în proprietatea statului după anul 1948, respectiv terenurile proprietate privată ce au făcut obiectul naţionalizării, se face de către comisiile locale si judeţene de fond funciar, respectiv de către comisia de fond funciar a Municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. II. – Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

3 1. La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a 1 ), cu următorul cuprins:

„a 1 ) fond forestier proprietate privată a statului, care a trecut în condiţiile legii, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate;”

  1. Alineatul (1) al articolului 11, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Fondul forestier proprietate publică şi privată a statului se administrează de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în silvicultură «Marin Drăcea» şi de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin ocolul silvic propriu constituit în condiţiile legii.”

  1. La articolul 11 după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins:

„(11 ) Fondul forestier proprietate privată a statului se administrează de către administratorii prevăzuţi la alin. (1) până la data predării terenului către proprietar, în baza procesului-verbal de punere în posesie.”

Art. III. – Procedurile aflate în derulare în vederea trecerii terenurilor agricole și forestiere din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, indiferent de faza în care se află potrivit prevederilor legale aflate în vigoare la data solicitării, vor continua și se vor completa cu dispozițiile prevăzute de prezenta lege.”

Atașăm obiectia  de neconstituționalitate

Comments

comentarii

Căpitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Şahtior Soligorsk, din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League, că formaţia sa trebuie să revină la nivelul arătat în ultimii ani în cupele europene.... Citește mai mult
„Record mondial negativ pe AutostradaTransilvania Chiribiș-Suplacu de Barcău”, susține Asociația Pro Infrastructură (API). „Avem confirmarea că responsabilii din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere au decis să anuleze licitația pe cei 26,35 kilometri blestemați”, mai transmite ONG-ul.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!