fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » După ce execută nelegal oameni, cei de la Secapital/Kruk nu vor să plătească onorariul avocatului câștigător

După ce execută nelegal oameni, cei de la Secapital/Kruk nu vor să plătească onorariul avocatului câștigător

După ce instanța constată că o persoană fost executată silită nelegal de către firmele de recuperare din grupul Secapital/Kruk, acestea din urmă nu vor să plătească onorariul avocatului părții adverse care a câștigat procesul. Exemplificăm această situație cu un caz din Dej, tranșat la Tribunalul Specializat Cluj.

O persoană din Dej a încheat în 2007 un contract de credit cu BCR – Sucursala Dej, pentru un credit în sumă de 22.007 lei, acordat pentru o perioada de 120 luni. Ultima plată efectuata a fost în anul 2008, deoarece omul și-a pierdut locul de muncă. Ulterior, creditul a fost cesionat către firma de recuperări creanțe Secapital S.a.R.L din Luxembourg, în baza unui contract de cesiune.

În 2016, Secapital a demarat procedurile de executare silită pentru suma de 50.380 lei! (din care suma de 5.866 lei cheltuieli de executare silită)

Persoana executată a contestat procedura la judecătoria Dej. Prin Sentința civila nr. 539/2017 s-a admis contestația la executare si s-a constatat ca fiind prescris dreptul de a solicita executarea silita în baza contractului de credit din 05.12.2007 pentru creanța de 44.513,63 lei, s-a constatat nulitatea încheierii civile nr. 1274 /CC/2016 emisă de Judecătoria Dej, s-a constatat nulitatea si s-a dispus desființarea actelor de executare silită emise în dosarul execuțional nr. 1537/2016  si a fost obligată Secapital  la plata sumei de 3083 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Prin cererea de apel, cei de la Secapital și-au exprimat nemulțumirea strict doar cu privire la cuantumul cheltuielilor de judecata, acceptând restul dispozițiilor din sentința atacată.

Reprezentanții Secapital au cerut, în baza unui articol din Nodul cod de procedură civilă, exonerarea de la plata cheltuielilor

”Apelanta invoca aplicarea prevederilor  art. 454 NCPC – Exonerarea pârâtului de la plată, dar in speța noastră nu sunt aplicabile prevederile acestui articol, deoarece apelanta nu a recunoscut pretențiile intimatului contestator, ci din contră s-a opus în totalitate.

Cererea de apel este greșit redactată, fiind făcută după un model. Nu a cerut onorar de succes, așa cum susține apelanta, ci doar onorariul fix de 2.000 lei.

Conform prevederilor legale, valoarea cheltuielilor de judecată a fost justificată prin chitanțele depuse la dosar, astfel încât este echitabil ca partea care a pierdut procesul să suporte aceste cheltuieli.”, se arată în întâmpinarea persoanei executate.

Tribunalul Specializat Cluj, care a judecat apelul, a decis: ”Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta Secapital S.a.R.L. cu sediul procesual ales  la S.C. Kruk Romania S.R.L.”

Secapital a fost pusă să mai plătească cheltuieli de 2000 de lei în apel.

Decizia civilă nr. 1192/A/2018 – Tribunalul Specializat Cluj

”Analizând actele și lucrările dosarului, asupra apelului de față, în baza art.480 C.pr.civ tribunalul reține următoarele:

Preliminar, se impune a se preciza că din apelul declarat împotriva sentinței judecătoriei reiese că se critică de către apelanta Secapital S.a.R.L., doar soluția privitoare la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată. (…)

Prin sentința civilă nr.589/21.09.2017 a Judecătoriei Dej, apelanta intimată Secapital S.a.R.L. a fost obligată la plata către contestatorul T.S.A a sumei de 3.083,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în contextul în care a fost admisă contestația la executare împotriva executării silite demarată de Secapital S.a.R.L. în dosarul de executare nr.1637/2016 al BEJ R.C.

Suma de 3.083,30 lei nu reprezintă în totalitate onorariu avocațial după cum eronat susține apelanta, ci această sumă se compune din taxa judiciară de timbru de 1.000 lei, taxa pentru copierea dosarului execuțional de 83,30 lei și onorariul avocațial de 2.000 lei. Așadar, doar în privința onorariului avocațial se impune analiza acestuia din perspectiva prevederilor art. 451 alin.2 C.pr.civ, respectiv reducerea motivată a acestuia atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei.

Litigiul de față privește o contestație la executare formulată prin reprezentant convențional, contestație soluționată după trei termene de judecată, termene la care contestatorul a fost reprezentat de fiecare dată de avocatul angajat. Contestația la executare a presupus invocarea de apărări cu privire la o creanță în cuantum de 50.380,46 lei (din care suma de 5.866,58 lei cheltuieli de executare silită), apărările fiind găsite întemeiate de către prima instanță.

Solicitarea contestatorului de a fi obligată intimata la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial a fost în mod temeinic admisă de către prima instanță, aceste cheltuieli fiind necesare contestatorului în vederea efectuării apărării cu privire la executarea silită demarată împotriva sa, utile acestei apărări întrucât contestatorul a beneficiat de un reprezentant calificat și totodată, proporționale cu natura litigiului, circumstanțele acestuia, valoarea și complexitatea acestuia.

În privința proporționalității valorii onorariului avocațial, este de menționat că nu se stabilește o egalitate de valoare cu cea a pretențiilor, valoarea fiind doar un reper alăturat celorlalte, precum complexitatea cauzei, activitatea efectiv desfășurată de avocat și ansamblul circumstanțelor cauzelor. Cu alte cuvinte, pot exista situații în care valoarea pretențiilor poate fi modică, dar complexitatea juridică a litigiului să fie ridicată, sau situații în valoarea pretențiilor să fie ridicată, dar litigiul să nu comporte o complexitate ridicată. Apoi, mai trebuie specificat că în stabilirea complexității unui litigiu nu există praguri clare de natură a include litigiile în categorii de complexitate, existând doar repere statistice (de exemplu în programul ECRIS), dar și acestea fără a fi imuabile.

Pe cale de consecință, în concret, tribunalul a constatat că intimatul contestator și-a angajat un avocat care a efectuat demersuri efective în apărarea sa cu privire la executarea silită demarată împotriva sa, și-a fundamentat juridic și faptic apărarea, conducând astfel la o soluție favorabilă acestuia, iar onorariul avocațial de 2.000 lei pretins este proporțional cu această apărare, fiind într-un cuantum rezonabil față de durata procesului și complexitatea acestuia.

În al doilea rând, în speță nu sunt aplicabile nici prevederile art.454 C.pr.civ, apelanta intimată nerecunoscând la primul termen de judecată apărările contestatorului privitoare la executarea silită, ci aceasta a solicitat respingerea contestației la executare.

Întrucât argumentele apelantei privind reducerea onorariului avocațial acordat de prima instanță nu sunt în măsură să conducă la o altă concluzie, în baza art. 480 alin.1 C.pr.civ tribunalul va constata că judecătoria a pronunțat o hotărâre legală și temeinică, motiv pentru care va respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta Secapital S.a.R.L. în contradictoriu cu intimatul T.S.A, împotriva sentinței civile nr. 589/2017 pronunțată la data de 21.09.2017 de către Judecătoria Dej  în dosarul nr……, pe care o va păstra în întregime.

Reținând culpa procesuală a apelantei, în baza art. 482 și 453 C .pr.civ tribunalul va obliga apelanta la plata către intimat a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în apel, constând în onorariul avocațial. Aceste cheltuieli au fost efectiv realizate după cum reiese din chitanța depusă la dosar (fila 49), au fost necesare pentru apărarea intimatului în apel și au un caracter rezonabil raportat la complexitatea litigiului și circumstanțele cauzei.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns