clujust.ro

Decizie definitivă Tribunalul Cluj: Indemnizația de revoluționar nu poate fi executată silit!

La aproape 30 de ani de la Revoluție, Tribunalul Cluj a pus capăt unui nou coșmar trăit de un clujean. Acesta a fost executat silit, la solicitarea unui IFN, fiindu-i pusă poprire inclusiv pe indemnizația de revoluționar. IFN-ul nu s-a lăsat ușor, cerând chiar și revizuirea deciziei definitive, astfel că trei instanțe i-au dat dreptate revoluționarului.

Tribunalul Cluj a pronunțat în 27 noiembrie 2019 soluția asupra cererii de revizuire: ”Respinge, ca inadmisibilă, revizuirea formulat de revizuentul CAR CONCORDIA CREDIT IFN CLUJ-NAPOCA în contradictoriu cu intimatul Stancsuy Iosif împotriva Deciziei civile nr. 884/2019 pronunţată în dosarul nr. 20353/211/2018 al Tribunalului Cluj, pe care o menţine în întregime. Respinge cererea revizuentului de acordare a cheltuielilor de judecată. Obligă revizuentul la plata către intimat a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, conform art. 402 C.pr.civ., azi data de 27.11.2019.”

Povestea începe în 2011, când CAR Concordia Credit IFN Cluj-Napoca a solicitat demararea executării silite împotriva unei rude a lui Stancsuy, pentru care el era girant, în vederea recuperării sumei de 16.225 lei, astfel că pe pe rolul SCPEJ Adam Dragoș și Oszoczki Andraș s-a constituit dosarul execuțional nr. 1143/o/2011. Apoi , printr-o încheierea civilă din 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a dispus încuviințarea executării silite.

În august 2018, executorii au pus poprire pe indemnizația de revoluționar. Acesta a depus contestație la executare la Judecătoria Cluj-Napoca și a câștigat. Prima instanța a reținut că ”indemnizația de revoluționar constituie o indemnizație cu destinație specială, astfel că poprirea înființată asupra indemnizației de gratitudine primită de petent este nelegală.”

Revoluționarul a cerut și întoarcerea executării silite, dar acest petit a fost respins pe motiv că ”din dosarul de executare silită nu rezultă că ulterior înființării popririi, sumele de bani urmărite silit au fost indisponibilizate și eliberate pe seama creditoarei.”

Împotriva sentinței primei instanțe a declarat apel CAR Concordia Credit IFN Cluj-Napoca , solicitând admiterea apelului și continuarea executării silite ca fiind temeinică și legală. Reprezentanții IFN-ului au susținut că ”drepturile intimatului atribuit conform Legii nr. 341/2004, au caracter de pensie acordată pe baza de legi speciale și nu de indemnizații speciale, ca cele la care se referă Codul de procedură civilă.”

În motivarea Deciziei civile nr. 884/2019 se arată de ce nu poate fi executată indemnizația de revoluționar:

”Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, a actelor și lucrărilor dosarului, tribunalul reține următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 8860/2018 pronunțată în dosarul nr.20353/211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca s-a admis în parte contestația la executare formulată de contestatorul Stancsuy Iosif în c ontradictoriu cu intimata CAR Concordia Credit IFN Cluj-Napoca. S-a anulat încheierea executorului judecătoresc de înființare a popririi din 17.08.2018 și adresa de înștiințare privind măsura popririi din 17.08.2018, emise în dosarul execuțional nr. 1143/o/2011 al SCPEJ Adam Dragoș și Oszoczki Andraș, în privința contestatorului-debitor Stancsuy Iosif. S-a respin  capătul de cerere de întoarcere a executării silite, ca neîntemeiat. Intimata a fost obligată la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 de lei, reprezentând onorariu avocațial. S-a dispus restituirea sumei de 543,89 lei către contestator, achitată cu titlul de taxă de timbru pentru contestația la executare, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că intimata CAR Concordia Credit IFN Cluj-Napoca a solicitat demararea executării silite împotriva debitoarei S.S și a giranților Stancsuy Iosif și M.A.A, în vederea recuperării sumei de 16.225 le, iar pe rolul SCPEJ Adam Dragoș și Oszoczki Andraș s-a constituit dosarul execuțional nr. 1143/o/2011.

Este de remarcat că instanța investită  cu soluționarea cererilor de apel rejudecă pricina în fond și controlează hotărârea apelată  în raport de motivele invocate de către apelant ori cu cele ridicate din oficiu de către instanță.

In apel instanța este ținută să verifice hotărârea atacată  pe baza probelor administrate la fond  putând să administreze probe noi , deoarece apelul  are caracter devolutiv.

În conformitate cu dispozițiile art.476 alin.1 Cod de procedură civilă, instanța are căderea de a statua atât în fapt cât și în drept.

Tribunalul după analizarea materialului probator existent la dosarul cauzei a constatat că hotărârea  instanței de fond este temeinică si legală.

Conform art. 729 al.7 C.p.civ., alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, nursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii   .

Sintagma indemnizație cu destinație specială, în sensul dispoz. art. 729 al.7 C.p.civ., trebuie înțeleasă în sensul unui drept acordat în considerarea unui scop precis de acoperire a unor cheltuieli speciale, fără a fi confundată cu salariul sau alte venituri periodice cuvenite debitorului. Destinația specială a indemnizației este un criteriu determinant după care se stabilește caracterul insesizabil al sumei, și nu sursa de finanțare, fiindcă nu interesează dacă plata se face din fondul de salarii, fondul asigurărilor sociale sau dintr-un alt buget.

Indemnizația reparatorie face parte dintr-un ansamblu de măsuri instituite de lege în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989. Ea este prevăzută, așadar, de o lege specială, alături de alte drepturi special instituite pentru același scop urmărit de legiuitor  ca și semn al recunoștinței față de participanții la Revoluția română din decembrie 1989, prin care a fost înlăturat regimul comunist.

Singurul motiv de apel invocat în cauză de către apelantă constă în caracterul indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii 341/2004 de indemnizație cu destinație specială.

Potrivit art. 5 al.2 din legea 341/2004, „ Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi ” .

Astfel, având în vedere atât scopul actului normativ în baza căruia s-a acordat contestatorului intimat această indemnizație lunară cu caracter reparatoriu (astfel cum rezultă din prevederile art. 4 alin. 2 din actul normativ menționat), precum și intenția legiuitorului de a nu considera această indemnizație ca fiind un venit, precum și prevederile art. 729 alin. 7 Cod pr.civ. mai sus arătate, potrivit cărora indemnizațiile cu destinație specială nu se urmăresc pentru niciun fel de datorii, instanța constată că această sumă nu poate fi executată silit, intrând sub incidența dispozițiilor cu caracter de excepție de la art. 729 alin. 7 C od pr.civ.

În concluzie, instanța raportat la insesizabilitatea indemnizației de revoluționar a contestatorului constată că în mod nelegal intimata a dispus poprirea asupra acesteia, fără însă a exclude luarea măsurii asupra veniturilor realizate de acesta din drepturile cu titlu de pensie.

Având în vedere cele mai sus arătate tribunalul , consideră că judecătorul fondului a făcut o corectă aplicare și interpretare a disp.art.729 alin.7 cu ref. la art.781 alin.5 c.pr.civ și a concluzionat în sensul că sumele cu titlu de indemnizație socială nu puteau fi supuse executării silite și, pe cale de consecință a dispus în mod judicios anularea încheierii executorului judecătoresc de înființare a popririi din data de 17.08.2018 și adresa de înștiințare privind măsura popririi din data de 17.08.2018.

Așa fiind , Tribunalul apreciază criticile aduse hotărârii atacate ca fiind nefondate și pe cale de consecință, pentru considerentele ce preced, în temeiul art.480 alin.1 c.pr.civ., va respinge apelul formulat de apelanta CCAR Concordia Credit IFN Cluj-Napoca, în contradictoriu cu intimatul S.I , împotriva Sentinței civile nr. 8860/ 17.12. 2018 , pronunțată în dosarul nr. 20353/211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o păstrează în întregime.”

Comments

comentarii

Un bărbat care a fost reținut de polițiști pentru că a violat o minoră în Cășeiu, județul Cluj, a dispărut înainte să fie emis mandatul de arestare. Acum Poliția îl caută, dar acesta nu este de găsit.... Citește mai mult
Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!