Decizie definitivă: ABUZ al primarului municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local!

Clujust.ro vă prezintă o sentință a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă printr-o decizie recentă a Curții de Apel, în care scrie negru pe alb că primarul municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Local au comis un abuz și au încălcat grav Constituția prin instituirea unei zone de servitute de utilitate publică pe terenul unor oameni, fără a exista acordul lor, fără o decizie de expropriere și fără o justă şi prealabilă despăgubire.

Practic, instanțele de judecată arată că primarul Emil Boc, profesor de drept constituțional, și Consiliul Local au călcat în picioare Constituția când au condiționat eliberarea autorizației de construire pentru două case de transferul cu titlu gratuit în proprietate publică a unei părți din teren. Noroc că cei doi soți care au cerut autorizația nu s-au lăsat duși de nas și l-au angajat pe avocatul Răzvan Bălosu pentru a se lupta cu autoritățile locale. Cazul a fost prezentat în premieră de Evz.ro, iar Clujust.ro vă arată motivarea judecătorului.

Sentința instanței de contencios administrativ a cărei motivare v-o prezentăm mai jos, în care apar termenii ”abuz” și ”abuziv”, a rămas definitivă la Curtea de Apel, care a pronunțat recent soluția: ”Respinge recursurile declarate de pârâţii Primarul Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 3504 din 18.11.2016 pronunţată în dosarul nr. 2729/117/2016 al Tribunalului Cluj pe care o menţine în întregime. Fără cheltuieli de judecată în recurs. Decizia este definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 26.05.2017.

Sentința civilă nr. 3504/2016 – Secția de contencios administrativ și fiscal Tribunalul Cluj

”Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii au calitatea de proprietari ai imobilului teren situat în Cluj Napoca , str. Antonio Gaudi , nr. …. , înscris în CF…… Cluj Napoca sub nr. cad….. , în suprafaţă de 5576 mp.

La data de 9 decembrie 2014 aceştia au solicitat emiterea unui certificat de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul mai sus menţionat . La data de 7 ianuarie 2015 a fost emis Certificatul de urbanism nr. 55/07.01.2015 pentru acest imobil .

La data de 21 decembrie 2015 reclamanţii au înregistrat cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire sub nr. 474160 însoţită de documentaţia necesară .

La data de 05.01.2016 , prin adresa nr. 474160 emisă de Direcţia de Urbanism a Primăriei municipiului Cluj Napoca li s-a comunicat reclamanţilor că imobilul lor este grevat de o servitute publică, iar conform art. 25 din Regulamentul aferent PUG au obligaţia de a transfera în proprietate publică suprafaţa de teren proprietatea lor, afectată de această servitute, înainte de emiterea Autorizaţiei de construire .

În data de 07.01.2016 s-a emis sub nr. 480153/446 Avizul de Principiu de către Direcţia Tehnică –Serviciul Siguranţa Circulaţiei Urbane prin care li s-a comunicat faptul că pentru autorizarea edificării construcţiilor dorite de ei se impune „ retragerea „ limitei lor de proprietate , astfel încât să se asigure străzii Antonio Gaudi lăţimea prevăzută de 16 metri în noul PUG .

În acest context, reclamanţii au înaintat către Primarul municipiului Cluj Napoca, la Serviciul Urbanism, o nouă cerere înregistrată sub nr. 41741/43 prin care au solicitat eliberarea AC solicitate , arătând că prevederile noului PUG nu pot produce efecte în speţă de faţă, având în vedere faptul că CU ce a stat la baza întocmirii documentaţiei PAC a fost emis în perioada de valabilitate a vechiului PUG . Prin adresa nr. 41741/432/01.02.2016 li s-a comunicat reclamanţilor acelaşi răspuns.

La data de 23.05.2016 reclamanţii au înregistrat o plângere prealabilă administrativă prin care au solicitat atât revocarea parţială a HCL NR. 493/22.12.2014 prin care s-a aprobat documentaţia Actualizare PUG al municipiului Cluj Napoca, în sensul eliminării din conţinutul documentaţiei a servituţii instituite pe suprafaţa terenului lor, cât şi eliberarea AC solicitate în baza documentaţiei 474160/2015 .
La această plângere prealabilă nu s-a primit răspuns.

Instanţa apreciază că această instituire de drept a unei zone de servitute de utilitate publică pe terenul lor, fără a exista acordul reclamanţilor, fără o decizie de expropriere, fără o justă şi prealabilă despăgubire, reprezintă un abuz din partea pârâţilor.

Instanţa apreciază că o atare procedură de instituire a servituţii de utilitate publică prin PUG şi RLU contestat-art. 25 ( în privinţa reclamanţilor se foloseşte noţiunea de „ rezervare a imobilului „- termen lipsit de orice fel de bază legală ) încalcă în mod grav dreptul de proprietate privată, ca drept fundamental ce este reglementat şi garantat de art. 44 Constituţia României şi art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

O atare servitute impusă în sarcina reclamanţilor constituie o servitute legală şi prezintă importanţă în raport de analiza dedicată servituţilor legale şi limitarea prevăzută de dispoziţiile art. 44 alin. (3) Constituţie potrivit cărora „ Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii , cu dreaptă şi prealabilă despăgubire „ .

Din conţinutul actelor contestate, reiese că imobilul reclamanţilor este grevat de o servitute de utilitate publică .

Însă, în temeiul art. 7 alin 1 din Legea nr. 33/1934, reiese că utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional şi de către consiliile judeţene si Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru lucrările de interes local pentru situaţiile prevăzute de art 6.
Or, din conţinutul adresei 41741/432/01.02.2016 nu rezultă temeiul juridic de instituire a utilităţii publice şi nu există nici o decizie a Consiliului Judeţean în acest sens.

Nu s-a depus de către pârâtă nici dovada faptului dacă în cauză s-a efectuat cercetarea prealabilă reglementată de art. 9 şi 10 din legea nr. 33/1994, aspect prealabil obligatoriu declarării utilităţii publice.

Instanţa mai reţine că prin reglementarea PUG-ului şi a RLU prin HCL 493 /22.12.2014, respectiv HCL a Municipiului Cluj Napoca nr 118/01.04.2015 , interdicţia reclamanţilor de a construi le afectează în mod serios proprietatea, prin desenarea pe planşele PUG a traseului unui viitor drum public .

În concluzie, instituirea acestei servituţi prin cele două Hotărâri ale Consiliului Local – HCL nr 493/2014, respectiv HCL nr 118/01.04.2015, încalcă prevederile legale incidente în materia dreptului de proprietate în condiţiile în care certificatul de urbanism nr. 55 a fost emis la 07.01.2015 , iar HCL 118/2015 a fost adoptată la 01.04.2015 .

Prin urmare , reclamanţilor li se vor aplica dispoziţiile legale în vigoare la data emiterii certificatului de urbanism potrivit art. 30 ,art. 2 din Legea 50/1991 .

În raport de toate argumentele sus menţionate şi textele de lege invocate, instanţa va aprecia ca întemeiată acţiunea reclamanţilor, pârâta privând în mod abuziv reclamanţii, fără nicio compensaţie financiară , de prerogativele dreptului lor de proprietate asupra terenului descris anterior.

Aşa fiind, în temeiul art. 8-18 din Legea 554/2004 va admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii MUNCACIU MARIAN ANA – CNP ……. şi MUNCACIU MARIAN IOAN – CNP ……., ambii cu dom.ales la Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembri,, ……….împotriva pârâţilor PRIMARUL MUN. CLUJ NAPOCA, şi CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moţilor, nr.1, jud.Cluj.

Dispune anularea parţială a HCL nr.493/22.12.2014 prin care s-a aprobat documentaţia „Actualizare plan Urbanistic General al mun.Cluj-Napoca”, în sensul :

modificării documentaţiei aferente PUG mun.Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte suprafaţa de teren proprietatea lor, în sensul eliminării din documentaţia PUG a menţiunii existenţei unei servituţi de utilitate publică care grevează imobilul proprietatea reclamanţilor înscris în Cf 288448 Cluj-Napoca sub cad.288448 în suprafaţă de 5576 mp.;
– eliminării din Regulamentul local de Urbanism aferent documentaţiei „Actualizare plan Urbanistic General al mun.Cluj-Napoca”, a art.25 alin.1, alin.3 şi alin.4 şi a art.27 alin.4;
anularea parţială a HCL nr.118/1.04.2015 prin care s-a modificat Regulamentul Local de Urbanism, în sensul eliminării din conţinutul art.1 a modificării prevăzute pentru art.31 alin.
– obligarea pârâtului de rîndul 1 la emiterea AC pentru 2 case unifamiliale şi împrejmuire pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str.Antonio Gaudi, nr….. înscris în CF…. Cluj-Napoca sub cad.288448 în suprafaţă de 5576 mp., solicitată în baza documentaţiei înregistrate sub nr.474160/21.12.2015.

În temeiul art. 453 C.pr.civ va obliga pârâţii la 4.150 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamanţilor, constând în onorariu avocaţial şi taxa timbru .”

Comments

comentarii

Electric Castle, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, nu a scăpat nici în acest an de ploaie.... Citește mai mult
După mai multe zile de caniculă, cerul din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Floreşti s-a întunecat şi a venit o ploaie torenţială.... Citește mai mult

Lasă un răspuns