fbpx

De maxim interes: Noutăți legislative în materia autorizării lucrărilor de construcții

După un parcurs sinuos (respingere de către Senat, punct de vedere negativ din partea Guvernului și retrimitere de către Camera Deputaților la comisii în vederea unei noi examinări), propunerea legislativă inițiată în 10.10.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții a fost aprobată prin Legea nr. 193/ 2019 și publicată în Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019.

Text de av. Anamaria Măstăcăneanu de la SCA Iordăchescu și Asociații

Noile prevederi vizează în principal simplificarea, clarificarea și eficientizarea procedurii de autorizare, prin eliminarea unora dintre deficiențele constatate în practica administrativă din acest domeniu. Separat de aceste obiective, s-a introdus posibilitatea Prefectului de a anula autorizațiile de construire sau de desființare, ca urmare a activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții.

Simplificarea procedurii de autorizare

Dintre schimbările în materia avizelor, se distinge eliminarea necesității obținerii acestora de la serviciile deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, autoritatea competentă pentru protecția mediului și Comisia Tehnică de Circulație pentru anumite categorii de lucrări (în principal construirea de locuințe unifamiliale). De asemenea, s-a prevăzut în mod expres faptul că avizele obținute sunt valabile atât pentru autorizarea lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele de utilități publice (apă, canalizare, gaze termice, energie electrică etc.).

Lucrările de modificare a compartimentărilor interioare, precum și cele de închidere a balcoanelor/ logiilor existente se vor autoriza în baza unei documentații cu conținut simplificat, cuprinzând memoriu de arhitectură, releveu, propunere, avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/ spațiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcțiune.

Procedura în cazul desființării construcțiilor vechi și al construirii unora noi nu mai presupune emiterea a două autorizații distincte, ci a uneia singure, în care se indică și se aprobă atât lucrările de demolare, cât și cele de construire.

În cazul construcțiilor amplasate în zonele de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate s-a extins lista lucrărilor care se pot executa fără autorizație de construire, menținându-se condiția ca acestea să nu modifice structura de rezistență și/ sau aspectul arhitectural și fiind introduse condiții specifice fiecărui tip de lucrări.

Av. Anamaria Măstăcăneanu

Aceste lucrări se pot executa fără autorizație de construire și la construcțiile monument istoric și la cele cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, dar numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și în baza acordului scris al serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural; acest acord conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmăririi procedurii de autorizare a respectivelor lucrări și se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării, depășirea termenului fiind considerată acord tacit.

O măsură importantă în procesul de simplificare a procedurii, vizează reglementarea posibilității emiterii autorizației de construire fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/ sau a unei documentații de urbanism pentru o serie de lucrări expres enumerate de lege, dintre care amintim:

– lucrări de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restructurare și/ sau de conservare a clădirilor de orice fel (inclusiv împrejmuiri și instalații aferente acestora), cu condiția menținerii suprafeței construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinței, dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism în vigoare;
– lucrări de amenajare pentru funcționalizarea podurilor existente, chiar dacă aceasta conduce la depășirea coeficientului de utilizare al terenului CUT reglementat în zonă;
– lucrări de extindere în cazul în care extinderea propusă se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism în vigoare;
– lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate, după caz, și care nu au beneficiat de derogări pentru CUT și/ sau regim de înălțime prin reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism aprobată în baza căreia a fost emisă autorizația inițială.

Clarificarea procedurii de autorizare

Prin noua reglementare s-au adus precizări privind valabilitatea avizelor/ acordurilor în sensul că acestea își mențin valabilitatea de la data depunerii documentației la autoritatea administrației publice competente până la data emiterii autorizației de construire, precum și pe toată perioada implementării investițiilor în următoarele condiții:
începerea execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege;
pe parcursul execuției lucrărilor să nu fie identificate elemente noi, necunoscute la data emiterii avizelor/ acordurilor, care să impună reluarea procedurilor de avizare, precum și/ sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

Procedura de completare, clarificare sau modificare a documentației depuse, ca urmare a notificării din partea autorității administrației publice competente, a fost detaliată sub aspectul termenelor și al condițiilor de restituire a documentației; astfel, termenul pentru emiterea autorizației de construire/ desființare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, depune și înregistra modificările/ completările solicitate, dar nu mai mult de 3 luni de la primirea notificării, iar documentația nu poate fi restituită în acest interval de timp.

În ceea ce privește procedura de reautorizare (emiterea unei noi autorizații în baza aceleiași documentații, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism și fără obținerea de noi avize/ acorduri), s-au adus următoarele distincții:

– în situația neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației, precum și în cazul schimbării de temă, reautorizarea trebuie solicitată într-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizației inițiale, cu condiția să nu fi fost aprobate reglementări urbanistice diferite față de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizația inițială;
– în situația lucrărilor începute, dar nefinalizate în termenul de valabilitate al autorizației, noua autorizație va avea ca obiect continuarea lucrărilor, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării;
– în situația întreruperii execuției lucrărilor fără aplicarea măsurilor de conservare, pe o durată care depășește durata de execuție înscrisă în autorizație, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea aproba numai în baza unui raport de expertiză tehnică relevant.

În cazul lucrărilor pentru amplasarea de tonete și pupitre destinate difuzării și comercializării presei cărților și florilor s-a menținut soluția privind lipsa necesității autorizației de construire, însă s-au adăugat noi condiții alături de cele anterioare (amplasare direct pe sol, fără fundații sau platforme, fără acorduri și/ sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice), respectiv: suprafața acestora să fie de maximum 12 mp, să se obțină aviz de amplasare și să nu determine congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar.

Eficientizarea procedurii de autorizare

Principala măsură în acest sens vizează reducerea termenelor de emitere a certificatului de urbanism (15 zile lucrătoare față de 30 de zile calendaristice cum era anterior) și a autorizației de construire în regim de urgență (termenul de emitere s-a redus de la 15 zile calendaristice la 7 zile lucrătoare).

O altă soluție menită a asigura rapiditatea procedurii constă în introducerea ca sistem alternativ celui pe hârtie a posibilității depunerii și primirii documentelor prin intermediul poștei electronice (cu condiția ca solicitantul să-și exprime acordul în acest sens); de exemplu, certificatul de urbanism se poate transmite și în format digital. De asemenea, corespondența dintre Comisia pentru Acord Unic și emitenții de avize se va realiza prin intermediul portalului www.edirect.e-guvernare.ro; înființarea acestei comisii urmărește reducerea birocrației, fiind obligatorie în cazul județelor și al municipiilor reședință de județ, dar opțională pentru celelalte autorități ale administrației publice locale.

Modul în care a fost reglementată răspunderea emitenților de avize vizează atât eficientizarea procedurii (nerespectarea termenelor de emitere poate atrage sancțiunea amenzii de la 5.000 lei la 30.000 lei, iar în cazul avizelor/ acordurilor referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții aplicarea unor penalități de 5.000 lei pe zi de întârziere), cât și clarificarea situațiilor în care se produc prejudicii ca urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor de către operatorii/ posesorii acestora.

Concluzii:

Modificările și completările introduse prin Legea nr. 193/ 2019 aduc soluții practice față de birocratizarea excesivă a procedurii de autorizare; dintre măsurile pe care le apreciem ca fiind utile menționăm:
– reglementarea cazurilor și condițiilor în care se poate emite autorizația de construire fără condiționarea de elaborare, avizare și aprobare în prealabil a unei documentații de urbanism;
– introducerea documentației cu conținut simplificat în cazul lucrărilor de modificare a compartimentărilor interioare, și de închidere a balcoanelor/ logiilor existente;
– unificarea autorizației de desființare cu cea de construire.

Aceste măsuri vor determina nu doar simplificarea demersurilor necesare pentru întocmirea documentației, dar și reducerea semnificativă a intervalului de timp în care se va obține autorizația.

Detalierea procedurii de notificare a solicitantului pentru completarea documentației în special sub aspectul termenelor va stopa practica abuzivă a unor autorități de tergiversare a emiterii autorizației prin restituirea documentației; o altă modificare extrem de utilă în acest sens este cea potrivit căreia avizele/ acordurile își își mențin valabilitatea de la data depunerii documentației la autoritatea administrației publice competente până la data emiterii autorizației de construire.

Reglementarea distinctă a cazurilor de reautorizare (emiterea unei noi autorizații în baza aceleiași documentații, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism și fără obținerea de noi avize/ acorduri) contribuie la unificarea practicii administrative care a oferit soluționări distincte în situații similare.

În ceea ce privește informatizarea procedurii, deși măsura este absolut necesară în era digitală, rămâne de văzut în ce măsură și, mai ales, în cât timp autoritățile administrației publice competente vor reuși să o implementeze de o manieră eficientă.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns