fbpx

CPP: ”Camera preliminară” dispare și apar ”Verificări prealabile la judecata în primă instanță”

O modificare importantă votată de parlamentari cu privire la Codul de procedură penală privește vestita ”cameră preliminară”, procedura dinainte de judecata propriu-zisă a unui dosar. Sunt introduse însă ”verificări prealabile la judecata în primă instanță”, pe care le face judecătorul cauzei și nu judecător de cameră preliminară, cum este acum.

”Titlul  II  –  Camera  preliminară  din  Partea  specială,  cuprinzând art. 342 – 348, se abrogă.”, se arată în legea de modificare a Codului de procedură penală, votată în Parlament.

Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie promulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Mai jos vedeți partea cu verificările prealabile introdusă în CPP.

”După Capitolul I din Titlul III – „Judecata” al Părţii speciale se introduce un nou capitol, I/1Verificări prealabile la judecata în primă instanţă, cuprinzând art. 370/ 1 – 370 /5, cu următorul cuprins:

Măsuri premergătoare         

Art.  370/1.  –   (1)  După  sesizarea  instanţei  prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu unui complet de judecată.

2) Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de preşedintele completului de judecată, între 20 şi 30 de zile, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei.

3) În cazurile prevăzute la 90, preşedintele completului de judecată ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, cuprins între 20 şi 30 de zile.

4) La expirarea termenelor prevăzute la (2) şi (3), preşedintele completului de judecată stabileşte termenul de judecată, şi citează părţile.

Procedura de verificare şi soluţiile ce pot fi pronunţate

Art. 370/2. – (1) La termenul de judecată stabilit, instanţa procedează la verificarea competenţei şi a legalităţii sesizării, precum şi a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

2) Dacă apreciază că nu este competentă, instanţa procedează potrivit  prevederilor   50 şi 51.

3) Instanţa soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, prin încheiere, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror alte mijloace de probă încuviinţate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale

4) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii şi nici nu a ridicat din oficiu excepţii, instanţa constată legalitatea sesizării, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

5) Dacă respinge cererile şi excepţiile invocate ori ridicate din oficiu, instanţa constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

6) În cazul în care instanţa constată neregularităţi ale actului de sesizare sau în cazul în care sancţionează potrivit 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică instanţei dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

7) Instanţa restituie cauza la parchet, dacă:

a) rechizitoriul este întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor 328, iar neregularitatea nu a fost remediată de  procuror  în  termenul  prevăzut  la alin. (6), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;

b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;

c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile (6), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.

8) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata

9) Încheierea pronunţată potrivit (3) – (7) se comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.

Contestaţia                             

Art. 370/3. – (1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. 3702 alin. (3) – (5) şi (7), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi   şi   modul   de   soluţionare   a   cererilor   şi excepţiilor.

2) Contestaţia se judecă de către instanţa competentă să soluţioneze apelul în cauză.

3) Contestaţia se soluţionează potrivit procedurii prevăzute la 425/1. Dispoziţiile  art.  370/1  şi art. 370/2 se aplică în mod corespunzător.

4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa primei instanţe, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută.

Stabilirea termenului pentru continuarea judecăţii

Art. 370/4. – (1) După rămânerea definitivă a încheierii prevăzute la art. 3702, preşedintele completului de judecată stabileşte, dacă este cazul, termenul de judecată pentru continuarea judecăţii.

2) În cazul prevăzut la 370/2 alin. (4), dacă procurorul, părţile sau persoana vătămată sunt prezente şi declară că nu înţeleg să formuleze contestaţie împotriva încheierii prin care instanţa constată legalitatea sesizării, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, încheierea rămâne definitivă, iar instanţa poate proceda la judecata în continuare a cauzei.

Verificarea actelor şi probelor în cursul judecăţii

Art. 370/5. – Dacă pe parcursul judecării cauzei se constată că actele sau probele efectuate sau administrate în cursul cercetării penale sunt lovite de nulitate, acestea sunt eliminate din cauză, indiferent de soluţia pronunţată în cursul verificării prealabile.”

La  articolul  374,  alineatul  (1)  se  modifică  şi  va  avea  următorul cuprins:

„Art. 374. – (1) După  rămânerea  definitivă  a  încheierii   prevăzute   la art. 370/2, la primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui prin care s-a dispus începerea judecăţii sau să facă o prezentare succintă a acestuia.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina